Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСФО 8 – Оперативни Сегменти – резюме

Публикувано на: 07.12.2010

ЦЕЛ НА МСФО 8

               Предприятието оповестява информация, за да позволи на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и финансовите резултати на бизнес дейностите, в които то предприема, и икономическата среда, в която оперира.

ОБХВАТ

               Настоящият МСФО се прилага за:

               (а) отделните или индивидуални финансови отчети на предприятие:

                               (i) чиито дългови или капиталови инструменти се търгуват на публичен пазар (вътрешна или чуждестранна фондова борса или извънборсов пазар, включително местни и регионални пазари), или

                               (ii) което подава или е в процес на подаване на своите финансови отчети пред комисия по ценни книжа или друга регулаторна организация за целите на издаване на какъвто и да било клас инструменти на публичния пазар; и

               (б) консолидираните финансови отчети на група с предприятие-майка:

                               (i) чиито дългови или капиталови инструменти се търгуват на публичен пазар (национална или международни фондови борси или извънборсови пазари, — както местни, така и регионални пазари) или

                               (ii) което регистрира или е в процес на регистриране на своите финансови отчети пред Комисия по ценни книжа или друг регулаторен орган с цел емитиране на какъвто и да клас инструменти на публичния пазар.

               Ако финансовият отчет съдържа както консолидираните финансови отчети на предприятие-майка, което е в обхвата на настоящия МСФО, така и отделните финансови отчети на предприятието-майка, сегментната информация се изисква само в консолидираните финансови отчети.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Ако предприятие, за което не се изисква да прилага настоящия МСФО, избере да оповести информация за сегменти, която не е в съответствие с настоящия МСФО, то не описва информацията като сегментна информация.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оперативен сегмент - Оперативен сегмент е компонент на предприятието:

                (а) който предприема бизнес дейности, от които може да получава приходи и понася разходи (включително приходи и разходи, свързани със сделки с други компоненти на същото предприятие);

                (б) чиито оперативни резултати редовно се преглеждат от ръководителя на предприятието, вземащ главните оперативни решения, при вземането на решения относно ресурсите, които да бъдат разпределени към сегмента, и оценяване на резултатите от неговата дейност; и

                (в) за когото е налице отделна финансова информация.


1. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРАГОВЕ


• Предприятието отчита отделно информация за оперативен сегмент, който отговаря на който и да е от следните количествени прагове:

                (а) неговите отчетени приходи, включващи както продажби на външни клиенти, така и продажби или трансфери между сегменти, е 10 процента или повече от комбинираните приходи, вътрешни и външни, на всички оперативни сегменти.

                (б) абсолютната сума на неговата отчетена печалба или загуба е 10 процента или повече от по- голямата, в абсолютна сума, от (i) комбинираната отчетена печалба от всички оперативни сегменти, които не са отчели загуба, и (ii) комбинираната отчетена загуба от всички оперативни сегменти, които са отчели загуба.

                (в) неговите активи са 10 процента или повече от комбинираните активи на всички оперативни сегменти.

                Оперативните сегменти, които не отговарят на никой от количествените прагове, могат да бъдат считани за сегменти на отчитане, и оповестявани отделно, ако ръководството смята, че информацията за сегмента би била полезна за ползвателите на финансовите отчети.


• Ако общата сума на външните приходи, отчетени от оперативни сегменти, представляват по-малко от 75 процента от приходите на предприятието, допълнителни оперативни сегменти се идентифицират като сегменти на отчитане, докато най-малко 75 процента от приходите на предприятието бъдат включени в сегменти на отчитане.


• Съществува практическа граница за броя на сегментите на отчитане, които предприятието оповестява отделно, отвъд която сегментната информация може да стане прекалено подробна. Въпреки че не е определена никаква прецизна граница, когато броят на сегментите, които подлежат на отчитане надхвърли 10, предприятието следва да обмисли дали не е достигната практическата граница.


2. КРИТЕРИИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ


• Оперативните сегменти често показват сходни дългосрочни резултати на дейност, ако имат сходни икономически характеристики. Например, биха се очаквали сходни дългосрочни средни брутни маржове за два оперативни сегменти, ако техните икономически характеристики са сходни. Два или повече оперативни сегмента могат да бъдат обединени в един оперативен сегмент, ако обединяването е в съответствие с основния принцип на настоящия МСФО, сегментите имат сходни икономически характеристики и сегментите са сходни във всяко от следните отношения:

                (а) естеството на продуктите и услугите;

                (б) естеството на производствените процеси;

                (в) вида или класа клиенти за техните продукти и услуги;

                (г) методите, използвани, за разпространяване на техните продукти или за предоставяне техните услуги; и

                (д) ако е приложимо, естеството на регулативната среда, например, банки, застраховане или предприятия за обществени услуги.


3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПОВЕСТЯВАНЕТО


• Обща Информация:

                (а) факторите, използвани за идентифициране сегментите на отчитане на предприятието, включително базата на организация (например, дали ръководството е избрало да организира предприятието според различията в продуктите и услугите, географските области, регулаторната среда или комбинация от фактори и дали оперативните сегменти са обединени), и

                (б) видовете продукти и услуги, от които всеки сегмент на отчитане извлича своите приходи.


• Информация за печалбата или загубата, активите и пасивите:

                Предприятието отчита оценка на печалбата или загубата и обща сума на активите за всеки сегмент на отчитане. Предприятието отчита оценка на пасивите за всеки сегмент на отчитане, ако такава сума редовно се предоставя на ръководителя, вземащ главните оперативни решения. Предприятието също така оповестява следното относно всеки сегмент на отчитане, ако определените суми са включени в оценката на печалбата или загубата на сегмента, преглеждана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения, или редовно са предоставяни по друг начин на ръководителя, вземащ главните оперативни решения, дори и да не са включени в тази оценка на сегментната печалба или загуба:

                (а) приходи от външни клиенти;

                (б) приходи от сделки с други оперативни сегменти на същото предприятие;

                (в) приходи от лихви;

                (г) разходи за лихви;

                (д) амортизация;

                (е) съществени позиции на приходите и разходите, оповестени в съответствие с параграф 86 на МСС 1 Представяне на финансови отчети;

                (ж) дела на предприятието в печалбата или загубата на асоциирани и съвместни предприятия, отчетен по метода на собствения капитал;

                (з) разходите или приходите от данъци върху дохода; и

                (и) съществените непарични позиции, различни от амортизация.


• Предприятието оповестява следното за всеки сегмент на отчитане, ако определените суми са включени в оценката на активите на сегмента, преглеждана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения, или редовно са предоставяни по друг начин на ръководителя, вземащ главните оперативни решения, дори и да не са включени в оценката на активите на сегмента:

                (а) сумата на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия, отчетени по метода на собствения капитал; и

                (б) сумите на придобиванията на нетекущи активи, различни от финансови инструменти, активи по отсрочени данъци, активи по доходи след напускане (вж. МСС 19 Доходи на наети лица параграфи 54-58) и права, произтичащи от застрахователни договори.


• Оценяване: Предприятието предоставя обяснение на оценките на печалбата или загубата на сегмента, активите на сегмента и пасивите на сегмента за всеки сегмент на отчитане. Предприятието оповестява поне следното:

                (а)           счетоводната база за всякакви сделки между сегменти на отчитане;

                (б) естеството на всякакви разлики между оценките на печалбите или загубите на сегментите на отчитане и печалбата или загубата на предприятието преди разходите или приходите от данъци върху дохода и преустановените дейности (ако не е очевидно от равненията, описани в параграф 28). Тези различия биха могли да включват счетоводна политика и политика за разпределяне на централно понесени разходи, които са необходими за разбирането на отчетената сегментна информация;

                (в) естеството на каквито и да било разлики между оценките на активите на сегментите на отчитане и активите на предприятието (ако не е очевидно от равненията, описани в параграф 28). Тези различия биха могли да включват счетоводна политика и политика за разпределяне на съвместно използвани активи, които са необходими за разбирането на отчетената сегментна информация;

                (г) естеството на каквито и да било разлики между оценките на пасивите на сегментите на отчитане и пасивите на предприятието (ако не е очевидно от равненията, описани в параграф 28). Тези различия биха могли да включват счетоводна политика и политика за разпределяне на съвместно усвоявани пасиви, които са необходими за разбирането на

отчетената сегментна информация;

                (д) естеството на каквито и да било промени от предходни периоди в методите за оценяване, използвани за определяне на отчетената печалба или загуба на сегмента, и ефекта, ако има такъв, на тези промени върху оценката на печалбата или загубата на сегмента;

                (е) естеството и ефекта на каквито и да било асиметрични разпределения към сегментите на отчитане. Например, предприятието би могло да разпредели разходи за амортизация към сегмент, без да разпредели съответните амортизируеми активи към този сегмент.


• Равнения: Предприятието предоставя равнения на всяко от следните:

                (а) общата сума на приходите на сегментите на отчитане с приходите на предприятието;

                (б) общата сума на оценките на печалбата или загубата на сегментите на отчитане с печалбата или загубата на предприятието преди разходите за данъци (приходите от данъци) и преустановени дейности. Ако предприятието обаче разпределя към сегментите на отчитане позиции, като например, разходи за данъци (приходи от данъци), то може да равнява общата сума на оценките на печалбата или загубата на сегментите с печалбата или загубата на предприятието след тези позиции;

                (в) общата сума на активите на сегментите на отчитане с активите на предприятието;

                (г) общата сума на пасивите на сегментите на отчитане с пасивите на предприятието, ако пасивите на сегментите са отчетени съгласно параграф 23;

                (д) общата сума на стойностите на сегментите на отчитане за всяка друга съществена позиция от оповестената информация с кореспондиращата сума за предприятието.


4. ГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ


• Предприятието отчита следната географска информация, освен когато необходимата информация не е налице и разходите за разработването й биха били прекомерни:

                (а) приходи от външни клиенти (i) причислени към страната на седалището на предприятието и (ii) причислени към всички чужди страни като обща сума, от които предприятието получава приходи. Ако приходите от външни клиенти, причислени към една отделна чужда страна, са съществени, тези приходи се оповестяват отделно. Предприятието оповестява базата за причисляване на приходите от външни клиенти към отделни страни.

                (б) нетекущите активи , различни от финансови инструменти, активи по отсрочени данъци, активи по доходи след напускане и права, произтичащи от застрахователни договори, (i) намиращи се в страната на седалището на предприятието и (ii) намиращи се във всички чужди страни като обща сума, в които предприятието държи активи. Ако активите в една отделна чужда страна са съществени, тези активи се оповестяват отделно.5. ВАЖНИ КЛИЕНТИ


• Предприятието предоставя информация относно степента, до която разчита на своите важни клиенти. Ако приходите от сделки с един отделен външен клиент възлизат на 10 процента или повече от приходите на предприятието, то оповестява този факт, общата сума на приходите от всеки такъв клиент и идентичността на сегмента или сегментите, отчитащи приходите. Не е нужно предприятието да оповестява идентичността на важния клиент или сумата на приходите, които всеки сегмент отчита от този клиент. За целите на настоящия МСФО, група предприятия, за които отчитащото се предприятие знае, че са под общ контрол, се считат за един отделен клиент, както и правителството (национално, държавно, провинциално, териториално, местно или чуждестранно) и предприятията, за които отчитащото се предприятие знае, че са под контрола на това правителство, се считат за един отделен клиент.


ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Предприятието оповестява информация, за да позволи на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и финансовите резултати на бизнес дейностите, които то е предприело, и икономическите среди, в които оперира.

                За да приложи тези принципи, предприятието оповестява следното за всеки период, за който се представя отчет за доходите:

                (а) обща информация;

                (б) информация относно отчетената печалба или загуба на сегмента, включително определени приходи и разходи, включени в отчетената печалба или загуба на сегмента, активите на сегмента, пасивите на сегмента и базата за оценяване; и

                (в) равненията на общите суми на приходите на сегмента, отчетената печалба или загуба на сегмента, активите на сегмента, пасивите на сегмента и други съществени позиции на сегмента, с кореспондиращите им суми на предприятието.

                Равнение на балансовите суми за сегментите на отчитане с балансовите суми на предприятието се изисква за всяка дата, на която се представя баланс. Информацията за предходни периоди се преизчислява.


РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


МСФО 8 няма аналог в НСС.Коментари

-->