Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 38 – Нематериални Активи – резюме

Публикувано на: 07.12.2010

ЦЕЛ

                Целта на настоящия стандарт е да регламентира счетоводното третиране на нематериалните активи, които не са специално разгледани в друг стандарт. Стандартът определя как да се оценява балансовата стойност на нематериалните активи и изисква определени оповестявания за тях.

ОБХВАТ

               Стандартът се прилага при счетоводното отчитане на всички нематериалните активи, освен тези които попадат в изключенията от обхвата.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Изключени от обхвата на този стандарт са:

                (а) нематериални активи, които попадат в обхвата на друг стандарт;

                (б) финансови активи, както са дефинирани в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване;

                (в) признаването и оценката на активи за проучване и оценка (вж. МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси);

                (г) разходи за развойна дейност и добив на полезни изкопаеми, петрол, природен газ и подобни невъзстановими ресурси;

                (д) нематериални активи, държани от предприятие за продажба в нормалния ход на дейността (вж. МСС 2 Материални запаси и МСС 11 Договори за строителство);

                (е) отсрочени данъчни активи (вж. МСС 12 Данъци върху дохода);

                (ж) лизингови договори, които са в рамките на обхвата на МСС 17 Лизинг.

                (з) активи, възникващи от доходи в полза на наетите лица (вж. МСС 19 Доходи на наети лица);

                (и) финансови активи, както са определени в МСС 32 Финансови инструменти; представяне, МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети,

МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и МСС 31 Дялове в съвместни предприятия;

                (й) положителна репутация, придобита в бизнес комбинация (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации);

                (к) отсрочени разходи по придобиването и нематериални активи, произтичащи от договорните права на застраховател съгласно застрахователни договори в рамките на обхвата на МСФО 4 Застрахователни договори (изискванията за оповестяване в настоящия стандарт, обаче, се прилагат към тези нематериални активи);

                (л) нетекущи нематериални активи, класифицирани като държани за продажба (или включени в групата за освобождаване, класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности;

                (м) възникващите в резултат на тясно специализирани дейности, които изискват различен от предвидения в стандарта подход.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Активен пазар - пазар, в който а) обектите, търгувани на пазара, са еднородни; б) във всеки един момент могат да бъдат намерени желаещи купувачи и продавачи; и в) цените са обществено достояние.

                Датата на споразумението за бизнес комбинация - датата, на която е постигнато споразумение по същество между комбиниращите се страни и в случай на регистрирани на борсата предприятия, е публично обявена. В случай на враждебно поглъщане - най-ранната дата на която значителен брой от собствениците на придобиваното предприятие са приели предложението на придобиващото предприятие за придобиване от негова страна на контрола върху придобивания.

                Амортизация - систематичното разпределение на амортизируемата сума на нематериален актив за срока на неговия полезен живот.

                Актив – това е ресурс,

                (а) контролиран от предприятие в резултат на минали събития; и

                (б) от който се очаква да се получат бъдещи икономически ползи.

                Нематериален актив - разграничим непаричен актив без физическа субстанция.

                Балансова стойност - стойността, с която активът е признат в отчета за финансовото състояние след приспадане на натрупаната амортизация и загуби от обезценка.

                Цената на придобиване - сумата на паричните средства или паричните еквиваленти, които са платени, или справедливата стойност на друго възнаграждение, дадено за придобиване на актив в момента на неговото придобиване или строителство или когато е приложимо, сумата, свързана с този актив в момента на първоначалното му признаване в съответствие със специфичните изисквания на други МСФО.

                Амортизируема сума - цената на придобиване на даден актив или друга сума, с която тази цена на придобиване е заменена, намалена с остатъчната стойност.

                Развойна дейност - прилагането на изследователски открития или други познания към план или дизайн за производството на нови или съществено подобрени материали, устройства, продукти, процеси или услуги преди началото на търговско производство или ползване.

                Стойност, специфична за стопанска единица – настоящата стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да бъдат получени от продължаващото използване на актива и от изваждането му от употреба в края на неговия полезен живот, или очаква да възникнат при възникването на пасив.

                Справедлива стойност на актив - сумата, за която този актив би могъл да се размени в честна сделка между информирани и желаещи страни.

                Загуба от обезценка - сумата, с която балансовата стойност на даден актив превишава неговата възстановима стойност.

                Парични активи - държаните парични средства и активите, които ще бъдат получени във фиксирани и определими суми парични средства.

                Научноизследователска дейност - оригинално и планирано изследване, предприето с цел да се получи ново научно или техническо познание и разбиране.

                Остатъчна стойност на нематериален актив - очакваната сума, която предприятието би получило в момента, ако активът се извади от употреба, след приспадането на очакваните разходи за изваждането му от употреба.

                Полезен живот е:

                а) периодът, през който активът се очаква да бъде на разположение за ползване от предприятието; или

                б) броят на производствените или сходни единици, които се очаква предприятието да получи от актива.1. ПРИЗНАВАНЕ НА НЕМАТАРИАЛНИ АКТИВИ


• Нематериален актив се признава, когато предприятието може да демонстрира, че:

                               - позицията отговаря на определението за нематериален актив (т.е. разграничимресурс, без физическа субстанция, контролиран от предприятие в резултат на минали събития, от който се очакват бъдещи икономически ползи),

както и на

                               - критериите за признаване на нематериален актив, а именно – стойността на актива може да бъде определена надеждно и е вероятно предприятието да получи очакваните бъдещи икономически ползи, свързани с актива.


• Разграничимост - актив отговаря на критерия за разграничимост, когато той:

                - е отделим, т.е. може да бъде разделен или отделен от предприятието и продаден, прехвърлен, отдаден под наем или разменен; или

                - възниква от договорни или други законови права, независимо от това, дали тези права са прехвърляеми, или отделими от предприятието или от други права и задължения.


• Контрол - предприятие контролира актив, ако разполага с правомощието да получи бъдещи икономически ползи, произтичащи от основния ресурс, и да ограничи достъпа на другите лица до тези ползи. При отсъствието на законови права върху актива е по-трудно да се упражни контрол. Правната упражнимост на правата обаче не е необходимо условие за контрол, защото предприятието може да е в състояние да контролира бъдещите икономически ползи по някакъв друг начин.


• Предприятието прилага преценка, за да оцени степента на сигурност, свързана с потока от бъдещи икономически ползи, придавайки по-голяма тежест на външните доказателства.


Примери:

Предприятието обикновено разполага с недостатъчен контрол над очакваните икономически ползи, произтичащи от опита и квалификацията на своите служители, за да признае нематериален актив.

Предприятие може да разполага с портфейл от клиенти или пазарен дял и да очаква, че поради неговите усилия в изграждането на отношения с клиентите и лоялност, клиентите ще продължат да търгуват с него. В отсъствието на законови права за защита  (или на други начини за контрол върху взаимоотношенията с клиентите), предприятието обичайно разполага с недостатъчен контрол над очакваните икономически ползи, за да признае нематериален актив - клиентска база.

Дори и при отсъствието на законови права за защита на взаимоотношенията с клиентите, сделки за размяна на същите с контрагенти (различни от част от бизнес комбинация), могат да осигурят достатъчно доказателства, че предприятието е в състояние да контролира очакваните бъдещи икономически ползи, произтичащи от взаимоотношенията с клиентите. Респективно, в такива случаи следва да се признае нематериален актив (клиентска база), ако последната отговаря и на останалите критерии.   

Първоначални загуби при стартиращ бизнес, разходи за дейности по обучението, разходи за рекламни и промоционални дейности, разходи за преместване или реорганизация на част или на цялото предприятие са примери за разходи, които не отговарят на критериите за признаване на нематериален актив.


• Вътрешно създадена положителна репутация - не се признава като актив.


• Някои нематериални активи могат да се съдържат в или на физическа субстанция като компакт диск, правна документация или филм. При определяне дали даден актив, който включва материални и нематериални елементи, трябва да се третира съгласно МСС 16 Имоти, машини и съоръжения или като нематериален актив, предприятието оценява кой елемент е по-съществен. Например компютърният софтуер за компютърно контролирана машина, която не може да работи без този специален софтуер, е неразделна част от хардуера и се третира като имоти, машини и съоръжения. Същото се отнася и по отношение на оперативната система за компютър. Когато софтуерът не е неразделна част от свързания хардуер, компютърният софтуер се третира като нематериален актив.


• Правата съгласно лицензионни договори за обекти като игрални филми, видеозаписи, пиеси, ръкописи, патенти и авторски права, са изключени от обхвата на МСС 17 и попадат в обхвата на настоящия стандарт.


• Предприятието често изразходва средства във връзка с придобиването, развитието и разширяването на нематериални ресурси като компютърен софтуер, патенти, авторски права, игрални филми, клиентски листи, права за обслужване на

ипотека, риболовни лицензи, вносни квоти, франчайзинги, взаимоотношения с клиенти и доставчици, програми за лоялност на клиента, пазарен дял и маркетингови права. В зависимост от конкретните обстоятелства не всички обекти, описани по-горе ще отговарят на определението за нематериален актив (т.е. разграничимост, контрол над ресурса и съществуване на бъдещи икономически ползи).


• Ако позиция в обхвата на настоящия стандарт не отговаря на определението за нематериален актив, разходът се признава в момента, в който е направен.2. ОЦЕНКА ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ


• Нематериален актив се оценява първоначално по цена на придобиване.


• Отделно придобиване - обикновено цената, която предприятието плаща за отделното придобиване на нематериален актив отразява очакванията относно вероятността, че то ще получи очакваните икономически ползи. Следователно

критерият за признаване на вероятността за очаквани бъдещи икономически ползи винаги се счита за изпълнен за отделно придобити нематериални активи.


• Цената на придобиване на отделно придобит нематериален актив се състои от: покупната цена, включително вносните мита и невъзстановимите данъци върху покупката, след приспадане на търговските отстъпки и рабати и всякакви свързани разходи за подготовката на актива за неговото очаквано използване (разходи за доходи на наети лица съгласно МСС 19, възникващи директно от привеждането на актива в работно състояние); професионални възнаграждения, произтичащи директно от привеждането на актива в работно състояние; разходи за тестване, когато активът функционира нормално.


• Примери на разходи, които не са част от цената на придобиване на нематериален актив, са:

                               - разходи за въвеждането на нов продукт или услуга (включително разходите за реклама и промоционални дейности;

                               - разходи за осъществяването на бизнес на ново място или с нова група клиенти (включително разходите за обучение на персонала); 

                               - административни и други общо производствени разходи.

                               - разходи, направени за актив, който може да функционира по начина, очакван от ръководството, но все още не е въведен в експлоатация;

                               - първоначалните оперативни загуби, като например такива направени по време на създаването на търсене на продукцията на актива

                               - случаи когато плащането за нематериален актив е отсрочено извън обичайните кредитни срокове (разликата между паричната му цена и общата сума на плащанията се отчита като разход за лихви в течение на периода на кредита, освен ако не се капитализира в съответствие с МСС 23 Разходи по заеми).


• Придобиване като част от бизнес комбинация - ако нематериален актив бъде придобит в бизнес комбинация, цената на придобиване на този нематериален актив е неговата справедлива стойност. Следователно придобиващият признава като актив, отделно от репутацията, нематериален актив на придобивания, независимо дали активът е бил признат от придобивания преди бизнес комбинацията.


Пример:

                Придобиващият признава незавършен проект за научноизследователска и развойна дейност на придобития като актив, отделно от репутацията, ако проектът отговаря на определението за нематериален актив и неговата справедлива стойност може да бъде определена надеждно.


• Ако нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, е с ограничен полезен живот, съществува оборима презумпция, че неговата справедлива стойност може да бъде надеждно определена.


• Нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, би могъл да е отделим, но само заедно със свързан материален или нематериален актив. Например може да не е възможно издателските права за списание да бъдат продадени отделно от свързаната с тях база данни на абонатите, или търговската марка за натурална минерална вода може да е свързана с даден извор и да не може да се продаде отделно от извора. В тези случаи придобиващият признава групата активи като отделен актив отделно от репутацията, ако индивидуалните справедливи стойности на активите в групата не могат да бъдат определени надеждно.


• Единствените случаи, при които съществува вероятност да не е възможно да се определи надеждно справедливата стойност на нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, са когато нематериалният актив възниква от законови или други договорни права и е неотделим (или ако е отделим, няма история или доказателства за разменни сделки

за същия или за сходни активи и оценяването на справедливата стойност по друг начин би зависило от неизмерими променливи).


• Справедливата стойност се определя: по котираните пазарни цени на активен пазар; сумата, която предприятието би платило за актива в честна сделка между независими информирани и желаещи сделката страни (ако не съществува активен пазар). Предприятията, които участват редовно в покупката и продажбата на уникални нематериални активи, може да са разработили техники за изготвяне на приблизителна оценка на справедливите стойности по индиректен начин.


• Нематериални активи придобити в замяна на непаричен(ни) актив(и) - цената на придобиване на такъв нематериален актив се определя по справедлива стойност, освен ако: а) разменната дейност няма търговска същност, или б) справедливата стойност нито на получения актив, нито на дадения актив, може да бъде определена надеждно.


• Предприятието определя дали разменната сделка има търговска същност, като взема под внимание обхвата, в който се очаква нейните бъдещи парични потоци да се променят в резултат от сделката. За целите на определянето дали дадена разменна сделка има търговска същност, специфичната за предприятието стойност на частта от операциите на предприятието, повлияна от сделката, следва да отрази паричните потоци след данъчно облагане.3. Вътрешно създадени нематериални активи


• Фаза на развойна дейност - нематериален актив, възникващ от развойната дейност, трябва да се признава (съответно разходите по развойната дейност да се капитализират), единствено и само ако предприятието може да докаже следното:

                               - техническата изпълнимост на проекта (завършването на нематериален актив), така че той да бъде на разположение за ползване или продажба;

                               - намерението да завърши проекта и да го използва или продаде;

                               - способност да използва или продаде нематериалния актив;

                               - как нематериалният актив ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи;

                               - наличието на адекватни технически, финансови и други ресурси за приключване на развойната дейност и за ползването или продажбата на нематериалния актив;

                               - способност за надеждно определяне на разходите, отнасящи се до нематериалния актив по време на неговото разработване.


• Примери на научноизследователски дейности са: дизайнът, изграждането и тестването на прототипи преди производството; дизайнът на инструменти, матрици, шаблони, свързани с нови технологии; изграждането и функционирането на пилотни съоръжения, които не са в мащаб за търговско производство.


• Фаза на научноизследователска дейност – в тази фаза предприятието не може да покаже, че съществува нематериален актив, който ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи. Следователно разходите се признават в момента на тяхното извършване и не се капитализират. Примери на научноизследователски дейности са: дейности, чиято цел е получаването на нови познания; търсенето, оценката и окончателният избор на приложения на научноизследователските открития; търсенето на алтернативи за материали, устройства, продукти.


• Разходите за вътрешно създадени търговски марки, рубрики, издателски права, клиентски листи не се признават като нематериални активи.4. ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОД


• Разходите за нематериален обект трябва да бъдат признати като разход в момента, в който са направени, освен ако:

                               - формират част от стойността на нематериален актив, който отговаря на критериите за признаване; или

                               - обектът е придобит в бизнес комбинация и не може да бъде признат като нематериален актив (в този случай, тези разходи формират част от сумата, отнасяща се до репутацията).


• Разходите за нематериален обект, които са били признати първоначално като разход, не трябва да бъдат признавани като част от стойността на нематериален актив на по-късна дата.5. ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД ПРИЗНАВАНЕ


• След първоначалното си признаване нематериалните активи се оценяват по:

                               - цената на придобиване (т.е. цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка); или

                               - съгласно модела на преоценената стойност (т.е. по справедлива стойност на датата на преоценката, намалена с натрупана амортизация и загуби от преоценка).


• За целите на преоценките справедливата стойност трябва да се определи чрез препратка към активен пазар. С други думи не се допуска прилагане на модела на преоценената стойност ако активът не се търгува на активен пазар.


• Моделът на преоценената стойност не позволява:

                               - преоценката на нематериални активи, които не са били признати преди това като активи; или

                               - първоначалното признаване на нематериалните активи по суми, различни от цената на придобиване.


• Моделът на преоценената стойност може да бъде приложен към нематериален актив, който е получен чрез правителствено дарение и е признат по номинална стойност.


• Честотата на преоценките зависи от променливостта на справедливите стойности на нематериалните активи.


• При преоценка на нематериален актив, всякаква натрупана амортизация до датата на преоценката се:

                               - преизчислява пропорционално с промяната на брутната балансова стойност (отчетна стойност) на актива, така че балансовата стойност на актива след преоценката да бъде равна на неговата преоценена стойност; или

                               - се елиминира срещу брутната балансова стойност (отчетна стойност) на актива и преизчислената нетна сума, до преоценената стойност на актива.


• Когато балансовата сума на един актив се увеличава в резултат на преоценка, увеличението се признава в друг всеобхватен доход (в собствен капитал в статията „Резерв от преоценки“). Увеличението, обаче, трябва да бъде признато в печалба или загуба до степента, до която то води до обратно проявление на намаление при преоценката на същия актив, признато преди това в печалба или загуба.


• Ако балансовата стойност на нематериален актив бъде намалена в резултат от преоценка, намалението се признава в печалба или загуба, освен ако не намалява съществуващо кредитно салдо в резерва от преоценка по отношение на този актив. В последния случай намалението се признава в друг всеобхватен доход (т.е. намалява сумата, натрупана в собствен капитал в статията „Резерв от преоценки“).


• Натрупаният преоценъчен резерв, включен в собствения капитал, се освобождава в неразпределената печалба, когато резервът бъде реализиран (при изваждането от употреба/ освобождаването от актива или пропорционално на разхода за амортизация). Прехвърлянето от преоценъчния резерв към неразпределената печалба не се прави през печалбата или загубата.6. ПОЛЕЗЕН ЖИВОТ


• Даден нематериален актив се разглежда като имащ неопределяем полезен живот, когато не съществува предвидимо ограничение за периода, през който се очаква да генерира нетни парични потоци. Като се има предвид, обаче, историята на бързите промени в технологиите, компютърният софтуер и много други, нематериалните активи са податливи на технологично остаряване.


• Полезният живот на нематериален актив, който произтича от договорни или други законови права, не трябва да превишава периода на договорните или другите права, но може да бъде по-кратък.


• Нематериален актив с неограничен полезен живот не се амортизират, но се тестват за обезценка ежегодно. Полезният живот на такива активи се преглежда за всеки отчетен период. 


• Нематериални активи с неопределяем полезен живот подлежат на амортизация.


• Остатъчната стойност на нематериален актив с ограничен полезен живот се счита за нула, освен ако има поето задължение от трета страна за закупуване на актива или има активен пазар за този актив и остатъчната стойност може да бъде определена чрез препратка към този пазар.


• Амортизационният период и методът на амортизация за нематериален актив с ограничен полезен живот трябва да се преглеждат най-малко в края на всяка финансова година.7. ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКТИВИ


• Нематериален актив се отписва:

- при изваждането му от употреба; или

- когато не се очакват бъдещи икономически ползи от неговото използване или изваждането му от употреба.


• Печалбата или загубата, произтичащи от отписването, се признава в печалбата или загубата (освен ако МСС 17 не изисква друго при продажба и обратен лизинг). Печалбите не се класифицират като приходи.


• Амортизацията на нематериален актив не се прекратява, когато нематериалният актив вече не се използва, освен ако активът е бил амортизиран напълно или ако е класифициран като държан за продажба (или включен в групата за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5.Казус 1

Експлорър ООД е новооткрито предприятие, което предоставя инженерингови услуги на производители на компютри и ИТ устройства. Компанията получава поръчка за разработка на прототип на I Pod. За целта ще й бъдат необходими около 1.5 млн. евро капитал, които тя получава като финансиране за целта по оперативна програма от ЕС.  Разходите, които ще трябва да направи са:

- 31 януари 2010: 250 000 евро за заплати на специалисти;

- 31 март 2010: 300 000 евро за разработване на прототипа и производство на тестови модел;

- 30 юни 2010: 350 000 евро за подобрения на прототипа, така че да бъде гарантирано, че ще бъде пуснат на пазара;

- 30 август 2010: 100 000 евро за производство на първия прототипен модел и тестването му;

- 30 октомври 2010: провеждане на конференция за промотиране на продукта – 25 000 евро.

- 31 декември 2010: фазата на развитие е завършена, изготвен е и финансов план на паричните потоци. Очакваната нетна печалба за 2010 год. е на стойност 700 000 евро.


Как трябва да се третират счетоводно различни разходи?


Решение:

Разходите ще бъдат отчетени в съответствие с изискванията на МСС 38, а именно направените във фазата на проучване разходи трябва да бъдат капитализирани. За тази цел те трябва да отговарят на точно определени критерии. Заключенията са следните:

- Не е сигурно, че към 31.12.2010 г. съществуват критерии за техническа осъществимост на проекта;

- Критериите за продажба са налице към края на м. август, когато е произведена първата мостра и е тествана, но годността на продукта е тествана едва през Октомври.

- През Октомври съществуването на пазар е ясно установено, чрез провеждането на конференция.

- Критериите за финансова осъществивомст също са налице, тъй като Експлорър е получила финансиране за проекта.

- Компанията е оценила надеждно разходите по проекта.


Следователно разходите направени преди октомври на обща стойност 1025 млн. трябва да бъдат отписани. Разходите за конференция не са свързани с процеса на развитие и също трябва да бъдат отписани.

 Направените разходи след тази дата могат да бъдат капитализирани.Казус 2

През 2005 г. Концесионер ООД е сключило концесионен договор с правителството за добив на въглища. Договорът е за срок от 30 години. Първоначалната вноска е 2 000 евро. Ежегодно предприятието дължи концесионни такси на база на добитото количество въглища по 2 евро на тон, но не по-малко от 20 000 евро годишно. Планът за добив на въглища е както следва:


Дт с/ка ДНА

648 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

2 000

                Кт с/ка Дългосрочни пасиви       

646 000


Дт с/ка Дългосрочни пасиви

20 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

20 000


Дт с/ка Разходи за амортизации

20 066 (2 000 първа вноска/30 години срок на договора = 66 (20 000+66 =20066)

                Кт с/ка Натрупана аморт

20 066


2 година

Дт с/ка Дългосрочни пасиви

24 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

24 000


Дт с/ка Разходи за амортизации

24 066

                Кт с/ка Натрупана аморт.            

24 066


Всяка следваща година горното се изпълнява като дължимата сума и амортизацията се променят според добива на въглища.

Ако през третата година са добити с 2 000 по-малко от планираните количества, то компанията ще заплати по-малко, но няма да се налага да прави корекция в актива и амортизациите му, тъй като все още остава по-голяма част от периода на концесията, а разликата в добива е незначителна.


Дт с/ка Дългосрочни пасиви

28 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

28 000


Дт с/ка Разходи за амортизации

28 066

                Кт с/ка Натрупана аморт.            

28 066


Аналогично е отчитане и в случай, че се добият повече от планираните.


Вариант 2 – Компанията решава да не отчита актива в баланса си. Тогава ще отчита разходите за ежегодните плащания като разход и оповестява информация за концесията в приложенията на финансовия си отчет.

1 година

Дт с/ка Разходи по концесии       

2 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

2 000


Дт с/ка Разходи по концесии       

20 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

20 000


Как трябва да се осчетоводи концесията?


Решение:

Вариант 1 – Концесионер ООД признава актива в счетоводния си баланс в периода на сключването на концесионния договор и отчита следното:


1 година

Дт с/ка ДНА

648 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

2 000

                Кт с/ка Дългосрочни пасиви       

646 000


Дт с/ка Дългосрочни пасиви

20 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

20 000


Дт с/ка Разходи за амортизации

20 066 (2 000 първа вноска/30 години срок на договора = 66 (20 000+66 =20066)

                Кт с/ка Натрупана аморт

20 066


2 година

Дт с/ка Дългосрочни пасиви

24 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

24 000


Дт с/ка Разходи за амортизации

24 066

                Кт с/ка Натрупана аморт.            

24 066


Всяка следваща година горното се изпълнява като дължимата сума и амортизацията се променят според добива на въглища.

Ако през третата година са добити с 2 000 по-малко от планираните количества, то компанията ще заплати по-малко, но няма да се налага да прави корекция в актива и амортизациите му, тъй като все още остава по-голяма част от периода на концесията, а разликата в добива е незначителна.


Дт с/ка Дългосрочни пасиви

28 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

28 000


Дт с/ка Разходи за амортизации

28 066

                Кт с/ка Натрупана аморт.            

28 066


Аналогично е отчитане и в случай, че се добият повече от планираните.


Вариант 2 – Компанията решава да не отчита актива в баланса си. Тогава ще отчита разходите за ежегодните плащания като разход и оповестява информация за концесията в приложенията на финансовия си отчет.

1 година

Дт с/ка Разходи по концесии       

2 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

2 000


Дт с/ка Разходи по концесии       

20 000

                Кт с/ка Разпл. Сметка

20 000


В приложенията ще се оповести следното: През 2005 год. компанията е сключила концесионен договор с правителството за добиване на въглища със срок от 30 години. Концесионните такси са по 2 евро на тон, но не по-малко от 20 000 евро и се изплащат ежегодно. Съгласно плана за добив компанията дължи 648 000 концесионни такси за срока на договора, които се признават в ОПР в зависимост от отчетения добив.Очакваните концесионни такси не са отчетени в баланса като ДНА. За текущата година са платени 20 000 евро такси.ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Предприятието оповестява за всяка група нематериални активи, разграничавайки ги на вътрешно създадени и други нематериални активи:

                (а) дали полезните животи са ограничени или неограничени (ако са ограничени, прилаганите полезни животи или амортизационни норми);

                (б) използваните методи за амортизация на нематериални активи с ограничен полезен живот;

                (в) брутната балансова стойност и всяка натрупана амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) в началото и в края на периода;

                (г) позицията в отчета за всеобхватния доход, в която се включва амортизацията на нематериалните активи;

                (д) равнение на балансовата стойност в началото и в края на периода;

                (е) информация за обезценени нематериални активи в съответствие с МСС 36;

                (ж) за нематериален актив, оценен като имащ неограничен полезен живот - балансовата стойност на актива и причините, аргументиращи оценката на неограничения полезен живот;       

                (з) ако нематериалните активи са отчетени по преоценени стойности –

                               - датата на влизане в сила на преоценката;

                               - балансовата стойност на преоценени нематериални активи и балансовата стойност, която би била призната, ако като се използва модела на цената на придобиване;

                               - сумата на преоценъчния резерв в началото и в края на периода и всякакви ограничения за разпределението на остатъка сред акционерите; и

                               - методите и съществените предположения, прилагани при изготвянето на приблизителна оценка на справедливите стойности.

(и) общата сума на разходите за научноизследователска и развойна дейност, признати като разход през периода.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• СС 38 допуска отчитане по преоценената стойност на нематериални активен, които не се търгуват на активен пазар;

• Съгласно СС 38 първоначалната оценка на апортиран актив се определя в съответствие с оценката на Агенцията по вписванията;  

• СС 38 изисква нематериалният актив да се отпише при брак, докато съгласно МСС 38 амортизацията на амортизируем нематериален актив не се прекратява, когато активът не се използва.  

•  МСС 38 разграничава нематериалните активи на два вида: (а) нематериални активи с ограничен живот (те се амортизират), и (б) нематериални активи с неограничен живот (те не се амортизират, могат само да се обезценяват). СС 38 - Нематериални активи не прави такова разграничение.Коментари

-->