georgi georgiev georgi georgiev maistor

Данъчно облекчение за инвалидностНа 01.07.2013 г. се пенсионирах по чл.68 от КСО за ОСВ. От 01.12.2011 г. имам решение на ТЕЛКК за 54 % инвалидност със срок на действие до 01.12.2013 г.

Мога ли да ползвам данъчно облекчение съгл. ЗДДФЛ след срока на решението на ТЕЛКК, т.е. след 01.12.2013 г., тъй като съм се пенсионирал по време на действието на решението на ТЕЛКК?

Очаквам Вашето компетентно разяснение и отговорОтговори

 • Здравейте,

  Не уточнявате за какъв доход искате да ползвате данъчно облекчение поради това ще ви отговоря принципно.

  Месечно облекчение за лица са намалена работоспособност - Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

  Годишно облекчение за лица с намалена работоспособност - Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

  Сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 включва данъчните основи от:
  1. Доходите от трудови правоотношения
  2. Доходите от друга стопанска дейност - граждански договори
  3. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
  4. Доходи от прехвърляне на права или имущество
  5. Доходи от други източници
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->