Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 40 – Инвестиционни Имоти – резюме

Публикувано на: 07.12.2010

ЦЕЛ

                Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране за инвестиционните имоти и свързаните с това изисквания за оповестяване.

ОБХВАТ

                Настоящият Стандарт се прилага при отчитането на имоти, машини и съоръжения, освен когато друг МСС изисква или разрешава различно счетоводно третиране.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                В настоящия стандарт не се разглеждат въпросите, обхванати от МСС 17 Лизинг, включително:

                (а) класифицирането на лизинга като финансов или оперативен;

                (б) признаването на приходи, получени от лизинг на инвестиционен имот (вж. също МСС 18 Приходи);

                (в) оценката във финансовите отчети на лизингополучателя на имуществени дялове, държани по силата на лизинг и отчетени като оперативен лизинг;

                (г) оценката във финансовите отчети на наемодателя на неговата нетна инвестиция във финансов лизинг;

                (д) отчитането на сделки по продажба с обратен лизинг;

                (е) оповестяването относно финансовия и оперативния лизинг.

                Настоящият стандарт не се прилага за:

                (а) биологични активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41 Земеделие); и

                (б) права над минерали и минерални ресурси като нефт, природен газ и подобни невъзстановими ресурси.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Балансова сума е сумата, с която е признат един актив в баланса.

                Цена на придобиване е изплатената сума в пари или парични еквиваленти или справедливата стойност на друго възмездяване, дадено за придобиването на актив, към момента на неговото придобиване или изграждане, или ако е приложимо, сумата, приписана към този актив, когато се признава първоначално в съответствие със специалните изисквания на друг МСФО, напр. МСФО 2 Плащане на базата на акции.

                Справедлива стойност е сумата, за която един актив може да бъде разменен в сделка при справедливи пазарни условия между несвързани, осведомени и желаещи страни.

                Инвестиционен имот е имотът (земята или сградата или части от сграда, или и двете), държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете, отколкото за:

                (а) използване при производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели; или

                (б) продажба в рамките на обичайната икономическа дейност.

                Използван от собственика имот е имотът, държан (от собственика или от лизингополучателя по финансов лизинг) за използване при производството или доставката на стоки или услуги, или за административни цели.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


• Имуществен дял, държан от лизингополучател по оперативен лизинг, може да бъде класифициран и отчетен като инвестиционен имот само ако имотът отговаря на дефиницията за инвестиционен имот и лизингополучателят използва модела на справедливата стойност. Тази алтернативна класификация се прилага индивидуално в зависимост от имота. Ако обаче е избрана тази алтернативна класификация за имуществен дял, държан по оперативен лизинг, целият имот, класифициран като инвестиционен имот, се отчита по модела на справедливата стойност. Когато е избрана тази алтернативна класификация, всеки имуществен дял, класифициран по този начин, се включва в оповестяванията.


• Следните случаи са примери на инвестиционни имоти:

                (а) земя, притежавана с цел дългосрочно увеличаване на стойността на капитала, а не с цел краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност;

                (б) земя, притежавана за неопределено понастоящем бъдещо използване (ако предприятието не е определило, че ще използва земята или като ползван от собственика имот, или за краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност, се счита, че земята се притежава за увеличаване на стойността на капитала);

                (в) сграда, притежавана от предприятието (или държана от него по финансов лизинг) и отдадена по един или повече оперативни лизинга; и

                (г) сграда, която не се ползва, но се притежава, за да бъде отдадена по един или повече оперативни лизинга.


• Следните случаи са примери на статии, които не са инвестиционни имоти и следователно остават извън обхвата на настоящия стандарт:

                (а) имот, притежаван за продажба в хода на обичайната дейност или в процес на строителство или разработване за такава продажба (вж. МСС 2 Материални запаси), например имот, придобит изключително с цел за последваща продажба в близко бъдеще или с цел разработване и препродажба;

                (б) имот, който се изгражда или разработва от името на трета страна (вж. МСС 11 Договори за строителство);

                (в) ползван от собственика имот (вж. МСС 16), включително (наред с други неща) имот, държан за бъдещо използване като ползван от собственика имот, имот държан за бъдещо разработване и последващо ползване от собственика, имот, ползван от наетия персонал (независимо дали наетият персонал плаща, или не наем по пазарни цени), и ползван от собственика имот, очакващ освобождаване;

                (г) имот, който се изгражда или разработва за бъдещо използване като инвестиционен имот; МСС 16 се прилага за такъв имот до завършване на строителството или разработването, в който момент имотът става инвестиционен имот и се прилага настоящият стандарт. Настоящият стандарт обаче се прилага за съществуващ инвестиционен имот, който наново се разработва за продължително бъдещо използване като инвестиционен имот (вж. параграф 52);

                (д) имот, който е отдаден на финансов лизинг на друго предприятие.


• Дадени имоти включват част, която се притежава за получаване на доходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, и друга част, която се притежава за използване в производството или доставката на стоки или услуги, или за административни цели. Ако тези части могат да бъдат продадени поотделно (или отдадени на финансов лизинг поотделно), предприятието отчита частите поотделно. Ако частите не могат да бъдат продадени поотделно, имотът е инвестиционен имот само ако незначителна част от него е притежавана за използване в производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели.


• В определени случаи, предприятието предоставя спомагателни услуги на лизингополучателите на имот, притежаван от предприятието. Предприятието третира такъв имот като инвестиционен имот, ако услугите са незначителен компонент на споразумението като цяло. Един пример може да бъде, когато собственикът на сграда с офиси предоставя на лизингополучателите, които обитават сградата, услуги по охрана и поддръжка.


• В други случаи предоставяните услуги са по-съществен компонент. Например ако предприятие притежава и управлява хотел, предоставяните на гостите услуги са съществен компонент на споразумението като цяло. Следователно хотел, управляван от собственика, е по-скоро ползван от собственика имот, отколкото инвестиционен имот.


• В някои случаи предприятие притежава имот, който е отдаден на лизинг или се ползва от дружеството майка или друго дъщерно дружество. Имотът не се квалифицира като инвестиционен в консолидирания финансов отчет, тъй като е ползван от собственика от гледна точка на групата като цяло. Следователно наемодателят третира имота като инвестиционен имот в своя индивидуален счетоводен отчет.2. ПРИЗНАВАНЕ


• Инвестиционен имот се признава като актив само когато:

                (а) е вероятно бъдещите икономически изгоди, приписвани на инвестиционния имот, да се получат от предприятието; и

                (б) цената на придобиване на инвестиционния имот може да бъде оценена достоверно.3. ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА


• Инвестиционният имот се оценява първоначално по неговата цена на придобиване. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка (например на пример професионалните хонорари за правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката).


• Цената на придобиване на инвестиционен имот, построен по стопански начин, е неговата цена на придобиване към датата, когато строителството или разработването е завършено. До тази дата предприятието прилага МСС 16. На тази дата имотът става инвестиционен имот и се прилага настоящият стандарт


• Цената на придобиване на инвестиционния имот не се увеличава с:

                (а) първоначални разходи (освен ако те са необходими, за да приведат имота в работното му състояние, предвидено от ръководството),

                (б) първоначалните оперативни загуби, понесени преди инвестиционният имот да достигне планираното ниво на заетост, или

                (в) необичайно големи количества бракуван материал, труд или други ресурси в строителството или разработването на имота.


• Първоначалната цена на придобиване на имуществен дял, държан по лизинг и класифициран като инвестиционен имот, е предписаната за финансов лизинг цена по параграф 20 на МСС 17, т.е. активът се признава по по-ниската от справедливата стойност на имота и настоящата стойност на минималните лизингови плащания. Еквивалентната сума се признава като задължение в съответствие със същия този параграф.


• Един или повече инвестиционни имоти могат да бъдат придобити в замяна на непаричен актив или активи, или комбинация от парични или непарични активи.Цената на придобиване на такъв инвестиционен имот се оценява по справедливата стойност, освен ако (а) разменната сделка не е от търговски характер или (б) справедливата стойност на получения актив или на отдадения актив не може да бъде измерена достоверно. Придобитият актив се оценява по този начин дори ако предприятието не може да отпише веднага отдадения актив. Ако придобитият актив не е оценен по справедлива стойност, неговата цена на придобиване се оценява по балансовата сума на отдадения актив. Ако предприятието е в състояние да определи достоверно справедливата стойност на получения актив и на отдадения актив, тогава справедливата стойност на отдадения актив се използва за оценка на цената на придобиване, освен ако справедливата стойност на получения актив не е по-ясно определима.4. ОЦЕНКА СЛЕД ПРИЗНАВНАЕ


• Предприятието избира или модела на справедливата стойност, или модела на цената на придобиване като своя счетоводна политика и прилага тази политика към всеки един от своите инвестиционни имоти.


• Настоящият стандарт изисква всички предприятия да определят справедливата стойност на инвестиционния имот за целите на оценяването (модела на справедливата стойност) или на оповестяването (модела на цената на придобиване). На предприятията се препоръчва, но не се изисква от тях, да определят справедливата стойност на инвестиционен имот въз основа на оценката от независим оценител, който притежава призната и подходяща професионална квалификация и който има скорошен опит относно местонахождението и категорията на оценявания имот.


• Модел на справедливата стойност - след първоначалното признаване, предприятието, което избира модела на справедливата стойност, оценява всички свои инвестиционни имоти по тяхната справедлива стойност с изключение на случаите, освен ако определянето на справедливата стойност е невъзможно.  Когато имуществен дял, държан от лизингополучател по оперативен лизинг, бъде класифициран като инвестиционен имот, избор няма: прилага се моделът на справедливата стойност. Печалбата или загубата, възникваща от промяна в справедливата стойност на инвестиционния имот, се включва в печалбата или загубата за периода, в който възниква. Справедливата стойност се различава от стойността в употреба, така както е определена в МСС 36 Обезценка на активи. Справедливата стойност отразява познанията и оценките на информирани и желаещи купувачи и продавачи. Обратно, стойността в употреба отразява оценките на предприятието, включително ефекта от фактори, специфични за предприятието, които може да не са приложими за предприятията по принцип.


• Невъзможност да се оцени надеждно справедлива стойност - съществува предположение, което подлежи на оборване, че предприятието ще може да определи достоверно справедливата стойност на инвестиционен имот на непрекъсната основа. Обаче в изключителни случаи, когато предприятието за първи път придобива инвестиционен имот (или когато съществуващ имот за първи път става инвестиционен имот след завършване на изграждането или разработването или след промяна в използването), има ясни доказателства, че предприятието няма да може да определи достоверно справедливата стойност на инвестиционен имот на продължаваща основа. Това възниква само когато сравнимите пазарни сделки са редки и няма алтернативни надеждни оценки на справедливата стойност (например основани на прогнозите за дисконтираните парични потоци). В такива случаи, предприятието оценява инвестиционния имот, използвайки модела на цената на придобиване в МСС 16. Остатъчната стойност на инвестиционния имот се приема да бъде нула. Предприятието продължава да прилага МСС 16 до освобождаването от инвестиционния имот. В изключителните случаи, когато предприятието е принудено по причините, изложени в предходния параграф, да оценява инвестиционен имот, използвайки модела на цената на придобиване в МСС 16, предприятието оценява всичките си други инвестиционни имоти по справедлива стойност. В тези случаи въпреки че предприятието може да използва модела на цената на придобиване за един инвестиционен имот, то продължава да отчита останалите имоти по модела на справедливата стойност. Ако предприятието по-рано е оценило инвестиционния имот по справедлива стойност, то продължава да оценява имота по справедлива стойност до освобождаването от имота (или докато имотът стане ползван от собственика имот, или предприятието започне да разработва имота за последваща продажба в хода на обичайната икономическа дейност), дори ако сравнимите пазарни сделки станат по-редки или пазарните цени по-трудно намиращи се.

• Модел на цената на придобиване - след първоначалното признаване, предприятието, което избира модела на цената на придобиване, оценява всички свои инвестиционни имоти в съответствие с изискванията на МСС 16 за този модел, различни от тези, които отговарят на критериите за класификация като държани за продажба (или включени в групата за освобождаване, която се класифицира като група от активи, държани за продажба) в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени се дейности. Инвестиционни имоти, които отговарят на изискванията за класифициране към групата на държаните за продажба (или включени в групата за освобождаване, която се класифицира като група от активи, държани за продажба), се оценяват в съответствие с МСФО 5.


• Прехвърляния от или към инвестиционен имот се правят само когато има промяна в използването, доказана чрез:

                (а) започване на ползване от страна на собственика - за прехвърляне от инвестиционен имот в ползван от собственика имот;

                (б) започване на разработване с цел продажба - за прехвърляне от инвестиционен имот в материални запаси;

                (в) край на ползването от собственика - за прехвърляне от ползван от собственика имот в инвестиционен имот;

                (г) започване на оперативен лизинг към друга страна - за прехвърляне от материален запас в инвестиционен имот; или

                (д) край на строителството или разработването - за прехвърляне от имот в процес на изграждане или разработване (обхванат от МСС 16) в инвестиционен имот.

                Когато предприятието реши да се освободи от инвестиционен имот без разработване, то продължава да третира имота като инвестиционен, докато го отпише (извади от баланса), и не го третира като материален запас. По подобен начин, ако предприятието започне наново да разработва един съществуващ инвестиционен имот за продължително бъдещо използване като инвестиционен имот, той остава инвестиционен имот и не се преквалифицира като ползван от собственика имот през периода на повторното разработване.

                Когато предприятието използва модела на цената на придобиване, прехвърлянията между инвестиционни имоти, ползвани от собственика имоти, и материални запаси не променят балансовата сума на прехвърляния имот и не променят цената на придобиване на този имот за целите на оценяването или оповестяването.

                За прехвърляне от инвестиционен имот, отчитан по справедлива стойност, в ползван от собственика имот или материален запас, приетата стойност на имота за последващото осчетоводяване съгласно МСС 16 или МСС 2 е справедливата стойност на датата на промяната в използването.

                Ако ползван от собственика имот става инвестиционен имот, който ще бъде отчитан по справедлива стойност, предприятието прилага МСС 16 до датата на промяната в използването. Предприятието третира всяка разлика към тази дата между балансовата сума на имота съгласно МСС 16 и неговата справедлива стойност по същия начин, както преоценката съгласно МСС 16.

                За прехвърляне от материален запас в инвестиционен имот, който ще бъде отчитан по справедлива стойност, всяка разлика между справедливата стойност на имота към тази дата и неговата предишна балансова сума се признава в печалбата или загубата за периода.

                Когато предприятието завърши изграждането или разработването на инвестиционен имот, изграждан по стопански начин, който ще бъде отчитан по справедлива стойност, всяка разлика между справедливата стойност на имота към тази дата и неговата предишна балансова сума се признава в печалбата или загубата за периода.5. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКТИВА


• Инвестиционен имот се отписва (изважда се от баланса) при освобождаването или когато инвестиционният имот е трайно изваден от употреба и никакви бъдещи икономически изгоди не се очакват от неговото освобождаване.


• Освобождаване на инвестиционния имот може да възникне чрез продажба или чрез встъпване във финансов лизинг. При определяне на датата на освобождаването за инвестиционен имот, предприятието прилага критериите в МСС 18 за признаване на приход от продажба на стоки или взема под внимание съответното указание в приложението към МСС 18. МСС 17 се прилага при освобождаване чрез встъпване във финансов лизинг или чрез продажба с обратен лизинг.


• Печалби или загуби, произтичащи от изваждане от употреба или освобождаване от инвестиционен имот, се определят като разликата между нетните постъпления от освобождаването и балансовата сума на актива и се признават в печалбата или загубата (освен ако МСС 17 не изисква друго за продажба при обратен лизинг) в периода на изваждането от употреба или освобождаването.


• Компенсацията от страна на трети лица за инвестиционен имот, който е обезценен, изгубен или изоставен, се признава в отчета за доходите, когато компенсацията стане вземане.Казус 1

Алба ООД започва строителството на мега шопинг мол в София. След проведено пазарно проучване бордът на директорите на компанията решава вместо да продаде търговския център на местен инвеститор, да задържи имота и да печели от отдаването под наем на пазарното пространство. Няколко месеца преди приключването на строителните работи търговският център е изцяло отдаден под наем.


Строителните работи приключват и обекта започва да работи в края на 2010 год. Според техническия отдел на компанията  общите разходи за построяването на търговския център възлизат на 150 млн. евро. Нает е независим експерт по оценяване, който да определи справедливата стойност на шопинг центъра на годишна база, както следва:


2010

150 млн.

2011

170 млн.

2012

175 млн.

2013

125 млн.


Според независимия експерт полезният живот на шопинг центъра е 13 години, а остатъчната му стойност е 20 млн.


Какво ще бъде отражението в ОПР на компанията при използването на модела на справедливата стойност и ако използва модела на себестойността? За примера не е необходимо да се вземат предвид приходите от наеми и влиянието им върху нетната печалба или загуба за периода, тъй като те остават едни и същи и при двете опции.


Решение:


а) модел на справедлива стойност

Ако компанията избере този модел, тя трябва да признае в нетната печалба или загуба за всеки период промените в справедливата стойност през годините. И така, отражението в ОПР и разходите през различните години ще бъде:


Година

Разходи

Справедлива ст-ст

Печалба/Загуба

2010

150

150

0

2011


170

20

2012


175

5

2013


125

(15)


б) модел на себестойността

Този модел изисква компанията да отчита инвестиционният имот в съответствие с МСС 16 като използва модела, установен от този стандарт (той предвижда активът да бъде отчитан по себестойността си минус натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка). Ето защо, когато инвестиционния имот се отчита по метода на себестойността, промените в справедливата му стойност през годините няма да окажат никакво влияние върху ОПР. Годишната амортизация, която се начислява на база разходите за придобиване на инвестиционния имот ще бъде единствено отчисление от нетната печалба или загуба за всеки период (освен ако няма обезценка, която също ще бъде отчисление от годишната нетна печалба или загуба).


На базата на разходи за придобиване на инвестиционния имот в размер на 150 млн (като се предполага, че няма последващи разходи, които да бъдат капитализирани), остатъчната стойност от 20 млн и полезен живот от 12 години, чрез използване на праволинейния метод на амортизация, годишното отражение на амортизациите върху нетната печалба или загуба за всяка година ще бъде:


2010

(150-20)/13=10 млн

2011

(150-20)/13=10 млн

2012

(150-20)/13=10 млн

2013

(150-20)/13=10 млн  
Казус 2

Бета ООД притежава следните инвестиционни имоти към 30.06.2010 г. (всички са придобити през 2009 год.):


Имот

Отчетна стойност

Натрупана амортизация

Балансова стойност

Сграда 1

200 000

40 000

160 000

Сграда 2

300 000

60 000

240 000

Сграда 3

280 000


280 000

Сграда 4

250 000


250 000Към тази дата компанията предприема следното:

1. Договорът за наем на Сграда 1 изтича и собственикът решава да я ползва за свои нужди.

2. За останалите сгради собственикът решава, че ще бъдат продадени. Сграда 2 се нуждае от ремонт.


Какви ще бъдат счетоводните записвания?


Решение:

От информацията в условието става ясно, че Сграда 1 е водена по модела на цена на придобиване. При прехвърлянето на сградата в групата на ДМА нейната балансова стойност като инвестиционен имот става цена на придобиване по смисъла на МСС 16. Статиите ще бъдат следните:


Дт с/ка Сгради

160 000

Дт с/ка Амортизация на инв. имот

40 000

                Кт с/ка Инвестиционни имоти  

200 000


Сграда 3 се отчита по аналогичен начин!


Сграда 2 не е все още ремонтирана, т.е. не е готова за продажба, така че сградата остава в групата на инвестиционните имоти и не са необходими счетоводни записвания.


Сграда 4 е водена по модела на справедливата стойност. Поради това при прехвърлянето й е необходимо да се изиска оценка по справедлива стойност. Ако приемем, че тя е 230 000, то тогава счетоводните записвания ще бъдат:


Дт с/ка Сгради

230 000

Дт с/ка Разходи от последващи оценки на инв. имоти

20 000

                Кт с/ка Инвестиционни имоти

250 000ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Оповестяванията, изложени по-долу, се прилагат в допълнение към тези в МСС 17. Съгласно МСС 17, собственикът на инвестиционен имот оповестява лизингите, в които е встъпил като наемодател. Предприятие, което държи инвестиционен имот по финансов лизинг или оперативен лизинг, оповестява финансовия лизинг като лизингополучател и всякакви оперативни лизинги, в които е встъпило, като лизингодател.

                Предприятието оповестява:

                (а) дали прилага модела на справедливата стойност или модела на цената на придобиване;

                (б) ако прилага модела на справедливата стойност, дали и при какви обстоятелства имуществените дялове, държани по оперативен лизинг, се класифицират и отчитат като инвестиционен имот;

                (в) когато класификацията е трудна (вж. параграф 14), критериите, които предприятието използва, за да разграничи инвестиционен имот от ползван от собственика имот и от имот, държан за продажба в обичайната дейност;

                (г) прилаганите методи и съществените предположения при определяне на справедливата стойност на инвестиционния имот, включително изявление дали определянето на справедливата стойност е подкрепено с пазарни доказателства, или се базира основно на други фактори (които предприятието трябва да оповести) поради естеството на инвестиционния имот и липсата на сравними пазарни данни;

                (д) степента, до която справедливата стойност на инвестиционния имот (както е оценен или оповестен във финансовия отчет) се основава на оценяването от независим оценител, който притежава призната и подходяща професионална квалификация и който

има скорошен опит в местонахождението и категорията на оценявания имот; ако няма такова оценяване, този факт се оповестява;

                (е) сумите, включени в отчета за доходите, за:

                               (i) дохода от наеми от инвестиционен имот;

                               (ii) преки оперативни разходи (включително ремонт и поддържане), възникващи от инвестиционния имот, които са генерирали приходи от наеми през периода; и

                               (iii) преки оперативни разходи (включително ремонт и поддържане), възникващи от инвестиционния имот, които не са генерирали доход от наеми през периода;

                               (iv) кумулативната промяна в справедливата стойност, призната в отчета за доходите, при продажба на инвестиционен имот от група активи в които се използва модела на цената на придобиване в група активи, за които се използва модела на справедливата стойност (вж. параграф 32В);

                (ж) съществуването и сумите на ограниченията за реализуемостта на инвестиционни имоти или паричния превод на доходи и постъпления от освобождаване на инвестиционни имоти; и

                (з) договорни задължения за покупка, изграждане или разработване на инвестиционни имоти или за ремонти, поддържане или подобрения.


Модел на справедливата стойност

                В допълнение към оповестяванията по-горе, предприятие, което прилага модела на справедливата стойност в параграфи 33-35, трябва също да оповести равнение между балансовите суми на инвестиционния имот към началото и края на периода, показващо следното:

                (а) нараствания, оповестяващо поотделно нараствания, възникващи от придобивания, и нараствания в резултат на последващи разходи, признати в балансовата сума на актив;

                (б) нараствания в резултат на придобивания посредством бизнес комбинации;

                (в) активи, класифицирани като държани за продажба или включени в група за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 и други освобождавания;

                (г) нетни печалби и загуби от корекции на справедливата стойност;

                (д) нетните курсови разлики от преобразуването на финансовите отчети в различна валута на представяне и преобразуване на чуждестранните операции във валутата на представяне на отчитащото се предприятие;

                (е) прехвърляния към и от материални запаси и ползван от собственика имот; и

                (ж) други движения.

                Когато оценка, получена за инвестиционен имот, е коригирана съществено за целите на финансовия отчет, например, за да се избегне двойно отчитане на активи и пасиви, които са признати като отделни активи и пасиви, както е описано в параграф 50, предприятието оповестява равнение между получената оценка и коригираната оценка, включена във финансовия отчет, показвайки отделно съвкупната сума на всички признати лизингови задължения, които са прибавени обратно, и други съществени корекции.

                В изключителни случаи, споменати в параграф 53, когато предприятието оценява инвестиционен имот, използвайки модела в МСС 16, изискваното от параграф 76 равнение оповестява сумите, отнасящи се до този инвестиционен имот, отделно от сумите, отнасящи се до други инвестиционни имоти. В допълнение предприятието оповестява:

                (а) описание на инвестиционния имот;

                (б) обяснение защо справедливата стойност не може да бъде достоверно оценена;

                (в) ако е възможно, интервала на оценките, в който е силно вероятно да лежи справедливата стойност; и

                (г) при освобождаване от инвестиционен имот, който не се отчита по справедлива стойност:

                               (i) факта, че предприятието се е освободило от инвестиционен имот, който не е отчитан по справедлива стойност;

                               (ii) балансовата сума на този инвестиционен имот към момента на продажбата; и

                               (iii) сумата на признатата печалба или загуба.


Модел на цената на придобиване

                В допълнение към оповестяването, предприятие, което прилага модела на цена на придобиванията, трябва също да оповести:

                (а) използваните методи на амортизация;

                (б) полезния живот или използваните амортизационни норми;

                (в) брутната балансова сума и натрупаните амортизации (заедно с натрупаните загуби от обезценка на актива) в началото и в края на периода;

                (г) равнение на балансовата сума на инвестиционен имот в началото и в края на периода, показващо следното:

                               (i) нараствания, като се оповестяват поотделно придобиванията и нарастванията в резултат на последващи разходи, признати като актив;

                               (ii) нараствания в резултат на придобивания посредством бизнес комбинации;

                               (iii) активи, класифицирани като държани за продажба или включени в група за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 и други освобождавания;

                               (iv) амортизации;

                               (v) сумата на признатите загуби от обезценка и сумата на възстановените загуби от обезценка през периода съгласно МСС 36;

                               (vi) нетните курсови разлики от преобразуването на финансовите отчети в различна валута на представяне и преобразуване на чуждестранните операции във валутата на представяне на отчитащото се предприятие;

                               (vii) преобразуване в и от материален запас и ползван от собственика имот; и

                               (viii) други движения; и

                (д) справедливата стойност на инвестиционния имот; в изключителните случаи, описани в параграф 53, когато предприятието не може достоверно да определи справедливата стойност на инвестиционния имот, предприятието оповестява:

                               (i) описание на инвестиционния имот;

                               (ii) обяснение защо справедливата стойност не може да бъде достоверно определена;

                               (iii) ако е възможно, интервала на оценките, в който е силно вероятно да лежи справедливата стойност.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Според МСС 40 Инвестиционни имоти в сила от 01.01.2009 г. имоти в процес на изграждане или разработване за бъдещо използване като инвестиционни имоти вече са в обхвата на МСС 40 ( а не както до сега в обхвата на МСС 16) и ако те се отчитат по модела на справедливата стойност разликите се признават като приход или разход за периода. Според СС 40 разходите за разработването или изграждането на такива имоти се отчитат като разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, тоест капитализират се в стойността на актива!Коментари

-->