Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 27 – Консолидирани и Индивидуални Финансови Отчети – резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

               МСС 27 няма посочена цел.

ОБХВАТ

               МСС 27 се прилага при изготвянето и представянето на консолидирани финансови отчети за групи от предприятия под контрола на компания-майка.

               Стандартът се прилага и при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или от него се изисква по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                МСС 27 не разглежда методите за отчитане на бизнес комбинации и техния ефект върху консолидацията, включително репутация, възникваща в дадена бизнес комбинация (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Консолидиран финансов отчет представлява финансов отчет на група, представен като такъв на едно стопанско отчетно лице.

                Контрол представлява властта да се управлява финансовата и оперативната политика на дадено предприятие така, че да се извличат ползи в резултат на дейността му.

                Метод на цената на придобиване (себестойността) е метод за отчитане на дадена инвестиция, където инвестицията се признава по цена на придобиване (себестойност). Инвеститорът признава приходите от инвестицията единствено до степента, в която той получава разпределения от натрупаните печалби на предприятието, в което е инвестирано, след датата на придобиването. Получени разпределения, надвишаващи тези печалби, се разглеждат като възстановяване на инвестицията и се признават като намаление на цената на придобиване (себестойността) на инвестицията.

                Група е компанията-майка и всички нейни дъщерни предприятия.

                Неконтролиращо участие е капиталът в дадено предприятие, който не може пряко или косвено да се отнесе към компанията-майка.

                Компания-майка е предприятие, което има едно или повече дъщерни предприятия.

                Индивидуален финансов отчет е финансов отчет, представен от компанията-майка, инвеститора в асоциирано предприятие или контролиращия съдружник в съвместно предприятие, в който инвестициите са отчетени по-скоро на база пряко участие в собствения капитал, отколкото на база отчетените резултати и нетните активи на предприятията, в които е инвестирано.

                Дъщерно предприятие е предприятие, включително неучредено лице, като например сдружение, което се контролира от друго предприятие (наричано компания-майка).1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

• Компанията-майка или нейното дъщерно предприятие може да бъде инвеститор в асоциирано предприятие или контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие. В такива случаи, консолидираните финансови отчети, изготвяни и представяни в съответствие с настоящия стандарт, се изготвят така, че да отговорят и на изискванията на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и МСС 31 Дялове в съвместни предприятия.

• Финансовият отчет на предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или участие на контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие, не представлява индивидуален финансов отчет.

• Компания-майка, която е освободена от представяне на консолидиран финансов отчет в съответствие с параграф 10, може да представи индивидуален финансов отчет като единствения си финансов отчет.2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

• Компания-майка, представя консолидиран финансов отчет, в който са консолидирани нейните инвестиции в дъщерни предприятия в съответствие с настоящия стандарт.

• Компанията-майка не представя консолидиран финансов отчет единствено и само ако:

                (а) самата компания-майка е напълно притежавано дъщерно предприятие или е частично притежавано дъщерно предприятие на друго предприятие и неговите други собственици, включително онези, които в друг случай нямат право на глас, са били информирани за това и не възразяват компанията-майка да не представя консолидиран финансов отчет;

                (б) дълговите или капиталови инструменти на компанията-майка не се търгуват на публичен пазар (местна или чуждестранна фондова борса или извънборсов пазар, включително местни и регионални пазари);

                (в) компанията-майка не е предоставила, нито е в процес на предоставяне на финансовия си отчет пред комисия по ценните книжа или друга регулаторна организация за целите на емитиране на какъвто и да било клас инструменти на публичен пазар; и

                (г) крайната или която и да било междинна компания-майка на компанията-майка изготвя консолидирани финансови отчети на разположение за публично ползване, които отговарят на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане.3. ОБХВАТ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

• Консолидираните финансови отчети обхващат всички дъщерни предприятия на компанията-майка.

• Предполага се, че е налице контрол, когато компанията-майка притежава, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, повече от половината от правата на глас в дадено предприятие, освен ако при изключителни обстоятелства не е възможно ясно да бъде показано, че такова притежание не означава наличие контрол. Контрол съществува и тогава, когато компанията-майка притежава половината или по-малко от половината права на глас в едно предприятие, когато:

                (а) притежава повече от половината права на глас по силата на споразумение с други инвеститори;

                (б) притежава властта да управлява финансовата и оперативна политика на предприятието по силата на устав или споразумение;

                (в) притежава властта на назначава или освобождава мнозинството от членовете на съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над предприятието е чрез този съвет или орган; или

                (г) притежава властта да подава мнозинството от гласовете на заседания на съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над предприятието е чрез този съвет или орган.

• Съществуването и ефектът от потенциалните права на глас, които в момента подлежат на упражняване или са конвертируеми, включително потенциални права на глас, държани от друго предприятие, се вземат под внимание, когато се прави оценка дали предприятието има власт да управлява финансовата и оперативната политика на друго предприятие. Потенциалните права на глас не подлежат на упражняване в момента или не са конвертируеми, когато например те не могат да бъдат упражнени или конвертирани до определена бъдеща дата или до възникването на дадено бъдещо събитие.

• Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация, просто защото инвеститорът е организация за рисков капитал, общ фонд, тръстова единица или сходно предприятие.

• Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация, тъй като неговата стопанска дейност е различна от дейностите на други предприятие в групата.4. КОНСОЛИДАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

• При изготвянето на консолидираните финансови отчети, предприятието обединява финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия „ред по ред", като събира сходни позиции по активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи. За да могат консолидираните финансови отчети да представят финансова информация за групата така, сякаш тя е за едно стопанско предприятие, се предприемат следните стъпки:

                (а) елиминира се балансовата сума на инвестицията на компанията-майка във всички дъщерни предприятия и дела на компанията-майка в собствения капитал на всички дъщерни предприятия (вж. МСФО 3, където е описано третирането на всички възникващи репутации);

                (б) идентифицират се неконтролиращите участия в печалбата или загубата на консолидираните дъщерни предприятия за отчетния период; и

                (в) неконтролиращите участия в нетните активи на консолидираните дъщерни дружества се идентифицират отделно от собствения капитал на акционерите на компанията-майка в тях. Неконтролиращите участия в нетните активи включват:

                               (i) сумата на тези неконтролиращи участия към датата на първоначалната комбинация, изчислена в съответствие с МСФО 3; и

                               (ii) дела на неконтролиращото участие в промените в собствения капитал от датата на комбинацията.

• Вътрешногруповите салда, сделки, приходи и разходи следва да бъдат изцяло елиминирани.

• Вътрешногруповите салда и сделки, включително приходи, разходи и дивиденти се елиминират изцяло. Печалбите и загубите, възникващи по вътрешногрупови сделки, които са признати в активите, като например материални запаси и дълготрайни активи, се елиминират изцяло. Вътрешно-груповите загуби могат да показват обезценка, за която в консолидираните финансови отчети се налага признаване. МСС 12 Данъци върху дохода е приложим по отношение на временни разлики, които възникват в резултат на елиминирането на печалбите и загубите, възникващи от вътрешно-групови сделки.

• Финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия, използвани за изготвянето на консолидираните финансови отчети, се изготвят към същата отчетна дата. Когато краят на отчетния период на компанията-майка и дъщерното предприятие са различни, дъщерното предприятие изготвя за целите на консолидацията допълнителни финансови отчети към същата дата както тази на отчетите на компанията-майка, освен ако е практически невъзможно това да бъде направено. Във всеки случай, разликата между края на отчетния период на дъщерното предприятие и този на компанията-майка не следва да надвишава три месеца.

• Консолидираните финансови отчети се изготвят при прилагане на еднаква счетоводна политика за сходни сделки и други събития при сходни обстоятелства.

• Неконтролиращите участия се представят в консолидираните отчети на финансовото състояние в собствения капитал, отделно от собствения капитал на собствениците на компанията-майка.

• Промени в участието на компанията-майка в собствеността на дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол, се отчитат като операции със собствения капитал (т.е. операции със собствениците в качеството им на собственици).5. ЗАГУБА НА КОНТРОЛ

• Ако компания-майка изгуби контрол над дъщерно предприятие, тя:

                (а) отписва активите (включително всякаква репутация) и пасивите на дъщерното дружество по тяхната балансова сума към датата, на която е изгубен контролът;

                (б) отписва балансовата сума на всякакви неконтролиращи участия в бившето дъщерно дружество към датата, на която е изгубен контролът (включително всякакви компоненти на друг всеобхватен доход, относим към тях);

                (в) признава:

                               (i) справедливата стойност на полученото плащане, ако има такова, от сделката, събитието или обстоятелствата, които са довели до загуба на контрол; и

                               (ii) ако сделката, която е довела до загубата на контрол включва разпределение на акции/дялове на дъщерното предприятие на собствениците в качеството им на собственици - това разпределение;

                (г) признава всякаква инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие по справедлива стойност към датата, на която е изгубен контрол;

                (д) прекласифицира към печалбата или загубата или прехвърля директно в неразпределената печалба, ако това се изисква в съответствие с други МСФО, сумите, идентифицирани в параграф 35 (Ако компания-майка изгуби контрол над дъщерно предприятие, тя отчита всички суми, признати в друг всеобхватен доход по отношение на това дъщерно предприятие на същата база, както би било необходимо, ако директно се е била освободила от съответните активи или пасиви.); и

                (е)           признава всяка появила се в резултат разлика като печалба, загуба в печалба или загуба, относима към компанията-майка.

• При загуба на контрол над дъщерно предприятие всякакви инвестиции, задържани в бившето дъщерно предприятие, и всякакви суми, дължими от или на бившето дъщерно предприятие, се отчитат в съответствие с други МСФО от датата, на която е изгубен контрол.6. ОТЧИТАНЕ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОТЧЕТИ

• При изготвянето на индивидуалните финансови отчети инвестициите в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, които не са класифицирани като държани за продажба (или включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности се отчитат или:

                (а) по цена на придобиване (себестойност), или

                (б) в съответствие с МСС 39.

• Същото счетоводно отчитане се прилага за всяка категория инвестиции. Инвестициите в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, които са класифицирани в съответствие с МСФО 5 като държани за продажба (или са включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба), се отчитат в съответствие с този МСФО.


•Инвестиции в съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, които са отчетени в съответствие с МСС 39 в консолидираните финансови отчети, се отчитат по същия начин в индивидуалните финансови отчети на инвеститора.Казус 1

Алфа ООД изготвя финансовите си отчети към 31.12.2009 и е придобило инвестиции в три компании:

Предприятие Бета

100% от капитал на Бета е бил придобит на 01.07.2008 с намерение дъщерното предприятие да бъде продадено в рамките на една година. Към датата на придобиването приблизителната справедлива стойност, намалена с разходите за продажба на Бета е 30 млн.. евро (справедливата стойност на задължението е 10 млн. евро). Към края на годината (31.12.2009), приблизителната справедлива стойност, намалена с разходите за продажбата е 28 млн. евро (справедливата стойност на задължението е 9 млн. евро).


Предприятие Гама

Алфа е придобило на 01.08.2008 45% от Гама, което е основен доставчик на Алфа. Алфа има писмена договореност с друг основен акционер, който притежава 35% от акционерния капитал на Гама и според тази договореност Алфа може да получи такова количество от продукцията на Гама, каквото пожелае. Алфа също така е предоставило на Гама значителен заем, който е платим при поискване. Ако този заем бъде върнат в момента, Гама ще се окаже в несъстоятелност.


Предприятие Делта

Алфа е придобило 45% от акциите с право на глас на Делта на 01.09.2008. Другите акции се притежават от А (30%) и Б (25%). А и Б са също така институционални инвеститори и имат представителство в борда на директорите. Алфа има право да назначи 4 от членовете на борда, А и Б имат право да назначат по 3 от членовете на борда. Ефективната власт при определянето на оперативната политика на Делта е предоставена на четиримата директори, назначени от Алфа. Ако обаче трябва да бъде направена промяна в структурата на капитала на дружеството, целият борд (10 директора) трябва да гласува предложението.


Как трите инвестиции трябва да се третират в консолидираните финансови отчети на група Алфа към 31.12.2009?


Решение:

Предприятие Бета, придобито на 01.07.2008 отговаря на критериите на МСФО 5, като актив държан за продажба и трябва да се осчетоводи като такъв.

Първоначално, справедливата стойност на тези активи ще се запише с 30 млн. +10 млн., което прави 40 млн. евро. Справедливата стойност на пасивите ще се запише с 10 млн. евро. На датата на първия счетоводен баланс, Алфа ще трябва да преизчисли инвестицията в Бета според по-ниската от двете стойности: себестойността или справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата, което прави 28 млн. евро. Тези активи и пасиви трябва да бъдат представени в консолидирания финансов отчет отделно от всички други активи и пасиви. Общата сума на активите към края на финансовата година, т.е. към 31.12.2009, трябва да се покаже отделно т.е. 37 млн. евро и общата сума на пасивите трябва да се покаже със сумата от 9 млн. Очевидно е, че дъщерното предприятие не е консолидирано като такова.


Алфа трябва да консолидира Гама, тъй като има власт да управлява финансовата и оперативната политика на предприятието по силата на споразумение (има власт да контролира кой има достъп до оперативния капацитет на Гама) и чрез своите взаимоотношения със Гама (Алфа може да окаже значително влияние върху Гама чрез възможността да поиска връщането на големия заем).


При Делта основната власт е в ръцете на четиримата директори на Алфа, които упражняват ефективен контрол върху по-голямата част от финансовата и оперативна политика, което представлява и по-голямата част от вземането на решения.Правомощията на целия борд са ограничени. Оттук следва, че Алфа има ефективен контрол върху Делта, чрез своя контрол върху борда на директорите и вземането на решения. Ето защо, Делта трябва да бъде консолидирано.Казус 2

Предприятие Алфа е закупила 100% от капитала на Бета и счетоводните им баланси имат следните данни:


Балансови пера

Алфа

Бета

Нетекущи активи

1 000

500

Инвестиция в Бета

1 500


Текущи активи

600

250

Общо активи

3 100

750

Основен капитал

600

400

Резерви и резултати

2 500

350

Общо капитал

3 100

750Да се състави консолидирания баланс.


Решение:


Балансови пера

Алфа

Бета

Консолидация

Нетекущи активи

1 000

500

1 500

Инвестиция в Бета

1 500Репутация750

Текущи активи

600

250

850

Общо активи

3 100

750

3 100

Основен капитал

600

400

600

Резерви и резултати

2 500

350

2 500

Общо капитал

3 100

750

3 100


Изводи:

Основният капитал на групата винаги е равен на капитала на компанията майка!

Инвестицията в дъщерното предприятие се елиминира срещу капитала на дъщерното дружество към датата на придобиване!

Всички останали пера се събират ред по ред!

Репутацията се определя като разлика между придобитите нетни активи и направената инвестиция: 1 500-(400+350)=750Казус 3

Предприятие Алфа е закупила преди две години 100% от капитала на Бета. Към датата на покупката резервите в Бета са били 250. Към датата на настоящият баланс репутацията е обезценена с 30% от първоначално отчетената стойност.


Балансови пера

Алфа

Бета

Нетекущи активи

1 600

1 000

Инвестиция в Бета

1 500


Текущи активи

800

550

Общо активи

3 900

1 550

Основен капитал

600

400

Резерви и резултати

3 300

1 150

Общо капитал

3 900

1 550


Да се състави консолидирания баланс.


Решение:


Балансови пера

Алфа

Бета

Консолидация

Нетекущи активи

1 600

1 000

2 600

Инвестиция в Бета

1 500Репутация595

 (850-850*30%)

Текущи активи

800

550

1 350

Общо активи

3 900

1 550

4 545

Основен капитал

600

400

600

Резерви и резултати

3 300

1 150

3 945

Общо капитал

3 900

1 550

4 545


Изводи:

Основният капитал на групата винаги е равен на капитала на компанията майка!

Инвестицията в дъщерното предприятие се елиминира срещу капитала на дъщерното дружество към датата на придобиване!

Всички останали пера се събират ред по ред!

Репутацията се определя като разлика между придобитите нетни активи и направената инвестиция: 1 500-(400+250)=850, която е обезценена с 30% и стойността и е отчетена в размер на 595  = 850-(850*30%).

Резервите на групата към датата на баланса се формират от резервите на майката плюс резервите на дъщерното дружество – резервите преди датата на придобиване и намалени с обезценката на репутацията: 3 300+1150-250-255=3945.Казус 4

Предприятие Алфа е закупила преди две години 80% от капитала на Бета. Към датата на покупката резервите в Бета са били 200. Към датата на настоящият баланс репутацията е обезценена с 40% от първоначално отчетената стойност.


Балансови пера

Алфа

Бета

Нетекущи активи

1 600

1 000

Инвестиция в Бета

1 500


Текущи активи

800

550

Общо активи

3 900

1 550

Основен капитал

600

400

Резерви и резултати

3 300

1 150

Общо капитал

3 900

1 550


Да се състави консолидирания баланс.


Решение:


Балансови пера

Алфа

Бета

Консолидация

Нетекущи активи

1 600

1 000

2 600

Инвестиция в Бета

1 500Репутация612

(1020 -1020*40%)

Текущи активи

800

550

1 350

Общо активи

3 900

1 550

4 562

Основен капитал

600

400

600

Резерви и резултати

3 300

1 150

3 652

Малцинствено участие310

Общо капитал

3 900

1 550

4 562


Изводи:

Основният капитал на групата винаги е равен на капитала на компанията майка!

Инвестицията в дъщерното предприятие се елиминира срещу капитала на дъщерното дружество към датата на придобиване!

Всички останали пера се събират ред по ред!

Репутацията се определя като разлика между придобитите нетни активи и направената инвестиция: 1 500-80%*(400+200)=50, която е обезценена с 40% и стойността и е отчетена в размер на 612  = 1020-(1020*40%).

Резервите на групата към датата на баланса се формират както следва:

Резервите на майката 3 300

Увеличение с частта на резервите на дъщерното дружество, натрупани след датата на придобиване: 80%*(1150-200)=760

Намалени с обезценката на репутацията 408

Малцинственото участие е равно на дела му в нетните активи на дъщерното предприятие към датата на баланса: 20%*1550=310Казус 5

Предприятие Алфа е закупила 80% от капитала на Бета. ОПР на двете компании в края на годината са следните:


данни/ фирма

А

Б

Приходи от продажба

100 000

50 000

Себестойност на продажбите

80 000

42 000

Печалба

20 000

8 000


През годината Алфа е продала на Бета стоки за 15 000, като към края на годината са налични стоки за 5 000. Рентабилността на продажбите е 20%.


За да се направят консолидационни елиминации:


данни/фирма

А

Б

Корекция

Консолидация

Приходи от продажба

100 000

50 000

-15 000

135 000

Себестойност на продажбите

-80 000

-42 000

-3 000

110 000

Печалба

20 000

8 000

-3 000

25 000

Печалба за малцинствено участие


8 000*20%

1 600

Печалба за групата
23 400

Общо печалба
25 000ОПОВЕСТЯВАНЕ

                В консолидираните финансови отчети се правят следните оповестявания:

                (а) характерът на взаимоотношението между компанията-майка и дъщерното предприятие, когато компанията-майка не притежава, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, повече от половината от правата на глас;

                (б) причините, поради които притежанието, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, на повече от половината права на глас или потенциални права на глас в предприятието, в което е инвестирано, не представлява контрол;

                (в) краят на отчетния период на финансовите отчети на дъщерното предприятие, когато тези финансови отчети са използвани за изготвяне на консолидирани финансови отчети, и когато те са към отчетна дата или за период, различни от тези на компанията-майка и причината за използване на различна отчетна дата или период;

                (г) характерът и степента на всякакви съществени ограничения (например, възникващи в резултат на договорености за заеми или регулаторни изисквания) върху способността на дъщерните предприятия да прехвърлят средства на компанията-майка под формата на парични дивиденти или за изплащане на заеми или аванси;

                (д) приложение, което показва ефектите от всякакви промени в участието на компанията- майка в собствеността на дъщерното предприятие, които не водят до загуба на контрол над собствения капитал, относим към собствениците на компанията-майка; и

                (е) ако контролът над дъщерно предприятие бъде изгубен, компанията-майка оповестява печалбата или загубата, ако има такива, признати в съответствие с параграф 34, както и:

(i) дела от тази печалба или загуба, относими към признаването на всякаква инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие по справедливата й стойност към датата на загуба на контрол; и

                               (ii) статията (статиите) в отчета за всеобхватния доход, в който е призната печалбата или загубата (ако не е представена отделно в отчета за всеобхватния доход).

                Когато индивидуалните финансови отчети се изготвят за компания-майка, която е избрала да не изготвя консолидирани финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:

                (а) фактът, че финансовите отчети са индивидуални финансови отчети; че е използвано освобождаването от изискването за консолидация; наименованието и страната на учредяване или местоживеене (пребиваване) на предприятието, чиито консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, са представени за обществено ползване; както и адресът, на който тези консолидирани финансови отчети могат да се получат;

                (б) списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, включително търговската фирма, държавата на учредяване или пребиваване, дела на притежаваното участие и, ако е различен, дела на притежаваните права на глас; и

                (в) описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в подточка (б).

                Когато дадена компания-майка (различна от компанията-майка, обхваната в параграф 42), контролиращ съдружник с участие в съвместно контролирано предприятие или инвеститор в асоциирано предприятие изготвя индивидуални финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:

                (а) фактът, че отчетите представляват индивидуални финансови отчети и причините, поради които те са изготвени, ако това не се изисква по закон;

                (б) списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, включително търговската фирма, държавата на учредяване или пребиваване, делът на притежаваното участие и, ако е различен, дела на притежаваните права на глас; и

                (в) описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в подточка (б); и се идентифицират финансовите отчети, изготвени в съответствие с параграф 9 от настоящия стандарт, МСС 28 и МСС 31, за които те се отнасят.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ

• Според СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия финансовите отчети на дъщерно предприятие не се консолидират, ако дъщерното предприятие е с разнородни дейности. МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети не допуска такова освобождаване от консолидация (пар. 20). Според преработения МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети неконтролиращото (малцинственото) участие, посочено в консолидирания финансов отчет, може да бъде и отрицателна величина. Според СС 27 не се допуска отрицателна оценка на малцинственото участие.Коментари

-->