Венцислав Спасов Венцислав Спасов счетоводител

Как да се редуцира такса Битови отпадъци за стопанските субекти в гр. София

Публикувано на: 01.11.2013Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 то ЗМДТ за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

Как се определя размера на таска Битови отпадъци

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

  1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други, като: "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите; "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.
  2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата. Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи точното количество на битовите отпадъци по размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. При определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.

Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината. Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет. Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.

Кога не се събира такса

Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината; обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

Как се събира таксата от фирми и държавни организации

За стопанските субекти в гр. София, Столичен общински съвет приема и одобрява план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа на битовите отпадъци; определя размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани. В Наредбата  за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се дава възможност да се определи таксата за нежилищни имоти на предприятия, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата но сметоизвозване – размера на такса битови отпадъци на един съд за една година за всеки район на Столична община в лева, при извозване веднъж седмично, в зависимост от вида и обема на съда; или върху отчетната стойност на имотите /3.4 промила/ за поддържане чистотата на териториите на обществено ползване – чл.23.

За нежилищни имоти на предприятия, може да се договори пряко чрез фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - 3 промила върху отчетната стойност на имотите – за обезвреждане в депа или други съоръжения; 3.4 промила върху отчетната стойност на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - чл.24, ал.6

Норми за изчисляване

За нежилищни имоти на предприятия се дължи 10 промила върху отчетната стойност на имотите, като разпределението е както следва: 3.6 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, 3 промила за обезвреждане в депа или други съоръжения, 3.4 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване -  чл.26

За имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия: 1.6 промила върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е както следва: 0.58 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, 0.48 промила за обезвреждане в депа или други съоръжения, 0.54 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - чл.27, ал.1

На практика размера на такса за битови отпадъци за предприятия за 2013 г. на 1 съд с обем 1 100 литра за 1 година, при честота на извозване един път седмично е 1 340 лева. За контейнери с вместимост 3.5 - 4.00 куб.м таксата е 8 030 лева.

Кой събира данъците и таксите

Данъкът и таксата за битови отпадъци за годината се заплащат към местната общинска администрация, като Столична община определя кратността на вноските. Такса за битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи. Таксата се администрира и събира от дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община.

Самоопределяне на базата за фирмите чрез декларация Образец 1

Фирмите могат и сами да определят на каква база да бъде изчислен налогът за нежилищни имоти и могат за подават декларация по чл.23 от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община. чрез дирекция „Икономика и търговска дейност” декларация по образец (Декларация № 1) в два екземпляра за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината. В седемдневен срок от подаване на декларацията дирекция "Икономика и търговска дейност" изпраща за процедиране екземпляр от нея в дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" и в Столичен инспекторат. Столичния инспекторат проверява данните, вписани в декларацията, извършва проверка на място и връчва на собственика протокол, удостоверяващ констатациите от проверката.

Практически нормативната уредба не предвижда отказване или коригиране от вече декларирани данни. Посочено е, че подаване на нови данни става от 1 октомври до 30 ноември на предходната година, тоест трябва да се изчака една година и тогава да се подадат нови декларации. Естествено остава и варианта да се търси по съдебен ред реално заплащане на таксата на база изхвърлените реално битови отпадъци, а не както е заложено в закона – на база данъчна оценка на имота.

Несправедливият начин на деклариране и определяне на размера на таксата накара Столична община да търси алтернативни начини за изчисляване. Засега софиянци трябва да се подготвят, че ще плащат по-високи такси.Коментари

Свързани документи със ЗМДТ

-->