Потребител

Регистрация в бюрото по трудаЗдравейте.

Трябва да изготвя документи за Бюрото по труда на лице, което се е водело управител. Тъй като вече не се издават осигурителни книжки, по какъв начин да се даде информация на Бюрото по труда за стажа и има ли въобще някакви декларации, които се попълват, че лицето се е водело управителю? Попълва ли се УП?

Моля помогнете. Благодаря предварително.Отговори

 • Здравейте,
  За регистрация в дирекция "Бюро по труда" е необходимо лицето да представи следните документи:

  1. документ за самоличност;
  2. документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
  3. документи за придобито образование и/или квалификация;
  4. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
  5. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд.
  6. документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране
  7. други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.
  8. Попълват се заявления-декларации по образец, бланки за които се предоставят на лицето на място, в бюрото по труда или могат да бъдат изтеглени от сайта на Министерството на труда и социалната политика.

  Дори, към момента на регистрация лицето да не разполага с документи удостоверяващи придобито образование, квалификация и стаж, може да ги представи най-късно до дата определена за следващо посещение в дирекция "Бюро по труда".

  Официалният документ удостоверяващ трудовия стаж за лицата работещи по трудово правоотношение (основано на сключен трудов договор) е трудовата книжка. Тя винаги има публично удостоверително значение за вписаните в нея факти и обстоятелства и вписванията в нея се осъществяват само от оправомощените за това длъжностни лица, в кръга на службата им. Формата на трудовата книжка и редът за осъществяване на вписванията в нея са установени в Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Според Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (в сила от 01.01.2003г.), осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец.

  Осигурителният стаж и осигурителният доход за времето от 1 януари 2009 г. на лицата, работещи без трудово правоотношение, и на управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, както и на членовете на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, се установяват с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

  Тези данни се подават с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се, чрез ежемесечно или периодично представяне на утвърдени декларации. Тези данни съдържат информация за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, дните в осигуряване, облагаемия доход и начисления данък по ЗДДФЛ.

  Всеки осигурител може да провери в интернет страницата на НОИ подадените от него данни за осигурените лица, с издадения от НОИ идентификационен код на осигурител - ИКО. Заявлението за издаване на ИКО (Обр. П-19) се подава от осигурителя или от упълномощено от него лице в териториалното поделение на НОИ по регистрация.

  Осигурителите, подаващи данните за осигурените при тях лица с електронен подпис, могат да проверят тази информация без да е необходимо да имат издаден ИКО.

  Ако иска, работникът/служителят може да си вземе и удостоверение от фирмата /тип служебна бележка/ за брутен и нетен доход на месечна база, за по- голяма достоверност, но при всички положения, въз основа на образец № 1 “Данни за осигуреното лице” в НОИ ще изчислят дохода за обезщетението.

  Надявам се да съм Ви била полезна.

  Поздрави,

  Детелина Костадинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->