Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСФО 3 – Бизнес Комбинации – резюме

Публикувано на: 07.12.2010

ЦЕЛ

                Целта на настоящия МСФО е да определи финансовото отчитане в предприятие, когато то осъществи бизнес комбинация. По-конкретно Стандартът определя, че всички бизнес комбинации се отчитат, като се прилага методът на покупката. Следователно придобиващият признава разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания по техните справедливи стойности към датата на придобиване, като също така признава репутация, която впоследствие се проверява за обезценка, вместо да се амортизира.

ОБХВАТ

               С изключение на случаите извън обхвата на настоящето МСФО, предприятията го прилагат, когато отчитат бизнес комбинации.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Настоящият МСФО не се прилага за:

                (а) бизнес комбинации, в които отделни предприятия или бизнеси биват обединени, за да се сформира съвместно предприятие;

                (б) бизнес комбинации, обхващащи предприятия или бизнеси под общ контрол;

                (в) бизнес комбинации, обхващащи едно или повече взаимни предприятия;

                бизнес комбинации, в които отделни предприятия или дейности биват обединени, за да се сформира отчетна единица по силата на договор, без да се получават дял от собствеността (например бизнес комбинации, в които отделни предприятия се обединяват единствено по силата на договор, за да сформират корпорация с двойно листване).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дата на придобиване - датата, на която придобиващият ефективно получава контрол над придобивания.

                Дата на споразумението - датата, на която е постигнато споразумение по същество между комбиниращите се страни и, в случая на публични дружества, листвани на фондова борса, това е обявено публично. В случай на насилствено поглъщане, най-ранната дата, на която е постигнато споразумение по същество между комбиниращите се страни, е датата, на която достатъчен брой от собствениците на придобивания са приели предложението на придобиващия за получаване на контрол от придобиващия над придобивания.

                Бизнес - взаимосвързан набор от дейности и активи, извършвани и управлявани с цел осигуряване на:

                (а) възвръщаемост на инвеститорите; или

                (б) по-ниски разходи или други икономически ползи пряко и пропорционално на държателите на полици или на участниците;

Бизнесът основно се състои от входящи елементи, процеси, прилагани към тези входящи елементи, и изходящи елементи или продукти, които се или ще бъдат използвани за генериране на приходи. Ако в прехвърляния набор от дейности и активи присъства репутация, този прехвърлен набор от дейности и активи се счита за бизнес.

                Бизнес комбинация - обединяването на отделни предприятия или бизнеси в една отчетна стопанска единица.

                Бизнес комбинация, обхващаща предприятия или дейности под общ контрол - бизнес комбинация, в която всички комбиниращи се предприятия или бизнеси в крайна сметка са контролирани от една и съща страна или страни, както преди, така и след комбинацията, и този контрол не е преходен.

                Условно задължение - условно задължение има значението, дадено му в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, т.е.:

                (а) възможно задължение, възникващо в резултат от минали събития, чието наличие ще бъде потвърдено от настъпването или

Не настъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не са изцяло под контрола на предприятието; или

                (б) текущо задължение, което възниква от минали събития, но не е признато, защото:

                               (i) не е вероятно, че ще има изходящ поток на ресурси, съдържащи икономически ползи, необходим за уреждането на задължение, или

                               (ii) стойността на задължението не може да се оцени достатъчно надеждно.

                Контрол - властта да се ръководят финансовата и оперативна политика на предприятието или бизнеса с оглед извличането на ползи от дейността му.

                Дата на размяна - когато бизнес комбинацията се постига с една единствена разменна сделка, датата на размяна е датата на придобиване. Когато бизнес комбинацията обхваща повече от една разменни сделки, например когато тя се постига на етапи чрез последователно закупуване на акции, датата на размяна е датата, на която всяка отделна инвестиция се признава във финансовите отчети на придобиващия.

                Справедлива стойност - сумата, срещу която може да бъде заменен даден актив или уреден даден пасив между независими, осведомени и желаещи страни в сделка при справедливи пазарни условия.

                Репутация - бъдещи икономически ползи, възникващи от активи, които не могат да бъдат идентифицирани индивидуално и признати отделно.

                Нематериален актив- нематериален актив има значението, дадено му в МСС 38 Нематериалниктиви, т.е. разграничим непаричен актив без физическо съдържание.

                Съвместно предприятие - съвместно предприятие има значението, дадено му в МСС 31 Дялове в съвместни предприятия, т.е. договорно споразумение, съгласно което две или повече страни предприемат икономическа дейност, която е предмет на съвместен контрол.

                Миноритарно участие - тази част от печалбата или загубата и нетните активи на дъщерно предприятие, подлежащи на разпределение към дялове в собствения капитал, които не са притежание, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, на компанията майка.

                Взаимни предприятия - предприятие, различно от предприятие, притежавано от инвеститор, (като взаимно застрахователно дружество или взаимно кооперативно предприятие), което осигурява по-ниски разходи или други икономически ползи пряко и

пропорционално на своите държатели на полици или участници.

                Компания майка - Предприятие, което притежава едно или повече дъщерни предприятия.

                Вероятно - Повече възможно, отколкото не.

                Отчетна стопанска единица - предприятие, чийто потребители разчитат, че представената информация във финансовите отчети, предназначени за общи цели ще им бъде полезна за вземане на решения относно разпределението на ресурси. Отчетната

стопанска единица може да бъде самостоятелно предприятие или група, състояща се от компания майка и всичките й дъщерни предприятия.

                Дъщерно предприятия - Предприятие, включително нерегистрирано предприятие от рода на съдружие, което е контролирано от друго предприятие (известно като компания майка).1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИЯ

• Бизнес комбинация е обединяването на отделни предприятия или дейности в една отчетна единица. Резултатът от почти всички бизнес комбинации е, че едно предприятие - наречено „придобиващия" получава контрол над един или повече бизнеси - наречен „придобивания". Ако предприятие добие контрол над едно или повече предприятия, които не са бизнеси, обединяването на тези предприятия не представлява бизнес комбинация. Когато предприятие придобие група активи или нетни активи, които не представляват бизнес, то разпределя цената на придобиване на групата между отделните разграничими активи и пасиви в групата на база на техните справедливи стойности към датата на придобиване.

• Бизнес комбинацията може да бъде структурирана по различни начини за правни, данъчни или други цели. Тя може да включва закупуване от едно предприятие на собствения капитал на друго предприятие, закупуване на всички нетни активи на друго предприятие, поемането на пасивите на друго предприятие или закупуването на някои от нетните активи на друго предприятие, които заедно сформират един или повече бизнеси. Тя може да бъде осъществена чрез емитиране на капиталови инструменти, прехвърляне на парични средства, парични еквиваленти или други активи, или комбинация от тях. Сделката може да бъде между акционерите на комбиниращите се предприятия или между едното предприятие и акционерите на другото предприятие. Тя може да включва създаването на ново предприятие, което да контролира комбиниращите се предприятия или прехвърлените нетни активи, или преструктурирането на едно или повече от комбиниращите се предприятия.


• В резултат на бизнес комбинацията могат да възникнат отношения от вида „компания майка - дъщерно предприятие", при което придобиващият е компанията майка, а придобиваният - дъщерното предприятие на придобиващия. При такива обстоятелства придобиващият прилага настоящия МСФО при изготвяне на своите консолидирани финансови отчети. Той включва своя дял в придобивания във всеки индивидуален финансов отчет, който изготвя, като инвестиция в дъщерно предприятие (вж. МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети).


• Освен закупуването на собствения капитал на друго предприятие, бизнес комбинацията може да обхваща и закупуването на нетните активи, включително репутацията, на другото предприятие. Такава комбинация не поражда отношения от вида „компания майка - дъщерно предприятие".


• Включени в дефиницията на бизнес комбинация и следователно в обхвата на настоящия МСФО са и бизнес комбинации, в които едното предприятие получава контрол над друго предприятие, но за които датата на получаване на контрола (т.е. датата на придобиване) не съвпада с датата или датите на получаване на дял от собствеността (т.е. датата или датите на размяна). Такава ситуация може да възникне например, когато предприятие, в което е инвестирано, влезе в договореност за обратно изкупуване на акции с някои от своите инвеститори и в резултат контролът над предприятието, в което е инвестирано, се променя.


• Настоящият МСФО не определя счетоводното отчитане на дялове на контролиращи съдружници в съвместни предприятия (вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия).


• Бизнес комбинация, обхващаща предприятия или бизнеси под общ контрол, е бизнес комбинация, при която всички комбиниращи се предприятия или бизнеси в крайна сметка са контролирани от една и съща страна или страни, както преди, така и след бизнес комбинацията, и този контрол не е преходен.
2. МЕТОД НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ


• Всички бизнес комбинации се отчитат счетоводно, като се прилага методът на покупката.


• Методът на покупката разглежда бизнес комбинацията от гледна точка на комбиниращото се предприятие, което е идентифицирано като придобиващ. Придобиващият закупува нетните активи и признава придобитите активи и поетите пасиви и условни задължения, включително тези, които не са били признати преди това от придобивания. Оценяването на активите и пасивите на придобиващия не се засяга от сделката, нито пък се признават допълнителни активи или пасиви на придобиващия в резултат от сделката, тъй като те не са предмет на тази сделка.


• Прилагането на метода на покупката обхваща следните етапи:

                (а) идентифициране на придобиващия;

                (б) оценяване цената на бизнес комбинацията; и

                (в) разпределение към датата на придобиване на цената на бизнес комбинация между придобитите активи и поетите пасиви и условни задължения.


• Придобиващият се определя за всички бизнес комбинации. Придобиващият е комбиниращата се стопанска единица, която получава контрол над другите комбиниращи се стопански единици или бизнеси.3. ЦЕНА НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИЯ


• Придобиващият оценява цената на бизнес комбинацията като съвкупност от:

                (а) справедливите стойности, към датата на размяна на предоставените активи, възникналите или поети задължения и капиталовите инструменти, емитирани от придобиващия, в замяна на контрол над придобивания, плюс

                (б) всякакви разходи, пряко отнасящи се до бизнес комбинацията.


• Дата на придобиването е датата, на която придобиващият ефективно получава контрол над придобивания. Когато това се постига чрез една единствена сделка на размяна, датата на размяна съвпада с датата на придобиване. Бизнес комбинацията обаче може да обхваща повече от една сделка на размяна например, когато тя се постига поетапно, чрез последователни покупки на акции. В тези случаи:

                (а) цената на комбинацията е съвкупната стойност на отделните сделки; и

                (б) датата на размяна е датата на всяка сделка на размяна (т.е. датата, на която всяка отделна инвестиция е призната във финансовите отчети на придобиващия), докато датата на придобиване е датата, на която придобиващият получава контрол над придобивания.


• Предоставените активи и възникналите задължения или поети пасиви от придобиващия в замяна на получения контрол над придобивания се оценяват по техните справедливи стойности към датата на размяна. Следователно, когато уреждането на цялата или част от цената на бизнес комбинацията бъде отсрочено, справедливата стойност на този отсрочен компонент се определя чрез дисконтиране на дължимите суми към тяхната сегашна стойност към датата на размяна, като се има предвид всяка премия или дисконт, които вероятно ще възникнат при уреждането. Публикуваната цена към датата на размяна на котиран капиталов инструмент предоставя най-доброто доказателство за справедливата стойност на инструмента и се използва, с изключение на някои редки случаи.


• Цената на бизнес комбинация включва възникналите или поети задължения от придобиващия в замяна на получаване на контрол над придобивания. Бъдещите загуби или други разходи, които се очаква да възникнат в резултат от комбинацията, не са задължения, възникнали или поети от придобиващия в замяна на получаване на контрол над придобивания, и следователно не са част от цената на придобиване на комбинацията.


• Цената на комбинацията включва всички разходи, пряко отнасящи се до комбинацията, като професионални хонорари, платени на счетоводители, юридически съветници, оценители и други консултанти за осъществяване на комбинацията. Общите административни разходи, включително разходите за издръжка на отдел по придобиването, и други разходи, които не могат да бъдат пряко отнесени към конкретната комбинация, не се включват в цената на комбинацията. Те се признават за разход в момента на възникването им.


• Разходите за уреждане и емитиране на финансови пасиви са неразделна част от сделката по емитиране на пасиви, дори когато пасивите се емитират за осъществяване на бизнес комбинация, а не са разходи, пряко отнасящи се към комбинацията. Следователно предприятията не включват тези разходи в цената на бизнес комбинацията. В съответствие с МСС 39 тези разходи се включат в първоначалната оценка на пасива.


• По аналогичен начин, разходите за емитиране на капиталови инструменти са неразделна част от сделката по емитиране на капиталови инструменти, дори когато инструментите се емитират за осъществяване на бизнес комбинация, а не са разходи, пряко отнасящи се към комбинацията. Следователно предприятията не включват тези разходи в цената на бизнес комбинацията. В съответствие с МСС 32 Финансови инструменти: представяне, с тези разходи се намаляват постъпленията от емисията на собствен капитал.4. КОРЕКЦИЯ В ЦЕНАТА НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИЯ


• Когато в споразумението за бизнес комбинация се предвижда корекция в цената на комбинацията, зависеща от бъдещи събития, придобиващият включва стойността на тази корекция в цената на комбинацията към датата на придобиване, ако корекцията е вероятна и може надеждно да се оцени.

• В споразумението за бизнес комбинация може да се допуска корекции в цената на комбинацията, които зависят от едно или повече бъдещи събития. Корекцията, например, може да зависи от поддържането или постигането в бъдещи периоди на определено равнище на печалбата или от поддържаната пазарна цена на емитираните инструменти. Обикновено е възможно да се оцени приблизително сумата на такава корекция към момента на първоначално счетоводно отчитане на комбинацията, без това да намалява надеждността на информацията, въпреки наличието на известна несигурност. Ако бъдещите събития не настъпят или приблизителната оценка трябва да се преработи, цената на комбинацията съответно се коригира.


• Когато в споразумението за бизнес комбинация се предвижда такава корекция, тази корекция не се включва в цената на придобиване на комбинацията към момента на първоначално счетоводно отчитане на комбинацията, ако тя или не е вероятна, или не може да се оцени надеждно. Ако тази корекция впоследствие стане вероятна и може да бъде оценена надеждно, допълнителното плащане се третира като корекция на цената на комбинацията.5. ПРИДОБИДИ НЕТНИ АКТИВИ

• Придобиващият разпределя към датата на придобиване цената на бизнес комбинацията чрез признаване на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания, които отговарят на критериите за признаване в следващия параграф по техните справедливи стойности към тази дата, с изключение на нетекущите активи (или групи активи за освобождаване), които са класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности, които се признават по справедлива стойност минус разходи за продажба. Разликата между цената на бизнес комбинацията и дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения, признати по този начин, се отчита в съответствие с параграфи 51-57 (репутация).


• Придобиващият признава отделно разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания към датата на придобиване, само ако отговарят на следните критерии към тази дата:


                (а) за актив, различен от нематериален актив, да съществува вероятност придобиващият да получи бъдещи икономически ползи и справедливата стойност на този актив да може да се оцени надеждно;

                (б) за пасив, различен от условно задължение, да съществува вероятност да е необходим изходящ поток на ресурси, съдържащи икономически ползи, за да се уреди задължението и справедливата стойност на този пасив да може да се оцени надеждно;

и

                (в) за нематериален актив или условно задължение, справедливата им стойност да може да се оцени надеждно

.

• Отчетът за доходите на придобиващия включва печалбите и загубите на придобивания след датата на придобиване, като включи приходите и разходите на придобивания на база цената на бизнес комбинацията за придобиващия. Например разходите за амортизация, включени след датата на придобиване в отчета за доходите на придобиващия, които се отнасят към амортизируемите активи на придобивания, се основават на справедливите стойности на тези амортизируеми активи към датата на придобиване, т. е. тяхната цена за придобиващия.


• Прилагането на метода на покупката започва от датата на придобиване, която е датата, на която придобиващият ефективно получава контрол над придобивания. Тъй като контролът представлява властта да се управлява финансовата и оперативната политика на предприятие или бизнес така, че да извлича ползи от дейността му, не е необходимо дадена сделка да бъде приключена или юридически финализирана, преди придобиващият да получи контрол. При преценката кога придобиващият е получил контрол, се вземат предвид всички съществени факти и обстоятелства, отнасящи се до бизнес комбинацията.


• Тъй като придобиващият признава разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания, които отговарят на критериите за признаване, по техните справедливи стойности към датата на придобиване, всяко миноритарно участие в придобивания се записва по пропорционалния дял на миноритарното участие в нетната справедлива стойност на тези обекти.


• В съответствие с критериите за признаване придобиващият признава поотделно нематериален актив на придобивания към датата на придобиване, само ако той отговаря на дефиницията за нематериален актив в МСС 38 Нематериални активи и неговата справедлива стойност може да се оцени надеждно. Това означава, че придобиващият признава незавършен проект за научноизследователска и развойна дейност на придобития като актив, отделно от репутацията, ако проектът отговаря на дефиницията за нематериален актив и неговата справедлива стойност може да бъде оценена надеждно. МСС 39 дава насоки за определяне на това, дали справедливата стойност на нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, може да бъде оценен надеждно.


• Критериите за признаване посочват, че придобиващият признава отделно условно задължение на придобивания като част от разпределянето на цената на бизнес комбинация, само ако справедливата му стойност може да бъде оценена надеждно. Ако неговата справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена:

                (а) това се отразява на стойността, призната като положителна репутация или отчетена в съответствие с параграф 56; и

                (б) придобиващият оповестява информацията за това условно задължение, съгласно МСС 37.

След първоначалното им признаване придобиващият оценява условните задължения, които са признати отделно, по по-високата от:

                (а) стойността, която би била призната в съответствие с МСС 37; и

                (б) първоначално признатата стойност минус, когато това е подходящо, натрупаната амортизация, призната в съответствие с МСС 18 Приходи.6. РЕПУТАЦИЯ


• Към датата на придобиване придобиващият:

                (а) признава положителната репутация в бизнес комбинация като актив; и

                (б) оценява първоначално тази репутация по цената, което представлява превишението на цената на бизнес комбинацията над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения.


• След първоначалното признаване, придобиващият оценява репутацията, придобита в бизнес комбинацията, по цена на придобиване минус натрупаните загуби от обезценка.


• Репутацията, придобита в бизнес комбинация, не се амортизира. Вместо това, придобиващият веднъж годишно или по-често извършва проверка на репутацията за обезценка, ако събития или промени в обстоятелствата дават индикации, че тя може да е обезценена, в съответствие с МСС 36 Обезценка на активи.


• Ако делът на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения, надвишава цената на бизнес комбинацията (отрицателна репутация), придобиващият:

                (а) преразглежда определението и оценката на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания и оценката на цената на комбинацията; и

                (б) признава незабавно като печалба или загуба всяко превишение, оставащо след това преразглеждане.7. ПЪРВОНАЧАЛНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

• Първоначалното счетоводно отчитане на бизнес комбинацията обхваща идентифициране и определяне на справедливите стойности, които да бъдат отнесени към разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания и цената на комбинацията.


• Ако първоначалното счетоводно отчитане на бизнес комбинация може да бъде определено само условно до края на периода, в който е осъществена комбинацията, защото или справедливите стойности, които се отнасят към разграничимите активи, пасиви или условни задължения на придобивания, или цената на комбинацията могат да бъдат само условно определени, придобиващият отчита комбинацията като използва тези условни стойности. Всяка корекция, обаче, към тези условни стойности трябва да бъде направена в рамките на 12 месеца от придобиването и след датата на придобиване. Всяка последваща корекция на стойностите, определени за нетните активи и условните пасиви и себестойността на комбинацията, след като е било приключило първоначалното счетоводно отчитане, трябва да бъдат правени само, за да се коригира грешка, както е посочено в МСС 8.


• Ако потенциалната полза от пренесените загуби от данъка върху дохода или други отсрочени данъчни активи на придобиващия не удовлетворяват критериите за отделно признаване, при първоначално отчитане на бизнес комбинация, но ползата е реализирана в последствие, придобиващият признава тази полза като приход в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода. Освен това придобиващият:

                (а) намалява балансовата сума на репутацията до стойността, която би била призната, ако разсроченият данъчен актив е бил признат като разграничим актив от датата на придобиване; и

                (б) признава намалението на балансовата сума на репутация като разход.Казус 1

АЛФА ООД

евроСебестойност на придобиването

800

минус справедлива стойност на активи

(350)

плюс провизия за преструктуриране

80

положителна репутация

530

ОПР в края на годината


Печалба преди амортизация

150

Амортизация на положителната репутация

(53)


97

Дялов капитал

(16)

Печалба преди данъци

81


Тази информация се отнася към придобиването на Алфа ООД от Бета ООД. Към датата на придобиването справедливата стойност на нематериалните активи и условните пасиви на Алфа ООД е била съответно 110 милиона евро и 35 милиона евро. Към датата на изготвяне на финансовите отчети стойността на нетните активи на Алфа ООД е съществено увеличена. Животът на нематериалните активи е 15 години.


Как ще бъде осчетоводено придобиването според МСФО 3?


Решение:

Себестойност на придобиването

800

минус срамежлива стойност на активи

(350)

минус справедлива стойност на нем.а-ви

(110)

условни пасиви

35

положителна репутация

375

ОПР в края на годината


Печалба преди амортизация

150

Амортизация на нематериалните активи

(7)

Обезценяване на положителната репутация

0


143

Дялов капитал

(16)

Печалба преди данъци

127


Съгласно МСФО 3 не се допуска провизия за преструктуриране. Нематериалните активи ще бъдат осчетоводени и амортизирани за период от 15 години. Освен тях ще бъдат записани и условните пасиви. Нетните активи на Алфа ООД съществено са се увеличили и следователно няма вероятност положителната репутация да се обезцени в края на финансовата година.Казус 2

На 31.03.2009 г. Бета АД придобива 100% от Омега ЕООД на обща стойност 1 400 000 евро.

Придобиването ще се заплати по банков път половината от дължимата сума, а останалата част – на разсрочено плащане за срок от 6 години при годишна лихва от 9 %. Годишната вноска е 156 044.49 евро (1 400 000/2/4.4859 ан. фактор) и се плаща на 31.03.2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г.

В резултат на бизнес комбинацията Омега се влива в Бета и е заличено от търговския регистър.

По придобиването са изплатени държавни такси, комисионни и хонорари на оценители и консултанти общо за 7 000 евро в брой.

След извършена инвентаризация на активите и пасивите на Омега са установени вземания за 12 000 евро, които фигурират в баланса на Бета, но са практически несъбираеми, както и незаприходена машина, оценена по справедлива стойност на 6 000 евро.

Останалите активи и пасиви в баланса на Омега са оценени по справедлива стойност, както следва:


Балансова стойност

Справедлива стойност

Сгради

365 000

380 000

Машини и оборудване

870 000

 * 840 000

Материални запаси

270 000

280 000

Търговски и други вземания

130 000

145 000

Парични средства

73 000

73 000

Други краткотрайни активи

15 000

15 000

Дългосрочни пасиви

(75 000)

(72 000)

Краткосрочни пасиви

(163 000)

(163 000)

Нетни активи

1 485 000

1 498 000

*включена е машина с условно определена справедлива стойност, която на 31.05.2010 г. е определена достоверно и е с 35 000 лв. по-ниска от първоначално определената. Очакваният полезен живот на машината е 5 години, линеен метод на амортизация.

 

Към датата на придобиването няма условни пасиви и нематериални активи на придобитото предприятие.


Как ще бъде осчетоводена бизнес комбинацията според МСФО 3?


Решение:

На 31.03.2009 г.:

За отразяване на покупната стойност на придобитото дружество и на преките разходи по бизнес комбинацията:

Дт с/ка Разчети по бизнес комбинация

1 400 000

Дт с/ка Разходи за външни услуги

7 000

                Кт с/ка Разплащателна сметка

700 000

                Кт с/ка Каса в лева

7 000

                Кт с/ка Други заеми и дългове

700 000


За заприходяване на разграничимите активи на придобитото предприятие:

Дт с/ка Сгради

380 000

Дт с/ка Машини и оборудване

846 000 * вкл незаприходената

Дт с/ка Материали, продукция и стоки 

280 000

Дт с/ка Клиенти

133 000

Дт с/ка Парични средства

73 000

                Кт с/ка Разчети по бизнес комбинации

1 712 000


За поемане на пасивите на придобитото предприятие:

Дт с/ка Разчети по бизнес комбинации

235 000

                Кт с/ка Дългосрочни пасиви

72 000

                Кт с/ка Краткосрочни пасиви

163 000


За отразяване на отрицателната репутация:

Дт с/ка Разчети по бизнес комбинации

77 000

                Кт с/ка Отрицателна търг. Репутация

77 000

                                                                                            


Определяне на отрицателната репутация:

Справедлива стойност на разграничимите нетни активи (1 712 000 - 235 000)

1 477 000

Покупна цена на бизнес комбинацията

>1 400 000


77 000


Приемаме, че не се налага преразглеждане на състава на разграничимите нетни активи и корекции в справедливите стойности, така че цялата сума от 77 000 евро се признава като приход за периода:

Дт с/ка Отрицателна търг. Репутация

77 000

                Кт с/ка Други приходи от дейността

77 000


Погасителен план и на задължението за 6 години и 9% годишна лихва:


Дата

Парична вноска

Лихви

Намаление на задължението

Балансова стойност на задължението

1

2

3 (5х9%)

4 (2-3)

5

31.03.2009
700 000.00

31.03.2010

156 044.49

63 000.00

93 044.49

606 956.00

31.03.2011

156 044.49

54 626.00

101 418.49

505 537.00

31.03.2012

156 044.49

45 498.33

110 546.16

394 991.00

31.03.2013

156 044.49

35 549.18

120 495.31

274 496.00

31.03.2014

156 044.49

24 704.60

131 339.89

143 156.00

31.03.2015

156 044.49

12 884.01

143 156.48

0На 31.12.2009 г. за начисляване на лихва по разсроченото задължение за девет месеца от 2009:

Дт с/ка Разходи за лихви

47 250 (63 000х9/12)

                Кт с/ка Разчети по лихви 

47 250


На 31.03.2010 г. за изплащане на първата вноска за погасяване на задължението:

Дт с/ка Други заеми и дългове

93 044.49

Дт с/ка Разчети по лихви

47 250

Дт с/ка Разходи за лихви

15 750 (63 000х3/12)

                Кт с/ка Разплащателна сметка в лева

156 044.49


За коригиране на отчетната стойност на машината до справедливата й стойност (Тази корекция се отчита по реда на МСФО 8!; Ако в резултата на бизнес комбинацията е била отчетена положителна репутация, статията ще бъде  Кредитирана не към Неразпределена Печалба, а към Положителна търговска репутация!!):

Дт с/ка Машини и съоръжения

35 000

                Кт с/ка Неразпределена печалба от минали години

31 500

                Кт с/ка Разчети за корпоративен данък 

3 500


За начисляване на амортизация за периода от 01.04.2009 до 31.12.2009 г. при условие, че справедливата стойност е точно определена към датата на бизнес комбинацията (35 000х20%х9/12)

Дт с/ка Неразпределена печалба от минали години

5 250

Дт с/ка Разчети за корпоративен данък

525

                Кт с/ка Амортизация на ДМА

5 775


За начисляване на амортизаця за периода от 01.01.2010 г. до 31.05.2010 г.:

Дт с/ка Разходи за амортизация

;2 916.66


Кт с/ка Амортизация на ДМА;2 916.66
ОПОВЕСТЯВАНЕ

Придобиващият оповестява информация, която да даде възможност на ползвателите на финансовите отчети да оценят характера и финансовия ефект от бизнес комбинациите, които са осъществени:

                (а)           през периода;

                (б)           след датата на баланса, но преди финансовите отчети да са одобрени за публикуване.

За всяка бизнес комбинация трябва да бъде оповестена следната информация:         

                • Имена и описания на комбиниращите се предприятия или бизнеси;

• Датата на придобиване;

• Процентът на придобитите капиталови инструменти с право на глас;

• Цената на комбинацията и описание на компонентите на тази цена,;

• Стойностите, признати към датата на придобиване за всеки клас активи, пасиви и условни задължения на придобивания и, освен ако оповестяването е практически невъзможно, балансовите суми на всеки от тези класове, определени в съответствие с МСФО, непосредствено преди комбинацията., освен в случаите, когато това не е уместно от практична гледна точка;

• Сумата на всяка отрицателна репутация, която е била посочена в ОПР;

• Факторите, допринесли за признаване на положителна репутация;

• Сумата и обяснение на всяка печалба или загуба, признати в текущия период, освен ако, отново, това не е уместно от практична гледна точка;

• Приходът на комбинираната компания за периода, при условие че комбинацията е възникнала в началото на този период;

• Печалбата или загубата на комбинираната компания за периода, при условие че комбинацията е била осъществена в началото на периода.

• Брутната сума и натрупаните загуби от обезценка в началото и края на периода.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ

• МСФО 3 Бизнес комбинации изисква всички бизнес комбинации да се отчитат по метода на покупката, тъй като се третират като придобивания (пар. 17). СС 22 - Отчитане на бизнес комбинации възприема два вида бизнес комбинации в зависимост от това дали може да се идентифицира придобиващо предприятие или не: придобиване и обединяване на участия, за които съответно се прилагат различни методи на отчитане - метод на покупката  и метод сливане на дялове.

• Според СС 22 - Отчитане на бизнес комбинации може да се признае провизия за предстоящо преструктуриране към датата на бизнес комбинация (както в стария МСС 22). МСФО 3 Бизнес комбинации не разрешава това.Коментари

  • Бихте ли обяснили във втория пример как може намерената незаприходена машина, която е оцененеа с условна справедлива цена 6000 лв., след това през месец май да бъде установено, че достоверната цена е с 35000 лв. ПО-НИСКА от първоначално определената. А в последствие давате сч. статия ДТ Машини и съоражения с 35000 лв.?!
  • Условието на казус 1 не е актуализирано и реферира към амортизация на репутация, а не обезценка, въпреки, че тази актуализация е отразена в резюмето на стандарта. Неразбираемо е защо в условието е зададена стойност на т.н. "aмортизация", а в решението обезценката е 0.
    Решението на казуса въвежда и едно съвсем ново понятие - "срамежлива стойност на активи". Говори се за "дялов капитал" в ОПР, което също не е оправдано.

    Казус 2 e откровено заблуждаващ по отношение на справедливата стойност на цената на придобиване, която би следвало да отчита дисконтираната част на бъдещите парични плащания и съответно да начислява текущ финансов разход през периода на разсроченото плащане. Друга съществена заблуда е корекцията на справедливата стойност на машината в счетоводното отчитане на придобиването при условие, че тази стойност е определена след изтичането на 12 месеца от сделката а и няма индикации за грешка при първоначалното отчитане. Счетоводната статия на корекцията е стряскаща в своята категоричност за признаване на задължение за данъци при условие че няма информация за данъчната позиция на предприятието.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->