Елеонора Константинова Елеонора Константинова служител

Счетоводни и данъчни амортизацииЗдравейте,

До 2012 г. за начисляване на счетоводните и данъчните амортизации ползвах следните норми:
1. Сгради - 4%
2. Съоръжения - 4%
3. Машини и оборудване - 20%
4. Автомобили - 15%
5. Компютри - 20%
6. Останалите амортиз.активи -15%

От 2013 г. взехме решение /което ще отразя в счетоводната политика при приключване/да ползваме и занапред определените в чл.55 от ЗКПО.За данъчните амортизации не е проблем,тъй като законодателят дава това право,но се притеснявам за счетоводните дали имам това право да ги променя?

Благодаря ви предварително!Отговори

 • Здравейте, съгласно НСС 4 Раздел -Начисляване и отчитане на амортизацията
  т.6.5. Промени в отчитането на амортизациите се правят по изключение и могат да произтичат от:
  а) определяне на нов метод за амортизация на група от сходни амортизируеми активи – при промяна в очаквания модел на икономическите ползи;
  б) определяне на нов срок на годност – при промяна в параметрите, които предприятието е взело предвид при определяне на първоначалния срок на годност;
  в) изменения в отчетната стойност на налични амортизируеми активи, които могат да бъдат:
  – увеличения на отчетната стойност от извършени от предприятието подобрения, и/или
  – увеличения или намаления на отчетната стойност по реда на друг счетоводен стандарт;
  г) определяне на нова остатъчна стойност – при промяна в параметрите, които предприятието е взело предвид при определяне на първоначалната остатъчна стойност.
  Трябва да се обосновете в счетоводната си политика ,че поради наличие на обективни причини Вие променяте счетоводните си амортизации за текущия и бъдещи периоди
  Правото за това произтича от Раздел Амортизационна политика точка 7.2. Предприятието трябва периодично да преразглежда оценката за полезния срок на годност на дълготрайните материални и нематериални активи и ако очакванията се различават значително от предишните оценки, полезният срок на годност следва да се коригира, както и начислената амортизация за текущия и бъдещи периоди.
  7.3. Прилаганият метод на амортизация следва периодично да се преразглежда и ако е настъпила значителна промяна в очакваните икономически изгоди от тези активи, методът следва да се промени. Промяната на метода на амортизация се осчетоводява като промяна в приблизителните счетоводни оценки, а амортизационните отчисления за текущия и бъдещите периоди трябва да се коригират.
  Поздрави В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->