Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 29 – Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики – резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

               Няма посочена цел.

ОБХВАТ

               Настоящият Стандарт следва да се прилага към финансовите отчети, включително консолидираните финансови отчети, на всяко предприятие, чиято функционална валута е валута на свръхинфлационна икономика.

               В една свръхинфлационна икономика отчитането на оперативните резултати и финансовото състояние в местната валута без извършване на преизчисление не е полезно. Парите губят покупателната си сила с такива темпове, че сравнението на сумите от сделки и други събития, които са настъпили в различно време, дори в рамките на един и същ счетоводен период, е подвеждащо.

               Настоящият Стандарт не определя абсолютен процент, при който се счита, че възниква свръхинфлация. Въпрос на преценка е кога става необходимо преизчислението на финансовите отчети в съответствие с настоящия Стандарт. За свръхинфлация свидетелстват, наред с други, следните характеристики на икономическата среда на една страна:

               (а) населението предпочита да държи състоянието си в непарични активи или в относително стабилна чуждестранна валута; притежаваните суми в местна валута незабавно се инвестират, за да запазят покупателната си сила;

               (б) населението разглежда паричните суми не от гледна точка на местната валута, а от гледна точка на една относително стабилна чуждестранна валута; цените могат да се определят в тази валута;

               (в) покупко-продажбите на кредит се извършват по цени, които компенсират очакваната загуба на покупателна сила през кредитния период дори ако периодът е кратък;

               (г) лихвените проценти, заплатите и цените са обвързани към ценови индекс; и

               (д) кумулативният процент на инфлация в течение на три години се приближава до или надхвърля 100 %.

               За предпочитане е всички предприятия, които се отчитат във валутата на същата свръхинфлационна икономика, да прилагат настоящия Стандарт от една и съща дата. Независимо от това, настоящия Стандарт се прилага към финансовите отчети на всяко предприятие от началото на отчетния период, през който то установи наличието на свръхинфлация в страната, в чиято валута се отчита.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Няма.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Няма посочени.1. ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ


• Финансовите отчети на предприятие, което се отчита във валута на свръхинфлационна икономика, независимо от това дали са основани на подхода на историческата стойност, или на подхода на текущата стойност, следва да се представят в мерни единици, които са валидни към датата на баланса. Сравнителните данни за предходния период, изисквани от МСС 1 Представяне на финансови отчети, и всяка информация относно по-ранни периоди следва също да бъдат представени в мерни единици, валидни към датата на баланса.


• Печалбата или загубата от нетна парична позиция следва да се включи в приходите или разходите и да бъде оповестена отделно.2. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, СЪСТАВЕНИ ПО ИСТОРИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ


• Баланс –

                Сумите в баланса, които все още не са изразени в мерни единици, валидни към датата на баланса, се преизчисляват чрез прилагането на общ ценови индекс.

                Паричните позиции не се преизчисляват, тъй като те вече са изразени в парични единици, валидни към датата на баланса. Паричните позиции са налични парични средства и позиции, които следва да се получат или платят в парични средства.

                Някои непарични позиции се отчитат по текущи стойности към датата на баланса, като нетна реализируема стойност и пазарна стойност, поради което не се преизчисляват. Всички други непарични активи и пасиви се преизчисляват, чрез използване на общия индекс на цените между датата на придобиване и датата на съставяне на баланса.

                Всяка една печалба (доход) или загуба при преизчисляването на непаричните позиции се включва в ОПР. Нетната печалба или загуба се оповестяват отделно.

                Индексът за тези позиции се прилага от датата, на която първоначално е започнало осчетоводяването им при хиперинфлация.

                Някои непарични позиции се отчитат по текущи стойности към дати, различни от датата на придобиването или датата на баланса, например имоти, машини и съоръжения, които са били преоценени на някоя по-ранна дата. В тези случаи балансовите суми се преизчисляват от датата на преоценката.

                Преизчислената сума на една непарична позиция се намалява в съответствие с приложимите стандарти, когато превишава стойността, възстановима от бъдещото използване (включително чрез продажба или друго изваждане от употреба). От това следва, че преизчислените суми на имоти, машини и съоръжения, положителна репутация, патенти и търговски марки се намаляват до възстановимата стойност, преизчислените суми на материалните запаси се намаляват до нетната им реализируема стойност, а преизчислените суми на текущите инвестиции се намаляват до пазарната им стойност.             

                В началото на първия период на прилагане на настоящия Стандарт компонентите на собствения капитал, с изключение на неразпределената печалба и всички преоценъчни резерви, се преизчисляват посредством прилагане на общ ценови индекс от датите, на които компонентите са били внесени или възникнали по друг начин. Преоценъчен резерв, който е възникнал в предходни периоди, се елиминира. Преизчислената неразпределена печалба се получава от всички други суми в преизчисления баланс.

                В края на първия период и в следващите периоди всички компоненти на собствения капитал се преизчисляват посредством прилагането на общ ценови индекс от началото на периода или от датата на внасянето им, ако същата е по-късна. Движенията в собствения капитал за периода се оповестяват в съответствие с МСС 1.


• Отчет за доходите –

                Настоящият Стандарт изисква всички позиции в отчета за доходите да се изразят в мерни единици, валидни към датата на баланса. Поради това всички суми следва да се преизчислят, като се приложи изменението на общия ценови индекс от датите, на които сумите на приходите и разходите са били първоначално записани във финансовите отчети.3. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, СЪСТАВЕНИ ПО ТЕКУЩА СТОЙНОСТ


• Статиите, отчетени по текуща стойност, не се преизчисляват, тъй като вече са изразени в мерни единици, валидни към датата на баланса.


• Отчетът за доходите, съставен по текуща стойност преди преизчислението, обикновено съдържа стойности, валидни към момента, в който са настъпили залегналите в основата им сделки или събития. Себестойността на продажбите и амортизацията се записват по текущите им стойности в момента на потреблението; продажбите и другите разходи се записват при настъпването им по техните парични стойности. Следователно всички суми следва да се преизчислят в мерни единици, валидни към датата на баланса, чрез прилагането на общ ценови индекс.


• Печалбата или загубата от нетната парична позиция се включва в нетния приход.4. ДРУГИ АСПЕКТИ


• Преизчислението на финансовите отчети в съответствие с настоящия Стандарт може да породи разлики между балансовата стойност на отделните активи и пасиви и тяхната данъчна основа. Тези разлики се отчитат в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.


• Настоящият Стандарт изисква всички позиции в отчета за паричните потоци да бъдат изразени в мерни единици, валидни към датата на баланса.


• Предприятието майка, което се отчита във валута на свръхинфлационна икономика, може да има дъщерни предприятия, които също се отчитат във валути на свръхинфлационни икономики. Финансовите отчети на всяко такова дъщерно предприятие е необходимо да се преизчисляват посредством прилагане на общ ценови индекс на страната, в чиято валута то се отчита, преди същите да бъдат включени в консолидираните финансови отчети, изготвяни от неговото предприятие майка. Когато такова дъщерно предприятие е чуждестранно дъщерно предприятие, неговите преизчислени финансови отчети се превалутират по заключителните курсове на съответната валута. Финансовите отчети на дъщерните предприятия, които не се отчитат във валути на свръхинфлационни икономики, се изготвят в съответствие с МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове. Ако се консолидират финансови отчети с различни отчетни дати, всички позиции, независимо от това дали са непарични или парични, е необходимо да се преизчислят в мерни единици, валидни към датата на консолидираните финансови отчети.


• Преизчислението на финансовите отчети в съответствие с настоящия Стандарт изисква използването на общ ценови индекс, който отразява промените в общата покупателна сила. За предпочитане е всички предприятия, които се отчитат във валутата на една и съща икономика, да използват един и същ индекс.


• Когато една икономика престане да бъде свръхинфлационна и предприятието преустанови изготвянето и представянето на финансови отчети, изготвяни в съответствие с настоящия Стандарт, то следва да третира сумите, изразени в мерните единици, валидни в края на предходния отчетен период, като база за балансовите суми за следващите си финансови отчети.Пример:

Алба ООД оперира в свръхинфлационна икономика.


Към 31.12.2009 балансовия му отчет има следния вид:


Имоти, машини, съоръжения

800

Стоки и материали

2 900

Парични средства

550

Дялов капитал (внесен 2005)

900

Неразпределена печалба

2 000

Нетекущи задължения

700

Текущи пасиви

800


Основният ценови индекс се е променил, както следва:


2005

100

2006

120

2007

160

2008

220

2009

320


Имотите, машините и съоръженията са закупени на 31.12.2007 и същите са инвентаризирани за 6 месеца. Нетекущите задължения представляват получен на 31.03.2009 г. заем.


Как ще изглежда баланса на Алба ООД след корекция в условия на свръхинфлаця?


Решение:

Имоти, машини, съоръжения       

1 600  (800х312/160)

Стоки и материали         

3 437  (320/270*) х 2 900                               *(320+220)/2

Парични средства

550


5 587

Дялов капитал

2 880  (320/100х900)

Неразпределена печалба

1 207  (баланс)

Нетекущи задължения   

700

Текущи пасиви 

800


5 587


На база годишна пропорционална промяна на ценовия индекс е направено преизчислението на стоките и материалите. Заемът е отразен в парична стойност и не е преизчисляван. Ако кредитът беше обвързан с ценовия индекс, той следваше да бъде преизчислен в съответствие с разпоредбите на договора за кредит.ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Следва да се извършат следните оповестявания:

                (а) фактът, че финансовите отчети и съответните данни за предходни периоди са били преизчислени с оглед отразяване на промените в общата покупателна сила на функционалната валута и в резултат на това са изразени в мерните единици, валидни

към датата на баланса;

                (б) дали финансовите отчети са основани на подхода на историческата стойност или на подхода на текущата стойност; и

                (в) естеството и равнището на ценовия индекс към датата на баланса и движението на индекса през текущия и предходния отчетен период.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСС 29 няма аналог в НСС.Коментари

-->