Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСФО 1 – Прилагане за Първи Път на МСФО – резюме

Публикувано на: 07.12.2010





ЦЕЛ

                Целта на настоящия МСФО е първите финансови отчети на предприятието по МСФО, както и неговите междинни финансови отчети за част от периода, обхванат от тези финансови отчети, да съдържат висококачествена информация, която:

(а) е ясна за ползвателите и съпоставима за всички представени периоди;

(б) дава подходяща начална точка за счетоводно отчитане по МСФО; и

(в) може да се създаде при разходи, които не надхвърлят ползите за ползвателите.

ОБХВАТ

Предприятието прилага настоящия МСФО:

(а) в първите си финансови отчети по МСФО; и

(б) във всеки междинен финансов отчет, ако съставя такъв, който то представя съгласно МСС 34 Междинно финансово отчитане за част от периода, обхванат от първите му финансови отчети по МСФО.

Първите финансови отчети на предприятието по МСФО са първите годишни финансови отчети, в които предприятието прилага МСФО, като изрично и безусловно заявява в тези финансови отчети, че спазва МСФО. Финансовите отчети в съответствие с МСФО са първите финансови отчети на предприятието по МСФО, ако например предприятието:

(а) е представило последните си финансови отчети за предходния период

(i) съгласно национални изисквания, които не са в съответствие с МСФО във всички отношения;

(ii) в съответствие с МСФО във всички отношения, но без финансовите отчети да са съдържали изрично и безусловно заявление, че са спазени МСФО;

(iii) в които се съдържа изрично заявление за съответствие с някои, но не с всички, МСФО;

(iv) съгласно национални изисквания, които не са в съответствие с МСФО, като е използвало някои отделни МСФО, за да отчете позиции, за които не е имало национални изисквания; или

(v) съгласно национални изисквания, с равняване на някои стойности със стойностите, определени съгласно МСФО;

(б) е изготвяло финансови отчети съгласно МСФО само за вътрешно ползване, без те да са предоставяни на собствениците на предприятието или на други външни ползватели;

(в) е изготвяло пакет от отчети съгласно МСФО с цел консолидация, без да изготви пълния набор от финансови отчети съгласно определението, дадено в МСС 1 Представяне на финансови отчети; или

(г) не е представяло финансови отчети за предходни периоди.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

Настоящият МСФО се прилага, когато предприятието въвежда МСФО за пръв път. Той не се прилага, когато например предприятието:

(а) престане да представя финансови отчети съгласно националните изисквания, след като преди това е представяло както тях, така и друг набор от финансови отчети, съдържащи изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО;

(б) е представило финансови отчети през предходната година съгласно национални изисквания и тези финансови отчети са съдържали изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО; или

(в) е представило финансови отчети през предходната година, които са съдържали изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО дори ако одиторите са изразили резерви относно тези финансови отчети в одиторския си доклад.

Настоящият МСФО не се прилага по отношение на промени в счетоводната политика, направени от предприятие, което вече прилага МСФО. Тези промени са обект на:

(а) изискванията относно изменения в счетоводната политика, представени в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки; и

(б) конкретни преходни изисквания в други МСФО.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дата на преминаване към МСФО – Началото на най-ранния период, за който предприятието представя пълна сравнителна информация съгласно МСФО в своите първи финансови отчети по МСФО.

Приета стойност – Стойност, използвана като заместител на себестойността или амортизираната себестойност към дадена дата. При последваща амортизация се приема, че предприятието първоначално е признало актива или пасива на дадената дата и че себестойността му е била равна на приетата стойност.

Справедлива стойност– Сумата, за която даден актив може да бъде разменен или пасив - уреден в сделка при справедливи пазарни условия между информирани и желаещи страни.

Първи финансови отчети по МСФО – Първите годишни финансови отчети, в които предприятието приема Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), като прави изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО.

Първи отчетен период по МСФО Отчетният период, приключващ на отчетната дата на първите финансови отчети по МСФО на предприятието.

Прилагащо за първи път предприятие – Предприятие, което представя своите първи финансови отчети по МСФО.

Международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО) – Стандарти и разяснения, приети от Съвета по Международните счетоводни стандарти (СМСС). Те се състоят от:

(а) Международни стандарти за финансовo отчитане;

(б) Международни счетоводни стандарти; и

(в) разяснения, дадени от Комитета за разяснения на Международните стандарти за финансовo отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за разясненията (ПКР).

Встъпителен баланс по МСФО – Баланс на предприятието (публикуван или непубликуван) към датата на преминаване към МСФО.

Досегашни общоприети счетоводни принципи – Счетоводната база, която прилагащото за първи път предприятие е използвало непосредствено преди приемането на МСФО.

Отчетна дата – Краят на последния период, обхванат от финансовите отчети или от междинен финансов отчет.



1. ВСТЪПИТЕЛЕН БАЛАНС ПО МСФО

• Предприятието изготвя встъпителен баланс по МСФО на датата на преминаване към МСФО. Това е началната точка за счетоводната му отчетност по МСФО. Първи финансов отчет по МСФО на дадено предприятие е първият годишен финансов отчет, в който предприятието чрез изрично и безусловно изявление обявява спазването на МСФО. В случай, че финансовият отчет на предприятието през предходната година съдържа изрично и безусловно изявление за съответствие с МСФО, но на практика не отговаря напълно на МСФО, това предприятие няма да бъде считано за приемащо за първи път стандарта според МСФО 1, а ще бъде считано като грешка съгласно МСС 8.


• Освен това, според МСФО 1, предприятието трябва да приложи стандарта не само в първия си финансов отчет по МСФО, но и във всеки междинен финансов отчет в съответствие с МСС 34 за онази част от периода, която е обхваната от първия годишен финансов отчет по МСФО.


Пример:

                Последователно прилагане на най-новата редакция на МСФО

Първите финансови отчети по МСФО на предприятие А са с отчетна дата 31.12.2009 г. Следователно неговата дата за преминаване към МСФО е началото на работното му време на 01.01.2008 г. Предприятие А е представяло финансови отчети съгласно своите досегашни Общоприети счетоводни принципи ежегодно до 31.12 всяка година до и включително 31.12.2008 г.

                Прилагане на изискванията:

                Предприятие А е длъжно да приложи МСФО, които са в сила за периодите, приключващи на 31.12.2009:

при изготвяне на своя встъпителен баланс по МСФО към 01.01.2008 г (тоест изготвят се три баланса – за 2007, 2008 и 2009 г.).; и

при изготвяне и представянето на своя баланс за 31.12.2009 г. (включително сравнителните стойности за 2008 г.), отчета си за доходите, отчета си за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци към 31.12.2009 г. (включително сравнителните стойности за 2008 г.) и оповестяванията (включително сравнителните стойности за 2008 г.).

                Ако има нов МСФО, който все още не е задължителен, но допуска ранно прилагане, предприятия А може – но не е задължително – да приложи този МСФО в своите първи финансови отчети по МСФО.



2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

• Предприятието използва една и съща счетоводна политика в своя встъпителен баланс по МСФО и за всички периоди, представени в първите му финансови отчети по МСФО. Тази счетоводна политика трябва да бъде в съответствие с всеки МСФО, който е влязъл в сила към отчетната дата за първите му финансови отчети по МСФО, освен в случаите, посочени като възможни за освобождаване от изискванията на МСФО (точка 3) и сравнителна информация и исторически справки, които не са съгласно МСФО.

Предприятието не може да прилага различни редакции на МСФО, които са били в сила към по-ранни дати.

Предприятието може да прилага нов МСФО, който все още не е задължителен, ако той допуска ранно прилагане.

Преходните разпоредби, предвидени в други МСФО, се отнасят до промените в счетоводната политика, направени от предприятие, което вече използва МСФО; те не важат за преминаването към МСФО на прилагащото за първи път предприятие с изключение на предвиденото в предходните разпоредби на МСФО 4 Застрахователни договори и разпоредбите на МСФО 5 - Предприятие с дата на преминаване към МСФО преди 1 януари 2005 г. прилага преходните разпоредби на МСФО 5. Предприятие с дата на преминаване към МСФО на или след 1 януари 2005 г. прилага МСФО 5 с обратна сила.


• С изключение на случаите посочени като възможни за освобождаване от изискванията на МСФО (точка 3) и 36А (В първите си финансови отчети по МСФО предприятие, което приема МСФО преди 1 януари 2006 г., представя сравнителна информация за най-малко едногодишен период, но не е необходимо тази сравнителна информация да отговаря на изискванията на МСС 32, МСС 39 или МСФО 4 ), 36Б (Предприятие, което приема МСФО преди 1 януари 2006 г. и избере да приеме МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси преди 1 януари 2006 г., не е длъжно да прилага изискванията на МСФО 6 по отношение на сравнителни периоди в първите си финансови отчети по МСФО) и 36В (Предприятие, което приема МСФО преди 1 януари 2006 г. и избере да приеме МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване в своите първи финансови отчети по МСФО, не е длъжно да представя сравнителните оповестявания, които се изискват по МСФО 7 в тези финансови отчети) , в своя встъпителен баланс по МСФО предприятието трябва:

                (а) да признае всички активи и пасиви, чието признаване се изисква от МСФО;

                (б) да не признава като активи или пасиви позиции, ако МСФО не позволяват признаването им като такива;

                (в) да прекласифицира позиции, които е признавало съгласно досегашни общоприети счетоводни принципи като един вид актив, пасив или съставна част на капитала, но които представляват друг вид актив, пасив или съставна част от капитала съгласно МСФО; и

                (г) да прилага МСФО при оценяването на всички признати активи и пасиви. (


• Счетоводната политика, която предприятието използва в своя встъпителен баланс по МСФО, може да се различава от използваната към същата дата политика при прилагането на досегашните му общоприети счетоводни принципи. Налагащите се в резултат на това корекции възникват по отношение на събития и операции преди датата на преминаване към МСФО. Ето защо предприятието признава тези корекции пряко в неразпределената печалба (или, ако е подходящо, в друга категория на капитала) на датата на преминаване към МСФО.



3. ОСВОБОЖДАВАНИЯ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ДРУГИ МСФО


• Предприятието може да избере да използва едно или повече от следните освобождавания от изискванията в един или повече от посочените случаи:

                (а) бизнес комбинации, които са се случили преди датата на преход към МСФО;

                (б) Активи (имоти, машини, съоръжения и оборудване, нематериални активи, инвестиционни имоти) оценявани по справедлива стойност или преоценени по предишните общоприети счетоводни стандарти;

                (в) доходи на наети лица (параграфи 20 и 20А);

                (г) кумулативни разлики от превалутиране (параграфи 21 и 22);

                (д) съставни финансови инструменти (параграф 23);

                (е) активи и пасиви на дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия (параграфи 24 и 25);

                (ж) определяне на признати в предишни отчети финансови инструменти (параграф 25А);

                (з) сделки с плащане на базата на акции (параграфи 25Б и 25В);

                (и) застрахователни договори (параграф 25Г);

                (й) задължения по извеждане от употреба, включени в себестойността на имоти, машини и съоръжения (параграф 25Д);

                (к) лизинг (параграф 25Е); и

                (л) оценяване по справедлива стойност на финансови активи или финансови пасиви при първоначално признаване (параграф 25Ж).

Предприятието не може да прилага тези изключения по аналогия към други позиции.


• Настоящият МСФО забранява прилагането с обратна сила на някои аспекти на други МСФО, отнасящи се до:

                (а) отписване на финансови активи и финансови пасиви – ако предприятието, прилагащо за първи път МСФО, отписва финансови активи или финансови пасиви съгласно своите предишни общоприети счетоводни принципи във финансова година, започваща преди 01.01.2001, то не трябва да признава тези активи и пасиви съгласно МСФО;

                (б) счетоводно отчитане на хеджиране – предприятие, прилагащо МСФО за първи път, трябва да оцени към датата на прехода всички деривативи по справедлива стойност и да елиминира всички отсрочени загуби и печалби, възникващи от деривативите, които са били отчетени съгласно предишните общоприети счетоводни принципи;

                в) приблизителни оценки – оценките на предприятието съгласно МСФО към датата на преход към МСФО трябва да съответстват на оценките, направени за същата дата съгласно предишните общоприети счетоводни принципи, освен ако има обективно доказателство, че тези оценки са били погрешни; и

                (г) активи, класифицирани като държани за продажба и прекратена дейност (параграфи 34 и 34Б).



Казус

Вивиан Груп представя финансовите си отчети според общоприетите счетоводни принципи на държавата „Омега” до 2008 г. Компанията започва да прилага МСФО от 2009 г. и трябва да изготви встъпителен баланс по МСФО от 01.01.2008 г. Във встъпителният си баланс Вивиан Груп е отбелязала:

- според предишните общоприети счетоводни принципи Вивиан Груп има разходи за бъдещи периоди за рекламна дейност на стойност 2 000 000 евро и е класифицирала като текущ пасив предложен дивидент в размер на 750 000 евро;

- в предишните общоприети счетоводни принципи не съществува понятието „стопанско задължение” и поради това Вивиан Груп не е начислила провизия за гаранционни искове на стойност 350 000 евро;

- в стойността на сградата, която Вивиан Груп използва като централен офис не са капитализирани разходите за архитекти в размер на 150 000 евро, необходими за привеждането й в работно състояние по времето, когато е строена.


Как Вивиан Груп трябва да третира посочените обстоятелства съгласно МСФО?


Решение:

За да изготви встъпителният си баланса по МСФО към 01.01.2008 г. Вивиан Груп трябва да направи следните изравнявания в баланса си към 31.12.2007 г.:

- МСС 38 не позволява разходите за реклама да се отчитат като разходи за бъдещи периоди, както ги е отчела Вивиан Груп съгласно предишните общоприети счетоводни принципи. Поради това тези разходи на стойност 2 000 000 евро трябва да бъдат изписани като разход.

- Съгласно МСС 37 Вивиан Груп трябва да признае провизия в размер на 350 000 евро.

- МСС 10 не допуска класификация на дивиденти като текущ пасив, а изисква те да бъдат оповести в бележките към отчетите. Следователно дивидентите в размер на 750 000 евро трябва да бъдат оповестени само в бележките към отчетите на Вивиан Груп.

- МСС 16 изисква всички преки разходи за привеждането на един актив в работно състояние да бъдат капитализирани в стойността му. Следователно разходите за архитекти направени от Вивиан Груп в размер 150 000 евро трябва да бъдат капитализирани (включени в оценката на имотите) съгласно МСФО.


ОПОВЕСТЯВАНЕ

                • Всяко предприятие, което приема МСФО за първи път предоставя сравнителна информация за най-малко една година. Ако предприятието посочи информация за периоди, предшестващи периода, за който има пълна сравнителна информация съгласно МСФО и тази информация не се изисква да бъде в съответствие с МСФО, то трябва да бъде оповестена като несъответстваща с МСФО. Освен това трябва да се посочат необходимите преизчислявания, така че тази информация да стане в съответствие с МСФО.

• Всяко предприятие, което приема МСФО за първи път е необходимо подробно да обясни как преминавате към МСФО се отразява на позициите във финансовите отчети. В първият си отчет за финансовото състояние по МСФО предприятието трябва да изравни собствения капитал, печалбите и загубите, които са били отчетени съгласно предишните общоприети счетоводни принципи.

• Ако във встъпителния баланс по МСФО предприятието е приело да използва справедлива стойност за имоти, машини, съоръжения и оборудване, инвестиционни имоти или нематериални активи, то е необходимо подробно оповестяване на съвкупността от тези справедливи стойности или съвкупността от преизчисленията на балансовите стойности за всяка позиция от встъпителния баланс.

• В междинен финансов отчет по МСС 34 за част от периода, обхванат от първия финансов отчет по МСФО предприятието трябва да представи равняване по МСФО на собствения капитал, на печалбите и загубите, отчетени по предишните общоприети счетоводни принципи за същия период.



РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ

• МСФО 1 няма аналог с Националните Стандарти за Малки и Средни  Предприятия.



Коментари

-->