Атанаска Русева Атанаска Русева счетоводител

Ликвидационни дяловеДружество е в ликвидация.
Капитал 5 000 лв.
Неразпределена печалба от мин.год. 2 054.79 лв.
Парични средства в каса 7 054.79 лв.

Това е по баланса, моля за помощ за изчисляване на ликвидационния дял и данъка върху него?Отговори

 • Здравейте,
  Ликвидационинят дял може да се изчисли едва, след като бъдат погасени задълженията към кредиторите. В тази връзка не посочвате размера на пасивите по баланса - изплатени ли са всички задължения към кредиторите?
  Ликвидаторът може да пристъпи към разпределяне на ликвидационен дял едва след изтичане на 6-месечния срок съгласно чл. 272, ал. 1 от Търговския закон - изтекъл ли е?
  Не посочвате и какво е дружеството - ООД, АД? Колко са съдружниците?
  Моля уточнете тази информация, за да може да бъде Ви бъде даден точен и пълен отгвоор.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Изплатени са всички задължения към кредиторите, и сега изтича и 6-месечния срок на ликвидацията. Дружеството е ЕООД.
  Предстои процедурата по заличаването на ЕООД-то.
  Пасив:
  Капитал 5 000 лв.
  Неразпределена печалба от мин.год. 2 054.79 лв.
  Актив:
  Парични средства в каса 7 054.79 лв.

  Това е по баланса, моля за помощ за изчисляване на ликвидационния дял и данъка върху него?
  Ясно е че ликвид. дял е 7054.79лв., но върху целия ликвид. дял ли се начислява данъка, или само върху нетния приход на капитала?

 • Здравейте,
  Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от ЗДДФЛ окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството.
  Данъкът се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял /чл. 65, ал. 4 от ЗДДФЛ/.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->