Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Ремонт офис на ООДЗдравейте,

Извършени разходи за ремонт на офис СМР на обща стойност 61 939.33 лева
Издадени са три протокола обр.19 .
- къртене замазки,
- електро - изтегляне допълнителни контакти, осветителни тела
- бояджиски рабои, метални конструкции, доставка на облицовка, която стойност е най-голяма - 20 720 лева.

С общата стойност на протоколите да увелича отчетната стойност на офиса, или разходите с по-ниска стойност да осчетоводя като текущи разходии с останалата част да увелича отчетната стойност на актива?

- По дог. за инженерингова услуга е доставена и монтирана подова кличитична инсталация.

Как следва да се осчетоводи, като отделен ДМА по сметка 206, или да увелича отчетгната стойност на офиса?Отговори

 • Здравейте,

  Според разпоредбите на националните счетоводни стандарти с последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи трябва да се признават за разход в периода, през който са направени.

  Разходите, които водят до подобряване на бъдещите икономически изгоди, са:
  а) изменение на отделен актив, за да се удължи полезният срок на годност на актива или да се увеличи производителността му;
  б) осъвременяване на машинни части, за да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията и/или услугите;
  в) разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги;
  г) въвеждане на нови производствени процеси, които дават възможност за съкращаване на производствените разходи;
  д) икономически по-изгодна промяна във функционалното предназначение на актива.

  В Международните счетоводни стандарти третирането е аналогично, като при ремонт, в който части от актива се заменят с други, е указано балансовата стойност на заменените части се отписва и се заменя с цената на придобиване и всички други разходи, свързани с вложените нови резервни части.

  Преценката дали разходите ще доведат до подобряване на бъдещите икономически изгоди от актива е отговорност на ръководството на дружеството. Редно е тя да се направи поотделно за всеки елемент от извършените ремонти, който е съществен.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в § 6.1. и § 6.2. от Национален счетоводен стандарт (НСФОМСП) 16 Дълготрайни материални активи и в § 12 и § 13 от Международен счетоводен стандарт 16 Имоти, машини и съоръжения.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви.
  Не разбрах от отговора, подовата климатична инсталация , как да се заведе като отделен актив или да увеличи отчетната стойност на актива?

 • Здравейте,

  Това е предмет на преценка на ръководството на дружеството. Ако смятате, че тази инсталация ще Ви донесе бъдещи икономически изгоди и/или ще увеличи полезния живот на актива, то следва да увеличите стойността на актива със сумата, за която сте я придобили. Ако не, тя се признава като текущ разход.

  Ако инсталацията може да функционира отделно от сградата и/или има различен полезен живот от нея, то е допустимо тя да се разглежда като отделен актив със самостоятелна отчетна стойност и полезен живот.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря .
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->