Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Резюме на МСС 18 – Приходи

Публикувано на: 21.12.2010

ЦЕЛ

                Доходът се дефинира в Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети като увеличение на икономическите ползи през счетоводния период под формата на входящ поток или увеличение на активите, или намаление на пасивите, което води до увеличение на собствения капитал, различно от увеличенията, свързани с вноските на акционерите. Доход са както приходите, така и печалбите. Приходът е доход, който се създава в хода на обичайната дейност на предприятието и се означава с различни наименования, като продажби, възнаграждения, лихви, дивиденти и възнаграждения за права. Целта на настоящия Стандарт е да определи счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и събития.

                Основният въпрос при счетоводното отчитане на прихода е да се определи моментът на неговото признаване. Приходът се признава, когато е вероятно предприятието да има бъдещи икономически ползи и тези ползи могат да се оценят надеждно. Настоящият Стандарт посочва обстоятелствата, при които тези критерии ще са изпълнени, а следователно ще се признае и приходът. Той предоставя и практически насоки за прилагането на тези критерии.

ОБХВАТ

                Настоящият Стандарт трябва да се прилага при счетоводното отчитане на приходи, получени от следните сделки и събития:

                (а) продажба на стоки;

                (б) предоставяне на услуги; и

                (в) използване от други лица на лихвоносни активи на предприятието, възнаграждения за права и дивиденти.

                Стоките включват стоките, произведени от предприятието с цел продажба, както и стоките, закупени с цел препродажба като например стоки, закупени от търговец на дребно, или земя и друга собственост, държани за препродажба.

                Предоставянето на услуги обикновено е свързано с изпълнение от страна на предприятието на договорена задача за договорен срок.

                Използването от други лица на активи на предприятието създава приход под формата на:

                (а) лихви - начисления за използването на парични средства или парични еквиваленти или суми, дължими на предприятието;

       (б) възнаграждения за права - начисления за използването на дълготрайни активи на предприятието, например патенти, търговски марки, авторски права и програмни продукти; и

                (в) дивиденти - разпределение на печалбите между акционерите пропорционално на участието им в конкретен клас капитал.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Стандартът не разглежда прихода от:

                (а) лизингови споразумения (вж. МСС 17 Лизинг);

                (б) дивиденти, получени от инвестиции, които се осчетоводяват по метода на собствения капитал (вж. МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия);

                (в) застрахователни договори в обхвата на МСФО 4 Застрахователни договори;

                (г) промени в справедливата стойност на финансови активи и финансови пасиви или изваждането им от употреба (вж. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване);

                (д) промени в стойността на други текущи активи;

                (е) първоначално признаване и промени в справедливата стойност на биологични активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41 Земеделие);

                (ж) първоначално признаване на земеделска продукция (вж. МСС 41 Земеделие);

                (з) добив на минерални руди; и

                (и) приходи по договори за услуги директно свързани с договори за строителство (вж. МСС 11 Договори за строителство).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Доход - увеличение на икономическите ползи през счетоводния период под формата на входящ поток или увеличение на активите, или намаление на пасивите, което води до увеличение на собствения капитал, различно от увеличенията, свързани с вноските на акционерите. Доход са както приходите, така и печалбите.

                Приход - брутен поток от икономически ползи през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато тези потоци водят до увеличаване на собствения капитал, различни от увеличенията, свързани с

вноските на акционерите. Приходите се означават с различни наименования, като продажби, възнаграждения, лихви, дивиденти, възнаграждения за права).

                Справедлива стойност - сума, за която един актив може да бъде разменен или един пасив - уреден между добре информирани и желаещи несвързани лица при справедливи пазарни условия.

                Ефективна лихва - лихвата, която точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания или постъпления за периода на очаквания живот на финансовия инструмент или, когато е подходящо за по-къс период, до балансовата стойност на финансовия актив или на финансовия пасив.


1. ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ


• Приходът се признава, когато е вероятно предприятието да има бъдещи икономически ползи и тези ползи могат да се оценят надеждно.


• Сумите, събрани от името на трети страни (данъци върху продажбите, ДДС, суми събрани от името на възложителя при агентски взаимоотношения) не са приходи.


• При агентски взаимоотношения приход е комисионното възнаграждение.


• Приходът се оценява по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане или възнаграждение (като се отчитат всички отстъпки).


• Когато потокът от парични средства или парични еквиваленти се разсрочва, справедливата стойност на плащането може да се определя чрез дисконтиране на всички бъдещи постъпления. Например предприятието може да осигури на купувача безлихвен кредит. Справедливата стойност на плащането се определя, като се дисконтират всички бъдещи постъпления с присъщ лихвен процент. Условният лихвен процент е по-ясно определимия от следните два:

                               - преобладаващия лихвен процент за сходен инструмент на емитент със сходен кредитен рейтинг; или

                               - лихвения процент, с който се дисконтира номиналната стойност на инструмента спрямо текущата продажна цена в брой на стоки и услуги.

• Разликата между справедливата стойност и номиналната стойност на плащането (възмездяването) се признава за приход от лихва.


• Когато стоки или услуги се разменят или заменят за такива със сходен характер и стойност, размяната не се разглежда като сделка, която създава приход.


• Когато, обаче, се продават стоки или се предоставят услуги в размяна на несходни стоки или услуги, размяната се разглежда като сделка, която създава приход. Приходът се оценява по справедливата стойност на получените стоки или услуги, коригирана със сумата от всички преведени парични средства или парични еквиваленти. Когато справедливата стойност на получените стоки и услуги не може да бъде надеждно оценена, приходът се оценява по справедливата стойност на предадените стоки и услуги, коригирана със сумата на всички преведени парични средства или парични еквиваленти.


• Когато възникне несигурност относно събирането на сума, вече включена в прихода, несъбираемата сума се признава за разход, а не за корекция на сумата на първоначално признатия приход.


• Индентифициране на сделката - критериите за признаване на приход обикновено се прилагат отделно за всяка сделка. В някои случаи критериите трябва да се прилагат за делими компоненти на една сделка (например когато продажната цена на един продукт включва определима сума за последващо гаранционно обслужване, тази сума се разсрочва и се признава за приход през периода, през който се извършва обслужването) или за две или повече сделки едновременно, когато те са свързани и ефектите не могат да се установят без да се отчете цялата поредица от сделки (например предприятието продава стоки и същевременно сключва отделно споразумение за обратно изкупуване на стоките).


2. ПРОДАЖБА НА СТОКИ


• Приходът от продажбата на стоки трябва да се признава, когато са изпълнени всички посочени условия:

                               - предприятието е прехвърлило на купувача съществени рискове и ползи от собствеността върху стоките;

                               - предприятието не запазва участие в управлението на стоките, нито ефективен контрол над тях;

                               - сумата на прихода може надеждно да бъде оценена;

                               - вероятно е предприятието да получи икономическите ползи, свързани със сделката;

                               - направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат надеждно оценени.


• В повечето случаи прехвърлянето на рисковете и ползите от собствеността съвпада с прехвърлянето на юридическото право на собственост.


• Ако предприятието запазва значителните рискове от собствеността, сделката не е продажба и приходът не се признава.


• Примери на ситуации, при които предприятието може да запази значителните рискове и ползи от собствеността, са:

                               - когато предприятието запазва задължение за незадоволително изпълнение, което не е покрито с нормални гаранционни клаузи;

                               - когато получаването на прихода от продавача е обвързано с получаване на приход за купувача от последваща продажба на стоките, която той от своя страна ще осъществи (продажби на консигнация);

                               - когато експедираните стоки подлежат на монтаж, а монтажът представлява съществена част от договора, която все още не е изпълнена от предприятието;

                               - когато купувачът има право да анулира покупката по причина, посочена в договора за покупко-продажба, и предприятието не е сигурно дали стоката ще бъде върната.


• Ако предприятието запазва само незначителен риск от собствеността, сделката е продажба и приходът се признава. (например един продавач запазва правото на собственост върху стоките, само за да осигури събираемостта на дължимата сума, но предприятието е прехвърлило значителните рискове и ползи от собствеността).


• Приходите и разходите, свързани с една и съща сделка или друго събитие, се признават едновременно (за да се постигне съпоставимост на приходите и разходите).


• Приход не може да бъде признат, когато разходите не могат да бъдат оценени надеждно. При такива обстоятелства всяко вече получено възнаграждение за продажбата на стоките се отчита като задължение.


3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ


• Ако резултатът от една сделка за предоставяне на услуги може да се оцени надеждно, приходът се признава в зависимост от етапа на завършеност (процент на завършеност) на сделката към края на отчетния период. Резултатът от една сделка може да се оцени надеждно, когато са изпълнени всички следващи условия:

                               - сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

                               - вероятно е предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката;

                               - етапът на завършеност на сделката към края на отчетния период може бъде надеждно оценен; и

                               - разходите по сделката, както и разходите за нейното завършване могат да бъдат надеждно оценени.


• Етапът на завършеност на една сделка може да се определи по различни методи. В зависимост от характера на сделката методите може да включват:

                               - преглед на извършената работа;

                               - извършените до момента услуги като процент от общия обем на услугите, които трябва да бъдат извършени; или

                               - частта, която направените до момента разходи представляват от общия обем на предвидените разходи по сделката.


• Само разходите, които отразяват извършените до момента услуги, се включват в направените до момента разходи. Междинните и авансовите плащания, направени от клиентите, обикновено не отразяват извършените услуги. Различните методи за оценка на етапа на завършеност могат да доведат до различни суми признати като приход в отделните отчетни периоди на извършване на услугата.


• Предприятието проверява и ако е необходимо, преразглежда приблизителните оценки на прихода по време на изпълнението на услугата.


• Когато резултатът от сделката за предоставяне на услуги не може да бъде надеждно оценен, приходът се признава само доколкото признатите разходи са възстановими.


• Когато резултатът от една сделка не може да бъде надеждно оценен и не е вероятно направените разходи да бъдат възстановени, приходът не се признава, а направените разходи се признават за разход.


4. ЛИХВИ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРАВА И ДИВИДЕНТИ


• Приходът от лихви се признава по метода на ефективната лихва, изложен в МСС 39, параграфи 9 и НП5—НП8, ако са изпълнени общите критерии за признаване на приходи (т.е. е вероятно предприятието да получи икономически ползи и сумата на прихода може да бъде надеждно оценена). 


• Когато неплатена лихва е била начислена преди придобиването на лихвоносна инвестиция, последвалите лихвени постъпления се разпределят между периода преди придобиването и този след придобиването. Само частта след придобиването се признава за приход.


• Възнагражденията за права (например лицензионни възнаграждения) се признават на базата на счетоводния принцип на начисляване съгласно съдържанието на съответното споразумение;


• Дивидентите се признават, когато се установи правото на акционера да получи плащането.


• Когато дивидентите от печалбите по капиталови ценни книжа се обявяват преди придобиването, тези дивиденти се

приспадат от стойността на ценните книжа. Само дивидентите от печалбите след придобиването на ценните книжа се признават като приход.


Пример:

Дружество сключва договор за предоставяне на услуги за период от 2 години. В договорите с абонатите се предвижда санкция за предсрочно прекратяване на договор в размер на 1 лев на ден за периода от датата на предсрочното прекратяване до датата на изтичане на двугодишния период. Като практика предприятието не събира тази санкция, не е предприемало правни действия срещу неизрядните абонати и няма намерение да предприема такива. Тъй като от санкцията, предвидена по договор, не се очакват бъдещи икономически изгоди, санкцията не отговаря на критериите за признаване на приход.


Пример:

                Дружество (А) предоставя правото на излъчване на филми на друго предприятие (Б). Цената се определя като неотменимо фиксирано възнаграждение от 1 милион и 5% от приходите, реализирани от Б, от излъчване на филма. Филмът е готов за излъчване. А следва да признае като приход сумата на неотменяемото фиксирано възнаграждение от 1 милион в периода на сключване на договора, а размерът на възнаграждението определено като 5% от приходите от излъчване – за всеки отчетен период в зависимост от приходите реализирани от Б от излъчване.


Пример:

Дружество предоставя услуги на клиент по дългосрочен договор. В началото на втората година, клиентът оспорва качеството на услугата, спира да плаща и иска разваляне на договора. Съществува значителна вероятност в съдебно производство съдът да уважи искането за разваляне на договора (поради незадоволително качество на услугата) и да присъди на клиента обезщетение. Доколкото не е вероятно, клиентът да възстанови направените разходи, приход не следва да се признава за втората година.


ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Всяко предприятие трябва да оповести:

      (а) счетоводната политика, приета по отношение на признаването на приходите, включително методите за определяне на етапа на завършеност на услуги;

       (б) сумата на всяка важна категория приходи, признати през периода, включително приходите от:

i) продажба на стоки;

ii) предоставяне на услуги;

iii) лихви;

iv) възнаграждения за права;

v) дивиденти;

(в) сумата на прихода, създаден от размяната на стоки или услуги, включен във всяка важна категория приходи.


РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Няма съществени различия. Коментари

-->