Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 17 – Лизинг – резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

      Целта на настоящия Стандарт е да се определи подходяща политика за счетоводно отчитане и оповестяване за лизингополучателите и лизингодателите, която да се прилага по отношение на лизингови договори.

ОБХВАТ

      Настоящият Стандарт се прилага при счетоводното отчитане на всички лизингови договори.

      Настоящият Стандарт важи за договори, при които се прехвърля правото на използване на активи, въпреки че е вероятно от лизингодателя да се изискват значителни услуги във връзка с експлоатацията или поддръжката на подобни активи. Настоящият Стандарт не важи за споразумения, представляващи договори за услуги, при които правото на използване на активи не се прехвърля от едната страна по договора на другата.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

      Настоящият Стандарт се прилага при счетоводното отчитане на всички лизингови договори с изключение на:

      (а) лизингови договори за проучване или използване на минерали, петрол, природен газ и други подобни невъзстановими ресурси; и

      (б) лицензионни споразумения за продукти като кинофилми, видеозаписи, пиеси, ръкописи, патенти и авторски права.

      Настоящият Стандарт обаче не трябва да се прилага като база за оценяване на:

      (а) имоти, държани от лизингополучатели, които се отчитат като инвестиционни имоти (вж. МСС40 Инвестиционни имоти);

      (б) инвестиционни имоти, предоставени от лизингодатели при оперативен лизинг (вж. МСС 40);

      (в) биологични активи, държани от лизингополучатели при финансов лизинг (вж. МСС 41Земеделие); или

      (г) биологични активи, отдадени от лизингодатели при оперативен лизинг (вж. МСС 41).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

      Лизингов договор - споразумение, по силата на което лизингодателят предоставя на лизингополучателя правото да използва актив срещу еднократно или серия от плащания за договорен срок. Дефиницията на лизинговия договор обхваща също и договори за наемане на актив, които съдържат клауза, даваща на наемателя опция за придобиване на правото на собственост върху актива при изпълнение на договорените условия. Тези договори понякога се наричат договори за покупка на изплащане.

      Финансов лизинг - лизингов договор, при който по същество се прехвърлят всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху даден актив. В края на договора правото на собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено.

      Оперативен лизинг - лизингов договор, различен от финансовия лизинг.

      Неотменим лизинг - лизингов договор, който е отменим само в следните случаи:

      (а) при настъпването на някакви далечни непредвидими обстоятелства;

      (б) с разрешението на лизингодателя;

      (в) ако лизингополучателят сключи нов лизингов договор за същия или равностоен актив със същия лизингодател; или

      (г) при изплащане от страна на лизингополучателя от самото начало на такава допълнителна сума, която осигурява в голяма степен продължаването на лизинговия договор.

      Начало на лизинговия договор - по-ранната от двете дати - на лизинговото споразумение или на ангажирането на страните с основните условия на лизинговия договор. Към тази дата:

      (а) лизинговият договор е класифициран като финансов или оперативен лизинг; и

      (б) при финансов лизинг сумите, които трябва да бъдат признати в началото на срока на лизинговия договор, са определени.

      Начало на срока на лизинговия договор - датата, от която лизингополучателят може да упражни правото си на ползване на наетия актив. Това е датата на първоначалното признаване на лизинга (т.е. признаване на произтичащите от сключена лизингова сделка активи, пасиви, приходи или разходи според обстоятелствата).

      Срок на лизинговия договор - неотменимия период, за който лизингополучателят се е договорил с лизингодателя да наеме актива, заедно с допълнителните условия, съгласно които лизингополучателят има право да продължи да наема актива, със или без допълнително заплащане, като от самото начало на лизинга до голяма степен е сигурно, че лизингополучателят ще упражни това право.

      Минимални лизингови плащания - плащанията по време на срока на лизинговия договор, които лизингополучателят е или може да бъде задължен да извърши, с изключение на условния наем, разходите за услуги и данъци, дължими от и възстановими на лизингодателя, както и:

      (а) по отношение на лизингополучателя - всички суми, гарантирани от лизингополучателя или от страна, свързана с лизингополучателя; или

      (б) по отношение на лизингодателя - всяка остатъчна стойност, гарантирана на лизингодателя от страна на:

                (i) лизингополучателя;

                (ii) страна, свързана с лизингополучателя; или

                (iii) независима  трета страна,  която има финансова  възможност  да  изпълни задължението по тази гаранция.

      Ако обаче лизингополучателят разполага с опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде значително по-ниска от справедливата стойност към датата на упражняване на тази опция и която от самото начало на лизинговия договор е сигурно в голяма степен, че ще бъде упражнена, минималните лизингови плащания включват минималните плащания, дължими през целия срок на лизинговия договор, и плащането, необходимо за упражняването на тази опция за закупуване.

      Справедлива стойност - сумата, за която даден актив може да бъде заменен или даден пасив - уреден между информирани, желаещи и несвързани лица в сделка при спаревдливи пазарни условия.

      Икономически живот е:

      (а) периодът, в който се очаква даден актив да бъде икономически използваем от едно или повече предприятия; или

      (б)     количеството продукция или сходни единици, които се очаква едно или повече предприятия да придобие от актива.

      Полезен живот - приблизително оцененият оставащ период от началото на срока на лизинговия договор, без ограничение в неговата продължителност, в който се очаква икономическите изгоди от актива да бъдат усвоени от предприятието.

      Гарантирана остатъчна стойност е:

      (а) по отношение на лизингополучателя - онази част от остатъчната стойност, която е гарантирана от лизингополучателя или от страна, свързана с него (като размерът на гаранцията е максималната сума, която при всички случаи би могла да бъде дължима); и

      (б) по отношение на лизингодателя - онази част от остатъчната стойност, която е гарантирана от лизингополучателя или от трета страна, несвързана с лизингодателя, която има финансова възможност да изпълни задълженията по гаранцията.

      Негарантирана остатъчна стойност - онази част от остатъчната стойност на наетия актив, чиято реализация от страна на лизингодателя не е сигурна или е гарантирана само от страна, свързана с лизингодателя.

      Първоначални преки разходи - диференциални разходи, пряко отнасящи се до договарянето и уреждането на лизингов договор, с изключение на разходите, извършени от лизингодател - производител или търговец.

      Брутна инвестиция в лизингов договор - съвкупността от:

      (а)     минималните лизингови плащания по силата на един финансов лизинг от гледна точка на лизингодателя; и

      (б)     негарантираната остатъчна стойност, начислена за лизингодателя.

      Нетна инвестиция в лизинговия договор - брутната инвестиция в лизинговия договор, дисконтирана с лихвения процент, заложен в лизинговия договор.

      Незаработен финансов доход - разликата между:

      (а) брутната инвестиция в лизингов договор; и

      (б) нетната инвестиция в лизинговия договор.

      Лихвен процент, заложен в лизинговия договор - дисконтовият процент, при който общата настояща стойност на а) минималните лизингови плащания и б) негарантираната остатъчна стойност в началото на лизинга се изравнява със: 1) справедливата стойност на наетия актив и 2) началните преки разходи, извършени от лизингодателя.

      Диференциален лихвен процент по задължението на лизингополучателя - лихвеният процент, който лизингополучателят би трябвало да плаща по подобен лизингов договор или, ако той не може да се определи, процентът, който лизингополучателят би платил в началото на лизинговия договор, за да заеме за подобен период от време и с подобно обезпечение средствата, необходими за закупуване на актива.

      Условен наем - онази част от лизинговите плащания, която не е определена като сума, а се основава на бъдещата стойност на фактор, който се изменя, при промяна на фактори, несвързани с течението на времето (например процент от бъдещите продажби, степен на бъдещо използване, бъдещи ценови индекси, бъдещи пазарни лихвени проценти).1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛИЗИНГОВИТЕ ДОГОВОРИ


• Класификацията на лизинговите договори, възприета в настоящия Стандарт, се основава на степента, до която рисковете и изгодите от собствеността на наетия актив са за лизингодателя или лизингополучателя. Рисковете включват възможните загуби от неизползвани мощности или технологично остаряване, както и от колебанията на възвръщаемостта, дължащи се на променящи се икономически условия. Изгодите могат да бъдат представени от очакваната доходоносна експлоатация през икономическия живот на актива и очакваната печалба от нарастването на стойността или реализирането на остатъчна стойност.


• Даден лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако с него всички рискове и изгоди от собствеността върху актива по същество се прехвърлят. Даден лизингов договор се класифицира като оперативен лизинг, ако с него всички рискове и изгоди от собствеността върху актива по същество не се прехвърлят.


• Дали един лизингов договор е финансов лизинг или оперативен лизинг зависи от същността на сделката, а не от формата на договора. Примери за ситуации, които индивидуално или в комбинация водят по принцип до класифициране на лизинговия договор като финансов лизинг, са когато:

(а) лизинговият договор прехвърля собствеността върху актива на лизингополучателя към края на срока на лизинговия договор;

      (б) лизингополучателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде достатъчно по-ниска от справедливата стойност към датата, на която опцията става упражняема, за да бъде до голяма степен сигурно още в началото на лизинговия договор, че опцията ще бъде упражнена;

      (в) срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на актива дори ако правото на собственост не е прехвърлено;

      (г) в началото на лизинговия договор настоящата стойност на минималните лизингови плащания се равнява почти изцяло на справедливата стойност на наетия актив; и

      (д) наетите активи имат дотолкова специфичен характер, че само лизингополучателят може да ги използва без съществени модификации.


• Показатели за ситуации, които индивидуално или в комбинация също биха могли да доведат до класифицирането на лизингов договор като финансов лизинг, са когато:

      (а) лизингополучателят може да отмени лизинговия договор, свързаните с отмяната загуби от страна на лизингодателя се покриват от лизингополучателя;

      (б) печалбите или загубите от колебанията в справедливата стойност на остатъчната стойност остават у лизингополучателя (например под формата на отстъпка в наема, равна на по-голямата част от постъпленията от продажбите в края на лизинговия договор); и

      (в) лизингополучателят има възможност да продължи лизинговия договор за нов срок срещу наем, който е значително по-нисък от пазарния наем.


• Ако от други условия е ясно, че лизинговият договор не прехвърля по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива, то той се класифицира като оперативен лизинг.


• Класификацията на лизинговите договори се извършва в началото на лизинга. Всички промени на лизинговия договор по време на неговия срок, в това число, преработеното споразумение се счита за нов договор. Промените в оценките (например промени в приблизителните оценки за икономическия живот или за остатъчната стойност на наетия актив), или промени в обстоятелствата (например неизпълнение от страна на лизингополучателя) обаче не дават основание за нова класификация на лизинговия договор за счетоводни цели.


• Лизинговите договори за земя и сгради се класифицират като оперативен или финансов лизинг по същия начин, както лизинговите договори за други активи. Характерна черта на земята обаче е, че тя обикновено има неопределен икономически живот и ако не се очаква правото на собственост да бъде прехвърлено на лизингополучателя до края на срока на лизинговия договор, лизингополучателят по същество не получава всички рискове и изгоди от собствеността, в който случай лизинговият договор за земя се класифицира като оперативен лизинг. Плащане, извършено при сключване на лизингов договор или за придобиване на права на собственост върху нает имот, който е отразен счетоводно като оперативен лизинг, представлява предплатени лизингови плащания, които се амортизират през целия срок на лизинговия договор, съгласно модела на уговорените изгоди. За целите на класификацията на лизинговите договори, компонентите на лизинговия договор за земя и сгради се разглеждат отделно. Винаги, когато е необходимо за класификацията и счетоводното отразяване на лизинга на земя и сгради, минималните лизингови плащания (включително общата сума на предплатените плащания) се разпределят между компонентите за земята и тези за сградите пропорционално на съотношението между справедливите стойности на частите от лизинговия договор, които се отнасят за земята и сградите в началото на лизинговия договор.


• Съгласно МСС 40, от гледна точка на лизингополучателя е възможно делът в имот, държан по силата на оперативен лизингов договор, да се класифицира като инвестиционен имот. В този случай делът от имота се записва счетоводно като финансов лизинг, като за признаване на актива се използва методът на справедливата стойност. Лизингополучателят продължава да отчита счетоводно лизинговия договор като финансов лизинг, дори ако последващи събития доведат до промяна в същността на дела на лизингополучателя в имота, така че вече да е невъзможно неговото класифициране като инвестиционен имот.2. ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ


ПРИ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ:

• В началото на лизинговия срок финансовият лизинг трябва да се признава като актив и пасив в баланса на лизингополучателя с размер, който е равен на справедливата стойност на наетата собственост в началото на лизинговия срок или, ако е по-нисък - на настоящата стойност на минималните лизингови плащания, определени в началото на лизинговия договор. Дисконтовият процент, който се използва при изчисляване на настоящата стойност на минималните лизингови плащания, е лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, доколкото той практически може да бъде определен; ако това е невъзможно - използва се диференциалният лихвен процент по задължението на лизингополучателя. Първоначалните преки разходи, извършени от лизингополучателя, се прибавят към сумата, призната като актив.

• Минималните лизингови плащания трябва да се разпределят между финансовия разход и намалението на неплатеното задължение. Финансовият разход трябва да се разпределя по периоди за срока на лизинговия договор, така че да се получи постоянен лихвен процент за периодите по остатъчното салдо на задължението. Условните наеми се начисляват като разход за периодите, в които са извършени.


• Финансовият лизинг поражда разходи за амортизации на амортизируемите активи, както и финансови разходи за всеки отчетен период. Амортизационната политика по отношение на амортизируемите наети активи трябва да бъде съобразена с тази по отношение на собствените амортизируеми активи, а признатата амортизация трябва да се изчислява в съответствие с МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи. Ако не съществува достатъчна степен на сигурност, че лизингополучателят ще придобие собствеността до края на срока на лизинговия договор, активът трябва да бъде изцяло амортизиран през по-краткия от двата срока - срока на лизинговия договор или полезния живот на актива.


• В допълнение към разпоредбите на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване лизингополучателите трябва да оповестят следното във връзка с финансовия лизинг:

      (а) по отношение на всеки клас активи - нетната балансова сума към датата на баланса;

      (б) равнението между общата стойност на бъдещите минималните лизингови плащания към датата на баланса и тяхната настояща стойност; в допълнение предприятието трябва да оповести общата сума на минималните лизингови плащания към датата на баланса и тяхната настояща стойност за всеки от следните периоди:

                (i) не по-късно от една година;

                (ii) по-късно от една година и не по-късно от пет години;

                (iii) по-късно от пет години;

      (в) условни наеми, признати като разход за отчетния период;

      (г) общата сума на очакваните бъдещи минимални подлизингови плащания, получени по силата на неотменими подлизингови договори към датата на баланса;

      (д) общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингополучателя, включително, но не единствено, следните:

                (i) базата, на която се определят условните наемни плащания;

                (ii) наличието на опции за подновяване или за закупуване и „пълзящи клаузи" и техните условия; и

                (iii) ограничения, наложени от условията на лизинговия договор, например такива за получаване на дивиденти, допълнителен дълг и нови лизингови договори.


ПРИ ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ:

• Лизинговите плащания по оперативен лизинг трябва да се признават като разход в отчета за доходите по линейния метод за целия срок на лизинговия договор, освен ако друга системна база не е представителна за времето, през което потребителят използва изгодите на наетия актив.


• В допълнение към изискванията на МСФО 7 лизингополучателите трябва да оповестят следното във връзка с оперативните лизингови договори:

      (а) общата сума на бъдещите минимални лизингови плащания по неотменими оперативни лизингови договори за всеки от следните периоди:

                (i) не по-късно от една година;

                (ii) по-късно от една година и не по-късно от пет години;

                (iii) по-късно от пет години;

      (б) общата сума на очакваните бъдещи минимални подлизингови плащания, получени по силата на неотменими подлизингови договори към датата на баланса;

      (в) лизингови и подлизингови плащания, признати като разход за отчетния период, с отделни суми за минимални лизингови плащания, условни наеми и подлизингови плащания;

      (г) общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингополучателя, включително, но не единствено, следните:

                (i) базата, на която се определят условните наемни плащания;

                (ii) наличието на опции за подновяване или опции за закупуване и „пълзящи клаузи" и техните условия; и

                (iii) ограничения, наложени от условията на лизинговия договор, например за получаване на дивиденти, допълнителен дълг и нови лизингови договори.3. ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛИТЕ


ПРИ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ:

• Лизингодателите трябва да признават активите, държани по силата на договор за финансов лизинг, в своите баланси и да ги представят като вземане, чиято сума е равна на нетната инвестиция в лизинговия договор.


• При договорите за финансов лизинг с изключение на тези, сключени от лизингодател - производител или търговец, първоначалните преки разходи се включват в първоначалната оценка на вземанията по финансов лизинг и с тях се намалява сумата на признатия доход през целия срок на лизинговия договор. Лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, се определя така, че първоначалните преки разходи да бъдат автоматично включени в сумата на вземанията по финансовия лизинг; не се налага те да се включват отделно. За лизингодател - производител или търговец, разходите във връзка с договарянето и уреждането на лизингов договор не се включват в определението „първоначални преки разходи". Следователно тези разходи се изключват от нетната инвестиция в лизинга и се признават като разход, когато бъде призната печалбата от продажба, което при договора за финансов лизинг е нормално да стане в началното на срока на лизинговия договор.


• Признаването на финансовия доход трябва да се основава на модел, отразяващ постоянна норма на възвръщаемост за периодите върху нетната инвестиция на лизингодателя, свързана с финансовия лизинг.


• Актив по договор за финансов лизинг, класифициран като държан с цел продажба (или включен в група за освобождаване, активите в която са класифицирани като държани за продажба) в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности, се отчита в съответствие с настоящия МСФО.


• Лизингодателят - производител или търговец признава печалбата или загубата за отчетния период в съответствие с политиката, възприета от предприятието по отношение на окончателните продажби. Ако бъдат оферирани изкуствено занижени лихвени проценти, печалбата от продажбата трябва да се сведе до тази, която би била получена при начисляване на пазарен лихвен процент. Разходите, извършени от лизингодател -производител или търговец, във връзка с договарянето и уреждането на лизингов договор се признават като разход, когато бъде призната печалбата от продажба.

• Разходите, извършени от лизингодател - производител или търговец, във връзка с договаряне и уреждане на лизингов договор се признават като разход в началото на срока на лизинговия договор, тъй като те са свързани главно с реализирането на печалба от продажбата за производителя или търговеца.


• В допълнение към разпоредбите на МСФО 7 лизингодателите трябва да оповестят следното във връзка с финансовия лизинг:

      (а) равнението на брутната инвестиция в лизинговия договор към датата на баланса с настоящата стойност на минималните лизингови плащания, изискуеми към датата на баланса; в допълнение предприятието трябва да оповести брутната инвестиция в лизинговия договор и настоящата стойност на минималните лизингови плащания, изискуеми към датата на баланса, за всеки от следните периоди:

                (i) не по-късно от една година;

                (ii) по-късно от една година и не по-късно от пет години;

                (iii) по-късно от пет години.

      (б) нереализирания финансов доход;

      (в) негарантираните остатъчни стойности, начислени към дохода на лизингодателя;

      (г) натрупаната отстъпка за несъбираеми изискуеми минимални лизингови плащания;

      (д) условните наеми, признати като доход за отчетния период; и

      (е) общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингодателя.


ПРИ ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ:

• Лизингодателите представят в своите баланси активите, които са обект на оперативен лизинг, в съответствие с тяхното естество.


• Наемният доход от договори за оперативен лизинг се признава като доход по линейния метод за срока на лизинговия договор, освен ако друга системна база отразява по-точно времевия модел, при чието използване е намалена извлечената полза от наетия актив.


• Началните преки разходи, извършени от лизингодателя във връзка с договарянето и уреждането на оперативен лизинг се прибавят към балансовата стойност на наетия актив и се признават като разход през целия срок на лизинговия договор на същата база както дохода от лизинг.


• Амортизацията на амортизируемите активи, отдадени на лизинг, се извършва на база, която е в съответствие с обичайната амортизационна политика, възприета от лизингодателя по отношение на подобни активи, а амортизациите се изчисляват в съответствие с МСС 16 и МСС 38.


•     В допълнение към разпоредбите на МСФО 7 лизингодателите трябва да оповестят следното във връзка с оперативния лизинг:

      (а) общата сума на бъдещите минимални лизингови плащания по неотменими договори за оперативен лизинг и сумата им за всеки от следните периоди:

                (i) не по-късно от една година;

                (ii) по-късно от една година и не по-късно от пет години;

                (iii) по-късно от пет години;

      (б) общата сума на условните наеми, признати като доход за отчетния период; и

      (в) общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингополучателя.4. ПРОДАЖБА С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ


• Сделката за продажба с обратен лизинг е свързана с продажбата на актив и обратното наемане на същия актив. Лизинговото плащане и продажната цена обикновено са взаимозависими, тъй като се договарят в пакет. Счетоводното третиране на продажбите с обратен лизинг зависи от вида на съответния лизингов договор.


• Ако резултатът от продажба с обратен лизинг е финансов лизинг, всяко превишение на прихода от продажбата над балансовата стойност не се признава незабавно като доход във финансовите отчети на продавача лизингополучател. Вместо това то се разсрочва и амортизира през целия срок на лизинговия договор.


• Ако резултатът от продажба с обратен лизинг е оперативен лизинг и е ясно, че сделката се сключва по справедливата стойност, всяка печалба или загуба се признава незабавно. Ако продажната цена е по-ниска от справедливата стойност, всяка печалба или загуба се признава незабавно, освен в случаите, когато загубата се компенсира от бъдещите лизингови плащания под пазарната цена. В тези случаи, загубата се разсрочва и амортизира пропорционално на лизинговите плащания през периода, през който се очаква активът да бъде използван. Ако продажната цена е по-висока от справедливата стойност, превишението над справедливата стойност се разсрочва и амортизира през периода, през който се очаква активът да бъде използван.


• При договорите за оперативен лизинг, ако справедливата стойност в момента на сделката за продажба с обратен лизинг е по-ниска от балансовата стойност на актива, незабавно се признава загуба, равна на разликата между балансовата стойност и справедливата стойност.


• При финансовия лизинг не се налага подобна корекция, освен ако не е настъпила обезценка на стойността, като в този случай балансовата стойност се намалява до възстановимата стойност, в съответствие с

МСС 36.

 

 

Казус 1

Наемател ООД сключва лизингов договор на 01.07.2009 г., който продължава 9 години. Икономическият живот на актива е 10 години. Справедливата стойност на актива е  18 млн евро и лизинговите плащания от 1 000 000 са платими на всеки 6 месеца, считано от 01.01.2010 г. Сегашната стойност на минималните лизингови плащания е 16.5 млн. евро Първоначално лизинговите плащания е трябвало да започнат на 01.07.2009, но лизингодателят се е съгласил да отложи първото плащане до 01.01.2010 г. Активът е получен от предприятието на 01.07.2009 г.


Как Наемател ООД трябва да третира счетоводно лизинговия договор към 31.01.2010?


Решение:

Лизинговото задължение трябва да бъде признато, когато активът е получен от предприятието и лизинговият договор започне да тече, тоест на 01.07.2009 г. Договорът е сключен почти за целия икономически живот на актива и сегашната стойност на минималните лизингови плащания съставлява почти цялата (91%) справедливата стойност на актива, по тези две причини той трябва да бъде класифициран като финансов лизинг.

По време на 6-месечния период, преди да започне изплащането на лизинговите вноски, ще бъде натрупана лихва върху лизинговото задължение, като ще се използва лихвеният процент, заложен в договора. През периода до 31.01.2010 ще се натрупа лихва за 7 месеца. Плащането на 01.01.2010 ще бъде разпределено за плащане на лизинговото задължение и плащане на натрупаната лихва. Активът ще бъде амортизиран за целия период на лизинга (девет години) в съответствие с политиката за амортизация на ДМА.Казус 2

Наемател ООД е сключила лизингов договор за имот и сграда. Имотът не се прехвърля на предприятието в края на лизинговия период, а правото на собственост върху сградата се прехвърля след 10 години. При започване на договора стойността на земята е 90 млн евро, а на сградата 20 млн евро. Договорът е сключен на 01.01.2009 г., но първите плащания за земята 7 млн и 2 млн за сградата са се забавили и са направено със закъснение на 01.01.2010 г. Наемите са разпределени въз основа на тяхната справедлива стойност в началото на лизинговия договор, както следва: плащанията се намаляват на всеки 5 години, а срока на договора е минимум 20 години. Нетната сегашна стойност на минималните лизингови плащания на 01.01.2009 г. е била 60 млн евро за земята и 18 млн евро за сградата. Сградата се амортизира на линейна база през полезния й живот от 10 години. Ефективният лихвен процент е 8%.


Как Наемател ООД трябва да третира счетоводно този лизингов договор?


Решение:

Съгласно МСС 17, за да се прецени дали лизинговият договор е финансов или не, то трябва да се разгледа същността на сделката и да се определи степента, в която рисковете и изгодите от собствеността на наетия актив се прехвърлят на лизингополучателя. Освен това, стандартът изисква компонентите земя и сграда да се разглеждат поотделно. Прието е лизингът на земя да се третира като оперативен лизинг, освен ако правото на собственост не се прехвърля на лизингопулачателя. В примера правото на собственост не се прехвърля, сегашната стойност на лизинговите вноски е 66% от справедливата стойност на земята, което не покрива един от критериите за признаване на лизинга като финансов, а именно да бъде покрита значителна степен от цялата справедлива стойност на наетия актив (в практиката приетият праг е 75%).

Относно сградата – срокът на договора 10 год. покрива изцяло икономическият живот на актива. Сегашната стойност на минималните лизингови плащания е 90% от справедливата стойност на актива в началото на лизинга, което доказва, че лизингополучателят фактически получава сградата. От тези изводи е видно, че лизинга е финансов.

МСС 17 изисква да се разгледа същността на сделката и да се определи степента, в която рисковете и изгодите от собствеността на наетия актив се прехвърлят на лизингополучателя. Ако рисковете и изгодите от собствеността в значителна степен се прехвърлят на лизингополучателя, тогава лизинговият договор е финансов. Стандартът изисква компонентите земя и сгради да се разглеждат поотделно. Обикновено лизингът на земя се счита за оперативен лизинг, освен ако правото на собственост не се прехвърля на лизингополучателя. В нашия случай правото на собственост не се прехвърля и сегашната стойност на лизинговите плащания е само 74% от справедливата стойност на земята, което не представлява в значителна степен цялата справедлива стойност на наетия актив, а това е един от критериите за определяне на един лизингов договор като финансов. Наемател ООД ще увеличи ДМА с 18 млн  евро и със същата сума ще увеличи и нетекущите си задължения, които ще бъдат намалени с плащането от 2 млн евро на 01.01.2010 г.  и увеличени с начисленията за лихви (18 млн*0.08 или1.4 млн).

Земята няма да бъде показана в счет. баланс и наемите по оперативен лизинг ще бъдат включени в отчета за доходите.Казус 3

Алба ООД продава една машина на дъщерна фирма, която е 100% нейна собственост и я отдава на обратен лизинг за период от 5 години. Оставащият полезен живот на машината е 12 години. Продажната цена на машината е 15% по-ниска от нейната балансова и пазарна стойност. Наемите на лизинга се базират на пазарните стойности. Предприятието няма право да купи обратно машината.


Как Алба ООД трябва да третира счетоводно тази сделка?


Решение:

Най-вероятно договорът ще бъде класифициран като оперативен, тъй като лизинга не покрива значителна част от живота на машината (41%). Въпреки че наемите са базирани на пазарните стойности, продажната цена е по-нисък от балансовата и пазарната стойност и тази загуба няма да се компенсира от бъдещите наеми. По тази причина загубата трябва да се признае веднага.

Сделката ще бъде призната в индивидуалните отчети на предприятието, но ще бъде елиминирана при консолидация. Алба ООД няма право да закупи обратно актива, но тъй като двете предприятия са свързани лица, то трябва да се прецени дали не е вероятно да упражни контрол върху актива, чрез 100% си участие в дъщерното дружество. Това би могло да повлия върху преценката за класификация на лизинговия договор.Казус 4

Алба ООД наема професионална копирна машина за период от 3 години. Икономическият живот на актива е 5 години. Предприятието има право да купи машината в края на лизинговия срок за 50% от неговата пазарна стойност плюс номинално плащане от 0.5% от пазарната стойност на актива към тази дата. Това номинално плащане трябва да покрие разходите по продажбата на машината.


Как Алба ООД трябва да третира счетоводно договора?


Решение:

Предприятието има вероятност да закупи автомобила на установената цена, тъй като ще бъде продаден за 50% от пазарната му стойност плюс номинално вземане. Следователно договорът е финансов лизинг. В ПКР 15 Оперативни лизингови договори – стимули е разяснено признаването на стимули в оперативни лизингови договори от страна на лизингополучателия и лизингодателя. Лизинговите стимули трябва да се разглеждат като неразделна част от възнаграждението за наем на актива. МСС 17 изисква стимулите да се признават и от двете страни (лизингополучател и лизингодател) за целия срок на лизинга, като се използва методът на еднократната амортизация, приложен към нетното възнаграждение и да отчитани като намаление на лизинговия приход/разход.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• СС 17 - Лизинг изисква отчитането като актив на финансовите разходи за бъдещи периоди за лихвите по договори за финансов лизинг за целия срок на лизинга при лизингополучателя. Според Общите положения за изготвянето и представянето на финансови отчети към МСФО такива разходи за бъдещи периоди не са актив (само предплатените разходи отговарят на дефиницията за актив).

• В СС 17 - Лизинг се изисква текущите финансови разходи да бъдат признавани на пропорционална база, докато МСС 17 Лизинг изисква това да става на база присъщия лихвен процент на лизинговия договор (параграф 20 от МСС 17).

• МСС 17 Лизинг разграничава финансовия лизинг при лизингодателя на два вида: (а) пряк финансов лизинг, и (б) финансов лизинг на производители и търговци (продажбен тип). В СС 17 - Лизинг по същество е възприет само продажбения тип (при който се отчита и печалба/загуба от първоначалната продажба).

• Първоначалните преки разходи при оперативния лизинг при наемодателя се капитализират (прибавят се към балансовата стойност на актива) и се признават като текущ разход на линейна база през срока на лизинга (пар. 52). Не се разрешава да се отчитат като текущи. Според СС 17 - Лизинг такива разходи се отчитат като текущи за периода на извършването им (т. 5.3).

• Първоначалните преки разходи (за уреждане на лизинговия договор) при финансовия лизинг според МСС 17 Лизинг при лизингодателя (ако са за негова сметка) се капитализират, като се прибавят към сумата, призната като актив (и се амортизират съобразно възприетия от предприятието метод на амортизация на актива)(пар. 24).В СС 17 - Лизинг няма регламент по въпроса.

Същият тип разходи при лизингодателя (ако са за негова сметка) по финансов лизинг съгласно МСС 17 се отчитат: (а) като текущи, ако е финансов лизинг на производители и търговци (пар. 46); (б) капитализират се, като се прибавят към вземането по лизинга и водят до преизчисляването на присъщия (ефективен) лихвен процент, който става по-малък, и чрез отчитането на по-малък размер на дохода от лихви се признават като текущи (пар. 38). В СС 17 няма регламент по въпросаКоментари

-->