Силвия Маркова Силвия Маркова Потребител

Полагане на нощен трудМайка съм на две деца до 12 г. В трудовия ми договор не е опоменато полагането на нощен труд, нито в длъжностната ми характеристика. Директорката сега ме принуждава да полагам нощни дежурства като ме заплашва с уволнение. В Закона за закрила на детето пише, че нямам право да ги оставям без надзор.

Имам ли право да искам да ме освободи от полагането на нощен труд въз основа на Закона за закрила на детето?Отговори

 • На основание чл.8, ал.8 от Закона за защита на детето родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. След като в трудовия договор не е записано полагането на нощен труд, нито го има записано в длъжностната ви характеристика, т.е. при започване на работа и при подписване на трудовия договор вие не сте се договорили и не сте се съгласили да полагате нощен труд, то работодателя не може да ви принуждава да го правите без ваше желание, нито да ви заплашва с уволнение, дори и да нямате деца или те да се над 12 годишна възраст.
 • Здравейте.
  Полагането на нощен труд е придружено с по-особен режим. Съгласно Чл. 140а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд по чл. 140, ал. 2, както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.
  (2) Работниците и служителите, които полагат нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя.
  (3) Работниците и служителите, които полагат нощен труд, подлежат на периодични медицински прегледи по чл. 287.
  (4) Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява.
  (5) Работодателят, при който работниците и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" да й предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Обърнете внимание на ал.5. Сигурен съм, че работодателят не издал съответната заповед за полагане на нощен труд, който освен друго се явява извънреден такъв. Според мен - това е плоскостта, на която можете да се противопоставите на работодателя, но много внимателно!!
  За съжаление полагането на нощен труд е забранен за майки с деца до 6 годишна възраст!!/чл.140 от КТ/, освен ако за това има писмено съгласие от лицето.При сблъсък според мен ще е водещо трудовото законодателство.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->