Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 24 – Оповестяване на Свързани Лица – резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

                 Целта на МСС 24 е да се осигури опростяването на информацията, необходима за насочване на вниманието към възможността финансовото състояние и резултатите от дейността да са повлияни от съществуването на свързани лица и от сделки и неуредени салда с такива лица.

ОБХВАТ

                МСС 24 се прилага за:

                (а) идентифициране на взаимоотношения и сделки на свързани лица;

                (б) идентифициране на неуредени салда между предприятието и свързаните с него лица;

                (в) идентифициране на обстоятелства, при които се изисква оповестяване съгласно букви а) и б); и

                (г) определяне на оповестяванията, които ще бъдат направени за тези случаи.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                 Няма такива.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Свързано лице - дадено лице се счита за свързано, когато:

                (а) лицето директно или индиректно:

                               i) контролира или е контролирано, или е под общия контрол на предприятието;

                               ii) има дял в предприятието, което му дава възможност да упражнява значително влияние над предприятието; или

                               iii) упражнява общ контрол върху предприятието;

                (б) лицето е асоциирано предприятие (съгласно МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия) на предприятието;

                (в) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е контролиращ съдружник (вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия);

                (г) лицето е член на ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка;

                (д) лицето е близък член на семейството на физическо лице, посоченото в буква а) или г) по-горе;

                (е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано или значително повлияно от лицето, посочено в буква г) или д), или притежаващо значителни правомощия за гласуване в това предприятие (пряко или непряко);

                (ж) фондът, организационното обединение или лицето представлява план за доходи след напускане на работа на служители на предприятието или на всяко свързано лице.

                Сделка между свързани лица - прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани лица, без значение дали се прилага някаква цена.

                Близки членове на семейството на дадено физическо лице - членове на семейството, за които може да се очаква да повлияят или да бъдат повлияни от лицето във взаимоотношенията им с предприятието. Те могат да включват: (i) съпругът(ата) и децата на лицето; (ii) децата на съпруга(та) на лицето; и (iii) зависими лица от лицето или от съпруга(та) му.

                Доходи - са всички доходи на наети лица (съгласно определението в МСС 19 Доходи на наети лица), включително

доходите на наети лица, за които се прилага МСФО 2 Плащане на базата на акции. Те включват:

                (а) краткосрочни доходи на наети лица – заплати, бонуси, социални осигуровки, платен годишен отпуск и др.;

                (б) доходи след напускане на работа като пенсии, застраховка живот, медицинско обслужване след напускане на работа;

                (в) други дългосрочни доходи на наети лица, в т.ч. допълнителни отпуски, юбилеи или други възнаграждения за дългогодишен трудов стаж, обезщетения за дългосрочна нетрудоспособност и ако не са платими изцяло дванадесет месеца след края на периода, разпределение на печалбата, премии и отсрочени доходи;

                (г) доходи при напускане;

                (д) плащания на базата на акции.

Доходите включват и възнаграждения, платени от името на предприятието майка по отношение на отчитащото се предприятие.

                Контрол - правомощието да се направлява финансовата политика и политиката на дейността на предприятието, така че да се получи изгода от дейността му.

                Съвместен контрол - поделянето на контрола върху икономическа дейност по силата на договор.

                Ключов ръководен персонал - лицата, които имат правомощия и отговорност за планирането, управлението и контрола върху дейността на предприятието (пряко или непряко), в т.ч. всеки директор (изпълнителен или друг) на това предприятие.

                Значително влияние - правомощието за участие в решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, но не и контрол върху тези политики. Значително влияние може да се постигне чрез дялово участие, устав или договор.

                Следващото по степен на контрол предприятие майка - първото предприятие майка в групата над непосредствения съдружник, което представя консолидирани финансови отчети за публично ползване.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


• Взаимоотношенията между свързани лица могат да повлияят върху финансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието. Свързаните лица могат да сключват сделки, каквито не биха сключили несвързани лица.


• Резултатите от дейността на предприятието могат да бъдат повлияни от взаимоотношенията между свързани лица дори и без наличие на сделки между тях. Например:

                               - едно дъщерно предприятие може да прекрати взаимоотношенията си с търговски партньор в случай на придобиване от страна на предприятието майка на друго дъщерно предприятие, упражняващо същата дейност както бившия партньор;

                               - една от страните може да се въздържи от действие вследствие на значителното влияние на друга - предприятието майка може да разпореди на свое дъщерно предприятие да не се занимава с развойна дейност.


• За да може потребителят на финансови отчети да получи представа за влиянието на взаимоотношенията между свързаните лица върху отчитащото се предприятие, е редно да се оповестява взаимоотношението между свързани лица (независимо от наличието или отсъствието на сделки между свързаните лица).


• МСС 24 изисква оповестяване на сделки и неуредени салда на свързани лица в самостоятелните финансови отчети на предприятието майка, контролиращия съдружник или инвеститора в съвместното предприятие, представени в съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети.


• Сделките и неуредените салда между свързани лица в групата се елиминират при изготвяне на консолидираните финансови отчети на групата.


• При разглеждането на всяко вероятно взаимоотношение между свързани лица вниманието трябва да бъде насочено към същността на взаимоотношението, а не само към правната му форма.

• За свързани лица не следва непременно да се считат:

- две предприятия само защото имат общ директор или друг член на ръководния персонал, въпреки изискванията по букви г) и е) в определението на „свързано лице“;

- двама контролиращи съдружници само защото упражняват общ контрол в съвместно предприятие;

- предоставящи финансиране организации, професионални съюзи, предприятия за обществени услуги, държавни ведомства и агенции, в процеса на нормалните им взаимоотношения с предприятието (въпреки че те могат да ограничат свободата на действие на предприятието или да участват в процеса на вземане на решения);

- отделен клиент, доставчик, притежател на франчайзни права, дистрибутор, с който предприятието извършва значителен обем от стопанската си дейност, просто по силата на възникналата вследствие на това икономическа зависимост.2. ОПОВЕСТЯВАНЕ


• Взаимоотношенията между предприятие майка и дъщерни предприятия се оповестяват задължително независимо от наличието или отсъствието на сделки между тези свързани лица.


• Следните случаи са пример за сделки, които се оповестяват, ако са сключени със свързани лица:

                (а) покупко-продажба на стоки (готова или незавършена продукция);

                (б) покупко-продажба на имоти и други активи;

                (в) предоставяне или ползване на услуги;

                (г) лизингови споразумения;

                (д) трансфер на изследователска и развойна дейност;

                (е) трансфер по лицензионни споразумения;

                (ж) трансфер по споразумения за финансиране (включително заеми и капиталови вноски в парични средства или в апортни вноски);

(з) предоставяне на гаранции или обезпечение; и

                (и) уреждане на задължения от името на отчитащото се предприятие или от отчитащото се предприятие от името на друго лице.


• Участието на предприятие майка и дъщерно предприятие в план за дефинирани доходи, при който рисковете между предприятията в групата се разпределят, е сделка между свързани лица.


• Оповестяванията, че сделки между свързани лица са осъществени при същите условия, като преобладаващите в сделки между несвързани лица, се извършват само когато тези условия могат да бъдат доказани.

• Позициите от сходно естество могат да се оповестяват като съвкупност освен в случаите, когато се изисква те да се оповестяват отделно с цел да се разберат последствията за финансовите отчети на отчитащото се предприятие от сделките между свързани лица.Казус 1

Сянка ООД е производител на щори. Компанията има политика да продава само на предприятия, които може да контролира или върху които може да упражнява значително влияние. Фирмата работи по следния начин:

1. Сянка ООД купува всичко, от което има нужда от Светлина ООД, която е известен доставчик и материалите й са с високо качество. В последните 7 години Сянка ООД не е закупувала материали от друг доставчик, т.е. може да смятаме, че е зависима от него.

2. Сянка ООД продава 80% от щорите си на компания, която е собственост на един от директорите, а останалите 20% на асоциирано предприятие, в което притежава 30% от акционерния капитал.

3. Сянка ООД ползва склад за съхранение на материалите си, който е нает от сина на директора. Наемът е на пазарни цени.

4. Сянка ООД е предоставила заем на директора си за закупуване на сграда, която ще се ползва от неговото собствено дружество.


Кои от сделките трябва да бъдат оповестени съгласно МСС 24?


Решение:

1. Въпреки, че Сянка ООД закупува всички си суровини от Светлина ООД и е напълно зависима от нея, то това не е означава че са свързани лица по смисъла на МСС 24 и тези сделки не се отчитат и оповестяват като такива.

2. Продажбите и в двата случая (към компанията, собственост на директора и към асоциираното дружество) са продажби към свързани лица по смисъла на МСС 24 и трябва да бъдат оповестени като такива.

3. Наемът на склада е към свързано лице („близък роднина или член на семейството”) и трябва да се оповести.

4. Безлихвеният заем към директора е сделка между свързани лица и трябва да се оповести. Факта, че няма лихва показва, че това не е „справедлива и непринудителна сделка между независими страни”.ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Предприятието задължително оповестява:

                (а) името на предприятието майка и контролиращото лице, ако е различно от предприятието майка. Ако нито предприятието майка, нито контролиращото лице представят финансови отчети за публично ползване, се оповестява името на следващото по степен на контрол предприятие майка, което представя финансови отчети.

                (б) взаимоотношения между предприятие майка и дъщерни предприятия в допълнение към изискванията за оповестяване в МСС 27, МСС 28 и МСС 31, които изискват подходящо изброяване и описание на значими инвестиции в

дъщерни, асоциирани и съвместно контролирани предприятия;

                (в) доходите на ключовия ръководен персонал общо и за всяка от следните категории: (i) краткосрочни доходи на наети лица; (ii) доходи след прекратяване на трудовото правоотношение; (iii) други дългосрочни доходи; (iv) доходи при напускане; и (v) плащания на базата на акции;

                (д) при наличието на сделки между свързаните лица се оповестява естеството на взаимоотношенията между свързаните лица, както и информация за сделките и неуредените салда, нужни за разбиране на потенциалния ефект на взаимоотношението върху финансовите отчети, като посочва най-малко следното: (i) сумата на сделките; (ii) сумата на неуредените салда и техните срокове и условия, включително дали са обезпечени, както и естеството на обезщетението, което ще бъде дадено при уреждането, подробности за дадени или получени гаранции; (iii) провизии за съмнителни вземания, свързани със сумата на неуредените салда; и (iv) разходите, признати през периода по отношение на лоши или съмнителни вземания, дължими от свързани лица. Тези оповестявания, се правят поотделно за всяка от следните категории:

- предприятието майка;

- предприятия със съвместен контрол или значително влияние върху отчитащото се предприятие;

- дъщерни предприятия;

- асоциирани предприятия;

- съвместни предприятия, в които предприятието е контролиращ съдружник;

- ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка; и

- други свързани лица.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Според МСС 24 Оповестяване на свързани лица обхватът на свързаните лица е по-широк от този съгласно СС 24 - Оповестяване на свързани лица. Според СС 24 в обхвата на свързаните лица не се включват контролиращи съдружници и съвместни (смесени) предприятия, както и пенсионни фондове, в които предприятието работодател прави вноски.Коментари

-->