Нелина Николова Нелина Николова счетоводител

Неиздаден протокол по чл.117Здравейте,През 03/2013 предприятие закупува машина от страна членка на ЕС, но тогава не е издаден протокол по чл.117. Пропускът е констатиран в м 11/2013. Да се издаде ли такъв протокол в м 11/2013 като се отрази в дневник покупки и в дневник продажби на м.11/2013 и какви ще бъдат санкциите за ненавременното му издаване и отразяване в счетоводните регистри?


Отговори

 • След като през м.03.2013 год не сте издали протокол, то Вие сте нарушили чл. 86.от ЗДДС (1) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
  1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
  2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
  3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
  (2) Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.
  (3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
  (4) Алинея 1, т. 1 и 2 и ал. 2 не се прилагат в случаите по чл. 131, ал. 1.

  След като пропускът е констатиран през м.11.2013 г. фирмата трябва да издаде протокол по чл.117 през м.11.2013 г.

  Глобите за неиздаване на протокол по чл.117 са записани в чл.180; 180а и 182 от ЗДДС, а именно:

  Чл. 180. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.
  (2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 размерът на глобата или имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.

  Чл. 180а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв.
  (2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък поради това, че не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.
  (3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер до 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв.
  (4) В случаите по ал. 1, когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 в срок до два месеца от края на месеца, в който е следвало да начисли данъка, глобата или имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв.
  (5) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 размерът на глобата или имуществената санкция е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а в случаите по ал. 4 - от 200 до 600 лв.

  Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.
 • Има ли някаква възможност да бъдат избегнати санкциите, тъй като става въпрос за неумишлен пропуск
 • За съжаление неумишления пропуск не е причина за избягване на санкция. Факт е, че няма издаден протокол и няма значение поради каква причина това не е направено.
 • А ще бъдат ли начислени лихви за периода април 2013 до ноември 2013 върху неначисления ДДС?
 • Не би следвало да се начислят лихви, защото ако протокола беше издаден в срок през м.Април и се включи и в дневника за покупки и в дневника за продажби, това не би променило крайния резултат в справката-декларация. Лихви биха се начислили, ако в резултат на допусната грешка се помени крайния резултат в справката-декларация и сте отчели по-малка сума ДДС за внасяне вместо вярната по-голяма сума ДДС за внасяне.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->