Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 20 – Отчитане и Оповестяване на Правителствена Помощ – резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

                Настоящият Стандарт се прилага при счетоводно отчитане и оповестяване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и при оповестяването на други форми на държавна помощ.

ОБХВАТ

               Настоящият Стандарт се прилага при подбора и прилагането на счетоводните политики и отразяването на промените в счетоводните политики, счетоводните приблизителни оценки и коригиране на грешки от предходен период.

               Данъчните ефекти от корекциите на грешки от предходен период и корекции

с обратна сила за отразяване на промени в счетоводната политика се признават и оповестяват в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                В настоящия Стандарт не се разглеждат:

                (а) специалните проблеми, възникващи при счетоводното отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, във финансови отчети, отразяващи ефектите от промени на цените или във връзка с допълнителна информация от подобно естество;

                (б) държавна помощ, предоставена за предприятие под формата на преференции при определяне на облагаемия доход или които се определят, или ограничават въз основа на данъчното задължение при подоходното облагане (като ваканции по отношение данъка върху дохода, данъчни кредити за инвестиции, ускорени амортизационни отчисления и намалени ставки на подоходните данъци);

                (в) участие на държавата в собствеността на предприятието;

                (г) безвъзмездни средства, предоставени от държавата, обхванати от МСС 41 Земеделие.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Държава - правителството, държавните агенции и подобни органи, които могат да бъдат местни, национални или международни.

                Държавна помощ - действие на правителството, предназначено за предоставяне на икономическа полза конкретно за предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии. Държавната помощ за целите на настоящия Стандарт не включва ползи, предоставени само косвено чрез мерки, влияещи на общите търговски условия, като например осигуряване на инфраструктура в области на развитие или налагане на търговски ограничения за конкуренти.

                Безвъзмездни средства, предоставени от държавата - помощ от държавата под формата на прехвърляне на ресурси към предприятие в замяна на минало или бъдещо съответствие с определени условия по отношение на оперативната дейност на предприятието. Те изключват онези форми на държавна помощ, които не могат да бъдат остойностени в рамките на разумното и сделки с държавата, които не могат да бъдат разграничени от нормалните търговски сделки на предприятието.

                Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с активи - безвъзмездни средства, предоставени от държавата, чието основно условие е, че предприятие, отговарящо на условията за получаването им, следва да закупи, да създаде или да придобие по друг начин дълготрайни активи.

                Могат да бъдат прилагани и допълнителни условия, ограничаващи типа или местоположението на активите или периодите, през които те могат да бъдат придобити или държани.

                Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с приходи - безвъзмездни средства, предоставени от държавата, различни от онези, свързани с активи.

                Опростими заеми - заеми, за които кредиторът се ангажира да се откаже от изплащане при определени предписани условия.

                Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да бъде разменен между информиран и желаещ купувач и информиран и желаещ продавач в честна сделка помежду им.1. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


• Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения по справедлива стойност, не се признават, докато няма приемлива гаранция, че:

                (а) предприятието ще изпълни условията, свързани с тях; и

                (б) помощта ще се получи.


• Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, се признават като приход през периодите, необходими за тяхната съпоставка със свързаните разходи, които те са предназначени да компенсират, при използване на систематична база. Те следва да не се кредитират директно в участията на акционерите.


• При счетоводното третиране на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да се срещнат два общи подхода: капиталовият подход, според който безвъзмездните средства се кредитират директно в участието на акционерите, и приходен подход, според който те се отчитат като приход в един или повече периоди.


• В повечето случаи периодите, през които предприятието признава разходите или разноските, свързани с безвъзмездни средства, предоставени от държавата, са лесно установими и поради това безвъзмездните средства, отнасящи се до признаване на конкретни разходи се признават като приход в същия период както съответния разход. Аналогично, безвъзмездни средства, свързани с амортизируеми активи, обикновено се признават като приход през периодите и в съотношенията, в които на тези активи се начислява амортизация.


• Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, които подлежат на получаване като компенсация за разходи или загуби, които вече са понесени или за целите на предоставяне на незабавна финансова подкрепа за предприятието без бъдещи свързани разходи, се признават като приход за периода, в който те станат вземане.2. НЕПАРИЧНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


• Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да са под формата на прехвърляне на непаричен актив като земя или други ресурси за използване от предприятието. При тези обстоятелства е обичайно да се определи справедливата стойност на непаричния актив и по тази справедлива стойност да се отчетат както безвъзмездните средства, така и актива. Алтернативен курс, който понякога се следва, е както актива, така и безвъзмездните средства да се отразят по номинална стойност.


• Безвъзмездни средства, свързани с приходи, понякога се представят като приход в отчета за доходите или поотделно, или под общо заглавие като например „Други приходи"; като алтернатива, те се приспадат при отчитане на свързания разход.3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


• Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, които подлежат на възстановяване, се отчитат счетоводно като корекция на счетоводна приблизителна оценка (вж. МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки). Възстановяването на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с приходи, следва да се прилага първо спрямо всички неамортизирани приходи за бъдещи периоди, създадени по отношение на безвъзмездните средства. До степента, в която възстановяването надвишава всички такива приходи за бъдещи периоди или когато не съществува приход за бъдещи периоди, възстановяването се признава като разход незабавно. Възстановяването на безвъзмездни средства, свързани с активи, следва да се отразява чрез увеличаване на балансовата стойност на актива или намаляване на салдото на прихода за бъдещи периоди с дължимата за погасяване сума. Допълнителната амортизация с натрупване, която би била призната към съответната дата като разход в отсъствието на безвъзмездните средства, следва да се признае незабавно като разход.


4. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ


• Правителствената помощ не включва определени форми на правителствени помощи, чиято стойност не може надеждно да бъде оценена, като например, безвъзмездни технически и други професионални съвети.

 

 

Казус 1

„Даренията се  признава като доход „през периода, който съответства на периода, през който са направени разходите”

Аргос ООД е получила дарение от 80 млн. евро като компенсация за разходите, които тя е направила за посаждане на дървета за период от 5 год. Аргос ООД е направило разходите, както следва:


1 година – 4 млн.

2 година – 6 млн.

3 година – 8 млн.

4 година – 10 млн.

5 година – 12 млн.


Общите стойности на разходите по такъв начин ще достигнат 40 млн. евро, докато полученото дарение е 80 млн. евро

Как Аргос ООД трябва да третира счетоводно дарението?


Решение:

Като се приложи принципът, заложен в стандарта за признаване на дарения, а именно дарението да се признава като доход „през периода, който съответства на периода, през който са направени разходите” с използване на „системен и рационален подход” (в този случа това е линейния метод на амортизация), цялото дарение трябва да се признае последния начин:


1 година – 80 х (4/40) = 8 млн.

2 година – 80 х (6/40) = 12 млн.

3 година – 80 х (8/40) = 16 млн.

4 година – 80 х (10/40) = 20 млн.

5 година – 80 х (12/40) = 24 млн.Казус 2

 „Даренията, свързани с амортизируеми активи се признават като доход през съответните периоди пропорционално на амортизационните отчисления върху същите активи”

Едисон ООД е получила дарение от 200 млн. евро, за да изгради и експлоатира когенератор в икономически изостанал район. Горан ООД е изчислила, че построяването на когенератора ще струва 310 млн. евро. Допълнително условие, свързано с дарението, задължава предприятието да наеме работна ръка от местния трудов пазар. Предприятието трябва да поддържа съотношение 2:1 между местни работници и работници от други райони през следващите 7 години. Когенераторът ще бъде амортизирана на основата на прекия линеен метод за период от 20 год.


Как Едисон ООД трябва да третира счетоводно дарението?


Решение:

Полученото дарение ще бъде признато за период от 20 г. През всяка от 20-те години, дарението ще се признава пропорционално на годишната амортизация на когенератора. Следователно, 10 млн. ще се признават като доход през всяка от 20-те години. Във връзка с допълнителното условие относно поддържането на съотношение 2:1 на работната сила, това условие трябва да се оповести в бележките под линия на финансовите отчети през следващите 7 години (това е периодът, през който условието е в сила), в съответствие с изискванията на оповестяване на МСС 37.Казус 3

„Даренията, свързани с неамортизируеми активи също могат да изискват изпълняването на определени условия и след това се признават се за доход през съответните периодите, през които са осчетоводени разходите по спазването на съответните задължения”

Земеделец ООД е получила дарение от 800 декара земя в едно село, което се намира в близост до бедните квартали извън границите на града. Дарението е направено от общината. Условието, свързано с дарението е Земеделец ООД да разчисти територията и да изгради пътища, като наеме за това работници от селото, в близост до което се намира участъкът. Общинският съвет е фиксирал минималната заплата, която трябва да се плаща на работниците. Тази дейност ще отнеме четири години и се предвижда да струва 150 млн. евро. Тази сума ще бъде похарчена по следния начин: по 30 млн. евро през първата, втората и третата година и 60 млн. през четвъртата година. Справедливата стойност на земята в момента е 180 млн. евро.


Как Земеделец ООД трябва да третира счетоводно дарението?


Решение:

Земеделец ООД трябва да признае справедливата стойност на дарението за период от четири години пропорционално на разходите по изпълнението на задължението. Следователно, 180 млн. евро ще бъдат признати по следния начин:


1 година - 180 х (30/150) = 36 млн.

2 година - 180 х (30/150) = 36 млн.

3 година - 180 х (30/150) = 36 млн.

4 година - 180 х (60/150) = 72 млн.Казус 4

 „Даренията понякога се получават като част от пакет от финансови и данъчни помощи, които са свързани с редица условия”

Магистър ООД е получило консолидирано дарение от 160 млн. евро. Една втора от дарението трябва да се използва за закупуване на сграда на колеж за студенти от слабо развиващи се градове. Оставащата половина от дарението е за финансиране на разходите за обучението на тези студенти за пет години от датата на получаването на дарението.

Първо дарението трябва да бъде разпределено по следния начин:

Дарение, обвързано с активите (1/2) = 80 млн. евро

Дарение, обвързано с дохода (1/2) = 80 млн. евро


Как Магистър ООД ще третира счетоводно дарението?


Решение:

Дарението, свързано с активите трябва да се признае през целия полезен живот на сградата на колежа, например, 20 год. на системна и рационална база. Като приемем, че сградата на колежа се амортизира с използване на линейния метод, тази част от дарението - 80 млн. евро трябва да се признае за доход за периода от 20 г. по 4 млн. евро на година.

Дарението, свързано с дохода, трябва да се признае за период от 5 години. Приемаме, че субсидията за обучението ще бъде предлагана равномерно за периода от 5 години, тази част от дарението - 80 млн. евро трябва да се включи в доходите за период от 5 години по 16 млн. на година.Казус 5

„Представяне на дарения, обвързани с доходи”

Алфа ООД е получила дарение, свързано със сградата на фабрика, която компанията е закупила през 2006 год. Общата сума на дарението е била 10 млн. Алфа ООД е придобила сградата от инвеститор, посочен от правителството. Ако Алфа ООД не беше закупила сградата, тази сграда е щяла да стане притежание на една правителствена агенция. Алфа ООД е закупила сградата на инвеститора за 30 млн. Счита се, че полезният й живот е не повече от две години, защото не е поддържана добре от предишните собственици.


Как Алфа ООД трябва да третира счетоводно дарението?


Решение:

Според подход 1: Представяне на дарението като разсрочен доход.

- дарението от 10 млн. първо ще бъде представено като разсрочен доход през 2006 г.

- в края на 2006 г., 5 млн. трябва да бъдат признати за доход и остатъкът от 5 млн. ще бъдат пренесени в счетоводния баланс.

- в края на 2007 г., 5 млн. ще бъдат признати за доход.


Според подход 2: Дарението ще бъде приспаднато от балансовата стойност.

- дарението от 10 млн. се приспада от брутната балансова стойност на актива за достигане на балансовата стойност от 20 млн. Тъй като полезният живот е 2 год., годишна амортизация от 10 млн. годишно се начислява в отчета за доходи през 2006 и 2007.


Независимо кой от двама подхода ще изберете – ефектът върху резултатите от дейността не се различава.

Според втория подход, дарението косвено се признава в дохода чрез приспадането на амортизационното отчисление от 5 млн. годишно. Според първия подход, то директно се включва в дохода.ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Счетоводната политика, възприета за безвъзмездните средства, предоставени от държавата, включително методите на представяне, прилагани във финансовите отчети;

                Естеството и степента на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, признати във финансовите отчети и посочване на други форми на държавна помощ, от които предприятието директно се е ползвало; и

                Неизпълнени условия и други условности, свързани с държавна помощ, която е била призната.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Няма съществени различия. Коментари

-->