Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Резюме на МСС 8 – Счетоводни Политики, Промени в Счетоводните Оценки и Грешки

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

                Целта на настоящия Стандарт е да предпише критериите за подбор и промяна на счетоводната политика, както и счетоводното третиране и оповестяване на промените в счетоводната политика, счетоводните приблизителни оценки и коригиране на грешки. Настоящият Стандарт има за цел да подобри значението и надеждността на финансовите отчети на предприятието, както и съпоставимостта на тези финансови отчети във времето и спрямо финансовите отчети на други предприятия.

                Изискванията за оповестяване на счетоводната политика, освен тези, отнасящи се за промените в счетоводна политика, са разгледани в МСС 1 Представяне на финансови отчети.

ОБХВАТ

                Настоящият Стандарт се прилага при подбора и прилагането на счетоводните политики и отразяването на промените в счетоводните политики, счетоводните приблизителни оценки и коригиране на грешки от предходен период.

                Данъчните ефекти от корекциите на грешки от предходен период и корекции с обратна сила за отразяване на промени в счетоводната политика се признават и оповестяват в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Няма.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Счетоводна политика - конкретни принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, прилагани от предприятието при изготвяне и представяне на финансовите отчети.

                Промяна в счетоводна приблизителна оценка - корекция на балансовата стойност на даден актив или пасив, или сумата на периодичното потребление на даден актив, получена след оценка на сегашното състояние и очакваните бъдещи изгоди и задължения, свързани с активите и пасивите. Промени в счетоводните приблизителни оценки настъпват в резултат на нова информация или ново развитие и в тази връзка не се третират като корекции на грешки.

                Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) - Стандартите и Разясненията, приети от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС ).

                Те обхващат:

                (а) Международни стандарти за финансово отчитане;

                (б) Международни счетоводни стандарти;

                (в) Разясненията, дадени от Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за разяснения (ПКР).

                Същественост - пропуски и неточно представяне на позиции са съществени, ако те биха могли, поотделно или заедно, да повлияят на икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера и естеството на пропуските или неточното представяне, преценявано спрямо заобикалящите обстоятелства. Размерът или естеството на позиция, или комбинация от двете, могат да бъдат определящия фактор.

                Грешки от минал период - пропуски или неточно представяне на финансовите отчети на предприятието за един или повече минали периоди, произтичащи от неизползване или неправилно използване на надеждна информация, която:

                (а) е била налична към момента, в който финансовите отчети за тези периоди са били утвърдени за публикуване; и

                (б) е могла, при полагането на разумни усилия, да бъде получена и взета предвид при изготвянето и представянето на тези финансови отчети.

                Тези грешки включват ефектите от математически грешки, грешки при прилагане на счетоводната политика, недоглеждане или неточно представяне на факти и измами.

                Прилагане с обратна сила - прилагането на нова счетоводна политика по отношение на операциите, други събития и условия, все едно винаги се е прилагала новоприетата счетоводна политика.

                Преизчисляване с обратна сила - коригиране на признаването, оценяването и оповестяването на сумите на елементи от финансовите отчети, все едно не са възниквали грешки за предходен период.

                Практическа неприложимост - дадено изискване е практически неприложимо, когато предприятието не може да го приложи, след като е направило всички разумни усилия за това. За конкретен минал период прилагането на промяна в счетоводната политика с обратна сила или преизчисляване със задната дата, за да се коригира грешка, се счита практически неприложимо в следните случаи:

                (а) не могат да се установят ефектите от прилагането или преизчисляването с обратна сила;

                (б) прилагането или преизчисляването с обратна сила изисква изготвяне на предположения за това какви биха били намеренията на ръководството в този период; или

                (в) прилагането или преизчисляването с обратна сила изисква съществени преоценки на сумите и за целите на тези оценки не е възможно от общата информация да се извлече обективна информация, която:

                               (i) да докаже съществуването на обстоятелства към датата(ите), спрямо които тези суми следва да бъдат признати, оценени и оповестени; или

                                (ii) е трябвало да бъде налична към момента, в който финансовите отчети за този минал период са били утвърдени за публикуване.

                Прилагане за бъдеще на промяна в счетоводната политика и признаване на ефекта от промяната в счетоводната политика, съответно, означава:

                (а) прилагане на новата счетоводна политика по отношение на операциите, други събития и условия, които са настъпили след датата на промяна в политиката; и

                (б) признаване на ефекта от промяната в счетоводната приблизителна оценка в текущия и бъдещи периоди, засегнати от тази промяна.


1. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА


• Когато даден Стандарт или Разяснение са конкретно приложими към дадена операция, друго събитие или условие, счетоводната политика или политики, прилагани към тази статия, се определят чрез прилагане на съответния Стандарт или Разяснения и Насоките за неговото изпълнение, публикувани от Съвета по МСС.


• При липсата на Стандарт или Разяснение, които да са конкретно приложими към дадена операция, друго събитие или условие, ръководството използва собствените си преценки за разработване и прилагане на счетоводна политика, с цел финансовите отчети да дават информация, която е:

                (а) необходима на ползвателите за вземане на стопански решения;

                (б) надеждна.


• Предприятието избира и прилага своята счетоводна политика последователно за сходни операции, други събития и условия, освен ако даден стандарт или разяснение конкретно не изисква или разрешава класификация на статиите, спрямо които би било уместно прилагането на други различни политики. Когато даден Стандарт или Разяснение изисква или разрешава подобна класификация, спрямо всяка категория трябва да бъде избрана и прилагана последователно подходяща политика.


• Предприятието променя дадена счетоводна политика само когато подобна промяна:

                (а) се изисква от конкретен Стандарт или Разяснение; или

                (б) води до представяне във финансовите отчети на надеждна и по- уместна информация за ефекта от операциите, други събития или условия върху финансовото състояние, резултати или парични потоци на предприятието.

• Следните случаи не се считат за промяна в счетоводната политика:


                (а) прилагане на счетоводна политика за операции, други събития или условия, които се различават по същество от предишните; и

                (б) прилагане на нова счетоводна политика за операции, други събития или условия, които не са се случвали преди или са били незначителни.


• Първоначалното приемане на дадена политика за отчитане на активи по преоценени стойности в съответствие с МСС 16 Имоти, машини и съоръжения или МСС 38 Нематериални активи е промяна в счетоводната политика, но тя се третира като преоценка в съответствие с МСС 16 или МСС 38, а не в съответствие с настоящия Стандарт.


2. ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА


• Предприятието отчита промяна в счетоводната политика, произтичаща от първоначалното прилагане на даден Стандарт или Разяснение, в съответствие с конкретните преходни разпоредби, ако има такива, в този стандарт или разяснение; и когато предприятието променя своята счетоводна политика при първоначално прилагане на Стандарт или Разяснение, което не включва конкретни преходни разпоредби, приложими по отношение на тази промяна, или прави промени в счетоводната политика доброволно, то отразява тази промяна с обратна сила.


• Когато промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила съгласно изискванията на предния текст, предприятието коригира началното салдо на всеки засегнат елемент от капитала за предходния представен период, както и други сравнителни суми, оповестени през предходния представен период, все едно винаги се е прилагала новоприетата счетоводна политика.


• Когато е практически неприложимо да се определят конкретните ефекти за периода или кумулативният ефект от промяната на счетоводната политика върху сравнителната информация за един или повече представени предходни периоди, предприятието прилага новата счетоводна политика по отношение на балансовата стойност на активите и пасивите към началото на най-ранния период, за който приложението с обратна сила е осъществимо, като това може да бъде текущият период. Предприятието прави съответните корекции в началното салдо на всеки засегнат елемент от капитала за този период. Обикновено се коригира неразпределената печалба.


• Когато за едно предприятие е практически неприложимо да приложи нова счетоводна политика с обратна сила, тъй като не може да определи кумулативния ефект от прилагането на счетоводната политика спрямо всички предходни периоди, предприятието прилага новата счетоводна политика за в бъдеще, от възможно най-ранния период.


3. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДАННИ, ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ ПРОМЕНИ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПОЛИТИКИ


• Когато първоначалното прилагане на Стандарт или Разяснение има ефект върху текущия или предходен период или би имало такъв ефект, въпреки че е практически неприложимо да се определи сумата на корекцията, или би могло да има ефект върху бъдещи периоди, предприятието оповестява:


                (а) наименованието на стандарта или разяснението;

                (б) ако е уместно, че промяната в счетоводната политика е направена в съответствие с неговите преходни разпоредби;

                (в) естеството на промяната в счетоводната политика;

                (г) ако е уместно, описание на преходните разпоредби;

                (д) ако е уместно, преходните разпоредби, които биха имали ефект върху бъдещи периоди;

                (е) за текущия и всеки представен предходен период, доколкото е практически приложимо, сумата на корекцията:

                               (i) за всяка засегната статия от финансовите отчети; и

                               (ii) в случай че спрямо предприятието се прилага МСС 33 Доход на акция, за основния доход на акция и дохода на акция с намалена стойност;

                (ж)          доколкото е практически приложимо, размерът на корекцията за периоди, предхождащи представените периоди; и

                (з) в случай че прилагането с обратна сила съгласно изискванията на параграф 19(а) или (б) е практически неприложимо за определен предходен период или за периоди, предхождащи представените периоди, следва да се оповестят обстоятелствата, които са довели до съществуването на това условие, и да се опишат начинът и датата, от която се прилага тази политика.

                Не е нужно тези оповестявания да се включват във финансовите отчети за последващи периоди.


• Оповестяването на подобна информация се изисква и когато доброволната промяна на счетоводната политика има ефект върху текущия или предходен период или би имало такъв ефект, въпреки че е практически неприложимо да се определи размерът на корекцията, или би могло да има ефект върху бъдещи периоди. Освен това се оповестява и основанието на новия принцип като се представи по-надеждна и уместна информация.


• Оповестяват се и нови Стандарти или Разяснения, които са публикувани, но все още не са влезли в сила, техният ефект върху финансовите отчети и кога влизат в сила.


4. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ


• В резултат на несигурността, присъща на деловата дейност, много статии от финансовите отчети не подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Приблизителното оценяване е свързано с преценки въз основа на най- последната налична и надеждна информация. Приблизителни оценки могат да се изискват например за:

                (а)           лошите вземания;

                (б) негодност на материалните запаси;

                (в) справедлива стойност на финансовите активи и пасиви;

                (г) полезния живот или очаквания модел на потребление на бъдещите икономически изгоди от амортизируеми активи; и

                (д) задължения по гаранции.


• Една приблизителна оценка подлежи на преразглеждане, ако настъпят промени в обстоятелствата, на които се основава, или в резултат от получена нова информация или допълнително натрупан опит. По своята същност преразглеждането на приблизителната оценка не се свързва с предходни периоди и не представлява корекция на грешка.


• Всяка промяна в прилаганата база за оценяване се третира като промяна в счетоводната политика, а не в счетоводната приблизителна оценка. Когато е трудно да се направи разграничение между промяна в счетоводната политика и промяна в счетоводната приблизителна оценка, промяната се приема като промяна на счетоводната приблизителна оценка.


• Дотолкова доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка поражда промени в активите и пасивите или се отнася до елемент от капитала, тя се признава чрез коригиране на балансовата стойност на свързания актив, пасив или компонент от капитала в периода на промяната.


• Ефектът от промяната в счетоводната приблизителна оценка, различна от промяната, която се разглежда по-горе, трябва да се признава за в бъдеще чрез включването му в печалбата и загубата за:

                (а)           периода на промяната, ако промяната засяга само този период; или

                (б) периода на промяната и бъдещи периоди, ако промяната засяга и двата вида.


• Една промяна на счетоводна приблизителна оценка може да окаже влияние само върху печалбата и загубата за текущия период или върху текущия период и бъдещи такива.

• Предприятието оповестява естеството и сумата на промяната в счетоводната приблизителна оценка, която оказва влияние върху текущия период или се очаква да окаже влияние в бъдещи периоди с изключение на случаите, когато е практически неприложимо да се оцени този ефект за бъдещи периоди.


5. ГРЕШКИ


• Предприятието коригира с обратна сила съществените грешки от предходни периоди в първия комплект финансови отчети, утвърдени за издаване, след като са открити чрез:

                (а) преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период(и), в които е възникнала грешка; или

                (б) в случай че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период, преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитала за най-ранно представения период.


• Когато е практически неприложимо да се определят специфичните за периода ефекти от дадена грешка върху сравнителната информация за един или повече от представените предходни периоди, предприятието преизчислява началното салдо на активите, пасивите и капитала за най-ранния период, за който е практически приложимо да се направи преизчисление с обратна сила (като това може да бъде текущият период).


• Когато в началото на текущия период е практически неприложимо да се определи кумулативният ефект от дадена грешка върху всички предходни периоди, предприятието трябва да преизчисли сравнителната информация с цел да коригира за в бъдеще грешката, от възможно най-ранен бъдещ период.

`

• Корекция на грешка от предходен период се изключва от печалбата и загубата за периода, в който грешката е открита.

• Оповестяване на грешки за предходен период:

                (а) естеството на грешката от предходен период;

                (б) за всеки представен предходен период, доколкото е практически приложимо, сумата на корекцията:

                               (i) за всяка засегната статия от финансовите отчети; и

                               (ii) в случай че спрямо предприятието се прилага МСС 33, за основния доход на акция и дохода на акция с намалена стойност;

                (г) сумата на корекцията в началото на най-ранния представен предходен период; и

                (д) в случай че преизчисляването с обратна сила е практически неприложимо за определен предходен период, следва да се оповестят обстоятелствата, които са довели до съществуването на това условие, и да се опишат начинът и датата, на която грешката е била коригирана.

                Не е нужно тези оповестявания да се повтарят във финансовите отчети за последващи периоди.


Практически примери


Промяна в признаването, базата за оценяване или представянето е промяна в счетоводната политика!

Примери:

- предприятие променя начина на амортизира активите си от  метода на намаляващия остатък към линеен метод – промяна в счетоводната приблизителна оценка;

- предприятие до сега е включвало общи разходи към себестойността на продажбите, а от сега ще ги слага в административни разходи – промяна в счетоводната политика (променя се представянето);

- предприятие определя нова остатъчна стойност на ДМА – промяна в счетоводната. приблизителна оценка;


Казус 1

През 2010 год. в Алба ООД, след одобрение на годишния си финансов отчет за 2009 год. за публикуване, е констатирано, че не е отчетен разход за външна услуга, отнасящ се за 2009 год., в размер 200 хил. евро. Сумата е съществена за предприятието и то ще направи корекция към 31.12.2010 год. Ставката на корпоративния данък за 2010 г. е 10%.


Как ще се отрази счетоводната грешка?


Решение:


Баланс преди корекцията към 31.12.201031.12.2010

31.12.2009

Активи

20 000

17 000

Пасиви

15 000

12 500

Собствен капитал, в т.ч.:

5 000

4 500

печалба от минали години

1 000

400

печалба от текущата година

900

600


Счетоводните статии към 31.12.2006 год. ще бъдат:

Дт с/ка Печалби от минали години                            180 000

Дт с/ка Разчети за корпоративен данък                     20 000

                               Кт с/ка Доставчици                        200 000


Баланс след корекцията към 31.12.201031.12.2010

31.12.2009

Активи

20 000

17 000

Пасиви към 2010 г. (15000+200-20)

15 180

х

Пасиви към 2009 г. (12500+200-20)

х

12 680

Собствен капитал, в т.ч.:

4 820

4 320

печалба от минали години (1000-180)

820

400

печалба от текущата година (600-200+20)

900

420


ОПР преди корекцията към 31.12.201031.12.2010

31.12.2009

Приходи от продажби

2 060

1 560

Себестойност на продажбите

1 000

850

Брутна печалба

1 060

710

Разходи, невкл. в себестойността на продажбите

100

50

Печалба преди данъци

960

660

Разходи за данъци

60

60

Нетна печалба

900

600


ОПР преди корекцията към 31.12.201031.12.2010

31.12.2009

Приходи от продажби

2060

1560

Себестойност на продажбите (850+200)

1000

1050

Брутна печалба

1060

510

Разходи, невкл. в себестойността на продажбите

100

50

Печалба преди данъци

960

460

Разходи за данъци

60

40

Нетна печалба

900

420


Казус 2

Алба ООД е учредена 01.01.2007 год. и променя счетоводната си политика по отношение на ДМА към 31.12.2010 год. Към 31.12.2009 г. приетите срокове за амортизация са както следва:

Сгради: 20 години

Оборудване: 15 години

Мебели: 5 години


След консултация с независим експерт оценител от 2010 год. Алба променя сроковете на:

Сгради: 17 години

Оборудване: 10 години

Мебели: 4 години


Компанията прилага линейния метод на амортизация. Първоначалната себестойност на различните компоненти на ДМА е била както следва:

Сгради: 20 000 000

Оборудване: 10 000 000

Мебели: 5 000 000

При първоначалното определяне на сроковете за експлоатация на ДМА не е имало остатъчна стойност.


Да се изчисли ефектът върху ОПР към 31.12.2010 г.


Решение:

1. Годишните амортизационни отчисления преди промяната на оценката са били както следва:

Сгради: 20 000 000/20 = 1 000 000

Оборудване: 10 000 000/15 = 666 666,67

Мебели: 5 000 000/5 = 1 000 000

Общо: 2  666 666,67

 

2. Актуализирана годишна амортизация към 31.12.2010 г.:

Сгради: (20 000 000-(1 000 000х3))/17 = 1 000 000

Оборудване: (10 000 000-(666 666,67х3))/10 = 800 000

Мебели: (5 000 000-(1 000 000х3))/4 = 500 000

Общо: 2 300 000


Ефектът върху ОПР за 2010 г. ще бъде разликата от 2 666 666,67 – 2 300 000 = 366 666,67=


РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСС 8 изисква корекцията на съществени грешки от минали периоди и презчисления в резултат на промяна на счетоводна политика с обратна сила да се правят с използването само на един подход - чрез корекция на началното салдо на неразпределената печалба или на друг засегнат компонент на собствения капитал ("капиталов подход"), докато СС 8 - Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика възприема два подхода (по избор)- препоръчителен (капиталов подход) и допустим алтернативен - чрез отразяване на корекциите в текущата печалба или загуба, както беше в стария МСС 8.Коментари

-->