Pepi Georgieva Pepi Georgieva Потребител

Облага ли се с данък продажбата на акции?Реализирах малка печалба от търговия с акции на чуждестранна компания. Печалбата облагаема ли е и ако е - какъв е размера на данъка? Кое приложение към декларацията се попълва?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а съгласно чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
  Съгласно чл. 50, ал.5 от ЗДДФЛ местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава.
  Данъчната ставка е в размер на 10% (чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ).
  Подава се Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ - Образец 2001а, заедно с Приложение 5а към нея, таблица 5.
  Следва да проверите дали България има сключена Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО). Ако сте реализирали доход в чужбина и в съответната СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане, се прилага конкретният метод. Когато няма сключена СИДДО, е възможно да се ползва данъчен кредит по реда на чл. 76 от ЗДДФЛ.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->