Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 23 – Разходи по Заеми – резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

               Целта на настоящия Стандарт е да се определи счетоводното третиране на разходите по заеми. Стандартът като правило изисква незабавното признаване като разход на разходите по заеми. Като разрешено алтернативно третиране обаче той дава възможност за капитализация на разходите по заемите, които пряко могат да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив.

ОБХВАТ

                Предприятието следва да прилага стандартът при счетоводното отчитане на разходите по заеми.

               Стандартът не се занимава с действителната или намерена стойност на собствения капитал, включително привилегирования капитал, който не се класифицира като пасив.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Предприятието не следва да прилага стандарта към разходите по заеми, които се отнасят директно към придобиването, строителството или производството на:

                (а) отговарящ на условията актив, оценен по справедлива стойност (например биологичен актив); или

                (б) материални запаси, които се изработват или произвеждат серийно, в големи количества, при повтарящата се база.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Разходите по заеми - лихви и други разходи, които предприятието понася във връзка със привличането на заемни средства. Разходите по заеми включват лихви по банкови овърдрафти, краткосрочни и дългосрочни заеми; амортизация на дисконти или премии, свързани със заеми; амортизация на допълнителни разходи, извършени във връзка с уреждането на заемите; финансови разходи по финансов лизинг; курсови разлики, възникващи от заеми в чуждестранна валута, до степента, в която те се разглеждат като корекция на разходите за лихви и др.

                Отговарящ на условията актив - актив, който изисква значителен период от време за въвеждане в употреба или продажба.

                Разходи по отговарящ на условията актив - включват само тези разходи, които са довели до плащания на парични средства, прехвърляния на други активи или поемане на лихвени задължения. Разходите се намаляват с всякакви получени частични плащания или дарения във връзка с актива (вж. МСС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ).

                Процент на капитализация - средно претеглената величина на разходите по заеми, отнесени към заемите на предприятието,

които са не погасени през периода, като се изключат заемите, извършени специално с цел придобиване на един отговарящ на условията актив.

                Възстановима стойност на актив (или единица, генерираща парични потоци) - по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност в употреба.

                Нетна реализируема стойност - предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези за осъществяване на продажбата.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ


• Разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на отговарящ на условията актив, задължително се капитализират като част от стойността на актива. Такива разходи по заеми се капитализират, когато съществува вероятност, че те ще доведат до бъдещи икономически ползи за предприятието и когато разходите могат да бъдат надеждно оценени. Ако предприятието прилага МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики, то признава като разход частта от разходите по заеми, които компенсират инфлацията през същия период.


• Разходи по заеми, допустими за капитализиране (т.е. разходи които се отнасят пряко към придобиването, строителството или производството на отговарящ на условията актив), са онези разходи по заеми, които биха били избегнати, ако разходът по отговарящия на условията актив не е бил извършен.


• В зависимост от конкретните обстоятелства всеки от следните активи може да представлява отговарящ на условията актив:

                               - материални запаси;

                               - производствени съоръжения;

                               - съоръжения за производство на енергия;

                               - нематериални активи;

                               - инвестиционни имоти.


• В случай, че едно предприятие заема средства специално с цел придобиване на отговарящ на условията актив, размерът на разходите по заеми, допустими за капитализиране, се определя, като от действителните разходи по заемите се извади всякакъв инвестиционен доход от временното инвестиране на средствата.


• Ако едно предприятие заема средства като цяло и ги използва с цел придобиване на отговарящ на условията


актив, размерът на разходите за заеми, подлежащи на капитализиране, се определя чрез прилагане на процент на капитализация към разходите по този актив. В някои случаи, при изчисляване на средно претеглената стойност на разходите по заеми, е подходящо да се включат всички заеми на предприятието-майка и неговите дъщерни предприятия; в други случаи е подходящо всяко дъщерно предприятие да използва средно претеглена величина на разходите по заеми, приложими към неговите заеми.


• Когато балансовата сума (или очакваната окончателна стойност на отговарящия на условията актив) превишава неговата възстановима стойност или нетна реализируема стойност, балансовата сума се отписва частично или изцяло в съответствие с изискванията на други стандарти (например МСС 36 Обезценка на активи). Частично или изцяло отписаната сума се възстановява обратно в съответствие с изискванията на приложимите други стандарти, при настъпване на условията за обратно възстановяване.


• Останалите разходи по заеми, които не подлежат на капитализиране, се признават като разход.


• Разпоредби на настоящия МСС 23 представляват значително изменение в сравнение със старата версия, която изискваше разходите по заеми да се отчитат като разход и предвиждаше опция за капитализиране като допустим алтернативен подход.   2. Период на започване на капитализацията (начало на капитализацията)


• Предприятието следва да започне капитализация на разходите по заеми на датата, на която за първи път са изпълнени следните условия:

                               - извърши са разходите за актива;

                               - извърши са разходите по заемите; и

                               - предприятието предприеме дейности, необходими за подготвяне на актива за предвижданата му употреба или продажба.


• Дейностите, необходими за подготвянето на актива за употреба или продажба, включват техническата и административната работа преди започване на физическото строителство (например дейностите, свързани с получаване на разрешения преди започване на изграждането). Такива дейности, обаче, не включват притежаването на актив, когато не се извършва никакво производство или подобрение. Например разходите по заеми, възникнали докато земята е в процес на подобрение, се капитализират през периода, през който са извършени дейностите по подобрението, но разходите по заеми, понесени, докато земята се притежава без никаква свързана с това дейност за подобрение, не могат да се капитализират.


• Временно преустановяване на капитализацията - предприятието следва да преустанови капитализирането за периоди, през които е прекъснато активното подобрение на актива за дълго време. Предприятието, обаче, обикновено не преустановява капитализацията на разходите през период, когато се извършва значителна техническа и административна работа. Предприятието не преустановява капитализацията на разходите по заеми също, когато временно забавяне е необходима част от процеса на подготвяне на актива за неговата употреба или продажба (например капитализацията продължава през дълъг период, през който високото равнище на водата забавя строителството на мост, ако такова високо равнище на водата е обичайно явление в съответния регион).


• Прекратяване на капитализацията - предприятието прекратява капитализацията, когато са приключени в значителна степен всички дейности. Един актив обикновено е готов за употреба или продажба, когато физическото строителство на актива е приключено, дори ако рутинната административна работа все още продължава.3. Влизане в сила и приложимост по отношение на отчетните периоди преди 1 януари 2009


• Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. По-ранно прилагане е позволено.

• Предприятието прилага стандарта към разходите по заем получени на или след 1 януари 2009 г.. Ако е избрало по-ранна дата за прилагане (преди 1 януари 2009), то предприятието следва да капитализира всички отговарящи на критериите разходи по заеми след тази дата.Казус 1

На 01.12.2009 г. Дете АД е започнала строителството на детски градини за квартали в София, в които няма достатъчно места за всички деца. Строителството се очаква да продължи 4 години и се финансира от общината чрез емитиране на облигации за 8 млн евро с лихвен промент 10% на година. Облигациите са издадени в началото на строителството и имат 2% разходи по емитирането. Освен това финансиране, проекта се финансира и от емисия на дялов капитал с 13% капиталови разходи. Дете АД е приела да капитализира разходите по заеми съгласно МСС 23.


Колко ще бъдат разходите по заеми, които ще се капитализират?


Решение:

Детските градини са отговарящи на условията активи и разходите по тях могат да бъдат капитализирани:

1. Лихва върху облигациите 8 млн х 10% = 800 000 евро.

2. Амортизация на разходите за емитиране на облигациите (по линейния метод) = (0.02x8 000 000)/4 години = 40 000 евро.

Обща сума на разходите за капитализиране = 800 000+40 000=840 000 евро.Казус 2

Една фондация е решила да построи детски дом за изоставени деца, в който да живеят деца от 0 до 3 годишна възраст. Строителството на дома ще отнеме 2 години и общият капитал, необходим за него ще бъде не по-малко от 5 млн евро. За да има резерв фондацията си е осигурила заем от 7 млн. евро и използва допълнително 1 млн. евро като работен капитал. Финансирането е уредено както следва:


1.Банкови заеми: 3 млн евро с лихва 6% годишно;

2. Заеми от институции: 2 млн евро с лихва 7% годишно;

3. Корпоративни облигации: 2 млн евро с лихва 8% годишно.

В първия етап на строежа е имало неизползвани средства от 1 млн евро, които фондацията е инвестирала за период от 6 месеца. Доходът от инвестицията е 50 000 евро.


Ако фондацията ползва разрешено алтернативно третиране на МСС 23, как трябва да третира счетоводно разходите по заеми? Какво трябва да направи с дохода от инвестицията?


Решение:

Съгласно алтернативният подход на МСС 23 разходите по заеми трябва да се капитализират като част от стойността на актива:

1. За да се капитализират разходите по заеми трябва да се изчисли средно претеглена стойност на финансовите средства:

(3 млн*6%+2 млн*7%+2 млн*8%)/3 млн+2млн+2млн = 0.079*100 =7.9% годишно


2. Обща сума на разходите по заеми = 5 млн*7.9% годишно*2години = 790 000 евро


3. Разходите по заеми за капитализиране: разходи за лихви-инвестиционен доход:

790 000-50 000=740 000ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Предприятието следва да оповести следната информация:

                • сумата на разходите по заеми, която е капитализирана през периода; и

• процента на капитализация, използван за определяне на размера на разходите по заемите, допустими за капитализиране.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСС 23 няма аналог в НСС.Коментари

 • Здравейте имам нужда от малко помощ и ще съм много благодарна, ако получа такава :) Имам следният казус:

  7. Предприятието “Горна Баня” АД сключва договор със строителна фирма “Алфа Строй” ООД за изграждането на производствена сграда за 2 000 000 лв. През 2012 година “Горна Баня” АД прави следните плащания във връзка с изграждането на производствената сграда:
  01.01.2012 г.01.05.2012 г.01.09.2012 г.31.12.2012 г.Всичко:
  300 000 лв. 200 000 лв. 250 000 лв. 150 000 лв. 900 000 лв.
  Данните за ползваните заеми от предприятието “Горна Баня” АД през 2012 година във връзка със строителството на сградата са както следва:
  a) 3-годишен заем в размер на 500 000 лв., отпуснат към 31.12.2011 г. при годишен лихвен процент – 12 %;
  b) 6-годишен заем в размер на 600 000 лв., отпуснат към 31.10.2010 г. при годишен лихвен процент – 10 %;
  c) 10-годишен заем в размер на 400 000 лв., отпуснат към 30.06.2012 г. при годишен лихвен процент – 6 %.
  Иска се:
  Да се определи сумата на капитализираните разходи за лихви за 2012 г. като се приложи допустимия алтернативен подход.
  Моето решение на казуса е следното:
  Средно претеглена сума на разходите за актива през периода на капитализация
  Дата Сума на разходи Период на капитализация Средно претеглена сума
  01. 01. 2012 300 000 12/12 300 000
  01. 05. 2012 200 000 8/12 133 333
  01. 09. 2012 250 000 4/12 83 333
  31. 12. 2012 150 000 0 0
  Всичко 900 000 516 666

  Изчисляване на средно претеглен процент на лихвите през периода
  Лихвен процент Главница Лихва
  3 - годишен заем при лихва 12 % 500 000 60 000
  6 - годишен заем при лихва 10 % 600 000 60 000
  Всичко 1 100 000 120 000
  120 000 / 1 100 000 * 100 = 10,9 % е средно претегления процент на лихвите през периода
  400 000 * 3 % = 12 000 лв.
  516 666 – 400 000 = 116 666 лв.
  116 666 * 10,9 % = 12 716,59 лв.
  12 716,59 + 12 000 = 24 716,59 лв. е сумата на капитализираните разходи за лихви за 2012 година.
  Въпросът ми е вярно ли съм изчислила сумата на капитализираните разходи или трябва да помисля за друго решение?
  Благодаря предварително!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->