Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 21 – Ефекти от Промените в Обменните Курсове – резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

                Целта на настоящия стандарт е да се определи как сделките с чуждестранна валута и чуждестранната дейност да бъдат включени във финансовите отчети на предприятието и как финансовите отчети да се преизчисляват във валутата на представяне. Основните въпроси са кой обменен курс да се използва и как да се представя във финансовите отчети влиянието на промените в обменните курсове.

ОБХВАТ

                Настоящият стандарт се прилага:

                (а) при отчитане на сделки и салда в чуждестранна валута;

                (б) при преизчисляване на резултатите и финансовото състояние на чуждестранните дейности, които се включват във финансовите отчети на предприятието чрез консолидация, пропорционална консолидация или по метода на собствения капитал;

                (в) при преизчисляване на резултатите на предприятието и неговото финансово състояние във валутата на представяне;

                (д) в случаите, когато едно предприятие превалутира суми, свързани с деривативни инструменти, от тяхната функционална валута във валутата на представяне;

                (е) при деривативни инструменти, които не попадат в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (например деривативни инструменти в чуждестранна валута, които са част от други договори, за които се прилага МСС 21).

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Стандартът не се прилага:

                (а) при деривативни инструменти в чуждестранна валута, които са включени в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти : признаване и оценяване;

                (б) при отчитане на хеджирането на позиции в чуждестранна валута, включително хеджирането на нетната инвестиция в чуждестранна дейност (включени в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване);

                (в) при представянето на паричните потоци, възникнали в резултат на сделки в чуждестранна валута или за

преизчисляване на паричен поток на чуждестранна дейност, в отчета за паричните потоци (вж. МСС 7 Отчети за паричните потоци).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Курсова разлика - разликата, възникнала в резултат от преизчисляването на даден брой единици от една валута в друга валута при различни обменни курсове.

                Обменен курс - съотношението, в което се обменят две валути.

                Справедлива стойност - сумата, срещу която един актив може да бъде разменен или даден пасив - уреден между информирани и желаещи страни в сделка при справедливи пазарни условия.

                Чуждестранна дейност - предприятие, което е дъщерно, асоциирано, съвместно или клон, чиито дейности са базирани или се ръководят в държава или валута, различни от тези на отчитащото се предприятие.

                Група - предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия.

                Парични позиции - парични наличности, активи и пасиви, които предстои да бъдат получени или заплатени в

определим брой валутни единици. Основният признак на паричните позиции е правото да се получи или задължението да се достави фиксиран или определим брой валутни единици (пенсии и други доходи на наети лица, които се изплащат с парични средства; провизии, които се уреждат с парични средства, парични дивиденти, признати за пасиви). Подобно на това договорите за получаване (или доставка) на променлив брой капиталови инструменти или променливо количество активи, чиято справедлива цена за получаване (или доставка) се равнява на фиксиран или определим брой валутни единици, са парични позиции. Обратно, основният признак на непаричните позиции е липсата на право да се получи или задължение да се достави фиксиран или определим брой валутни единици (репутация; нематериални активи; запаси; имоти, машини и съоръжения; провизии, които се уреждат с доставката на непарични позиции).

                Нетна инвестиция в чуждестранна дейност - делът на отчитащото се предприятие в нетните активи на тази дейност. Позиция, чието уреждане не е планирано, нито ще настъпи в обозримо бъдеще, по същество е част от нетната инвестиция в съответната чуждестранна дейност (например дългосрочните вземания или кредит отпуснат на дъщерно предприятие, опериращо в чужбина, ако уреждането на заема не е нито планирано, нито се очаква да настъпи в обозримо бъдеще).

                Спот курс - обменният курс при незабавна доставка.

                Валута на представяне - валутата, използвана при представянето на финансовите отчети.Чуждестранна валута - всяка валута, различна от функционалната валута на предприятието.

                Функционална валута - валутата на основната икономическа среда, в която функционира предприятието.

                Основната икономическа среда, в която функционира едно предприятие - тази среда, в която главно се генерират и изразходват паричните средства.1. ПОДХОД СЪГЛАСНО НАСТОЯЩИЯ СТАНДАРТ


• При определянето на функционалната валута предприятието трябва да вземе предвид следните фактори:

- валутата, която основно влияе върху продажните цените на стоките и услугите (това често е валутата, в която се определят и заплащат цените на неговите стоки и услуги);

- валутата на страната, чиито конкурентно въздействие и наредби са основно определящи за продажната цена на стоките и услугите;

- валутата, която основно влияе върху разходите за труд, материали и другите разходи за предоставянето на стоки или услуги (това обикновено е валутата, в която се определят и заплащат тези разходи).


• Доказателства при определяне на функционалната валута могат да бъдат и следните фактори:

- валутата, в която се генерират средства от финансова дейност (например емитиране на дългови и капиталови инструменти);

- валутата, в която се държат постъпленията от оперативна дейност.


• Следните допълнителни фактори се вземат под внимание, когато се определя функционалната валута на чуждестранната дейност и дали нейната функционална валута съвпада с функционалната валута на отчитащата се единица:

- дали дейностите на чуждестранната единица се осъществяват като продължение на дейностите на отчитащата се стопанска единица, или по-скоро със значителна степен на автономност;

- дали сделките с отчитащата се стопанска единица представляват голям или малък процент от дейността на чуждестранната дейност;

- дали паричните потоци от работата на чуждестранната дейност влияят директно върху паричните потоци на отчитащата се стопанска единица и са на разположение за превеждане към нея веднага;

- дали паричните потоци от работата на чуждестранната дейност са достатъчни, за да се обслужват съществуващите и нормално очакваните задължения по дълга, без да се налага осигуряване на финансиране от отчитащата се единица.


• Веднъж дефинирана, основната валута не се променя, освен в случай на промяна в тези основни сделки, събития и условия.


• Ако функционалната валута е валута на свръхинфлационна икономика, финансовите отчети на предприятието се преизчисляват съобразно МСС 29 Финансовo отчитане при свръхинфлационни икономики. Дадено предприятие не може да избегне преизчисляването на финансовите отчети, например като приеме за своя функционална валута валута, различна от тази, определена съобразно настоящия стандарт (например валутата на предприятието майка).


• Резултатите и финансовото състояние на всяко отделно предприятие, включено в отчитащата се стопанка единица, се преизчисляват във валутата, в която отчитащата се стопанска единица представя своите финансови отчети. Ако самостоятелно предприятие, което е част от отчитащата се стопанска единица, има функционална валута, различна от валутата на представяне, то преизчислява резултатите и финансовото си състояние. Ако валутата на представяне на едно предприятие е различна от неговата функционална валута, неговите резултати и финансово състояние също се преизчисляват във валутата на представяне.2. ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА


• Първоначално признаване - сделка в чуждестранна валута се отчита при първоначално признаване във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага спот курсът между функционалната и чуждестранната валута към датата на сделката.


• Датата на сделката е тази дата, на която сделката добива право да бъде призната в съответствие с Международните стандарти за финансовo отчитане.


• По практически причини най-често се използва курс, близък до този на датата на сделката (например осредненият курс за седмицата или месеца). Обаче ако валутният курс има значителни колебания, използването на осреднен курс е неподходящо.


• Отчитане към края на всеки отчетен период:

- паричните позиции в чуждестранна валута следва да се преизчисляват, използвайки заключителния курс;

- непаричните позиции, които се водят по историческа цена в чуждестранна валута, следва да се преизчисляват, използвайки обменния курс към датата на сделката; и

- непаричните позиции, които се водят по справедлива стойност в чуждестранна валута, следва да се преизчисляват, като се използват обменните курсове от датата, когато е била определена справедливата стойност.


• Когато балансовата стойност на непаричен актив се определя чрез съпоставяне на две или повече суми (например балансовата стойност на материалните запаси е по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност) балансовата стойност се определя, като се съпоставят:

- себестойността или балансовата стойност, както е подходящо, преизчислена по обменния курс към датата на определяне на стойността (т.е. датата на сделката за позиция, оценявана по историческа цена); и

- нетната реализируема стойност (или възстановимата стойност), преизчислена по обменния курс към датата, когато стойността е била определена (например заключителния курс към края на отчетния период);


• Като ефект от това съпоставяне загубата от обезценка може да бъде призната във функционалната валута, но да не бъде призната в чуждестранната валута или обратно.


• Когато има няколко обменни курса, курсът, който се използва, е този, по който бъдещите парични потоци биха били уредени, ако те са възникнали на датата на оценката. Ако размяната между две валути временно не е възможна, се използва първият обменен курс, по който обмяната може да бъде направена.


• Признаване на курсови разлики – отчитат се като печалба или загуба за периода, в който са възникнали, с изключение на така описаните в параграф 32.


• Параграф 32 изисква курсовите разлики, възникващи по дадена парична позиция, която по същността си представлява част от нетна инвестиция на отчитаща се стопанска единица в чуждестранна дейност да се признаят като печалба или загуба в отделните финансови отчети на отчитащата се стопанска единица или в самостоятелните отчети на чуждестранната дейност. Във финансовите отчети, които са общи за чуждестранната дейност и отчитаща се стопанска единица (например консолидирани финансови отчети, такива курсови разлики следва да бъдат признати първоначално в друг всеобхватен доход и прекласифицирани от собствен капитал към печалбата или загубата след освобождаване от нетната инвестиция.


• Когато печалба или загуба от непарична позиция е отразена директно в собствения капитал, всеки обменен компонент от тази печалба или загуба трябва да бъде признат в друг всеобхватен доход. Обратно, когато печалба или загуба от непарична позиция е отразена в печалбата или загубата, всеки обменен компонент от тази печалба или загуба трябва да бъде признат като печалба или загуба.


• Когато други стандарти изискват някои печалби или загуби да се отразяват директно в собствения капитал (например МСС 16 при печалби или загуби, възникнали от преоценка на имоти, машини и съоръжения) и активът се оценява в чуждестранна валута преоценената стойност следва да бъде преизчислена, използвайки курса към датата на определяне на стойността, в резултат на което се получава курсова разлика, която също се признава в капитала.


• Когато парична позиция е част от нетната инвестиция, курсовата разлика се признават в друг всеобхватен доход във консолидираните финансовите отчети.


• Когато едно предприятие води счетоводните си книги и записвания във валута, различна от неговата функционална валута, при изготвянето на финансовите отчети всички суми се преизчисляват във функционалната валута.


• Промяна на функционалната валута - когато има промяна на функционалната валута на предприятието, то трябва да направи преизчисляване в новата функционална валута от датата на промяната за бъдещи периоди. Получените преизчислени стойности на непаричните позиции се разглеждат по тяхната историческа цена.


• Курсови разлики, възникващи от преизчисление на чуждестранна дейност, признати преди в друг всеобхватен доход не се прекласифицират от собствен капитал към печалбата или загубата до освобождаване от дейността.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛУТА НА ПРЕДСТАВЯНЕ, РАЗЛИЧНА ОТ ФУНКЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА


• Преизчисляване във валута на представяне - едно предприятие може да представя своите финансови отчети във всяка валута.


• Ако валутата на представяне е различна от функционалната валута на предприятието, то преизчислява резултата и финансовото си състояние във валутата на представяне. Например ако едно предприятие обхваща отделни предприятия с различна функционална валута, техните резултати и финансово състояние се изразяват в една обща валута, за да могат да бъдат изготвени консолидирани финансови отчети.


• Финансовите резултати и състояние на едно предприятие, чиято функционална валута не е валута на свръхинфлационна икономика, следва да бъдат преизчислени в различна валута на представяне, спазвайки следната процедура:

- активите и пасивите от всеки представен отчет за финансовото състояние се преизчисляват по заключителен курс към датата на отчета за финансовото състояние;

- приходите и разходите от всеки отчет за всеобхватния доход или отделен отчет за доходите се преизчисляват по курса към датата на сделката; и

- всички курсови разлики, възникнали в резултат на преизчисляването, се признават в друг всеобхватен доход.


• Когато курсовите разлики се отнасят до чуждестранна дейност, която е консолидирана, но не изцяло притежавана, акумулираните курсови разлики съответстващи на миноритарно участие, се разпределят и признават като част от миноритарно участие в консолидирания отчет за финансовото състояние.


• Резултатите и финансовото състояние на предприятие, чиято функционална валута е на свръхинфлационна икономика, трябва да бъдат преизчислени в различна валута на представяне по следната процедура:

- всички суми (активи, пасиви, капиталови позиции, приходи и разходи, включително сравнителна информация), трябва да бъдат преизчислени по заключителния курс към датата на най-скорошния отчет за финансовото състояние освен когато сумите са преизчислени във валута на несвръхинфлационна икономика.


• Когато функционалната валута е валута на свръхинфлационна икономика, предприятието следва да преизчисли своите финансови отчети в съответствие с МСС 29, преди да бъде приложен методът за преизчисляване от параграф 42 на този стандарт, с изключение на сравнителната информация, която е преизчислена във валута на несвръхинфлационна икономика (вж. параграф 42, буква б). Когато икономиката излезе от състоянието на свръхинфлация и предприятието преустанови преизчисляването на финансовите отчети съгласно МСС 29, за превръщане във валутата на представяне на сумите, преизчислени спрямо ценовото равнище към датата на прекратяване на преизчисляването на финансовите отчети, следва да се използва историческата цена.


• Превалутиране на чуждестранна дейност - обединяването на резултатите и финансовото състояние на чуждестранна дейност с тези на отчитащата се стопанска единица следват нормалните консолидационни процедури като елиминиране на вътрешногруповите разчети и вътрешногрупови сделки на дъщерното предприятие. Обаче вътрешногрупов

паричен актив (или пасив) не може да бъде елиминиран срещу съответстващ вътрешногрупов пасив (или актив), без да бъдат показани резултатите от валутните колебания в консолидираните финансови отчети. Съответно, в консолидираните финансови отчети на отчетния обект, такава курсова разлика се признава в печалбата или загубата, или в друг всеобхватен доход и се натрупва в отделен компонент на собствения капитал до освобождаване от чуждестранната дейност.


• Когато финансовите отчети на чуждестранната дейност са от дата, различна от тази на отчетите на отчитащата се стопанска единица, във връзка с чуждестранната дейност често се изготвят допълнителни финансови отчети към датата на отчетите на отчитащата се стопанска единица. Когато това не е направено, МСС 27 разрешава ползването на различна дата, при условие че разликата не е по-голяма от три месеца и са направени корекции за ефектите от всякакви значителни операции или други събития, които настъпват между различните дати. В такива случаи активите и пасивите на чуждестранната дейност се превалутират по курса към края на отчетния период на чуждестранната дейност.


• Всяка репутация, възникнала вследствие на придобиване на чуждестранна дейност, и всяко коригиране на справедливата цена на балансовите стойности на активи и пасиви, възникнало в резултат на придобиването на тази чуждестранна дейност, следва да бъдат третирани като активи и пасиви на чуждестранната дейност. Следователно те се изразяват във функционалната валута на чуждестранната дейност и се превалутират по заключителен курс.


• Освобождаване от чуждестранна дейност - при освобождаване от чуждестранна дейност кумулативната сума от курсовите разлики, отнасящи се до тази чуждестранна дейност, призната в друг всеобхватен доход и натрупана в отделен компонент на собствения капитал, се прекласифицира от собствен капитал в печалбата или загубата. В случай на частично освобождаване в печалбата или загубата се включва само пропорционалният дял от съответните натрупани курсови разлики.


• Печалбите и загубите от сделки в чуждестранна валута и курсови разлики, възникващи при преизчисляването на резултатите и финансовото състояние на едно предприятие (включително чуждестранна дейност) в различна валута, може да имат данъчни ефекти, за които се прилага МСС 12 Данъци върху дохода.Казус 1

Алфа ООД е българско предприятие, което произвежда козметични продукти и ги изнася в чужбина. В края на 2009 г. извършва доставка на чуждестранен контрагент от САЩ. Стоката е доставена на 15.11.2009 г. с инвойс фактура. Продажната цена на стоките е 40 000 щатски долара, а отчетната им стойност е 51 000 лева. Обменният курс на тази дата за 1 щ.д. е 1.35 лева. Сделката е с 90 дни отложено плащане. Заключителният курс към 31.12.2009 г. е 1 щ.д. равен на 1.45 лева, а централният курс на БНБ към датата на разплащането (15.02.2010г) е 1щ.д. равен на 1.40 лева.


Какви счетоводни статии ще състави Алба ООД?


Решение:

1. За продажбата на 15.11.2009 г. – 40 000 щ.д.х1.35 лв. = 54 000

Дт с/ка Клиенти

54 000

Кт с/ка Приходи от продажби на стоки   

54 000


2. За отписване на стоките:

Дт с/ка Приходи от продажби на стоки   

51 000

Кт с/ка Стоки

51 000


3. Осчетоводяване на преоценка на тази парична позиция към 31.12.2009 г – 40 000 х 1.45 =58 000.

Разликата в преоценката е 58 000 – 54 000 = 4 000, което идва в увеличение на това валутно вземане.

Дт с/ка Клиенти

4 000

Кт с/ка Приходи от операции с валута    

4 000


4. При уреждането на вземането (15.02.2010 г). ще се отрази курсова разлика между централния курс на БНБ и курса, по който се отчита вземането:

40 000х1.40 = 56 000

Дт с/ка Разплащателна сметка   

56 000

Дт с/ка Разходи по операции с валута     

  2 000

Кт с/ка Клиенти

58 000Казус 2

Алба ООД е стартирало дейност на 01.01.2008 г.  с начален капитал от 2 млн. щ.д.. Оперативната му валута е щ.д., но предприятието желае да представи своите отчети с използването на отчетна валута лева. Началният дялов капитал се преизчислява по заключителен курс. Курсовете за периода са както следва:


$ 1

01.01.2008 г.

1.50

31.12.2008 г.      

2.00

Осреднен курс  

1.75ОПР към 31.12.2008 г.

$ мл.н

Приходи

45

Стойност на продажбите

-12

Брутна печалба

33

Разходи по продажби

-16

Административни разходи

-14

Печалба преди данъчно облагане

11

Разходи за данъци

1

Печалба за периода

10Баланс към 31.12.2008 г.

$ млн.

Дялов капитал

2

Печалба

10


12

Търговски задължения

5

Общо СК и пасиви

17

Земя

10

МЗ

4

Вземания от клиенти

3

Общо активи

17Преизчислете финансовите отчета в отчетната валута лева.


Решение:


ОПР в лева към 31.12.2008 г. по осреднен курс

Лева

(1$=1.75 лв.)

Приходи

78.75

Стойност на продажбите

-21.00

Брутна печалба

57.75

Разходи по продажби

-28.00

Административни разходи

-24.50

Печалба преди данъчно облагане

19.25

Разходи за данъци

1.75

Печалба за периода

17.50Баланс към 31.12.2008 г.

2 лева=1 щ.д.

Дялов капитал

4.00

Печалба

17.50

Курсова разлика*

2.50

Търговски задължения

10.00

Общо СК и пасиви

34.00

Земя

20.00

МЗ

8.00

Вземания от клиенти

6.00

Общо активи

34.00

*Печалбата от 10*2 (заключителен курс) =20 - 17.5 (печалбата по осреднен курс) = разлика от 2.5
ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Предприятието следва да оповести:

                (а) сумата на курсовите разлики, призната в печалбата или загубата, с изключение на тези, възникнали при финансови инструменти, оценявани по справедлива стойност;

                (б) нетните курсови разлики, признати в друг всеобхватен доход и натрупани в отделен компонент на собствения капитал и равняването на сумата на тези курсови разлики в началото и края на периода.

                (г) функционалната валута и причината за използването на различна валута на представяне (когато валутата на представяне е различна от функционалната валута);

                (д) всяка промяна на функционалната валута на отчитащата се стопанска единица или на значителна чуждестранна дейност, включително причината за промяната.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Няма съществени различия.Коментари

-->