Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСФО 6 – Проучване и Оценка на Минерални Ресурси – резюме

Публикувано на: 07.12.2010

ЦЕЛ

               Целта на настоящия МСФО е да се конкретизира финансовото отчитане на проучването и оценката на минералните ресурси. В частност, МСФО изисква:

               (а) ограничени подобрения в съществуващата счетоводна практика относно разходите за проучване и оценка;

               (б) предприятията, признаващи активи по проучване и оценка, да преценяват тези активи за наличие на обезценка в съответствие с настоящия МСФО и да измерват всяка обезценка в съответствие с МСФО 36 Обезценка на активи;

               (в) оповестявания, които установяват и обясняват сумите във финансовите отчети на предприятието, възникващи от проучване и оценка на минерални ресурси и помагат на потребителите на тези финансови отчети да разберат размера, разположението във времето и сигурността на бъдещите парични потоци от всички признати активи по проучването и оценката.

ОБХВАТ

               Предприятието прилага настоящия МСФО към направените разходи за проучване и оценка.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                В настоящия МСФО не се разглеждат други аспекти на отчитането на предприятията, ангажирани с проучване и оценка на минерални ресурси.

                Предприятието не прилага настоящия МСФО към разходи, които прави:

                (а) преди проучването и оценката на минералните ресурси като например разходите, направени преди предприятието да е получило юридическите права за проучване на специфична област (тоест разходи преди придобиване и преди проучване);

                (б) след като стане възможно да бъдат доказани техническата изпълнимост и търговската приложимост на минералния ресурс. (тоест разходи за развитие)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активи по проучване и оценка - разходите по проучване и оценка, признати като активи в съответствие със счетоводната политика на предприятието.

                Разходи по проучване и оценка - разходите, извършени от предприятието във връзка с проучването и оценката на минерални ресурси преди да стане възможно да бъде доказана техническата изпълнимост и търговската приложимост на добиването на минерални ресурси.

                Проучване и оценка ресурси - търсенето на минерални ресурси, включително минерали, нефт, на минерални природен газ и сходни невъзстановяващи се ресурси, след като предприятието е получило юридическите права да извършва проучвания в конкретна област, както и определянето на техническата изпълнимост и търговската приложимост на добиването на минерални ресурси.1. ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МСС 8


• Всяко предприятие трябва да разработи свои счетоводни политики за признаване на активи от проучване и оценка, тъй като МСФО 6 не съдържа изисквания по отношение на признаването им. От практическа гледна точка някои предприятия избират да капитализират разходите по проучване и оценка като активи в баланса, други предпочитат да признават всички разходи директно в печалба или загуба. МСФО 6 разрешава прилагането на предишни счетоводни политики при условие че информацията, която се получава е уместна и надеждна.


• МСС 8 определя критериите, които трябва да има предвид едно предприятие при разработване на счетоводна политика по отношение на запис, който не се прилага от нито един МСФО. По отношение на  разработването на счетоводни политики за  активи от проучване и оценка, обаче, МСФО 6 освобождава предприятието от част от тези критерии.2. ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИ ПО ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА


• Активите по проучване и оценка се измерват по себестойност.


• Предприятието определя политика като конкретизира кои разходи се признават като активи по проучване и оценка и прилага последователно тази политика. При определянето й предприятието отчита степента, до която разходът може да бъде свързан с откриването на конкретни минерални ресурси. Следват примери на разходи, които могат да бъдат включени в началната оценка на активите по проучване и оценка (списъкът не е изчерпателен):

                (а) придобиване на права за проучвания;

                (б) топографски, геологически, геохимически и геофизични изследвания;

                (в) проучвателни сондажи;

                (г) изкопни работи;

                (д) вземане на проби за анализ; и

                (е) дейности, свързани с оценяване техническата изпълнимост и търговската приложимост на добиването на минерален ресурс.

• Разходи, свързани с разработването на минерални ресурси, не се признават като активи по проучване и оценка (тоест подготовка за търговско производство, като построяване на пътища и тунели). Машините, сградите и съоръженията, използвани при развитието или поддръжката на активи от проучване и оценяване, също не могат да бъдат признати като актив от проучване и оценяване.3. ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД ПРИЗНАВАНЕ


• След признаване предприятието прилага към активите по проучване и оценка модела на цената на придобиване или модела на преоценена стойност. Ако се прилага моделът на преоценена стойност (или описаният в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, или в МСС 38), това се прави в съответствие с класификацията на активите.4. КЛАСИФИКАЦИЯ


• Предприятието класифицира активите по проучване и оценка като материални или нематериални в зависимост от техния характер и прилага последователно тази класификация


• Някои активи по проучване и оценка се третират като нематериални (например правата за сондиране), докато други са материални (например моторни превозни средства и сондажно оборудване). До степента, в която материалните активи се използват при разработването на нематериални активи, сумата, отразяваща тази употреба, е част от цената на придобиване на нематериалния актив. Използването на материален актив за разработването на нематериален актив, обаче, не превръща материалния актив в нематериален.


               

5. ОБЕЗЦЕНКА


• Активите по проучване и оценка се преценяват за наличие на обезценка, когато факти и обстоятелства подсказват, че балансовата стойност на актив по проучване и оценка може да надвишава неговата възстановима стойност. Факти или обстоятелства, които могат да посочат, че се изисква проверка за обезценяване, включват:

                (а) периодът, за който предприятието има правото да извършва проучвания в конкретната област, е изтекъл през отчетния период или ще изтече в близко бъдеще и не се очаква да бъде подновен;

                (б) нито е бюджетиран, нито планиран значителен разход за по-нататъшно проучване и изследване на минерални ресурси в конкретната област;

                (в) проучването и оценката на минерални ресурси в конкретната област не са довели до откриване на количества минерални ресурси с възможности за търговска реализация и предприятието решава да прекрати тези дейности в конкретната област;

                (г) съществуват достатъчно данни, посочващи, че въпреки че разработването на конкретната област вероятно ще продължи, не съществува вероятност балансовата стойност на актива по проучване и оценка да бъде изцяло възстановена чрез успешната разработка или чрез продажба.


• Във всички такива или подобни случаи предприятието извършва тест за обезценка в съответствие с МСС 36. Всяка загуба от обезценка се признава като разход в съответствие с МСС 36. Предприятието определя счетоводна политика за разпределяне на активи по проучване и оценка към единици, генериращи парични потоци, или групи от такива единици с цел преценяване на тези активи за наличие на обезценка. Всяка единица, генерираща парични потоци, и група от такива единици, към които е разпределен актив по проучване и оценка, не е по-голяма от сегмент, базиран на първичния или вторичен отчетен формат на предприятието в съответствие с МСФО 8. МСФО 6 се изисква предприятието да определи счетоводна политика по отношение на тези разпределения. В никакъв случай предприятието не трябва да измерва обезценката на ниво, което да обхваща повече от един сегмент.


Период

Начин на отчитане

До получаване на законови права за проучване на минерални ресурси

Текущи разходи

През периода на реализиране на законовите права за търсене и оценка на минерални  ресурси до определяне на възможността за извличане на изгоди от тях

Активи - материални и нематериални

След определяне на възможността за извличане на

 Изгоди

Текущи разходиОПОВЕСТЯВАНЕ

                • Предприятието оповестява информация, която установява и обяснява сумите, признати в неговите финансови отчети, които са възникнали от проучването и оценката на минерални ресурси.

                • За да отговаря на предното изискване, предприятието оповестява:

                (а) своята счетоводна политика за разходите по проучване и оценка, включваща признаването на активи по проучване и оценка;

                (б) сумите на активите, пасивите, приходите и разходите, както и оперативните и инвестиционни парични потоци, възникнали от проучване и оценка на минерални ресурси.

• Предприятието разглежда активите по проучване и оценка като отделена група от активи и оповестяванията, изисквани от МСС 16 или МСС 38, се правят в зависимост от това как са класифицирани активите.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСФО 6 няма аналог в НСС.Коментари

-->