Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Трудово досие на работник или служител

Публикувано на: 15.11.2013В Кодекса на труда, както и в нормативните актове по прилагането му, не се среща легална дефиниция за „трудово досие” на работника или служителя. Въпреки това, при тълкуването на разпоредбите на определени нормативни актове, както и от практиката по прилагането им, може да се изведе приблизително определение на понятието трудово досие.

Трудово досие: Комплект от писмени документи, касаещи трудовото правоотношение на работника или служителя.

Изготвяне и поддържане на трудовото досие

Поддържането на трудовото досие, изготвянето на някои от документите и съхранението им е задължение и отговорност на работодателя. Това негово задължение произтича пряко или косвено от различни правни норми.

За съхранението и начина на водене на личното трудово досие няма специална нормативна уредба. Воденето на такова досие, за всеки работник и служител обаче е задължително, тъй като документите от досиетата се представят при проверки от органите упражняващи контрол по спазването на трудовото законодателство, при възникнали трудови спорове, които се решават от съда, както и в други случаи при необходимост.

Във връзка с трудовите досиета, освен за работодателя, от нормативната уредба произтичат и определени задължения за работниците и служителите. Основното тяхно задължение е да предоставят на работодателя определен набор от документи при сключване на трудов договор.

Необходими документи за трудово досие

Според разпоредбите на трудовия закон документите, които са необходими за сключване на трудов договор се определят от министъра на труда и социалната политика. На това основание е издадена и наредба №4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор от 1993 г. В чл.1 от наредбата са упоменати документите, които работника или служителя трябва да предостави на работодателя си при сключването на трудовия договор.

Документи, които трябва да предостави служителя:

 • Личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
 • Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
 • Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 • Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
 • Разрешение от Инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16- до 18 години.

Чл. 2 от същата наредба предвижда, че работодателят може да изисква и други документи, различни от горе посочените, когато това е предвидено или произтича от закон или нормативен акт. Такива документи могат да бъдат:

 • шофьорска книжка,
 • електронна карта на водача (когато се назначават шофьори),
 • удостоверение за професионална компетентност (за ръководители на отдели по транспорта)
 • и др.

Документи, които трябва да изготви работодателя:

 • Трудовия договор,
 • Длъжностната характеристика,
 • Уведомлението по чл. 62 от КТ
 • Справката за регистрирания трудов договор в ТД на НАП.

В трудовото досие се съхраняват още - допълнителни споразумения към трудовия договор, заповеди за едностранно изменение на трудовия договор, за промяна на мястото на работа при производствена необходимост, за командироване на работника или служителя, молби и заповеди за ползване на различни видове платени и неплатени отпуски както и документи удостоверяващи основанието за ползването им, писмени съгласия от работника или служителя за полагане на извънреден и нощен труд, за работа при условията на удължено работно време (когато такова се изисква съгласно КТ), документи, представени от лицето за удостоверяване на придобит трудов стаж и професионален опит, декларация-съгласие за изплащане на възнаграждението по банкова сметка на работника, други декларации – съгласие за опериране с лични данни, за запознаване със съдържанието на вътрешни документи на работодателя касаещи пряко извършваната работа, протоколи – за приемане и предаване на различни документи и/или технически средства необходими за извършването на работата, заповед за прекратяване на трудовия договор, атестационни карти, копия на документи удостоверяващи осигурителен стаж и трудов стаж, осигурителен доход, служебни бележки удостоверяващи изплатени облагаеми доходи и всякакви други документи, свързани с извършването на труда по трудовото правоотношение.

Кой съхранява досието

Така комплектованото досие се съхранява при работодателя, който има задължение да предоставя документи на работника, при поискване от негова страна. Информацията, която се съдържа в личното трудово досие е конфиденциална и не може да бъде разгласявана без изричното съгласие на работника или служителя. Съхранението на личните трудови досиета на напусналите работници или служители се съхранява от работодателя при спазване на нормативната уредба.Коментари

 • Здравейте,

  колко години трябва да се съхраняват досиетата на напусналите работници и служители? Къде в нормативни актове, кодекси и закони може да се намери посочен срок за съхранението им?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->