Атанасова Атанасова Потребител

Признаване на разход за ДМАЗдравейте :)

Прага на същественост според ЗКПО е 700 лв. Ако според счетоводната политика на предприятието си е избрала праг на тези 700 лв примерно 1200 лв. как призваме разхода и дма- под 700 лв над 1200 лв и в меджу двата прага.

Благодаря Ви предварително за отговора.Отговори

 • Здравейте,

  При условие, че предприятието е приело праг на същественост за ДМА 1200лв. - под 700лв. се формира разход - признат за данъчни сели.

  Ако се придобива ДМА със стойност в интервала 700-1200лв. се формира данъчно амортизируем актив, които счетоводно се отразява като разход. Този разход не е признат за данъчни цели и следва с него да се увеличи счетоводния резултат при формирането на данъчния. Вж. чл. 67 от ЗКПО. Натрупаните данъчни амортизации от този актив за годината се отразяват в ГДД в намаление на счетоводния резултат.

  Ако се придобива ДМА със стойност над 1200лв. Активът се заприхождава и се включва както в счетоводния, така и в данъчния амортизационен план. В ГДД счетоводните амортизации се посочват в увеличение на счетоводния резултат, а данъчните в намаление.

  Поздрави,

  Лора Танева
 • Благораря за точния и ясен отговор.

  Поздрави,

  Атанасова
 • Здравейте,


  Прагът на същественост на активите е онзи разграничителен размер в техните стойности, който определя кои от тях ще се представят в баланса на фирмата и кои ще се отчетат като текущ разход в момента на придобиването им. Съгласно действащите НСС този стойностен праг се определя от ръководството на фирмата и се записва в нейната счетоводна политика. В зависимост от приетия в тази политика размер за прага на същественост, активите на фирмата ще се представят в баланса, когато стойността им е по-голяма от стойността на прага или ще се отразяват като текущ разход, ако стойността им е по- малка от него. Това дава възможност за целите на счетоводната си политика фирмите фактически сами да определят кои активи да се водят дълготрайни активи и кои не. За целите на данъчното облагане обаче, регламентът по този показател е различен. До момента споменах кои активи са счетоводни ДМА, данъчни дълготрайни материални активи от друга страна са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Т.е. това са тези активи, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

  1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
  2. 700 седемстотин лева.

  Ето ги и варианта да които питате:

  Избраният праг на същественост във вашия случай е 1200 лв., за данъчни цели прага си е от 700 лева.
  1. Ако актива има стойност под 700 лева, то той не е ДМА нито за данъчни, нито за счетоводни цели и ще бъде отразен като разход.
  2. Вторият случай е по-особен. Ако закупеният от фирмата ви актив е със стойност над 700 лева и под 1200 лв., разходите за конкретният актив ще бъдат отразени като текущ разход и активът няма да присъства в баланса. Същият актив обаче, ще бъде отразен в ДАПл. на фирмата, което на практика означава, че актива няма да присъства в баланса като ДМА, но ще се отрази като такъв в ДАПл. По този начин разходът за него няма да бъде признат и с него ще се увеличи финансовият резултат на предприятието, но той ще бъде признат като разход по пътя на амортизацията. На практика това ще бъде съпроводено с отчитане на отсрочен данъчен актив и появата на намаляема временна разлика.
  3. Ако стойността на актива е над 1200 лева, тогата той е ДМА и за данъчни и за счетоводни цели и ще му бъде начислена съответната данъчна и счетоводна амортизация.

  Справка за нормативната уредба по този казус можете да намерите в ЗКПО чл. 50.

  Поздрави,
  Жасмин
 • Много Ви благодаря !
  • 02 Apr 2015 18:38
  • Dimitar (Потребител)
  • 3
  Здравейте! Кое е водещото при определянето на ДМА, отчетният период или стойността на придобиване.
  пример - Пералня 1200 лв. , отчетен период над 12 м.
  - Пералня 400 лв. , отчетен период над 12 м.
  И двете ли са признават за ДМА, или ДМА и МЗ.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->