Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Резюме на МСС 36 – Обезценка на Активи

Публикувано на: 20.12.2010

ЦЕЛ

                Целта на МСС 36 е да се препоръчат процедури, за да може едно предприятие да се увери, че активите му се отчитат по стойност, ненадвишаваща тяхната възстановима стойност. Даден актив се отчита по по-високата от възстановимата му стойност, ако балансовата му стойност надвишава стойността, която може да бъде възстановена при използване или при продажба на актива. В такъв случай активът се счита за обезценен и Стандартът изисква предприятието да признае загуба от обезценка. Стандартът също така посочва кога едно предприятие възстановява обратно загуби от обезценка и препоръчва определени оповестявания за обезценени активи.

ОБХВАТ

                Стандартът се прилага при отчитането на обезценката на всички активи, освен тези попадащи в изключенията от обхвата. По-специално стандартът се прилага за финансови активи, класифицирани като:

                а) дъщерни предприятия, съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети;

                б) асоциирани предприятия, съгласно МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия;

                в) съвместни предприятия, съгласно МСС 31 Дялове в съвместни предприятия.

               г) активи, които се отчитат по преоценена стойност (справедлива стойност), съгласно изискванията на други стандарти като например моделът за преоценка съгласно МСС 16 Имоти, машини и съоръжения.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Стандартът не се прилага по отношение на:

                а) материални запаси (вж. МСС 2 Материални запаси);

                б) активи, възникващи от договори за строителство (вж. МСС 11 Договори за строителство);

                в) отсрочени данъчни активи (вж. МСС 12 Данъци върху дохода);

                г) активи, свързани с доходи на наети лица (вж. МСС 19 Доходи на наети лица);

                д) финансови активи, включени в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване;

                е) инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност (вж. МСС 40 Инвестиционни имоти);

                ж) биологични активи, отнасящи се до земеделска дейност, които са оценени по справедлива стойност, намалена с приблизително оценените разходи по продажби (вж. МСС 41 Земеделие);

                з) отсрочени разходи по придобиване и нематериални активи с произход договорни права на застрахователя по застрахователни договори, включени в обхвата на МСФО 4 Застрахователни договори; и

                и) нетекущи активи (или групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Активен пазар - пазар, на който съществуват следните условия: търгуваните на пазара единици са хомогенни; налице са желаещи купувачи и продавачи; цените са обществено достъпни.

                Дата на споразумението за бизнес комбинация - датата, на която е постигнато по същество споразумение между комбиниращите се страни и в случая на публично регистрирани предприятия, това е съобщено на обществеността. В случай на враждебно поглъщане най-ранната дата, на която е постигнато споразумение по същество между комбиниращите се страни, е датата, на която достатъчен брой от собствениците на придобиваното предприятие са приели предложението на придобиващото предприятие да получи контрол.

                Балансова сума - стойността, по която един актив се посочва в отчета за финансовото състояние след приспадане на натрупаната амортизация и загуби от обезценка.

                Единица, генерираща входящи парични потоци - най-малката разграничима група активи, генерираща парични потоци от използване на активите, които са в значителна степен независими от паричните потоци от други активи или групи от активи.

                Корпоративни активи - активи, различни от репутацията, които допринасят за генерирането на бъдещи парични потоци както от разглежданите единици, генериращи парични потоци, така и от други единици, генериращи парични потоци.

                Разходи по изваждане от употреба - допълнителните разходи, пряко свързани с изваждането от употреба на даден актив с изключение на финансовите разходи и разходите за подоходни данъци.

                Амортизационна сума - цената на придобиване на актива или друга сума, посочена вместо цена на придобиване във финансовите отчети, намалена с остатъчната му стойност.

                Амортизация - систематичното разпределение на амортизационната сума на даден актив през полезния му живот

                Справедливата стойност, намалена с разходите по продажба - сумата, която би могла да бъде получена при продажбата на актив или единица, генерираща парични потоци, в пряка сделка между информирани и желаещи осъществяването на транзакцията страни, след приспадане на разходите по продажбата.

                Загуба от обезценка на актив (единица, генерираща входящи парични потоци) - сумата, с която балансовата

стойност на актива (или единицата, генерираща парични потоци) се намалява за да не надвишава неговата възстановима стойност.

                Възстановима стойност на актив (единица, генерираща парични потоци) - по-високата от справедливата стойност (намалена с разходите по продажба) и стойността в употреба.

                Полезен живот е едно от двете: периодът от време, през който се очаква активът да бъде ползван в предприятието или количество единици продукция, които се очаква да бъдат получени от предприятието в процеса на ползване на актива.

                Стойност в употреба - настоящата стойност на бъдещите парични потоци, които се очаква да се получат от актива или единицата, генерираща парични потоци.    


1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ


• Даден актив се отчита по по-ниската от балансовата му стойност и неговата възстановима стойност (ако балансовата стойност надвишава стойността, която може да бъде възстановена при използван на актива или при продажба).


• В случай, че балансовата стойност превишава възстановимата стойност, активът се счита за обезценен и стандартът изисква предприятието да признае загуба от обезценка.


2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА АКТИВ ПОДЕЛЖАЩ НА ОБЕЗЦЕНКА


• При преценка за съществуването на индикации за обезценка на даден актив, предприятието взема предвид минимум следните признаци:

                               - външни източници на информация - пазарната стойност на актива е намаляла значително повече, отколкото би могло да се очаква като резултат на изминалото време или нормалната употреба; през периода са настъпили са или се очаква да настъпят значителни промени с негативен ефект върху предприятието, свързани с технологичната, пазарната, икономическата или правната среда или с пазара, за който е предназначен актива; пазарните лихвени проценти или други пазарни норми на възвръщаемост на инвестициите са нараснали и е вероятно тези увеличения да окажат влияние върху дисконтовия процент, използван при изчисляване на стойността в употреба на актива и да намалят значително възстановимата му стойност; балансовата сума на нетните активи на отчитащото се предприятие е по-висока от неговата пазарна капитализация.

                               - вътрешни източници на информация - има данни за морално изхабяване или физическо увреждане на актива; през отчетния период са настъпили  или се очаква да настъпят значителни промени с негативен ефект върху предприятието, в обема или начина на настоящото или бъдещото използване на актива. Предприятието разполага с данни, които показват, че икономическата изгода от ползването на актива е или се очаква да бъде по-ниска от очакваната; последваща нужда от парични средства за функциониране или поддръжка на актива, значително надвишаващи предвидените; нетните парични потоци или оперативна печалба/ загуба са значително по-лоши от планираните.


• При оценяване на необходимостта за определяне на възстановима стойност се прилага принципът на същественост. Например ако предходни изчисления показват, че възстановимата стойност на актива е значително по-висока от балансовата му стойност, няма нужда предприятието да оценява отново възстановимата стойност, ако не са настъпили събития, които да елиминират тази разлика. Аналогично, предходен анализ може да е показал, че възстановимата стойност на актива не е чувствителна към индикациите за обезценка изброени по-горе. Например увеличения в краткосрочните лихвени проценти може да не окажат съществен ефект върху дисконтовия процент, използван за определяне на възстановимата стойност на актив с дълъг остатъчен полезен живот.


• Предприятието оценява към края на всеки отчетен период дали съществуват индикации за обезценка. В случай, че няма индикации за потенциална обезценка, няма изискване за формална оценка на възстановимата стойност и обратното при наличие на такива индикации, предприятието изчислява възстановимата стойност на актива.

• Независимо от горното, предприятието проверява ежегодно за обезценка:


                               - нематериалните активи с неопределен полезен живот и  нематериалните активи, които все още не са въведени в употреба, (този тест за обезценка може да се извършва по всяко време през годишния период, при условие че всяка година се извършва по едно и също време); и

                               - репутацията, придобита в бизнес комбинация.


• Ако съществуват индикации за обезценка, това може да показва, че предприятието неправилно е оценило полезния живот на актива или неговата остатъчната стойност или използва неподходящ метод за амортизация. В такива случаи се преразглеждат и коригират неподходящите счетоводни оценки в съответствие с приложимите стандарти за конкретния актив. 


3. ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИМА СТОЙНОСТ,  Справедлива стойност намалена с разходите по продажба и СТОЙНОСТ В УПОТРЕБА


• Не винаги е необходимо да се определят и справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на актива, и стойността му в употреба. Например ако някоя от тези стойности надвишава балансовата сума на актива, то стойността на актива не е обезценена и не е необходимо да се измерва другата стойност.


• Ако няма причина да се смята, че стойността в употреба на актива значително надхвърля справедливата му стойност, намалена с разходите по продажба, възстановимата стойност може да бъде приета за негова справедлива стойност, намалена с разходите по продажба (например при активи, които се държат с цел продажба).


• Когато е необходимо, възстановимата стойност се определя за всеки актив или единица генерираща входящи парични потоци.

• Оценяване на възстановимата стойност на нематериален актив с неопределен полезен живот – стандартът  изисква нематериален актив с неопределен полезен живот да бъде проверяван за обезценка годишно, като се сравнява балансовата стойност с възстановимата му стойност, независимо дали има индикации, че стойността му може да е обезценена. Последното изчисление на възстановимата стойност на такъв актив обаче, направено през предходен период, може да бъде използвано в теста за обезценка за този актив през текущия период, при условия че са спазени всички от следните условия:

                               - нематериалният актив не генерира входящи парични потоци от продължаващата му употреба и следователно се проверява за обезценка като част от единицата, генерираща парични потоци.

                               - последното изчисление на възстановимата стойност е довело до сума, която надвишава значително балансовата сума на актива; и

                               - въз основа на анализ на събитията, които са настъпили от последното изчисление на възстановима та стойност, вероятността настоящо определяне на възстановимата стойност да бъде по-малка от балансовата стойност на актива е много малка.


• Справедлива стойност, намалена с разходите по продажба – определя се като цена, определена в неотменимо споразумение за продажба; пазарната цена „купува” на актива, намалена с разходите по продажбата при търговия на активен пазар; оценка основана на наличната информация. При оценка на справедливата стойност, намалена с разходите по продажба, не се взема предвид информация от принудителни продажби.


• Стойност в употреба - при определянето на стойността в употреба се вземат предвид следните елементи:

                               - приблизителната оценка на бъдещите входящи и изходящи парични потоци;

                               - очакванията за възможните промени в размера или момента на тези бъдещи парични потоци;

                               - стойността на парите във времето, представена от текущия пазарен безрисков лихвен процент;

                               - цената за поемане на несигурността, вътрешноприсъща на актива; и

                               - други.


• Определянето на стойността в употреба включва следните стъпки:

                               - прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци, които ще се получат от употребата на актива и от освобождаването в крайна сметка от него; и

                               - прилагането на подходящ дисконтов процент към тези бъдещи парични потоци.

                               Оценките на ръководството за бъдещите парични потоци обикновено се основават на последните планове/прогнози за максимум пет години. Прогнозите за паричните потоци до края на полезния живот на актива се правят чрез екстраполиране на очакваните парични потоци за периода, използвайки процент на растеж за няколко поредни години. Ако има основание за това, процентът на растеж е нула или отрицателен.


• Ако дисконтовият процент включва ефекта от ценови увеличения в резултат на обща инфлация, бъдещите парични потоци се оценяват като номинална величина и обратното ако ефектът от ценови увеличения в резултат на обща инфлация не е отразен в дисконтовия процент, бъдещите парични потоци се оценяват като реална величина.


• Бъдещите парични потоци се оценяват предвид текущото състояние на актива и не отразяват бъдещи увеличения на капацитет. 


• След като едно предприятие е предприело преструктуриране при определяне на стойността в употреба оценката на входящите и изходящите бъдещи парични потоци отразява икономиите на разходи и други ползи от преструктурирането и оценките на бъдещите изходящи парични потоци, свързани с преструктурирането.


• Когато единица, генерираща парични потоци, се състои от активи с различен оценен полезен живот, всички от които са от съществено значение за продължаващото функциониране на единицата, замяната на активи с по-кратък живот се счита за част от ежедневното обслужване на единицата, когато се оценяват бъдещите парични потоци, свързани с единицата.


• Оценките на бъдещите парични потоци – не се включват входящите и изходящите парични потоци от финансова

дейност, както и платения или възстановен подоходен данък. Дисконтовият процент се определя преди данъчно облагане. Бъдещите парични потоци също се прогнозират преди данъчно облагане. Бъдещите парични потоци се оценяват във валутата, в която ще бъдат генерирани, и после се дисконтират с дисконтовия процент, подходящ за тази валута. Предприятието превежда получената настояща стойност по валутния спот курс към датата на изчисляване на стойността в употреба. Дискантовият процент отчита възвръщаемостта, която инвеститорите ще изискват при избор на

инвестиция, която да генерира парични потоци в размер, период и с рисков профил, аналогични на тези, които предприятието очаква да получи от актива и се измерва с помощта на процента, използван в текущи пазарни сделки за подобни активи или чрез среднопретеглената цена на капитала на търгувано на борсата предприятие с единствен актив

(или портфейл от активи) с подобен начин на употреба и рискове, присъщи на разглежданото предприятие. Дисконтовият процент обаче, не отразява рискове, за които са коригирани оценките на бъдещите парични потоци.


4. ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ОБЕЗЦЕНКА


• Загубата от обезценка на актив се признава като разход в печалба или загуба веднага, освен ако активът се отчита по преоценена стойност съгласно друг международен счетоводен стандарт (например съгласно модела за преоценка в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения). Всяка загуба от обезценка на преоценен актив се отразява като намаление на преоценъчния резерв съгласно този друг счетоводен стандарт в друг всеобхватен доход дотолкова, доколкото загубата от обезценка не надвишава сумата на преоценъчния резерв на същия актив.


• Когато размерът на определената загуба от обезценка е по-висок от балансовата стойност на актива, за който тази загуба се отнася, предприятието признава пасив единствено само в случай че съществува такова изискване съгласно друг международен счетоводен стандарт.


• След признаване загубата от обезценка на актива, амортизационната норма на актива се коригира за бъдещите периоди, така че да може да се разпредели неговата нова балансова стойност на систематична база (след приспадане на остатъчната стойност  на актива).


• Загубата от обезценка се разпределя в намаление на балансовата стойност на активите, принадлежащи към единицата (групата единици), генериращи парични потоци, в следния ред:

                               - върху репутацията, отнасяща се до единицата (групата единици), генерираща парични потоци; и

                               - след това, върху останалите активи от единицата (групата единици), генерираща парични потоци, пропорционално на балансовата стойност на всеки актив в единицата (групата единици).


• При разпределянето на загубата от обезценка предприятието не намалява балансовата стойност на даден актив

по-ниско от най-високата от: (i) справедливата му стойност, намалена с разходите по продажба, (ii) стойността му в употреба и (iii) нула.


5. ЕДИНИЦИ, ГЕНЕРИРАЩИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ


• Предприятието определя възстановимата стойност за отделен актив. Ако не е възможно да се изчисли възстановимата стойност на отделния актив, тя се определя за единицата, генерираща парични потоци. 


• Възстановимата стойност на отделен актив не може да бъде определена, ако:

                               - определената стойност в употреба на актива не е близка до справедливата му стойност, намалена с разходите по продажба (например когато бъдещите парични потоци от използването на актива не са в такъв размер, че да могат да бъдат пренебрегнати); и

                               - активът не генерира входящи парични потоци, които да са в значителна степен независими от постъпленията от други активи.


• Ако за произведеното от един актив (или група активи) съществува действащ (активен) пазар, то този актив (или група активи) се идентифицира(т) като единица, генерираща парични потоци, дори и ако част от произведеното или пък произведеното в своята цялост се използва за вътрешни нужди. Същият принцип важи и ако произведеното се използва от други звена на предприятието, но този актив или група от активи могат да бъдат продадени на действащ пазар.


• Единиците, генериращи парични потоци, се определят като такива последователно през различните отчетни периоди за всеки актив или група от активи, освен ако промяната е оправдана.


• Балансовата стойност на единица, генерираща парични потоци - включва балансовата стойност само на онези активи, които могат да бъдат включени пряко или разпределени приемливо и последователно към единицата, генерираща парични потоци, и които активи ще генерират бъдещи парични потоци, използвани при определянето на стойността в употреба на единицата, генерираща парични потоци, Не включва балансовата стойност на който и да е признат пасив, освен ако възстановимата стойност на генериращата парични потоци единица не може да бъде определена, без да

се вземе предвид този пасив.


• Репутация - всяка единица или група единици, към които е разпределена репутация представлява най-ниското ниво на което се контролира репутацията за вътрешноуправленски цели и не е по-голяма от сектор, базиран или на основния, или на второстепенния отчетен формат на предприятието, определен в съответствие с МСС 14 Отчитане по сегменти.


• Единица, генерираща парични потоци, към която е разпределена репутация, за целите на теста за обезценка не може да съвпада с нивото, на което се разпределя репутация в съответствие с МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове за целите на оценка на печалбата и загубата от промяна на валутните курсове.


• Ако репутацията е разпределена към единица, генерираща парични потоци, и предприятието се освободи от дейност в рамките на тези единица, репутацията, свързана с продадената дейност, се включва в балансовата стойност на дейността, когато се определя печалбата или загубата от продажбата и оценява въз основа на относителните стойности на продадената дейност и запазената част от единицата, генерираща парични потоци.


• За целите на проверката за обезценка на не изцяло притежавана единица (т.е. при наличие и на малцинствени участия), генерираща парични потоци, с репутация, балансовата стойност на тази единица се коригира предварително, преди да бъде сравнявана с нейната възстановима стойност. Това се постига, като се сумира балансовата стойност на репутацията, разпределена към единицата, за да се включи репутацията, отнасяща се към малцинственото участие. Тази предварително коригирана балансова стойност след това се сравнява с възстановимата стойност на единицата.


• Тъй като обаче репутацията е призната само до размера на дела в собствеността на предприятието майка, всяка загуба от обезценка, отнасяща се до репутацията, се разпределя между тази, отнасяща се до предприятието майка и тази, отнасяща се до малцинственото участие, като само първата се признава като загуба от обезценка на репутация.


• Към момента на проверка за обезценка на единица, генерираща парични потоци, към която е разпределена репутация, може да има индикации за обезценка на актив в рамките на единицата, съдържаща репутацията. При тези обстоятелства предприятието проверява първо актива за обезценка и признава всяка загуба от обезценка на този актив преди проверката за обезценка на единицата, генерираща парични потоци, съдържаща репутацията. Аналогично, може да има индикации за обезценка на единица, генерираща парични потоци, в рамките на групата единици, съдържащи репутацията. При тези обстоятелства, предприятието проверява за обезценка първо единицата, генерираща парични

потоци, и признава всяка загуба от обезценка на тази единица преди проверката за обезценка на групата единици, към които е разпределена репутацията.


• Корпоративни активи – такива са например сградата на централното ръководство или на подразделение на предприятието, център за електронна обработка на данни или център за развойна дейност. Тъй като корпоративните активи не генерират самостоятелно парични потоци, възстановимата стойност на даден корпоративен актив не може да бъде определена, освен ако предприятието не е решило да го продаде. Следователно, ако е налице индикация, че стойността на корпоративния актив може да е обезценена, се определя възстановимата стойност за единицата, генерираща парични потоци, към която принадлежи корпоративният актив. Ако част от балансовата стойност на корпоративен актив може да се разпредели приемливо и последователно върху разглежданата единица, генерираща парични потоци, предприятието сравнява балансовата стойност на единицата, включително частта от балансовата стойност на разпределения корпоративния актив, с възстановимата му стойност. Ако обаче, балансовата стойност на корпоративен актив не може да се разпредели приемливо върху единица, генерираща парични потоци, предприятието:

                               - сравнява балансовата стойност на единицата, като изключи корпоративния актив, с възстановимата стойност и признава загуба от обезценка само ако възстановимата стойност е по-ниска от балансовата стойност на единицата (групата единици);

                               - идентифицира най-малката група единици, генериращи парични потоци, която включва разглежданата единица, генерираща парични потоци и към която може да се разпредели част от балансовата стойност на корпоративния актив на приемлива и последователна база и сравнява балансовата стойност на тази група единици, генериращи парични потоци, включително частта от балансовата стойност на корпоративния актив, с възстановимата стойност на групата единици.


6. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ОБЕЗЦЕНКА


• Предприятието преценява към всяка дата на изготвяне на отчет за финансовото състояние дали съществуват индикации, че загуба от обезценка на актив (различен от репутация), призната в предходни години, може вече да не съществува или пък да е намаляла.


• Загуба от обезценка, призната по отношение на репутацията не се възстановява в последващ период.


• Ако са налице признаци, че загуба от обезценка, може вече да не съществува или пък да е намаляла, това може да означава, че оставащият полезен живот, методът за амортизация или остатъчната стойност би трябвало да бъдат преразгледани и коригирани в съответствие със съответния МСС, приложим за този актив, дори и да не се възстановява обратно загубата от обезценка на актива.


• Възможно е стойността в употреба на даден актив да надвиши балансовата му стойност просто защото настоящата стойност на бъдещите парични потоци се е повишила с приближаването им във времето, но капацитетът на актива не е нараснал. Затова загубата от обезценка не се възстановява само поради изтичането на определен период от време.


• Възстановяването на загуба от обезценка на актив (различен от репутация) следва да бъде посочено в печалби или загуби, освен ако активът се отчита по преоценена стойност. Обратно възстановената загуба от обезценка на преоценен актив се признава в друг всеобхватен доход и намалява преоценъчния резерв за този актив.

• След признаването на възстановяване на загубата от обезценка, амортизационната квота за актива се коригира.


• Възстановяване на загуби от обезценка на единица, генерираща парични потоци се разпределя върху активите на единицата, с изключение на репутацията, пропорционално на балансовата стойност на тези активи.


• При разпределянето на обратно възстановена загуба от обезценка върху единицата, генерираща парични потоци, балансовата стойност на даден актив не надвишава по-ниската от: (i) възстановимата му стойност и (ii) балансовата стойност, която би била определена (след приспадане на амортизацията) при положение, че в предходни години не е била призната загуба от обезценка на актива.


Казус 1

Голяма търговска компания закупува 100% дружество на цена 10 000 000 евро. Целта на сделката е обединяване на компаниите с цел увеличаване пазарният дял и използването на складовите бази на дъщерната компания с цел значително намаляване на разходите. В резултат на сделката се формира положителна репутация в размер на 3 000 000 евро. Впоследствие спестяванията от ползването на складовите бази са реализирани, но поради навлизане на сериозен конкурент на пазара пазарният дял не се увеличава.


Има ли показатели за обезценка на положителната репутация?


Решение:

Компанията е закупила другото дружество и е формирала положителна репутация с цел да възвърне в бъдеще ползите от сделката. Спестяванията от наема са се реализирани, но не и увеличението на пазарния дял. Това показва, че положителната репутация следва да бъде обезценена. Съгласно МСФО 3 положителната репутация трябва ежегодно да се тества за обезценка.


Казус 2

Предприятие, което подготвя годишните си финансови отчети към 31.12.2009 г. бракува свой дълготраен материален актив към 01.01.2010 г. Към 31.12.2009 този актив е бил с 1 млн. евро балансова стойност и са използвани в компанията. Стойността в употреба на актива към 15.11.2009 г. е определена на 1.5 млн. евро, а най-ниската му пазарна стойност, цената на скрапа, е 100 000 евро.


Каква е възстановимата стойност на актива към 15.11.2009 г?

Решение:

Съгласно стандарта възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност (намалена с разходите по продажба) и стойността в употреба. В примера, въпреки че активът е бракуван и превърнат в скрап към 01.01.2010 г., неговата стойност в употреба към 15.11.2009 г. е 1.5 млн. евро, което е повече от неговата най-ниска продажна цена и от балансовата му стойност. От това следва, че активът не е обезценен. По преценка на дружеството бракуването на активите може да бъде оповестено като некоригиращо събитие след датата на баланса.


Казус 3

Компания експлоатира минно поле. Осигурила е 12 млн. евро за възстановяване на терена. Впоследствие получава предложение да закупи минното поле на цена 18 млн. евро, като разходите по продажби ще бъдат в размер на 2 млн. евро. Стойността в употреба на минното поле е 28 млн. евро, без да се смятат разходите за възстановяване. Балансовата стойност на платформата е 24 млн. евро.


Обезценено ли е минното поле?


Решение:

Най-ниската пазарна стойност на минното поле е 18 млн.-2млн=16 млн евро. Стойността в употреба ще бъде 28 млн-12млн=16 млн евро. Балансовата стойност е 24 млн-12 млн=12 млн евро. От това следва, че възстановимата стойност не надхвърля балансовата стойност на актива и той не е обезценен (16 е по-голямо от 12).


Казус 4

Компания Алба придобива 70% от компания Бета. В следствие на сделката възниква положителна репутация в размер на 20 млн евро. Нетната балансова стойност на активите на Бета в консолидирания отчет на Алфа е 70 млн евро към 31.12.2009 г. Възстановимата стойност на генериращата парични средства единица Бета е 100 млн евро към 31.12.2009 г.


Каква е загубата от обезценка на генериращата парични единици Бета към 31.12.2009 г.?


Решение:


Положителна
репутация

Нетни активи

Общо

млн евро

Балансова стойност

20

70

100

Малцинствено участие

10


10

Условно коригирана балансова ст-ст

30

70

110

Възстановима стойност-100

Загуба от обезценка10


Положителната репутация ще бъде редуцирана със загуба от обезценка в размер на 10*70%=7 млн евро.


Казус 5

 

Генериращата парични потоци единица има следните нетни активи:

Положителна репутация

20 млн евро

Имоти

30 млн евро

Машини              

40 млн евро

Общо    

90 млн евро

Възстановима стойност

60 млн евро


Решение:


Положителна

репутация

Имоти

Машини

Общо

млн евро

Балансова стойност

20

30

40

90

Загуба от обезценка

-20

-4

-6

-30

Балансова стойност след обезценката


26

34

60


Казус 6

Към 31.12.2009 г. Алфа ООД е оповестила във финансовите си отчети следната информация:

1. Към 31.12.2009 г. са извършени обезценки на активи в размер на 500 хил. евро. От тях 10 хил. евро са отразени директно в капитала за сметка на преоценъчен резерв, формиран до 31.12.2009 г.

2. Останалата част от обезценката в размер на 490 хил евро (500-10) е отчетена като загуби от обезценки на активи в раздел Разходи за дейността от ОПР на дружеството.

3. Към 31.12.2009 г. са отчетени и възстановени загуби от обезценки на други активи общо за 200 хил. евро. От тях 40 хил. евро са отразени директно в капитала като увеличение на преоценъчния резерв.

4. Останалите приходи от възстановени загуби от обезценка в размер на 160 хил. евро са включени в Други приходи в ОПР на дружеството.


Съставете счетоводните статии.


Решение:

т. 1 и т. 2

Дт с/ка Резерви от преоценки на ДМА     

  10 000

Дт с/ка Други разходи   

490 000

                Кт с/ка Обезценки на ДМА

500 000т. 3 и т. 4


Дт с/ка ДМА

 200 000

                Кт с/ка Резерви от преоценки на ДМА

 490 000

                Кт с/ка Други приходи от дейността

 500 000


ОПОВЕСТЯВАНЕ

                За всеки вид активи предприятието оповестява:

                а) сумата на загубите от обезценка, и статиите в отчета, където са включени тези загуби;

                б) сумата на обратно възстановените загуби от обезценка, и статиите в отчета, където са възстановени обратно

тези загуби;

                в) сумата на загубите от обезценка по преоценени активи;

                г) сумата на възстановените загуби от обезценка по преоценени активи през периода;

                д) събитията или обстоятелствата, довели до признаването или възстановяване на загубата от обезценка;

                е) други.

Предприятие, което отчита информация по сегменти съгласно MСФО 8, оповестява, горната информация за всеки сегмент поотделно.


РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Съгласно СС 36 възстановяването на загуба от обезценка на генериращ парични постъпления обект на актива следва да бъде разпределено за увеличаване на преносната стойност на активите, спадащи към обекта, в следната последователност:

а) пропорционално на преносната им стойност към активи от самия обект;

б) впоследствие към положителната репутация, падаща се на актива, ако има такава - ако са изпълнени изискванията за възстановяване на загуба от обезценка на положителна репутация.


• Съгласно МСС 36 възстановяване на загуби от обезценка на единица, генерираща парични потоци се разпределя само върху активите на единицата, с изключение на репутацията, пропорционално на балансовата стойност на тези активи.


Още по темата може да научите от видео семинара на Accounting Seminars - МСС 36Коментари

-->