Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване – резюме

Публикувано на: 07.12.2010

ЦЕЛ

               Целта на настоящия МСФО е да се изисква предприятията да правят оповестявания в своите финансови отчети, които дават възможност на ползвателите да оценят:

               (а)           значението на финансовите инструменти за финансовото състояние и резултати на предприятието; и

               (б)           естеството и степента на свързаните с финансовите инструменти рискове, на които е изложено предприятието през периода и на отчетната дата, както и начина, по който то управлява тези рискове.

               Принципите в настоящия МСФО допълват принципите за признаване, оценяване и представяне на финансови активи и финансови пасиви в МСС 32 Финансови инструменти: представяне и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

ОБХВАТ

               Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия за всички видове финансови инструменти.

               Настоящият МСФО се прилага за признати и непризнати финансови инструменти. Признатите финансови инструменти включват финансови активи и финансови пасиви, които са в обхвата на МСС 39. Непризнатите финансови инструменти включват някои финансови инструменти, които въпреки че са извън обхвата на МСС 39, са в обхвата на настоящия МСФО (като например някои кредитни ангажименти).

               Настоящият МСФО се прилага за договори за закупуване или продажба на нефинансова позиция, които са в обхвата на МСС 39 (вижте параграфи 5-7 от МСС 39)

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия за всички видове финансови инструменти, с изключение на:

                (а) тези дялове в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, които са отчетени в съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия или МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. В някои случаи обаче МСС 27, МСС 28 или МСС 31 разрешават предприятието да отчете дял в дъщерно, асоциирано или съвместно предприятие като използва МСС 39; в тези случаи предприятията прилагат изискванията за оповестяване в МСС 27, МСС 28 или МСС 31 в допълнение към изискванията в настоящия МСФО. Предприятията също така прилагат настоящия МСФО към всички деривативи, свързани с дялове в дъщерни, асоциирани или съвместни предприятия, освен когато деривативите отговарят на дефиницията за инструмент на собствения капитал в МСС 32;

                (б) правата и задълженията на работодателите по плановете за доходи на персонала, към които се прилага МСС 19 Доходи на наети лица.

                (в) договорите за възнаграждение под условие в бизнес комбинация (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации). Това изключение се отнася само за придобиващия.

                (г) застрахователните договори, както са дефинирани в МСФО 4 Застрахователни договори. Настоящият МСФО обаче се прилага за деривативи, които са внедрени в застрахователни договори, ако МСС 39 изисква предприятието да ги отчита отделно. Освен това издателят прилага настоящия стандарт за договорите за финансова гаранция, ако издателят прилага МСС 39 при признаването и оценяването на договорите, но прилага МСФО 4, ако избира, в съответствие с параграф 4(г) на МСФО 4, да прилага МСФО 4 при признаването и оценяването им.

                (д) финансовите инструменти, договорите и задълженията по сделки с плащане на базата на акции, към които се прилага МСФО 2 Плащане на базата на акции, освен договорите в обхвата на параграфи 5—7 от МСС 39, за които се прилага настоящият МСФО.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Кредитен риск - рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.            

                Валутен риск - рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

                Лихвен риск - рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

                Ликвиден риск - рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви.

                Задължения по кредити - задълженията по кредити са финансови пасиви, различни от краткосрочните търговски задължения при нормални кредитни условия.

                Пазарен риск - Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск: валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск.

                Друг ценови риск - Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

                Просрочен - Финансов актив е просрочен, ако контрагентът не е направил плащане, когато е бил длъжен съгласно договора.1. ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И НИВО НА ОПОВЕСТЯВАНЕ


• Предприятието оповестява информация, която позволява на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят значението на финансовите инструменти за неговото финансово състояние и резултатите от дейността. За да се постигне тази цел МСФО 7 изисква оповестяване относно записите в балансовия отчет, записите в ОПР и собствения капитал, счетоводните политики, осчетоводяване на хедж и справедливата стойност.2. БАЛАНСОВ ОТЧЕТ


• Балансовите стойности на всяка от следните категории, както са дефинирани в МСС 39, се оповестяват или в баланса, или в пояснителните приложения:

                (а) финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, показващи поотделно

                               (i) определените като такива при първоначалното признаване и

                               (ii) класифицираните като държани за търгуване в съответствие с МСС 39;

                (б) инвестиции, държани до падеж;

                (в) кредити и вземания;

                (г) финансови активи на разположение за продажба;

                (д) финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност чрез печалбата или загубата, показващи поотделно

                               (i) определените като такива при първоначалното признаване и

                               (ii) класифицираните като държани за търгуване в съответствие с МСС 39; и

                (е) финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност.


• Ако предприятието е определило кредит или вземане (или група от кредити или вземания) като справедлива стойност в печалбата или загубата, то оповестява:

                (а) максималната изложеност на кредитен риск на отчетната дата;

                (б) стойността, с която всякакви свързани кредитни деривативи или подобни инструменти намаляват тази максимална изложеност на кредитен риск;

                (в) стойността на промяната през периода и с натрупване в справедливата стойност на кредита или вземането (или групата от кредити или вземания), която произтича от промени в кредитния риск на финансовия актив, определена:

                               (i) като стойност на промяната в неговата справедлива стойност, която се дължи на промени в пазарните условия, които пораждат пазарен риск; или

                               (ii) чрез използване на алтернативен метод, за който предприятието счита, че представя по-достоверно стойността на промяната в справедливата стойност, която се дължи на промени в кредитния риск на актива.

                Промените в пазарните условия, които пораждат пазарен риск, включват промени в един наблюдаван (отправен) лихвен процент, цена на стока, валутен курс или ценови или курсов индекс;

                (г) стойността на промяната в справедливата стойност на всички свързани кредитни

деривативи или подобни инструменти, която е възникнала през периода и с натрупване от

момента, когато са определени кредитът или вземането.


• Ако предприятието е определило финансов пасив като отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата в съответствие с параграф 9 от МСС 39, то оповестява същите данни, както и за финансови активи по справедлива стойност (посочени в горния параграф) без т. г. Освен тях за пасивите се оповестява и разликата между балансовата стойност на финансовия пасив и сумата, която предприятието по договор трябва да плати на притежателя на облигацията при настъпване на падежа.


Пример:

                Компания Алфа издава облигационно задължение по номинална стойност и съответно за нея възниква финансов пасив. Впоследствие Алфа значително влошава своята кредитоспособност поради сериозни финансови затруднения. Това дава предпоставка, че справедливата стойност на пасива значително ще намалее и да стане по-малка от предстоящите главници и суми за погасяване. В този случай съгласно МСФО 7 е необходимо да се оповести разликата между балансовата и справедливата стойност на пасива, която представлява разлика между балансовата стойност на пасива и сумата, която Алфа реално ще изплати, за да погаси задължението.3. ПРЕКЛАСИФИКАЦИИ

• Ако предприятието е прекласифицирало финансов актив (в съответствие с параграфи 51 —54 от МСС 39) като такъв, оценяван:

                (а) по цена на придобиване или по амортизирана стойност, а не по справедлива стойност; или

                (б) по справедлива стойност, а не по цена на придобиване или амортизирана стойност,

то оповестява стойността, която е прекласифицирана във или от всяка категория, както и причината за тази прекласификация.


• МСС 39 строго ограничава възможността за прекласификация на даден финансов актив от една категория в друга.4. ОТПИСВАНЕ


• Предприятието може да е прехвърлило финансови активи по такъв начин, че всички финансови активи да не отговарят на условията за отписване (виж параграфи 15-37 на МСС 39). Предприятието оповестява всяка група от такива финансови активи:

                (а) естеството на активите;

                (б) характера на рисковете и ползите от собствеността, на които предприятието остава изложено;

                (в) когато предприятието продължава да признава всичките активи, балансовите стойности на активите и на свързаните пасиви; и

                (г) когато предприятието продължава да признава активите до степента на своето продължаващо участие, общата балансова стойност на първоначалните активи, стойността на активите, които предприятието продължава да признава, и балансовата стойност на свързаните пасиви.

               


5. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ


• Предприятието оповестява:

                (а) балансовата стойност на финансовите активи, които е заложило като обезпечение за пасиви или условни пасиви, включително сумите, които са прекласифицирани в съответствие с параграф 37(а) от МСС 39; и

                (б) сроковете и условията, отнасящи се до залога.

• Когато предприятието държи обезпечение (на финансови или нефинансови активи) и му е позволено да продава или да залага на свой ред обезпечението, дори когато няма неизпълнение от страна на собственика на обезпечението, то оповестява:

                (а) справедливата стойност на държаното обезпечение;

                (б) справедливата стойност на всяко такова обезпечение, продадено или заложено повторно, и дали предприятието има задължение да го върне; и

                (в) сроковете и условията, свързани с неговото използване на обезпечението.6. КОРЕКТИВНА СМЕТКА ЗА КРЕДИТНИ ЗАГУБИ


• Когато финансовите активи са обезценени от кредитни загуби и предприятието записва обезценката в отделна сметка (например, корективна сметка, използвана, за да се записват индивидуалните обезценки, или подобна сметка, използвана, за да се записва съвкупната обезценка на активи) вместо директно да намалява балансовата стойност на актива, то оповестява равнението на промените в тази сметка през периода за всяка група финансови активи.7. НЕИЗПЪЛНЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ


• За задълженията по кредити, признати на отчетната дата, предприятието оповестява:

                (а) подробностите за всички неизпълнения през периода на главницата, лихвите, погасителния фонд или сроковете на обратно изкупуване на тези задължения по кредити;

                (б) балансовата стойност на задълженията по кредити, които са в неизпълнение на отчетната дата; и

                (в) дали неизпълнението  е поправено  или сроковете на задълженията по  кредити са предоговорени преди финансовите отчети да са одобрени за издаване.8. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ


• Изискваните оповестявания включват:

                (а) нетните печалби или загуби в ОПР относно всяка една категория финансови активи и пасиви в МСС 39;

                (б) Общата сума на приходите от лихви и общата сума на разходите за лихви (изчислени с използване на метода на ефективния лихвен процент) за финансови активи или финансови пасиви, които не са отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

                (в) приходи и разходи за такси (различни от сумите, включени при определяне на ефективния лихвен процент),  възникващи в резултата на финансови активи или пасиви, финансови активи или финансови пасиви, които не са отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; както и тръстови и други доверителни дейности, които имат за резултат държането или инвестирането на активи от името на физически лица, тръстове, планове за пенсионни доходи и други институции;

                (г) приходите от лихви по обезценени финансови активи, начислени съгласно МСС 39;

                (д) размера на всички загуби от обезценка за всяка група финансови активи.9. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ


• В съответствие с параграф 108 на МСС 1 Представяне на финансови отчети, предприятието оповестява в резюмето на съществената счетоводна политика базата (или базите) за оценяване, използвани при изготвянето на финансовите отчети и другите въпроси, свързани с използваната счетоводна политика, които са уместни за разбирането на финансовите отчети.

• Предприятието оповестява следните неща поотделно за всеки вид хеджиране, описан в МСС 39 (тоест, хеджиране на справедлива стойност, хеджиране на паричен поток и хеджиране на нетни инвестиции в чуждестранни дейности):

                (а) описание на всеки вид хеджиране;

                (б) описание на финансовите инструменти, определени като хеджиращи инструменти, и техните справедливи стойности на отчетната дата; и

                (в) естеството на хеджираните рискове.


• Относно хеджирания на парични потоци, компанията ще оповести, също така, периодите, когато се очаква да възникнат паричните потоци, и кога се очаква те да повлияят на печалбата или загубата, и описание на всяка прогнозна сделка, за която преди е било използвано отчитане на хеджиране, но която вече не се очаква да се осъществи.


• Когато печалба или загуба от хеджинг инструмент при хеджиране на паричен поток е призната директно в собствения капитал, чрез отчета за промените в собствения капитал, компанията трябва да оповести:

                (а) стойността, която е призната по този начин в собствения капитал през периода;

                (б) стойността, която е извадена от собствения капитал през периода и е включена в печалбата или загубата за периода, показвайки стойността, включена на всеки ред от отчета за доходите; и

                (в) стойността, която е извадена от собствения капитал през периода и е включена в първоначалната цена на придобиване или друга отчетна стойност на нефинансов актив или нефинансов пасив, чието придобиване или възникване е било хеджирано като много вероятна прогнозна сделка.


• Предприятието оповестява отделно:

                (а) при хеджиране на справедливата стойност, печалбата или загубата:

                               (i) по хеджиращия инструмент; и

                               (ii) по хеджираната позиция, която се дължи на хеджирания риск;

                (б) неефективната част, призната в печалбата или загубата, която възниква от хеджирания на паричен поток; и

                (в) неефективната част, призната в печалбата или загубата, която възниква от хеджирания на нетни инвестиции в чуждестранни дейности.10. СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ


• Предприятието оповестява справедливата стойност за всяка група финансови активи и финансови пасиви по начин, който позволява тя да бъде сравнена с балансовата й стойност.


• При оповестяване на справедливите стойности, предприятието обобщава финансовите активи и финансовите пасиви в групи, но ги компенсира само до степента, до която техните балансови стойности са компенсирани в баланса.


• Ако пазарът за финансовия инструмент не е активен, предприятието установява справедливата му стойност, използвайки техника за оценяване (виж параграфи НП74- НП79 на МСС 39). Независимо от това, най-доброто доказателство за справедливата стойност при първоначалното деклариране е цената на сделката (т. е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение), освен ако има съвпадение с условията на параграф НП-76 от МСС 39). Следователно би могло да има разлика между справедливата стойност при първоначалното признаване и стойността, която би била определена на тази дата с използване на техника за оценяване. Ако съществува такава разлика, предприятието оповестява за всяка група финансови инструменти съвкупната разлика и счетоводната си политика за отчитане на тези разлики.11. ЕСТЕСТВО И СТЕПЕН НА РИСКОВЕТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


• Предприятието оповестява информация, която позволява на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и степента на рисковете, възникващи от финансови инструменти, на които е изложено предприятието на отчетната дата. Оповестяванията, които се изискват, се фокусират върху рисковете, които възникват от финансови инструменти, и как те са управлявани. Тези рискове обикновено включват, но не се ограничават до, кредитен риск, ликвиден риск и пазарен риск.


• За всеки вид риск, възникващ от финансови инструменти, предприятието оповестява:

                (а) излаганията на риск и как възникват те;

                (б) своите цели, политика и процеси за управление на риска и методите, използвани за оценяване на риска; и

                (в) всякакви промени в (а) или (б) от предходния период.


• За всеки вид риск, възникващ от финансови инструменти, предприятието оповестява обобщени количествени данни за своята изложеност на този риск на отчетната дата. Ако количествените данни, оповестени към отчетната дата, са непредставителни за изложеността на предприятието на риск през периода, предприятието предоставя допълнителна информация, която е представителна.12. КРЕДИТЕН РИСК


• Предприятието оповестява по групи финансови инструменти:

                (а) стойността, която най-добре представя неговата максимална изложеност на кредитен риск на отчетната дата, без да се вземат предвид каквито и да било държани обезпечения или други кредитни разширения (например споразумения за нетиране, които не отговарят на условията за компенсиране в съответствие с МСС 32);

                (б) по отношение на стойността, оповестена в (а), описание на обезпечението, държано като гаранция, и другите кредитни разширения;

                (в) информация за кредитното качество на финансовите активи, които нито са просрочени, нито са обезценени; и

                (г) балансовата стойност на финансовите активи, които иначе биха били просрочени или обезценени, но чиито срокове са били предоговорени.


• Предприятието оповестява по групи финансови активи, които са просрочени или обезценени:

                (а) анализ на периода на съществуване на финансовите активи, които са просрочени към отчетната дата, но не са обезценени;

                (б) анализ на финансовите активи, които са индивидуално определени да бъдат обезценени към отчетната дата, включително факторите, които предприятието е взело предвид при определянето, че са обезценени; и

                (в) за сумите, оповестени в (а) и (б) - описание на обезпечението, държано от предприятието като гаранция, и другите кредитни разширения, и, освен когато е практически неприложимо, оценка на тяхната справедлива стойност.

• Когато предприятието придобива финансови или нефинансови активи през периода чрез придобиване на собственост върху обезпечение, което държи, или чрез мобилизиране на други ресурси за повишаване качеството на кредита (например гаранции), и тези активи отговарят на критериите за признаване в други стандарти, предприятието

оповестява:

                (а) естеството и балансовата стойност на придобитите активи; и

                (б) когато активите не са лесно обратими в парични средства, политиката си за освобождаване от тези активи или за използването им в своята дейност.13. ЛИКВИДЕН РИСК


• Предприятието оповестява:

                (а) анализ на падежите за финансови пасиви, който показва оставащите по договорите падежи; и

                (б) описание как то управлява присъщия на (а) ликвиден риск.14. ПАЗАРЕН РИСК


• Необходимите оповестявания са:

                (а) анализ на чувствителността към всеки вид пазарен риск, на който е изложено предприятието на отчетната дата, показващ как са щели да бъдат повлияни печалбата, загубата или собственият капитал от промените в съответната променлива на риска, които са били разумно възможни на тази дата;

                (б) методите и предположенията, използвани при изготвянето на анализа на чувствителността; и

                (в) промените от предходния период в използваните методи и предположения, както и причините за тези промени.


• Ако предприятието изготвя анализ на чувствителността, като например „стойност, изложена на риск", който отразява взаимозависимостите между рисковите променливи (например лихвени проценти и валутни курсове) и го използва, за да управлява финансовите рискове, то може да използва този анализ на чувствителността на мястото на анализа, предвиден в предния параграф. Предприятието оповестява също:

                (а) обяснение на метода, използван при изготвянето на такъв анализ на чувствителността, и на главните параметри и предположения, залегнали в основата на предоставяните данни; и

                (б) обяснение на целта на използвания метод и ограниченията, които могат да доведат до информация, непълно отразяваща справедливата стойност на въпросните активи и пасиви.


Пример:

Опростен анализ на чувствителността

Функционалната валута на Алфа е български лева. Дружеството има банков заем в щатски долари в размер на 1 млн. Прогнозите за промени на валутния курс на долара са в диапазона от -0.03 до 0.03 за 1 щ.д. При спад на долара балансовата стойност на кредита ще намалее с 300 000 и съответно печалбата ще се увеличи със същата сума (чрез преоценка на валутата). При увеличение на курса с 0.03 балансовата стойност на заема ще се увеличи с 300 000 и съответно печалбата ще намалее с 300 000.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСФО 7 няма аналог в НСС.Коментари

-->