Toni Bojkova Toni Bojkova екперт

Главна книгаКато вторичен счетоводен документ, Главна книга задължителна ли е за търговско дружество, което е изцяло държавна собственост?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  Предприятието Ви макар държавно организира и осъществява счетоводството си в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и води аналитични счетоводни регистри по дейности в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

  Задължението Ви за водене на Главна книга произтича от Закона за Счетоводството
  Чл. 6. (1) Счетоводният документ е хартиен или технически носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър:
  1. първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция;
  2. вторичният документ е носител на преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи;
  3. регистърът е носител на хронологично систематизирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи.

  Основен регистър за систематично отчитане е ГЛАВНАТА КНИГА. Тя съдържа всички синтетични (главни) счетоводни сметки с информация за начални и крайни салда, обороти с посочване на кореспондиращи сметки.

  Липсата на обобщена информация за оборотите и салдата по всички сметки би създала неудобства като ,
  1.Несигурността на счетоводния отдел за правилно и точно осчетоводени стопански операции по сметки
  2.Затруднения при анализа и контрола за вярно и точно представяне на данните
  3. Затруднения при съставянето на годишните финансови отчети .

  В повечето случай при ползване на софтуер регистрите излизат автоматично при задаване на съответната справка.

  Поздрави, Валя Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->