Диана Стоименова Диана Стоименова Потребител

Договор за застрахователен консултантЗдравейте !

Обект на кой материален закон е "Договорът за застрахователен консулант"?Отговори

 • Здравейте,

  В Кодекса за застраховането са регламентирани застрахователното и презастрахователното посредничество и договорните отношения, които съпътстват предоставянето на такива услуги. Застрахователно и презастрахователно посредничество според този нормативен акт е извършване по занятие на дейност, изразяваща се в оказване на съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни договори, в сключването от името на застрахователя, съответно по възлагане от потребител на застрахователни услуги, на такива договори и в съдействие във връзка с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, включително в случаите на настъпване на застрахователно събитие, както и в предоставянето на консултации във връзка с такива договори.

  Не е застрахователно или презастрахователно посредничество:
  1. извършването на дейностите, изброени в горния параграф от застраховател, съответно презастраховател, или негови служители;
  2. инцидентното предоставяне на информация при извършването на друга професионална дейност, чийто предмет не е съдействие на потребители на застрахователни услуги при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни договори;
  3. извършването по занятие на дейност по уреждане на претенции, и
  4. извършването на дейност по изготвянето на експертни оценки.

  Ако дейността, която е обект на Вашия въпрос не се включва в изброените по-горе и не е друга дейност, пряко свързана с предоставянето на застрахователни услуги, то разглежданият договор вероятно попада в обхвата на Закона за задълженията и договорите.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 5 на Кодекса за застраховането.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря ви! Въпросът ми беше по реда на Гражданският договор ли се облагат и приходите от конслутантски услуги ?
 • Ако лицето няма трудови правоотношения със застрахователно дружество или с лицата/фирмите, на които предоставя консултантските услуги, а е сключен само договор за изпълнение на конкретната услуга, то осигурителните вноски и данъкът се удържат по реда, предвиден за извънтрудовите правоотношения, тоест след приспадане на 25% нормативно признати разходи.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви ! В това исках да се уверя !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->