Антония Паунова Антония Паунова Потребител

Гаранционен депозитБългарско юридическо лице /туроператор/ получава гаранционен депозит в брой, в размер до 14 990 лева от фирми туроператори от Република Беларус.

Депозитът е по повод сключване на договор с цел туристически услуги. Той има характер на гаранция , че контрагентите се ангажират да изпращат туристи в България. Те могат да изпратят или не туристи. Но българския туроператор заплаща предварително на хотели в България за хотелски услуги (предплаща за настаняване) и се налага да заплати за определен вид активи (напр телевизори, климатици), понеже контрагентите имат определени изисквания към стаите в хотелските бази.

Ако се стигне до реално закупуване на туристически услуги депозитът ще бъде върнат и ще се получават авансови плащания за конкретните услуги, за които ще се издават фактури с начислен ДДС. Ако в определен срок по договора въобще не изпратят туристи няма да се възстанови и ще се счита като неустойка по договора, в този случай ще се признае за приход, без начисляване на ДДС.Какво е вашето тълкуване от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО, проблем ли е, че за гаранционния депозит не е издадена фактура с начислен ДДС, не е признат като приход и стои на разчет.Отговори

  • Здравейте,
    Предварителните плащания, извършени във връзка с бъдещи доставки, имат различни облигационно-правни функции, потвърдителна, гаранционна и обезщетително-наказателна функция. Предварителните плащания, разгледани в данъчно-правен аспект, обичайно имат и характер на частично авансово плащане. Същите обуславят изискуемост на данъка, в случай, че доставката, по повод на която е платен паричния депозит, е облагаема. При условие, че предварителното плащане е преведено по доверителна сметка под специален режим /"ескроу сметка"/ не следва да се приема, че е налице авансово плащане, тъй като паричната сума – депозит, не е предоставена по начин, при който дружеството - получател на депозита да може да се разпорежда с нея. Във Вашия случай парите са предоставени в брой и е спорен характера на получените средства. И все пак предвид това ,че разпоредбата на чл. 138 е специална норма, която е изключение от общото правило на чл. 25, ал. 6 от ЗДДС, в случаите на получени авансови плащания по доставка на обща туристическа услуга, за която не е възникнало данъчно събитие, данък няма да бъде изискуем. Документирането на авансовото плащане съгл чл 86 от ППЗДДС е задължително издаването на ф-ра макар и с ставка 0.
    Във връзка с ЗКПО приход ще бъде признат в момента на извършване на туристическите услуги или при евентуалното неспазване на договора .
    Поздрави В.Дадова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->