Elena Peeva Elena Peeva счетоводител

Фактура продажби към АнглияБългарска фирма закупува сирене от българска мандра с 2000 ДДС. Това сирене изнасяме за Англия. Каква фактура трябва да издадем?Отговори

 • Здравейте,
  В този случай Вие извършвате Вътреобщностна доставка / ВОД/
  Условията за това са Вие и вашия клиент да сте регистрирани за целите на ДДС , стоката да е транспортирана извън територията на страната в друга държава членка на ЕС и доставката да е възмездна.
  ВОД са облагаеми с нулева ставка, с изключение на освободените вътреобщностни доставки.
  Издавате фактура – не по-късно от 15-то число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие, което настъпва при прехвърляне на собствеността с изключение на случаите по чл.6, ал.2, т.2, 3 и 4, при които данъчното събитие е датата на фактическото предоставяне на стоката (прехвърляне на право на собственост под отлагателно условие; предоставяне на стока по договор за лизинг, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост; предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка).
  Реквизити на фактурата – задължително се посочва ДДС-номера на получателя по доставката и основанието за прилагане на нулевата ставка.
  Във Вашия случай чл.53 от ЗДДС – вътреобщностна доставка на стоки; данъкът се дължи от получателя;
  Изискуемост на данъка - на датата на издаване на фактурата (чл.51, ал.4) - ако фактурата е издадена преди 15-то число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие или на 15-тия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие (чл.51, ал.3 от ЗДДС) – ако не е издадена фактура в този срок. Данък не е изискуем при получено авансово плащане по ВОД. Фактурата се отразява в отчетните регистри в данъчния период, през който данъкът стане изискуем.
  Освен документа доказващ ВОД / фактурата/ следва да имате и
  * Документи, доказващи транспортирането на стоките от БГ до територията на друга държава членка
  -При транспорт за сметка на доставчика или получателя, но извършен от трето лице, както и при транспорт, извършен от доставчика - транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка;
  -При транспорт, извършен от получателя – писмено потвърждение, че стоките са пристигнали на територията на друга държава членка.
 • Много благодаря за изчерпателния отговор. Хубав ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->