Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Резюме на МСС 16 – Имоти, Машини и Съоръжения

Публикувано на: 22.12.2010

ЦЕЛ

               Целта на МСС 16 е да определи счетоводното третиране на имотите, машините и съоръженията, така че ползвателите на финансовите отчети да могат да разпознават информацията за инвестициите на предприятието в имоти, машини и съоръжения и промените в такива инвестиции. Основните въпроси при отчитането на имотите, машините и съоръженията са признаването на активите, определянето на балансовите им стойности и амортизационните разходи и загубите от обезценка, които трябва да бъдат признати във връзка с тях.

ОБХВАТ

               Настоящият Стандарт се прилага при отчитането на имоти, машини и съоръжения, освен когато друг МСС изисква или разрешава различно счетоводно третиране.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Стандартът не се прилага за:

                (а) имоти, машини и съоръжения, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности;

                (б) биологични активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41 Земеделие); или

                (в) признаване и оценяване на активи за проучване и оценка (вж. МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси); или

                (г) права върху природни залежи и резерви от рода на нефт, природен газ и подобни невъзстановими ресурси.

                Настоящият Стандарт обаче се прилага за имоти, машини и съоръжения, използвани за разработване или поддържане на активи, попадащи под точките (б) и (г).

                Други стандарти може да изискват признаването на актив от имоти, машини и съоръжения въз основа на подход, различен от подхода в настоящия Стандарт. Например МСС 17 Лизинг изисква от предприятието да оценява своето признаване на обект от лизингови имоти, машини и съоръжения въз основа на прехвърлянето на рискове и изгоди. Въпреки това в подобни случаи всички други аспекти на счетоводното третиране на тези активи, включително амортизацията, се определят от изискванията на настоящия Стандарт.

                Предприятието следва да прилага настоящия Стандарт за имоти, които се строят или разработват за бъдещо използване като инвестиционни имоти, но все още не отговарят на дефиницията на „инвестиционен имот" в МСС 40 Инвестиционни имоти. След като приключи строителството или разработката, имотът става инвестиционен имот и предприятието е длъжно да прилага МСС 40. МСС 40 се прилага също и за съществуващите инвестиционни имоти, които са в процес на преобразуване за продължаваща употреба като инвестиционни имоти. Предприятие, което използва модела на цената на придобиване за инвестиционни имоти съгласно МСС 40, трябва да използва модела на цената на придобиване и по настоящия Стандарт.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Балансова стойност - сума, с която един актив се признава в баланса, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации, както и натрупаната загуба от обезценка.

                Цената на придобиване - сума от заплатените парични средства или парични еквиваленти или справедливата стойност на друга престация за придобиването на един актив към момента на придобиването или създаването му или, където е приложимо, сумата, отнасяща се към този актив, когато е признат първоначално в съответствие с конкретни изисквания на други МСФО, например МСФО 2 Плащане на базата на акции.

                Амортизируема сума - цена на придобиване на актива или друга стойност, заменяща я във финансовите отчети, намалена с остатъчната стойност.

                Амортизация - систематично разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му живот.

                Специфична за предприятието стойност - настоящата стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да възникнат от продължаваща употреба на актив и от неговото освобождаване в края на полезния му живот или очаква да възникнат при уреждането на пасив.

                Справедлива стойност - сума, за която един актив може да бъде разменен между осведомени и желаещи несвързани лица в сделка при справедливи пазарни условия.

                Загуба от обезценка - сума, с която балансовата стойност на актива надвишава неговата възстановима стойност.

                Имоти, машини и съоръжения - материални активи, които:

                (а) се държат от предприятието, за да се използват за производството или доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели;

                (б) се очаква да бъдат използвани през повече от един период.

                Възстановима сума - по-високата от нетната продажна цена на актива и неговата стойност в употреба.

                Остатъчна стойност - приблизително оценена сума, която предприятието би получило понастоящем при освобождаването от един актив, след като се приспаднат приблизителните разходи по освобождаването от него, ако активът вече е на възраст и в състоянието, в което се очаква да бъде в края на полезния му живот.

                Полезен живот:

                (а) периодът,  през  който  един актив  се  очаква да бъде  наличен  за използване от предприятието; или

                (б) броят на произведените или подобни единици, които се очаква предприятието да получи от актива.


1. ПРИЗНАВАНЕ


• Цената на придобиване на отделен имот, машина и съоръжение се признава за актив само ако:

                (а) е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически изгоди, свързани с актива; и

                (б) цената на придобиване на актива може надеждно да бъде оценена.


• Резервни части и сервизно оборудване обикновено се отчитат като материални запаси и се признават като печалба или загуба в момента на влагането им. Основни резервни части и резервно оборудване обаче се считат за имоти, машини и съоръжения, когато предприятието очаква да ги използва през повече от един период. По същия начин, ако резервните части и сервизното оборудване могат да се използват само във връзка с отделен имот, машина и съоръжение, те се отчитат като имоти, машини и съоръжения.


2. ОЦЕНКА ПРИ ПРИЗНАВАНЕ


• Цената на придобиване на един имот, машина и съоръжение включва:

                (а) неговата покупна цена, включително митата и невъзстановимите данъци върху покупката, след приспадане на всички търговски отстъпки;

                (б) всякакви разходи, пряко отнасящи се до придвижването на актива до местоположението и привеждането му в състояние, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството; (пример: разходи за персонала (вж. МСС 19 Доходи на наети лица), произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива от имоти, машини и съоръжения ; разходи за подготовката на обекта; разходи за първоначална доставка и обработка; разходи за инсталиране и монтаж; разходи за тестване дали активът функционира правилно след приспадане на нетните приходи от продажба на произведените единици до привеждане на актива на това местоположение и в това състояние (например мостри, произведени по време на изпитанието на оборудването) и професионални хонорари);

                (в) първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актива и възстановяване на обекта, на който е разположен, задължението, което предприятието поема при придобиването на актива или като последствие от използването на актива през определен период за цели, различни от производството на материални запаси през този период.


• Предприятието прилага МСС 2 Материални запаси към разходите по задължения за демонтаж, преместване и възстановяване на обекта, на който е разположен активът, които са направени през определен период като резултат от използването на актива за производството на материални запаси през този период. Задълженията за разходи, отчитани в съответствие с МСС 2 или МСС 16, се признават и оценяват в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.


• Признаването на разходи в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения се преустановява, когато активът е на местоположението и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството.


3. ОЦЕНКА НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ


• Цената на придобиване на актив от имоти, машини и съоръжения е еквивалента на цената в брой към датата на признаване. Когато плащането се разсрочва след нормалните кредитни срокове, разликата между еквивалента на цената в брой и общата сума на плащанията се признава за лихвен разход през периода на кредита, освен ако лихвеният разход се признава в балансовата стойност на актива в съответствие с разрешения алтернативен счетоводен метод, предвиден в МСС 23.


• Един или повече активи от имоти, машини и съоръжения могат да се придобиват в замяна за непаричен актив или активи, или комбинация от парични и непарични активи. Цената на придобиване на такъв актив от имоти, машини и съоръжения се определя по справедливата стойност, освен ако:

(а) сделката по размяна няма търговско съдържание; или

(б) справедливата стойност нито на получения актив, нито на дадения актив може надеждно да бъде оценена.

Придобитият актив се оценява по този начин, дори ако предприятието не може незабавно да отпише предавания актив. Ако придобитият актив не е оценен по справедлива стойност, неговата цена на придобиване се определя по балансовата стойност на предадения актив.


• Цената на придобиване на актив от имоти, машини и съоръжения държан от наемател по финансов лизингов договор, се определя, като се следват принципите, изложени в МСС 17.


• Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията може да се намалява с отпуснатите правителствени дарения в съответствие с МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ.


4. ОЦЕНКА СЛЕД ПРИЗНАВАНЕ


• Предприятието избира модела на цената на придобиване или модела на преоценка като своя счетоводна политика и прилага тази политика към цял клас имоти, машини и съоръжения.


• Модел на цената на придобиване - след признаване като актив, една позиция от имоти, машини и съоръжения се отчита по нейната цена на придобиване минус натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.


• Модел на преоценка - след първоначалното признаване за актив всеки имот, машина и съоръжение, чиято справедлива стойност може да се оцени надеждно, се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката минус всички последвали натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка. Преоценките се правят достатъчно редовно, за да се гарантира че балансовата сума не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на счетоводния баланс.


                Справедливата стойност на земя и сгради обикновено се определя на базата на пазарни доказателства чрез оценка, която обикновено се извършва от професионални квалифицирани оценители. Справедливата стойност на машини и съоръжения обикновено е пазарната им стойност, определена чрез оценка.

                Когато липсват доказателства за пазарната стойност поради специализирания характер на имота, машините и съоръженията и тъй като тези активи рядко се продават, освен като част от продължаващ функционирането си бизнес, може да е необходимо предприятието да оцени справедливата им стойност, като използва подхода на доходите или на амортизираната възстановителна стойност.


•Когато се преоценява отделен имот, машина и съоръжение цялата натрупана амортизация към датата на преоценката се третира по един от следните начини:

                (а) преизчислява се пропорционално на промяната в брутната балансова стойност на актива, така че балансовата стойност на актива след преоценката да е равна на преоценената му стойност. Този метод се използва обикновено, когато активът се преоценява посредством индекс за определяне на амортизираната му възстановима стойност;

                (б) отписва се за сметка на брутната балансова стойност на актива, а нетната стойност се преизчислява спрямо преоценената стойност на актива. Този метод често се използва за сгради.

                Когато се преоценява имот, машина и съоръжение, се преоценява целият клас имоти, машини и съоръжения, към който този актив принадлежи. Клас имоти, машини и съоръжения представлява група активи със сходен характер и употреба в дейностите на предприятието.

                Когато балансовата сума на един актив се увеличава в резултат на преоценка, увеличението се отчита директно в собствения капитал в статията „Резерв от преоценки". Увеличението от преоценка обаче се признава за печалба или загуба, доколкото възстановява обратно намаление от преоценка на същия актив, което преди това е признато за печалба или загуба.

                Когато балансовата стойност на един актив се намалява в резултат на преоценка, намалението се признава за печалба или загуба. Намалението обаче се отразява пряко като намаление на собствения капитал в „Резерв от преоценки", до размера на кредитно салдо, съществуващо в „Резерв от преоценки", по отношение на този актив.

                Резервът от преоценки, включен в собствения капитал по отношение на актив от имоти, машини и съоръжения, може да се прехвърля директно към неразпределената печалба, когато активът бъде отписан. Това може да означава прехвърляне на целия резерв при изваждане от употреба или освобождаване от актива. Част от преоценката обаче може да бъде прехвърлена при използването на актива от предприятието. В такива случаи сумата на прехвърлената преоценка представлява разликата между амортизацията въз основа на преоценената балансова стойност на актива и амортизацията въз основа на цената на придобиване. Прехвърлянето от „Резерва от преоценки" в неразпределената печалба не се извършва посредством отчета за доходите.

                Ефектът върху подоходните данъци, ако има такъв, който е резултат от преоценяването на имоти, машини и съоръжения, се признава и оповестява в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.


5. АМОРТИЗАЦИЯ


• Всяка част от актив на имоти, машини и съоръжения с цена на придобиване, която е значителна по отношение на общата стойност на актива, се амортизира отделно.


• Амортизационният разход за всеки период се признава в печалбата или загубата, освен ако е включен в балансовата стойност на друг актив. (пример: амортизацията на производствени машини и съоръжения се включва в разходите за преобразуване на материалните запаси (вж. МСС 2))


6. АМОРТИЗИРУЕМА СУМА И ПЕРИОД НА АМОРТИЗАЦИЯ


• Амортизируемата сума на актив се разпределя систематично върху целия му полезен живот.


• Остатъчната стойност и полезният живот на актив се преразглеждат най-малко при приключването на всяка финансова година и ако очакванията се различават от предишни приблизителни оценки, промените следва да се отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с МСС 8 Счетоводни политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.


• Амортизация се признава дори ако справедливата стойност на актива надвишава неговата балансова стойност, стига остатъчната стойност на актива да не надвишава балансовата му стойност (тогава амортизационно отчисление на актива е нула). Ремонт и поддръжка на актива не премахват необходимостта той да бъде амортизиран.


• Амортизируемата сума на всеки актив се определя след приспадане на остатъчната стойност на актива. На практика остатъчната стойност на актива често е незначителна и затова не е съществена за изчисляването на амортизируемата сума.


• Амортизацията на актива започва, когато той е налице за употреба, т.е. когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Амортизирането на актива се преустановява на по-ранната от датата, на която активът е класифициран като държан за продажба (или включен в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба в съответствие с МСФО 5) и датата, на която активът е отписан. Следователно амортизацията не се преустановява, когато активът не се използва или се извади от активна употреба, освен ако активът е изцяло амортизиран. При методите на амортизация според използването обаче, амортизационното отчисление може да е нула, когато няма производство.


• Полезният живот на актива може да е по-кратък от икономическия му живот. Оценката на полезния живот на актива е въпрос на преценка въз основа на опита на предприятието с подобни активи.


• Ако себестойността на земята включва разходите за демонтаж, преместване и възстановяване на обекта, тази част от актива земя се амортизира през периода, през който са получавани изгоди от извършването на тези разходи. В някои случаи самата земя може да има ограничен полезен живот, в които случаи тя се амортизира по начин, който отразява изгодите, които ще бъдат извлечени от нея.


7. МЕТОД НА АМОРТИЗАЦИЯ


• Използваният метод на амортизация отразява модела, по който се очаква бъдещите икономически изгоди да бъдат реализирани от предприятието.


• Методът на амортизация, прилаган за актив, се преглежда най-малко при приключване на финансовата година и ако е настъпила значителна промяна в очаквания модел на реализиране на икономическите изгоди, свързани с тези активи, методът се променя, за да отрази променения модел. Такава промяна се отчита като промяна в приблизителна счетоводна оценка в съответствие с МСС 8.


8. ОБЕЗЦЕНКА


• За да определи дали даден имот, машина или съоръжение са обезценени, предприятието прилага МСС 36 Обезценка на активи. Този Стандарт пояснява начина, по които предприятието преразглежда балансовата сума на своите активи и по който определя възстановимата стойност на актива и кога се признава или се възстановява обратно загуба от обезценка.


9. ОТПИСВАНЕ


• Балансовата стойност на даден имот, машина или съоръжения се отписва:

                (а) при продажба, или

                (б) когато не се очакват никакви други икономически изгоди от неговото използване или при освобождаването от него.


• Печалбите или загубите, възникващи при отписването на имот, машина или съоръжения, да се включат в печалбата или загубата, когато активът бъде отписан (освен ако МСС 17 изисква друго при продажба и обратен лизинг). Печалбите не се класифицират като приход.


• Освобождаване от актив от имоти, машини и съоръжения може да настъпи по различен начин (напр. чрез продажба, сключване на финансов лизинг или чрез дарения). При определяне датата на освобождаване от актива, предприятието прилага критериите на МСС 18 Приходи за признаване на приход от продажбата на стоки. МСС 17 се прилага за освобождаване чрез продажба и обратен лизинг.


• Печалбата или загубата, възникващи при отписването на имот, машина или съоръжения, се определят като разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива.


Пример за счетоводно третиране на преоценка

Алба ООД притежава съоръжение с първоначална цена 200 000. В деня на преоценката натрупаната амортизация възлиза на 100 000. Справедливата стойност на актива, по аналогия с транзакциите със сходни активи, се изчислява на 110 000. Счетоводните записвания са както следва:


Дт Натрупани амортизационни отчисления

100 000

                               Кт Себестойност на актива

100 000


Това се явява елиминиране на натрупаните амортизационни изчисления спрямо себестойността на актива.


Дт Себестойност на актива

10 000

                               Кт Резерв от преоценки

10 000


Това се явява увеличение на нетната стойност на актива спрямо справедливата стойност


Нетният резултат е, че активът има балансова стойност от 110 000 :

200 000 – 100 000 + 10 000 .


Пример за промяна в полезния живот и остатъчната стойност

Алба ООД притежава актив с първоначална стойност от 100 000. При придобиването му, ръководството е решило, че полезният живот е 10 години, като остатъчната стойност в този случай е 10 000. Активът сега е на 5 г. и през това време не са правени промени на така изчислената остатъчна стойност. В края на петата година ръководството преразглежда полезния живот и остатъчната стойност и решава, че полезния живот може да бъде удължен до 13 години предвид програмата по поддръжката, приета от фирмата. В резултат на това, остатъчната стойност се намалява до 5 000. Тези промени в изчисленията ще се извършат по следния начин:


Активът има балансова стойност 55 000 в края на петата година: 100 000 (стойност) намалена с 45 000 (натрупани амортизационни  отчисления). Натрупаната амортизация се изчислява като:


Амортизуемата сума се равнява на себестойността, намалена с остатъчната стойност: 100 000 – 10 000 =90 000

Годишна амортизация: амортизуемата сума разделена на полезния живот = 90 000/10= 9 000


Натрупана амортизация: 9 000 х броя на годините (5) = 45 000.


Промяната на полезния живот до 13 години означава, че остава 8 години полезен живот (13-5). Променената амортизуема сума е 50 000:балансовата стойност от 55 000 – променената остатъчна стойност от 5 000. В този случай амортизационните отчисления трябва да бъдат 6 800 годишно (50 000 разделено на 8 години).


ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Финансовите отчети оповестяват данни за всеки клас имоти, машини и съоръжения:

                • базите за оценяване, използвани за определяне на брутната балансова стойност;

                • използваните методи на амортизация;

                • полезния живот или използваните норми на амортизация;

                • брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на отчетния период; и              

                • активи, класифицирани като оставени на съхранение с цел продажба;

                • придобивания чрез бизнес комбинации;

                • увеличения или намаления, произтичащи от преоценки, загуби от обезценка и анулирания;

                • амортизацията;

                • нетните курсови разлики, признати според МСС 21;

                • други промени;

                • съществуването и сумите на ограниченията върху правото на собственост;

                • активи, обявени като обезпечение на задължения;

                • активи, които се строят в момента;

                • задължения по договори за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване;

                • компенсации за обезценени, изгубени или изоставени активи.


                Когато отделни имоти, машини или съоръжения се посочват по преоценени стойности, се оповестява следното:

                • дата на преоценката;

                • дали е участвал независим оценител;

                • методите и значителните предположения, приложени в приблизителната оценка на справедливите стойности на активите;

                • степента, до която справедливите стойности на активите са определени пряко чрез препратка към актуални цени на активен пазар или скорошни пазарни преки сделки между независими страни при справедливи пазарни условия или са оценени приблизително, като са използвани други техники на оценка;

                • за всеки преоценен клас имоти, машини и съоръжения, балансовата сума, която би била призната, ако активите се отчитаха съгласно метода на цената на придобиване; и

                • преоценъчният резерв, като се посочват движенията през отчетния период и всички ограничения върху разпределянето на резерва между акционерите.


РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Според МСС 16 амортизирането на актив не се преустановява, ако той е неизползван, изваден от активна употреба или е държан за изваждане от употреба (освен ако е напълно амортизиран). Според СС 4 е тъкмо обратното - позволява се да не се начисляват амортизации на дълготрайни активи, консервирани за периода, през който не се употребяват в дейността (най-малкото една година)(т. 1, буква "г"). НСС 16 изисква предприятията да определят праг на същественост (под който придобитите активи се признават като текущ разход) за всички дълготрайни активи, докато МСС 16 няма подобни изисквания. В НСС съществува специален стандарт, регламентираш амортизациите – НСС 4, в МСС/МСФО няма отделен стандарт за амортизации.Коментари

-->