Здравка Чилингирова Здравка Чилингирова технически секретар

Ранно пенсиониране за учителитеИмам 29 години като учител. От 2007 година не работя в системата на образованието. Родена съм на 17.05.56 година. Искам да се възползвам от ранното пенсиониране за учителите, тъй като имам здравословни причини.

Кога и при какви условия мога да се пенсионирам? Трябва ли да вляза в системата на образованието и за какъв период?

Предварително благодаря за отговора!
Поздрав: З. ЧилингироваОтговори

 • Здравейте,

  С § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО е уредена възможността за ранно пенсиониране на учителите от Учителския пенсионен фонд. За да ползват това право към датата на освобождаване от учителска длъжност, трябва да са изпълнили и двете условия:
  1. навършена възраст 3 години по-рано от възрастта им, на която биха се пенсионирали за осигурителен стаж и за възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 от КСО;
  2. наличие на определена продължителност на учителски стаж, който се увеличава ежегодно с по 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете. Условието за необходимия учителски стаж по години е показано в следната таблица:

  ИЗИСКУЕМ УЧИТЕЛСКИ СТАЖ ЗА РАННО
  ПЕНСИОНИРАНЕ ОТ УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
  ГОДИНА ЖЕНИ
  2013 25 г. 8 м.
  2014 26 г.
  2015 26 г. 4 м.
  2016 26 г. 8 м.
  2017 27 г.
  2018 27 г. 4 м.
  2019 27 г. 8 м.
  2020 28 г.

  На учител, който се пенсионира по реда на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд, чийто размер, се намалява с 0,2 на сто за всеки месец, който не му достига до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от кодекса. От датата на навършване на общата пенсионна възраст пенсията му за осигурителен стаж и възраст започва да се изплаща в пълен размер от фонд “Пенсии”.
 • Специален ред е предвиден и с разпоредбата на § 5, ал. 3 от ПЗР на КСО. Той се отнася за учителите, които са придобили право на ранно пенсиониране при условията на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, но не са го ползвали. Те могат да се пенсионират при общите условия за навършена възраст и продължителност на осигурителния стаж на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. В този случай пенсиите им за осигурителен стаж и възраст се изплащат от фонд “Пенсии”, а от учителския пенсионен фонд получават добавка в размер 0,2 на сто от пенсията за всеки месец, за който имат осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия.

  Третата възможност е уредена с § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО. По този ред учителите, които към датата на освобождаване от учителска длъжност имат необходимия учителски осигурителен стаж, могат да се пенсионират след навършване на общата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, дори и да нямат изискуемата се обща продължителност на осигурителния стаж. Те получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в пълен размер, която до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО се изплаща от Учителския пенсионен фонд, след което е за сметка на фонд “Пенсии”.

  Продължителността на осигурителния стаж се доказва пред териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) с редовно оформена трудова книжка или удостоверение обр. УП-3, които се издават от осигурителя въз основа на данните от изплащателните ведомости и друга първична отчетна документация.

  С чл. 19, ал. 1 от НПОС е дадено легално определение на понятието учителски трудов стаж – това е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази разпоредба са създадените по реда на Закона за народната просвета. Учителските и възпитателски длъжности са: “младши учител”, “учител”, “старши учител”, “главен учител”, “младши възпитател”, “възпитател”, “старши възпитател”, “главен възпитател”.

  За учителски се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, като за тях е поставено и изрично условие – да са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

  Условието за изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа се отнася и за лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, съгласуван с управителя на НОИ. Освен това те трябва да отговарят и на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Този списък включва следните длъжности:

  Помощник директор с преподавателска заетост
  Ръководител на филиал в МУЦТПО
  Ръководител на учебно-изчислителен кабинет
  Педагогически съветник
  Хореограф
  Корепетитор
  Логопед
  Педагог
  Психолог
  Инструктор по трудово обучение
  Дружинен ръководител
  Преподавател
  Рехабилитатор
  Инструктор по кормилни упражнения
  Учител-методик - от учебната 2010/2011 г.
  Възпитател-методик - от учебната 2010/2011 г.

  Длъжностите “учител-методик” и “възпитател-методик” се въвеждат от учебната 2010/2011 година, поради което положеният на тези длъжности осигурителен стаж се зачита за учителски от този момент.

  Пълните норми за задължителна преподавателска работа са тези, които са утвърдени с нормативен акт за съответните длъжности в отделните видове и степени училища и учебни и възпитателни заведения. Обстоятелството и периодите, през които лицата са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа, се удостоверяват от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци образец 1, материални книги или изплащателни ведомости. На лицата, заемащи горепосочените длъжности, които не са изпълнявали пълната норма за задължителна преподавателска работа, както и на тези, които нямат определена такава, осигурителният стаж в учебните и възпитателни заведения не се зачита за учителски.

  За учителски стаж, по силата на чл. 19, ал. 4 от НПОС, се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

  Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги за деца, предоставяни в общността са:

  дневен център;
  център за социална рехабилитация и интеграция;
  център за настаняване от семеен тип;
  център за временно настаняване;
  център за обществена подкрепа;
  център за работа с деца на улицата;
  социално учебно-професионален център;
  кризисен център;
  приюти.

  Съгласно чл. 36, ал. 3 от същия нормативен документ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца са:

  дом за деца, лишени от родителска грижа;
  дом за деца с физически увреждания;
  дом за деца с умствена изостаналост.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->