Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 34 – Междинно Финансово Отчитане – резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

               Целта на настоящия Стандарт е да определи минималното съдържание на междинния финансов отчет и принципите за признаване и оценка при пълните или съкратените финансови отчети за междинен период. Навременното и надеждно междинно финансово отчитане подобрява възможността на инвеститори, кредитори и други да разберат способността на предприятието да генерира доход и парични потоци и неговото финансово състояние и ликвидност.

ОБХВАТ

               Настоящият стандарт не постановява кои предприятия трябва да публикуват междинни финансови отчети, колко често или колко скоро след края на междинния период. Все пак, правителствата, органите, регулиращи пазарите на ценни книжа, фондовите борси и счетоводните органи често изискват от предприятията, чиито ценни книжа на собствения или привлечен капитал са търгувани публично, да публикуват междинни финансови отчети. Настоящият Стандарт е приложим, в случай че предприятието трябва или избира да публикува междинен финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Комитетът по Международни счетоводни стандарти насърчава публично търгуваните предприятия да представят междинни финансови отчети, които да са в съответствие с принципите на признаване, оценяване и оповестяване, изложени в Настоящия стандарт. Конкретно, публично търгуваните предприятия са насърчавани:

               (а) да представят междинни финансови отчети поне към края на първото полугодие на своята финансова година; и

               (б) да правят достъпни своите междинни финансови отчети не по-късно от 60 дни след края на междинния период.

               Всеки финансов отчет, годишен или междинен, се оценява самостоятелно за съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Фактът, че дадено предприятие може да не е представило междинни финансови отчети през определена финансова година или да е представило междинни финансови отчети, които не съответстват на Настоящия стандарт, не пречи годишните финансови отчети на предприятието да са в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, ако иначе отговарят на тях.

               Ако междинният финансов отчет на дадено предприятие се описва като отговарящ на Международните стандарти за финансово отчитане, той трябва да отговаря на всички изисквания на настоящия Стандарт. Стандартът  изисква и определени оповестявания в този смисъл.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Няма.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Междинен период е период на финансово отчитане, по-кратък от пълна финансова година.

                Междинен финансов отчет означава финансов отчет, съдържащ или пълен комплект финансови отчети (както са описани в МСС 1 Представяне на финансови отчети), или комплект съкратени финансови отчети (както са описани в настоящия Стандарт) за даден междинен период.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


• Междинният финансов отчет включва като минимум следните компоненти:

                (а) съкратен баланс;

                (б) съкратен отчет за доходите;

                (в) съкратен отчет, посочващ или (i) всички промени в собствения капитал, или (ii) промените в собствения капитал, различни от онези, произтичащи от капиталови сделки със собствениците или от разпределения между собствениците;

                (г) съкратен отчет за паричните потоци; и

                (д) подбрани пояснителни приложения.


• Настоящият Стандарт дефинира минималното съдържание на междинния финансов отчет като включващо съкратен финансов отчет и подбрани пояснителни приложения. Предназначението на междинния финансов отчет е да предоставя актуализация на последния пълен комплект годишни финансови отчети. Съответно, той се концентрира върху нови дейности, събития и обстоятелства и не повтаря вече отчетена информация.


• Ако предприятието публикува пълен комплект финансови отчети в своя междинен финансов отчет, формата и съдържанието на тези отчети отговарят на изискванията на МСС 1 за пълен комплект финансови отчети.


• Ако предприятието публикува комплект съкратени финансови отчети в своя междинен финансов отчет, тези съкратени отчети включват като минимум всяко от заглавията и междинните суми, които са били включени в последния му годишен финансов отчет и подбраните пояснителни приложения съгласно изискванията на настоящия Стандарт. Допълнителни позиции или пояснителни приложения се включват, ако техният пропуск би направил съкратените междинни финансови отчети подвеждащи.


• Основна нетна печалба на акция и нетна печалба на акция с намалена стойност се представя в пълния или съкратен отчет за доходите за междинния период.


• Междинният финансов отчет се изготвя на консолидирана основа, ако последният годишен финансов отчет на предприятието е представлявал консолидиран отчет.2. ПОДБАРНИ ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ


• Потребителят на междинния финансов отчет на предприятието ще има достъп също и до последния годишен финансов отчет на това предприятие. Поради това, не е необходимо пояснителните приложения към междинния финансов отчет да представят относително несъществено актуализиране на информацията, която е била вече отчетена в приложенията към последния годишен отчет. Към датата на междинния финансов отчет по-полезно е наличието на обяснение за събитията и сделките, които имат значение за разбирането на промените във финансовото състояние и резултатите на предприятието от датата на последното годишно отчитане.


• Информация, която трябва да бъде оповестена:

Промени в счетоводната политика.

Необичайни елементи или промени в прогнозните оценки

Обяснителни коментари относно сезонността или цикличността на междинните операции

Изплатени дивиденти или материални придобивки след края на междинния период

Ефект от промени в структурата на предприятието през междинния период, включително бизнес комбинации, придобиване или продажба на дъщерни предприятия и дългосрочни инвестиции, преструктурирания и преустановени дейности.

Приходи и резултати от даден сектор

Съществени събития, настъпили след края на междинния период, които не са били отразени във финансовите отчети за междинния период

Емитиране, обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа


• Други Стандарти изискват оповестявания, които трябва да бъдат направени във финансовите отчети. В този контекст „финансови отчети" означава пълни комплекти финансови отчети от вида, нормално включван в годишния финансов отчет и понякога включван в други отчети. Като цяло не се изискват оповестявания по тези други стандарти, ако междинният финансов отчет на предприятието включва само съкратени финансови отчети и подбрани пояснителни приложения вместо пълен комплект финансови отчети.


• Ако междинният финансов отчет на предприятието е в съответствие с настоящия стандарт, този факт се оповестява. Междинният финансов отчет не се описва като отговарящ на Стандарти, освен ако не отговаря на всички изисквания на Международните стандарти за финансово отчитане.3. ПЕРИОДИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ В МЕЖДИННИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


• Междинните отчети включват междинни финансови отчети (съкратени или пълни) за периоди, както следва:

                (а) баланс към края на текущия междинен период и сравнителен баланс към края на непосредствено предхождащата финансова година;

                (б) отчети за доходите за текущия междинен период и с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителни отчети за доходите за съответните сравними междинни периоди (текущ и от началото на годината) на непосредствено предходната финансова година;

                (в) отчет, посочващ промените в собствения капитал с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителен отчет за съответния сравним период от началото на годината до момента на непосредствено предходната финансова година; и

                (г) отчет за паричния поток с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителен отчет за съответния сравним период от началото на годината до момента на непосредствено предходната финансова година.


• За предприятие, чиято дейност е предимно сезонна, може да бъде полезна финансовата информация за дванадесетте месеца, приключващи на датата на междинния отчет, и сравнителната информация за предходния 12-месечен период. Съответно предприятия, чиято дейност е предимно сезонна, се насърчават да разгледат отчитането на такава информация в допълнение към информацията, изисквана в предходния параграф.4. СЪЩЕСТВЕНОСТ


• При решаването на въпроса как да се признае, класифицира или оповести отделен обект за целите на междинното финансово отчитане, трябва да се оценява съществеността във връзка с финансовите данни за междинния период. Когато се прави преценка за същественост, следва да се признае, че междинните оценки могат да разчитат на приблизителни оценки в по-голяма степен, отколкото оценките за същественост в годишните финансови данни.5. ОПОВЕСТЯВАНИЯ В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


• Ако приблизителната оценка на отчетена сума в даден междинен период се промени значително през последния междинен период на финансовата година, а отделен финансов отчет за този последен междинен период не се публикува, характерът и сумата на тази промяна в приблизителната оценка трябва да бъдат оповестени в пояснителна бележка към годишния финансов отчет за тази финансова година.6. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА


• В междинния финансов отчет предприятието прилага същата счетоводна политика, каквато прилага и в годишния си финансов отчет, с изключение на промените в счетоводната политика, въведени след датата на последния годишен финансов отчет, които трябва да бъдат отразени в следващия годишен финансов отчет. Честотата на отчитане на предприятието (годишно, полугодишно или тримесечно), обаче, не се отразява на оценката на годишните му резултати. За да се постигне тази цел, оценките с цел междинно отчитане се правят на базата на периода от началото на годината до момента.


• Изискването едно предприятие да прилага същата счетоводна политика в своите междинни финансови отчети, каквато прилага и в своите годишни отчети, изглежда подсказва, че оценките за междинния период са извършвани, сякаш всеки междинен период е взет сам за себе си като независим отчетен период. Като постановява обаче, че честотата на отчитане на предприятието не засяга оценяването на неговите годишни резултати, параграф 28 признава, че даден междинен период е част от по-продължителна финансова година. Оценките, изготвени на базата на периода от началото на годината до момента, могат да включват промените в приблизителните оценки на суми, отчетени в предходни междинни периоди на текущата финансова година. Принципите за признаване на активи, пасиви, доходи и разходи за междинни периоди, обаче, са същите, както при годишните финансови отчети.

                За илюстрация:

                (а) принципите за признаване и оценка на загубите от обезценка на материални запаси, преструктурирания или обезценки през даден междинен период са същите, както онези, които предприятието би следвало, ако би изготвяло единствено годишни финансови отчети; Все пак, ако такива обекти се признават и оценяват в един междинен период, а приблизителната оценка се промени в следващ междинен период на същата финансова година, първоначалната приблизителната оценка се променя през следващия междинен период или чрез начисляване на допълнителна сума на загуба, или чрез възстановяване на признатата преди сума;

                (б) разход, който не отговаря на дефиницията за актив в края на даден междинен период, не се отсрочва в баланса или за да се изчака бъдеща информация за това дали е отговорил на дефиницията за актив, или за да се изравнят доходите за междинните периоди в рамките на финансовата година; и

                (в) разход за данък върху печалбата се признава за всеки междинен период, въз основа на най-добрата приблизителна оценка на претеглената средногодишна ставка за данък върху печалбата, очакван за цялата финансова година. Може да се наложи сумите за разходи, начислени по данък върху печалбата за един междинен период, да бъдат коригирани през последващ междинен период на същата финансова година, ако се промени приблизителната оценка на годишната ставка за данък върху печалбата.


• Промяната в счетоводната политика, различна от тази, за която преходът е посочен от нов Стандарт или Разяснение, се отразява чрез:

                (а) преизчисляване на финансови отчети за предишни междинни периоди на текущата финансова година и сравними междинни периоди на предишни финансови години, които ще бъдат преизчислени в годишните финансови отчети съгласно МСС 8; или

                (б) когато не е осъществимо определянето на кумулативния ефект към началото на финансовата година от прилагането на нова счетоводна политика към всички предишни периоди като се коригират финансовите отчети за предходните междинни периоди на текущата финансова година, както и сравнимите междинни периоди на предишни финансови години, се цели новата счетоводна политика да се прилага перспективно, от най-ранната възможна дата.


• МСС 34 налага и следните изисквания:

                Сезонните или случайните приходи в хода на финансовата година трябва да бъдат третирани по същия начин като този в годишния финансов отчет.

                Разходите и амортизациите се признава, когато възникнат и трябва да бъдат третирани по същия начин като този в годишния финансов отчет.

                Разходите за данък върху доходите трябва да са съобразени със средно претегления процент за очаквания годишен доход за цялата финансова година.

                Изготвянето на междинни отчети често изисква използването на приблизителни оценки.7. ТЪЛКУВАНИЯ НА КОМИТЕТА (КРМСФО)


• Компаниите са длъжни да правят обезценка на активите си към края на всяка отчетна дата. В посочените случаи по-долу обаче стойността на обезценката не може да бъде променена в последващата отчетна дата (дори условията да са се променили към последващата отчетна дата):

- Положителна репутация (МСС 36)

- Инвестиции в капиталови инструменти (МСС 39)

- Финансови активи, отчитани по себестойност (МСС 39)Казус 1:

Бета ООД е листвана компания и притежава 10% от собствения капитал на Гама ООД. Тази капиталова инвестиция е обявена за продажба според стандарта МСС 39.  Финансовата година за Бета ООД приключва на 31.12.2009, като към 30.06.2010 е изготвен междинен финансов отчет в съответствие с МСС 34. На 01.01.2009 пазарната стойност на инвестицията в Гама ООД е 3 млн. евро Тази инвестиция е преоценена към 30.06.2009  и е констатирана загуба от обезценка в размер на 700 000. Въпреки това на 31.12.2009 пазарната стойност на инвестицията в Гама ОДД е увеличена до 3.3 млн. евро.


Как трябва да бъдат отразени операциите в отчета на Бета ООД към 31.12.2009 г.?


Решение:

На база на преоценката на финансовия актив към датата на междинния финансов отчет трябва да бъде отчетена загуба от обезценка в размер на 700 000. Увеличението на стойността с 1 000 000 от 01.07 до 31.12.2009 г. трябва да се прибави към собствения капитал. Ако Бета ООД не изготвяше междинен отчет, то към 31.12.2009 щеше да бъде прибавена печалба от 300 000 към собствения капитал. На база на това можем да направим извода, че честотата на изготвяне на финансовите отчети се отразява и на годишния резултат.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСС 34 Междинно финансово отчитане разрешава изготвянето на пълни или съкратени (сбити) междинни финансови отчети, докато СС 34 - Междинни финансови отчети - само пълни (в сила от 01.01.2008 г.).Коментари

-->