Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Резюме на МСС 10 – Събития след Края на Отчетния Период

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

               Целта на настоящия стандарт е да определи: (i) кога едно предприятие трябва да коригира финансовите си отчети заради събития настъпили след края на отчетния период и (ii) оповестяванията, които предприятието трябва да направи относно датата на утвърждаване на финансовите отчети за издаване, както и събитията след края на отчетния период.

ОБХВАТ

                 Стандартът се прилага за отчитане и оповестяване на събития след края на отчетния период.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                 Няма.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Събития след края на отчетния период - събития (благоприятни и неблагоприятни), които възникват между края на отчетния период и датата, на която финансовите отчети са утвърдени за издаване (дори ако тези събития възникват след публикуването на обявената печалба и друга финансова информация).

                Коригиращи събития - доказват условия, съществували към края на отчетния период. Водят до корекции на сумите, признати във финансовите отчети, за да се отразят коригиращите събития, настъпили след края на отчетния период.

                Некоригиращи събития - тези, които са показателни за условия, възникнали след края на отчетния период. Предприятието не коригира сумите, признати във финансовите отчети.

                Дата на утвърждаване на финансовите отчети за публикуване (издаване) – датата на която в зависимост от управленската структура и законовите изисквания управляващият орган взема решение за публикуване на финансовите отчети.


1. ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ


• Процесът по утвърждаване на финансовите отчети за издаване варира в зависимост от структурата на управление, законовите изисквания и процедурите по изготвянето и приключването на финансовите отчети.


• Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на датата на утвърждаване от управляващия орган (съвет на директорите, управителен съвет и т.н.)


Пример:

На 18 март 20X2 г. съветът на директорите разглежда финансовите отчети и официално ги утвърждава за издаване. Предприятието обявява своята печалба и друга финансова информация на 19 март 20X2 г. Акционерите одобряват финансовите отчети на 15 май 20X2 г.

Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 март 20X2 г.


Пример:

На 18 март 20X2 г. ръководството на едно предприятие утвърждава финансовите отчети за издаване пред надзорния съвет. Надзорният съвет е съставен единствено от лица, които не участват в изпълнителното ръководство. Надзорният съвет одобрява финансовите отчети на 26 март 20X2 г, а акционерите – на 15 май 20X2 г.

Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 май 20X2 г.


 • Коригиращи събития – водят до корекции на сумите във финансовите отчети. Следните събития са примери за коригиращи събития: 

                               - решение след края на отчетния период на съдебно дело, което потвърждава, че предприятието вече е имало съществуващо задължение към края на отчетния период (предприятието коригира вече признатата провизия, свързана с това съдебно дело или признава нова провизия ако такава не е била начислена);

                               - получаване на информация след края на отчетния период, показваща, че даден актив е бил обезценен към края на отчетния период (при несъстоятелност на клиент, възникнала след края на отчетния период, продажбата на материални запаси след края на отчетния период по цени по-ниски от балансовата стойност);

                               - разкриване на измама или грешки, които показват, че финансовите отчети са неверни.


• Некоригиращи събития - предприятието не коригира сумите, признати във финансовите отчети, а оповестява съществените събития настъпили след края на отчетния период. Следните са пример за некоригиращо събитие след края на отчетния период:

                               - намаляването на пазарната стойност на инвестициите между края на отчетния период и датата, на която финансовите отчети са утвърдени за издаване. Намаляването на пазарната стойност обикновено не се свързва със състоянието на инвестициите към края на отчетния период, но отразява обстоятелства, които са възникнали впоследствие.

                               - значима бизнес комбинация след края на отчетния период;

                               - оповестяване на план за преустановяване на дейността или важно преструктуриране;

                               - важни покупки на активи, класифициране на активи като активи за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, освобождавания на активи или изземване на важни активи от правителството;

                               - разрушаване на важна производствена единица в резултат на пожар след края на отчетния период;

                               - важни сделки с обикновени акции и сделки с потенциални обикновени акции след края на отчетния период (например такива водещи до промяна в собствеността);

                               - сключване на значими договори за креди след края на отчетния период; 

                               - необичайно големи промени след края на отчетния период в цената на активите или валутните курсове;

                               - промени в данъчните ставки или данъчните закони, приети или обявени след края на отчетния период, които имат съществен ефект върху текущите и отсрочените данъчни активи и пасиви

                               - поемане на значителни ангажименти или условни пасиви, например чрез издаване на значителни гаранции;

                               - започване на важен съдебен спор след края на отчетния период.              


• МСС 33 Нетна печалба на акция изисква от предприятието да оповести описание на сделки с обикновени акции и сделки с потенциални обикновени акции след края на отчетния период (различни от капиталови или бонус емисии, разделяне на акции или анулиране на разделяне на акции), които следва да се коригират в съответствие с МСС 33);


• Дивиденти – в случай че предприятието декларира дивиденти след края на отчетния период, то не признава тези дивиденти като задължение към края на отчетния период. С други думи декларирането на дивиденти след края на отчетния период, но преди финансовите отчети да са оторизирани за издаване, не представлява коригиращо събитие и тези дивиденти се оповестяват в пояснителните бележки в съответствие с МСС 1 Представяне на финансови отчети.


2. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ


• Предприятието не изготвя финансовите си отчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако ръководството прецени след края на отчетния период, че възнамерява да го ликвидира или да преустанови дейността му, или че няма никаква друга реалистична алтернатива, освен да направи това.


• Влошаването на оперативните резултати и финансовото състояние след края на отчетния период може да покаже необходимост да се обмисли дали принципът за действащото предприятие е все още подходящ за прилагане.


• Ако принципът за действащо предприятие вече не е подходящ, ефектът е толкова всеобхватен, че стандартите изискват фундаментална промяна в базата за счетоводно отчитане.


Казус 1

Ръководството на Алба Корп. е изготвило финансовия отчет на дружеството към 31.12.2009 г. на 10 март 2010 г. Съветът на директорите е разгледало отчета на 25 март 2010 г., на която дата съветът го е одобрил и разрешил неговото приключване и предаване. На 15 април 2010 г. се е състояло годишното общо събрание, което одобрява отчетите. На 30 юни 2010 г. отчетът е публикуван в търговския регистър.


Коя е датата на издаване на финансовия отчет съгласно МСС 10?


Решение:

Датата на издаване на финансовия отчет на Алба Корп. За годината завършваща на 31.12.2009 г. е 25 март 2010 г.  – датата, на която съветът на директорите го е одобрил и предал (а не датата, на която акционерите на общото събрание са го одобрили). Следователно всички събития настъпили между 31.12.2009 и 25.03.2010 г.  трябва да бъдат разгледани и да се прецени дали трябва да бъдат отчетени съгласно МСС 10.


Казус 2

През 2008 г. срещу Алба ООД е заведено дело от клиент в размер на 20 млн евро. за неизпълнени срокове по договор. На базата на мнението на юристите компанията отчита 15 млн. евро провизия в отчетите си към 31.12.2008 г. На 20 февруари 2009 г. съда взима решение в полза на клиента и нареждане Алба ООД да заплати 18 млн .евро. Финансовият отчет е изготвен от ръководството на 31.01.2009 г.  и е одобрен на 25.02.2009 г.


Трябва ли Алба ООД да коригира финансовия си отчет завършващ на 31.12.2008 г.?


Решение:

Алба ООД следва да коригира провизията с 3 млн. евро, тъй като решението на съда е преди датата на одобрение на отчетите.Ако решението на съда беше излязло след 25.02.2009 г., то събитието щеше да се счита, че е настъпило след датата на отчетния период и корекция нямаше да се налага.


Казус 3

На Алба АД е назначена ревизия за годината завършваща на 31.12.2009 г. Ревизията е приключила на 31.01.2010 год. Финансовият отчет е подписан от генералния директор на 15.03.2010 г.  и одобрен от акционерите на 31.03.2010 г. Настъпили са следните събития:

1. На 15.01.2010 г. клиент, който дължи на Алба АД 500 000 евро е обявил фалит. Във финансовият отчет на Алба ООД има графа съмнителни дългове и там е посочена стойност от 60 000 евро.

2. Акционерният капитал на Алба АД е разделен на 1 000 000 акции. На 05.01.2010 г. фирмата обявява премиален тираж в размер на 50 000 акции.

3. На 10.12.2009 г. в следствие на пожар е унищожено оборудване на стойност 200 000 евро. На 31.12.2009 г. компанията подава заявка за възстановяване на сумата от 150 000 към застрахователната компания. След проверка от страна на застрахователите се установява, че пожарът е причинен по вина на работник на Алба АД. и задължението по тази престация е 0.


Как трябва да се осчетоводят посочените събития?


Решение:

1. Фалитът на клиента е бил налице към датата на приключване на баланса и е събитие, изискващо корекция. Така че Алба АД ще увеличи сумата в графа съмнителни вземания от 60 000 евро на 500 000 евро.

2. Съгласно МСС 33 емисиите на акции не са събития, които изискват корекция, но е необходимо да бъдат оповестени в приложенията към отчетите.

3. Тъй като активите погинали в пожара са били налични към датата на отчета, то случаят е събитие, изискващо корекция. Алба АД трябва да коригира вземането по претенцията към застрахователната компания на 0.


ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Предприятието оповестява следното:

                (а) дата на утвърждаване за издаване и кой е извършил това одобряване (ако собствениците на предприятието или други лица имат право да изменят и допълват финансовите отчети след тяхното издаване, предприятието оповестява този факт).

(б) информация относно съществени некоригиращи събития, настъпили след отчетния период но преди датата на утвърждаване на финансовите отчети за издаване, включваща: естеството на събитието и приблизителната оценка на финансовия му ефект или заявление, че не може да бъде направена такава оценка.


РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Няма съществени различия. Коментари

-->