ПЕТЯ ПИСЪШКА ПЕТЯ ПИСЪШКА Потребител

Обезщетение по чл. 224 от Кодекса на трудаЗдравейте!

Лице е назначено на 01.11.2013г. и е освободено на 18.11.2013г. Има осигурителен стаж повече от 8 месеца. Каква е базата за определяне на обезщетението по чл.224 от КТ?Отговори

 • Чл. 224. (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.
  Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.
 • Здравейте,

  База за определяне на обезщетението ще е основното възнаграждение, което сте посочили в уведомлението за сключения трудов договор, плюс допълнителните възнаграждения с постоянен характер, уговорени в договора (например 0,6% за допълнителен трудов стаж и професионален опит).

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->