Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 31 – Дялове в Съвместни Предприятия - резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

                Целта на стандарта е да определи счетоводни принципи за отчитане на дялове в съвместни предприятия.

ОБХВАТ

                Настоящият стандарт се прилага при отчитането на дяловете в съвместни предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите във финансовите отчети на контролиращите съдружници в съвместното предприятие и на инвеститорите (независимо от структурите или формите, под които се извършват дейностите) в съвместното дружество.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Стандартът не се прилага при дялове на контролиращи съдружници в съвместно контролирани предприятия, държани от: организации с рисков капитал или взаимни фондове, тръстове с инвестиционни единици и подобни предприятия, включително и застрахователни фондове, свързани с инвестиции, които при първоначалното признаване са отчетени по справедлива стойност чрез печалбата или загубата или са класифицирани като държани за търгуване и се отчитат в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

                Контролиращ съдружник с дялове в съвместно контролирано предприятие се освобождава от параграф 30 (пропорционална консолидация) и параграф 38 (метод на собствения капитал), когато отговаря на следните условия:

                (а) делът се класифицира като държан за търгуване в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности;

                (б) когато се прилага изключението в параграф 10 от МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, което позволява на предприятието майка, което също има дял в съвместно контролирано предприятие, да не представя консолидирани финансови отчети; или

                (в) са изпълнени едновременно следните условия:

                               (i) контролиращият съдружник е 100 % дъщерно дружество (или при частично притежавано дъщерно дружество останалите собственици са уведомени и нямат възражения относно неприлагането на пропорционалната консолидация или метода на собствения капитал от страна на контролиращия съдружник), чиито дългови и капиталови инструменти не се търгуват на публичните пазари, контролиращият съдружник не е регистрирал, нито е в процес на регистрация на счетоводните си отчети в Комисията по ценни книжа с цел емитиране на инструменти на публичния пазар); и

                               (ii) крайният или всеки междинен собственик на контролиращия съдружник изготвя консолидирани финансови

отчети, публично оповестени и в съответствие с МСФО.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Контрол - властта да се управлява финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност по такъв начин, че да се извлича изгода от нея.

                Метод на собствения капитал - метод за отчитане, при който делът на контролиращия съдружник в съвместно контролираното предприятие първоначално се записва по себестойност, а впоследствие се коригира според делът на контролиращия съдружник в нетните активи на съвместно контролираното предприятие. Печалбата или загубата

на контролиращия съдружник включва неговия дял в печалбата или загубата на съвместно контролираното предприятие.

                Инвеститор в съвместно предприятие - участник в съвместно предприятие, който не участва в съвместния контрол върху него.

                Съвместен контрол - договореното споделяне на контрола върху дадена стопанска дейност. Съществува само когато вземането на стратегически финансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изисква единодушното съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността (контролиращи съдружници). Дейност, при която липсва договорно споразумение за установяване на съвместен контрол, не се смята за съвместно предприятие за целите на настоящия стандарт.

                Съвместно предприятие - договорно споразумение, по силата на което две или повече страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол.

                Пропорционална консолидация - метод на отчитане, при който делът на контролиращия съдружник във всеки един от активите, пасивите, приходите и разходите на съвместно контролираното предприятие се обединява ред по ред със сходните позиции или пък се отчита като позиции на отделни редове в счетоводните отчети на контролиращия съдружник.

                Индивидуални финансови отчети - отчети, представени от предприятието майка, инвеститор в асоциирано предприятие или контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие, в които инвестициите се отчитат на база участие в собствения капитал, а не на база отчетен резултат и нетни активи на предприятието, в което е инвестирано. Финансови отчети, в които се прилага пропорционалната консолидация или методът на собствения капитал не са индивидуални финансови отчети.

                Значително влияние - правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност, но не и контрол или съвместен контрол върху тази политика.

                Контролиращ съдружник в съвместно предприятие - страна, която участва в съвместното предприятие и споделя съвместния контрол върху съвместното предприятие.1. ОБЩИ КОМЕНТАРИ


• Контролиращите съдружници, в зависимост от конкретните обстоятелства, могат да участват в следните форми на съвместни предприятия:

                а) Съвместно контролирани активи;

                б) Съвместно контролирани дейности; или

                в) Съвместно контролирано предприятие,  


• За да имаме съвместен контрол следва да са сключили договорно споразумение (ако липсва такова нямаме съвместно предприятието). Независимо от формата, договорното споразумение обикновено е в писмен вид и третира въпроси като:

                               - дейността, продължителност и отчетните задължения на съвместното предприятие;

                               - назначаването на управляващ орган и правата на глас на контролиращите съдружници;

                               - дяловите вноски на контролиращите съдружници; и

                               - разпределянето на продукцията, приходите, разходите и резултатите от дейността на съвместното предприятие.


• Договорното споразумение може да посочи един от контролиращите съдружници като управител. Управителят обаче не контролира съвместното предприятие, а действа в рамките на финансовата и оперативната политика, договорена между контролиращите съдружници. Когато управителят е овластен да ръководи финансовата и оперативната политика на стопанската дейност, той по същество контролира самото предприятие и по този начин то се явява дъщерно на управителя, а не съвместно предприятие.


• Съвместният контрол може да стане невъзможен, когато предприятието, в което се инвестира, е в законово наложена реорганизация или в несъстоятелност, или работи при строги дългосрочни ограничения, които намаляват възможността да се прехвърлят средства към контролиращия съдружник.2. СЪВМЕСТНО КОНТРОЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ


• Дейността на някои съвместни предприятия е свързана с експлоатацията на активи и други ресурси на контролиращите съдружници, без да се основава корпорация, съдружие или друга форма на предприятие, нито пък финансова структура, която да е отделна от самите контролиращи съдружници. Всеки контролиращ съдружник използва собствени имоти, машини и съоръжения, както и собствени материални запаси. Освен това той поема собствените си разходи и пасиви и се финансира сам, което представлява негово задължение.


• Пример за съвместно контролирана дейност е споразумението между двама или повече контролиращи съдружници за съвместна дейност, ползване на суровини и производство, продажба и дистрибуция на определен продукт - например самолети. Всеки от контролиращите съдружници изпълнява различни дейности от производствения процес. Всеки контролиращ съдружник понася собствените си разходи и получава дял от приходите от продажбата на самолетите, определен в самото договорно споразумение.


• Всеки контролиращ съдружник признава в финансовите си отчети:

                               - контролираните от него активи и поетите от него пасиви; и

                               - направените от него разходи и собствения му дял в доходите, реализирани от продажбата на стоките или услугите от съвместното предприятие.


• Тъй като активите, пасивите, приходите и разходите се признават във финансовите отчети на контролиращия съдружник, при представянето на консолидираните финансови отчети не се налага контролиращият съдружник да прави каквито и да е преизчисления.


• Стандартът не изисква воденето на отделно счетоводство на съвместното предприятие или изготвянето на отделен счетоводен отчет, въпреки че контролиращите съдружници могат да изготвят управленски отчети или финансови отчети за данъчни цели.3. СЪВМЕСТНО КОНТРОЛИРАНИ АКТИВИ


• Някои съвместни предприятия се базират на съвместен контрол, а често и на съвместна собственост върху един или повече от активите. Активите се използват за извличане на изгоди за контролиращите съдружници. Всеки контролиращ съдружник може да получи дял от произведеното с активите и понася предварително договорен дял от направените разходи.


• Съвместно контролираното предприятие не предполага основаването на корпорация или друга форма на дружество или предприятие, нито пък на финансова структура, която е отделна от тези на самите контролиращи съдружници.

• Всеки контролиращ съдружник притежава контрол върху своя дял от бъдещата стопанска изгода чрез дела си в съвместно контролирания актив.


• Съвместно контролирани активи се срещат често в дейности като добива на нефт, газ и минерали. Например група нефтени компании могат да притежават и експлоатират съвместно един нефтопровод. Всеки контролиращ съдружник използва нефтопровода за пренасяне на собствения си продукт, срещу което понася договорен процент от експлоатационните разходи на нефтопровода.


• Всеки контролиращ съдружник трябва да признава в своите финансови отчети:

- своя дял в съвместно контролираните активи, класифициран според естеството на активите, а не като инвестиция (например делът в съвместно контролирания нефтопровод се класифицира като имоти, машини и съоръжения);

    - поетите пасиви (например тези, възникнали при финансиране на собствения му дял от активите;

                - своя дял от пасивите, поети съвместно с другите контролиращи съдружници по отношение на съвместното предприятие;

- всеки приход от продажбата или използването на своя дял от продукцията на съвместното предприятие заедно със своя дял в разходите, направени от съвместното предприятие;

    - разходи, свързани със собственото му участие в съвместното предприятие (например разходите за продажбата на собствения дял от продукцията).4. СЪВМЕСТНО КОНТРОЛИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ


• Съвместно контролирано предприятие представлява съвместно предприятие, което е свързано със създаването на корпорация, съдружие или друго предприятие, в което всеки от контролиращите съдружници има участие. Такова предприятие действа по същия начин като всички останали предприятия, но с тази разлика, че договорно споразумение между контролиращите съдружници установява съвместен контрол върху стопанската дейност на предприятието.


• Типичен пример за съвместно контролирано предприятие е случаят, когато две предприятия съчетаят дейността си в дадена стопанска сфера чрез прехвърляне на съответните активи и пасиви в съвместно контролирано предприятие.


• Съвместно контролираното предприятие води собствено счетоводство и изготвя финансови отчети като всички останали предприятия в съответствие с МСФО.


• В индивидуалните финансовите отчети на контролиращия съдружник, неговото участие в съвместно контролирано предприятие се включва като инвестиция.


• Контролиращият съдружник признава своето участие в съвместно контролирано предприятие чрез използването на:

                а) пропорционалната консолидация; или

                б) като алтернатива чрез прилагането на метода на собствения капитал.


• Настоящият стандарт не препоръчва да се използва метода на собствения капитал, тъй като пропорционалната консолидация отразява по-точно същността и стопанската реалност на дела на контролиращия съдружник в съвместно контролираното предприятие, т.е. наличието на контрол върху собствения му дял в бъдещата стопанска изгода. Независимо от това стандартът предоставя възможност да се използва метода на собствения капитал, като алтернативно третиране.Пропорционална консолидация

• При пропорционалната консолидация контролиращият съдружник може да обединява ред по ред своя дял във всеки

отделен актив, пасив, приход или разход на съвместно контролираното предприятие. Алтернативно, контролиращият съдружник може да отдели във финансовите си отчети самостоятелни редове за позициите, представляващи неговия дял в активите, пасивите, приходите и разходите на съвместно контролираното предприятие.


• При пропорционалната консолидация, не е подходящо да се компенсирани каквито и да било активи или пасиви (или приходи и разходи), освен ако не съществува законово право за такова компенсиране и компенсацията представлява очакванията по отношение на реализацията на активите или уреждането на пасивите.


• Контролиращият съдружник прекратява прилагането на пропорционална консолидация от датата, на която престава да упражнява съвместен контрол.Метод на собствения капитал

• При метода на собствения капитал (описан в МСС 28) делът на контролиращия съдружник в съвместно контролираното предприятие първоначално се записва по себестойност, а впоследствие се коригира според делът на контролиращия съдружник в нетните активи на съвместно контролираното предприятие. Разликата се отчита в печалбата или загубата.
Пример:

Контролиращ съдружник прави парична вноска от 100 единици, равняваща се на дял от 50% в съвместно контролираното предприятие. Към края на отчетния период, нетните активи на съвместно контролираното предприятие възлизат на 250 единици.

Делът се признава първоначално по себестойност (100 единици). Към края на отчетния период делът на контролиращия съдружник в нетните активи е 125 единици (50%*250). Следователно, инвестицията се коригира от 100 единици на 125, като разликата се отчита в печалба или загуба.  


• Контролиращият съдружник прекратява прилагането на метода на собствения капитал от датата, на която престане да участва в съвместния контрол или престане да упражнява значително влияние върху съвместно контролираното предприятие.


• Когато дяловете в съвместно контролирано предприятие, първоначално класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 (т.е. за които не се прилага настоящия стандарт), вече не отговаря на критериите за класификация като държани за продажба, те започват да се отчитат чрез използване на метода на пропорционалната консолидация или метода на собствения капитал от датата на класифицирането им като държан за продажба. Финансовите отчети за периодите от класифицирането им като държани за продажба ще бъдат съответно коригирани.


• Индивидуални финансови отчети на контролиращия съдружник - делът в съвместно контролирано предприятие се отчита в индивидуалните финансови отчети в съответствие с параграфи 37—42 от МСС 27 (т.е. по цена на придобиване – себестойност, или в съответствие с МСС 39).


• Настоящият стандарт не указва кои предприятия следва да публикуват индивидуални финансови отчети.5. СДЕЛКИ МЕЖДУ КОНТРОЛИРАЩ СЪДРУЖНИК И СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ


• Когато даден контролиращ съдружник внесе или продаде активи на съвместното предприятие, признаването на каквато и да е част от печалбата или загубата в резултат на сделката отразява същността на сделката.


• Когато активите остават в съвместното предприятие и при условие че контролиращият съдружник е прехвърлил значителните рискове и изгоди от собствеността, контролиращият съдружник признава само онази част от печалбата или загубата, която може да се отнесе към дяловете на другите контролиращи съдружници. Контролиращият съдружник признава изцяло каквато и да било загуба, когато вноската или продажбата доказва намаление в нетната реализируема стойност на текущи активи или загуба от обезценка.


• Когато даден контролиращ съдружник закупи активи от съвместното предприятие, контролиращият съдружник не

признава своята част от печалбата на съвместното предприятие в резултат на извършената сделка, докато активите не бъдат продадени на независимо трето лице. Контролиращият съдружник признава своя дял в загуби, произтичащи от такива сделки по същия начин, по който признава печалбите, но с тази разлика, че загубите се признават незабавно, в случай че представляват намаление в нетната реализируема стойност на текущи активи или загуба от обезценка.


• За да прецени доколко дадена сделка между контролиращ съдружник в съвместно предприятие и съвместното предприятие съдържа доказателства за обезценка на активи, контролиращият съдружник определя възстановимата стойност на актива съгласно МСС 36 Обезценка на активи. За да се определи стойността в употреба, бъдещите парични потоци от актива се оценяват съобразно използването на актива и окончателното освобождаване от него от страна на съвместното предприятие.6. ДРУГИ


• Инвеститор в съвместно предприятие, който не участва в съвместния контрол, отчита участието си в съответствие с МСС 39 или когато инвеститорът има значително влияние в съвместното предприятие, в съответствие с МСС 28.

• Управителите на съвместното предприятие отчитат получаваните от тях възнаграждения в съответствие с МСС 18 Приходи. Възнагражденията се отчитат от съвместното предприятие като разход.Казус 1

Алфа придобива 50% от Бета, което е съвместно контролирано предприятие с трето дружество.

Балансите на двете дружества към 31.12.2009 са както следва:


Балансови пера

Алфа

Бета

Нетекущи активи

450

150

Инвестиция в Бета

20


текущи активи

350

180

стоки

150

80

други

200

100

Общо активи

820

330

Основен капитал

200

40

Резерви и резултати

370

90

Задължения

250

200

Общо капитал

820

330


ОПР на двете дружества към 31.12.2009 са както следва:Алфа

млн. евро

Бета

мин евро

Приходи

400

300

Себестойност на продажбите

-260

-250


140

50

Дивиденти от бета

30


Печалба преди данъци

170

50

Корпоративен данък

17

5

Печалба след данъци

153

45

Принадлежащ на:

собственици на майката

153


Малцинствено участие

0153


Начислени дивиденти от неразпределената печалба през годината

40

30Допълнителни данни:

През Декември 2009 Алфа продава стоки на Бета на стойност 42 000 евро с надценка 20%. Бета не е платила задължението по тези стоки на Бета и не ги е продала към края на годината.


Изгответе консолидирани Баланс и ОПР на Алфа и по двата метода: пропорционална консолидация и метод на собствения капитала.


Решение:

1. Елиминиране на продажбите на стоки и маржовете им

20% марж върху 42 000 евро стоки е печалба 7 000 евро.

7 000*50%=3 500 e печалбата, която трябва да се изключи.


2. Изчисляване на резервите за целите на консолидацията:Алфа

Бета

От индивидуални отчети

370.00

90.00

Минус резерви преди придобиването

0.00

0.00

Минус печалбата от продажбата на стоки между двете дружества

-3.50


Плюс 50% от бета

45.00411.50Консолидиран Баланс на Алфа ООД към 31.12.2009

Пропорционална консолидация


Балансови пера

Алфа

млн. евро

Изчисления

Нетекущи активи

525.00

450+150/2

Текущи активиСтоки

186.50

150+80/2-3.5

Други

230.00

200+100/2-40/2

Общо активи

941.50


Основен капитал

200.00


Резерви и резултати

411.50


Задължения

330.00

250+200/2-40/2

Общо капитал

941.50Консолидиран ОПР на Алфа ООД към 31.12.2009


Пропорционална консолидацияАлфа

мин. евро

Изчисления

Приходи

530.00

400+300/2-40/2

Себестойност на продажбите

-368.50

260+250/2-40/2+3.5


161.50


Печалба преди данъци

161.50

170+50/2

Корпоративен данък

19.50

17+5/2

Печалба след данъци

142.00


Принадлежащ на:

собственици на майката

142.00


Малцинствено участие

0.00142.00Консолидиран Баланс на Алфа ООД към 31.12.2009


Метод на собствения капитал


Балансови пера

Алфа

Нетекущи активи

450.00

Инвестиция в Бета

61.50

текущи активи


стоки

150.00

други

200.00

Общо активи

861.50

Основен капитал

200.00

Резерви и резултати

411.50

Задължения

250.00

Общо капитал

861.50


* Цена на инвестицията в Бета е 20 000.

50%* от резервите 90 000 на Бета са 45 000.

Минус нереализираната печалба от продажбата на стоки в размер на 3.5

20 000+45000-3 500= 61 500

**Резервите се изчисляват, както следва:

Резервите на Алфа са 370 000

Цената на инвестицията в Бета е 20 000

Цената на инвестицията е 20 000+45000-3 500= 61 500

370 000+61 500-20 000=411 500


Консолидиран ОПР на Алфа ООД към 31.12.2009


Метод на собствения капиталАлфа

млн. евро

Изчисления

Приходи

400.00


Себестойност на продажбите

-263.50

260+3.5

Дял от печалбата на Бета

22.50

50%*45


159.00


Корпоративен данък

17.00


Печалба след данъци

142.00


Принадлежащ на:собственици на майката

142.00


Малцинствено участие

0.00142.00
ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Контролиращият съдружник оповестява:

                (а) общата сума на следните условни задължения отделно от другите условни задължения, освен ако съществува малка вероятността от загуби:

   - всякакви условни задължения, които контролиращият съдружник е поел по отношение на своите дялове в съвместните предприятия и собствения си дял във всяко от условните задължения, поети съвместно с другите контролиращи съдружници;

   - собствения дял в условните задължения на самите съвместни предприятия, с които условно е обвързан; и

   - условните задължения, които възникват поради това, че контролиращият съдружник по някакъв начин е отговорен за пасивите на другите контролиращи съдружници в съвместното предприятие.

                (б) общата сума на следните ангажименти, свързани с дяловете му в съвместното предприятие:

   - всякакви ангажименти с инвестиционен характер, които контролиращият съдружник е поел по отношение на своите дялове в съвместни предприятия, и собствения си дял във всеки инвестиционен ангажимент, поет съвместно с другите контролиращи съдружници;

   - собствения си дял в инвестиционни ангажименти на самите съвместни предприятия;

                (в) списък и описание на дяловете си във всички значими съвместни предприятия, както и дела на собственото си участие в съвместно контролирани предприятия. Контролиращ съдружник, който отчита дяловете си в съвместно контролирано предприятие ред за ред, чрез пропорционална консолидация или по метода на собствения капитал, освен това оповестява и общата сума на всеки от текущите активи, дългосрочните активи, текущите пасиви, дългосрочните пасиви, приходите и разходите, свързани с неговите дялове в съвместни предприятия;

                (г) метода, който е използвал, за да отчете дяловете си в съвместно контролирано предприятие.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Няма съществени различия.Коментари

-->