Radka Kalcheva Radka Kalcheva Потребител

Доход от продажба на акцииФизическо лице с чуждо гражданство, което е местно по смисъла на чл.4 ал.1 т.1 и 2 от ЗДДФЛ, реализира доходи от продажба на акции в Германия.

Какви са данъчните задължения на лицето за реализираните доходи в България и в Германия? Намира ли приложение СИДДО с Германия по отношение на тези доходи?Отговори

 • Здравейте,

  Във вашия казус ФЛ е реализирало доход от продажба на акции, за облагаемите доходи от продажба на акции данъчно задължено е въпросното физическо лице – продавач на акциите. Облагаемият доход се формира по следния начин - от продажба на акции е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.Важно е да се каже още, че този доход не подлежи на авансово облагане.

  Местното физическо лице, реализирало облагаем доход от продажба на акции, придобит през 2013 г., следва да го декларира в годишната данъчна в срок до 30.04. 2012 г. В същия срок данъкът следва да се внесе в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на местното физическо лице.

  По отношение на двойното данъчно облагане вашият казус засяга единия от двата основни принципа, които държавите използват в данъчните си системи, а именно че, местните лица се облагат за своя световен доход, т.е. както за доходите с източник в страната така и за доходи от източник в чужбина.

  Респективно ако дадено лице има доходи от източник в чужбина, то те ще подлежат на облагане както в страната на източника на дохода, така и в тази на която е местно лице (т.е. възниква двойно юридическо данъчно облагане). С цел елиминиране на двойното юридически облагане и създавана на благоприятни възможности за развитие на търговски взаимоотношения страните сключват по между си СИДДО.

  Между България и Германия има такава спогодба, но следва да се има предвид, че наличието на влязла в сила СИДДО не означава, че нейните разпоредби се прилагат автоматично. Данъчно-осигурителния процесуален кодекс съдържа специфична процедура за прилагане на СИДДО. Опростената такава е когато платец начислява на чуждестранно лице доходи, подлежащи на облагане с данък при източника, с общ размер до 500 000 лв. на годишна база, искане за прилагане на СИДДО не се подава, а получателят на дохода следва да предостави на платеца:

  -удостоверение, че е местно лице по смисъла на конкретната СИДДО за съответната година/години, през която/които е реализиран дохода;
  - декларация, че е действителен получател на дохода и последният не е реализиран чрез място на стопанска дейност в България;
  - удостоверение, доказващо представителната власт на лицето/лицата подписвали горната декларация.

  Справка за нормативната уредба приложима по този казус можете да намерите в чл. 14, ал. 1, чл. 33, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, чл. 48, ал. 1, чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ.


  Поздрави,
  Жасмин Ангелова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със СИДДО

-->