Светлана Барзева Светлана Барзева Началник цех

Възнаграждение за положен допълнителен трудЗдравейте,

От 15.05.2013 по устно възлагане от управителя, изпълнявам допълнителна дейност, която не е вписана в трудовата ми характеристика. От 07.07.2013 за изпълнение на тази дейност е назначено лице, което аз до сега обучавам и при това продължавам да изпълнявам дейността. Това е доказуемо от множеството документи, които съм обработила и подписала.

Имам ли правно основание да потърся възнаграждение за този допълнително положен труд?Отговори

 • Здравейте,

  Ра­бот­ни­кът или слу­жи­те­лят мо­же да склю­чи тру­дов до­го­вор с ра­бо­то­да­те­ля, при ко­го­то ра­бо­ти за из­вър­ш­ва­не на ра­бо­та, ко­я­то не е в кръ­га на не­го­ви­те тру­до­ви за­дъл­же­ния, из­вън ус­та­но­ве­но­то за не­го ра­бот­но вре­ме - чл. 110 от КТ.

  Уго­ва­ря­не­то за из­вър­ш­ва­не и на дру­га ра­бо­та, ко­я­то не е в кръ­га на не­го­ви­те основни тру­до­ви за­дъл­же­ния из­вън ус­та­но­ве­но­то ра­бот­но вре­ме ста­ва с до­пъл­ни­те­лен тру­дов до­го­вор, който във вашия случай липсва.

  Именно с допълнителния договор се оп­ре­де­ля мяс­то­то и ха­рак­те­ра на до­пъл­ни­тел­на­та ра­бо­та и тру­до­во­то въз­наг­раж­де­ние за нея по при­ла­га­на­та сис­те­ма на ра­бот­на­та зап­ла­та - спо­ред вре­мет­ра­е­не­то или спо­ред из­ра­бо­те­но­то - без такъв договор в писмена форма няма правно основание за възнаграждение.

  Поздрави,
  Рада Колева • Здравейте,

  Благодаря за отделеното време и за отговора.

  Поздрави,
  Св.Барзева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->