Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Резюме на МСС 7 – Отчет за Паричните Потоци

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

                Информацията за паричните потоци на едно предприятие е полезна с това, че предоставя на ползвателите на финансовите отчети база за оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и на потребностите на предприятието да използва тези парични потоци. Икономическите решения, които вземат ползвателите, изискват да се направи оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти, тяхното разположение във времето и сигурността на генерирането им.

                Целта на настоящия Стандарт е да се изисква осигуряване на информация за историческите изменения на паричните средства и паричните еквиваленти на предприятието посредством отчет за паричните потоци, в който те се категоризират през отчетния период като такива от оперативна, инвестиционна и финансова дейност.

ОБХВАТ

                Предприятието изготвя отчет за паричните потоци в съответствие с изискванията на настоящия стандарт и го представя като неразделна част от финансовите си отчети за всеки отчетен период, за който се представят финансови отчети.

                Ползвателите на финансовите отчети на предприятието се интересуват как предприятието генерира и използва паричните средства и паричните еквиваленти. Това е така, независимо от характера на дейността на предприятието и независимо от това дали паричните средства могат да се разглеждат като продукт на предприятието, какъвто може да бъде случаят при финансовите институции. Предприятията се нуждаят от парични средства по причини, които по същество са еднакви, колкото и различни да са основните им дейности, които генерират приходи. Те се нуждаят от парични средства, за да извършват своята дейност, да плащат задълженията си и да осигуряват възвръщаемост на своите инвеститори. Поради това стандартът изисква всички предприятия да представят отчет за паричните потоци.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Няма.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Парични средства - парични средства, налични в брой и под формата на безсрочни депозити.

                Парични еквиваленти - краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в конкретни парични суми и са свързани с незначителен риск от промяна в стойността им. (с краткосрочен падеж като например три месеца или по-малко от датата на придобиването)

                Парични потоци - входящи и изходящи потоци от парични средства и парични еквиваленти.

                Оперативна дейност - основната дейност на предприятието, която генерира приходи, както и друга дейност, която не е инвестиционна или финансова.

                Инвестиционна дейност - придобиването и продажбата на дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в паричните еквиваленти.

                Финансова дейност - дейност, която води до промени в размера и състава на внесения собствен капитал и привлечените средства на предприятието.


1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ


• Отчетът за паричните потоци трябва да представя паричните потоци през отчетния период, категоризирани по оперативна, инвестиционна и финансова дейност.


• Една сделка може да включва парични потоци, които са класифицирани по различен начин. Например, когато паричното погасяване на кредит включва както лихва, така и главница, лихвата може да бъде класифицирана като оперативна дейност, а главницата - като финансова дейност.


• Паричните потоци изключват движенията между статии, които представляват парични средства или парични еквиваленти, защото тези елементи представляват по-скоро част от управлението на паричните средства на предприятието, отколкото част от неговата оперативна, инвестиционна или финансова дейност. Управлението на паричните потоци включва инвестирането на свободните парични средства в парични еквиваленти.


2. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ


• Паричните потоци от оперативната дейност се генерират главно от основната приходоносна дейност на предприятието. Следователно по принцип те са резултат от сделки и други събития, които се включват при определянето на печалбата или загубата. Като пример за парични потоци от оперативна дейност могат да се посочат:

                (а) паричните постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги;

                (б) паричните постъпления от възнаграждение за права, такси, комисионни и други приходи;

                (в) паричните плащания на доставчици на стоки и услуги;

                (г) паричните плащания на и от името на персонала;

                (д) паричните постъпления и паричните плащания на застрахователно предприятие за застрахователни премии и обезщетения, анюитетните суми и други суми по застрахователни полици;

                (е) паричните плащания или възстановяване на суми, внесени като подоходни данъци, с изключение на случаите, когато те могат да бъдат конкретно отнесени към финансовата и инвестиционната дейност; и

                (ж)          паричните постъпления и плащания по договори, държани за дилърски или търговски цели. (Дадено предприятие може да държи ценни книжа и кредити за дилърски или търговски цели, като в този случай те са сходни на материалните запаси, придобити специално за препродажба. Следователно паричните потоци, произтичащи от покупката и продажбата на ценни книжа за дилърски и търговски цели, се класифицират като оперативна дейност. По същия начин паричните аванси и кредити, предоставени от финансовите институции, се класифицират обикновено като оперативна дейност, тъй като те се отнасят към главната приходоносна дейност на предприятието.)


• Предприятието трябва да отчита паричните потоци от оперативната дейност като използва:

                (а) или прекия метод, при който се отразяват главните групи от брутни парични постъпления и брутни парични плащания;

                (б) или косвения метод, при който печалбата или загубата се коригира по отношение на ефекта на сделките, извършвани по безналичен път, на отложените или начислени минали или бъдещи парични постъпления или плащания във връзка с оперативната дейност и на приходни или разходни позиции, свързани с инвестиционни или финансови парични потоци.

                Препоръчително е предприятията да отчитат паричните потоци от оперативната си дейност, като използват прекия

метод. Прекият метод осигурява информация, която може да бъде полезна при оценяване на паричните потоци и

която не може да бъде получена по косвения метод.


3. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ


• Отделното отчитане на паричните потоци, генерирани от инвестиционната дейност, е важно, защото паричните потоци представляват размера на разходите, направени за ресурси, които са предназначени да генерират бъдещи приходи и парични потоци. Като пример за парични потоци от инвестиционни дейности могат да се посочат:

                (а)           паричните плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дълготрайни активи. Тези плащания включват плащанията, свързани с капитализираните разходи за развойна дейност, както и с капитализираните разходи за имоти, машини и съоръжения изградени със собствени ресурси;

                (б) паричните постъпления от продажбата на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дълготрайни активи;

                (в) паричните плащания за придобиване на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и дялови участия в смесени предприятия (различни от плащанията за тези инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или тези, които се държат за дилърски или търговски цели);

                (г) паричните постъпления от продажбата на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и дялови участия в съвместни предприятия (различни от постъпленията за тези инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или тези, които се държат за дилърски или търговски цели);

                (д) паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни (които не са аванси и кредити, предоставени от финансова институция);

                (е) паричните постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни (които не са аванси и кредити на финансова институция);

                (ж) паричните плащания за фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато договорите се държат за дилърски или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансова дейност; и

                (з) паричните постъпления от фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато договорите се държат за дилърски или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансова дейност.

                Когато даден договор се отчита като хеджиране на определима позиция, паричните потоци от договора се класифицират по същия начин, както паричните потоци на позицията, която се хеджира.

• Предприятието трябва да отчита поотделно основните групи брутни парични постъпления и брутни парични плащания, произтичащи от инвестиционна и финансова дейност, освен когато паричните потоци от инвестиционна дейност, се отчитат на нетна база.


4. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ


• Отделното оповестяване на паричните потоци, генерирани от финансовата дейност, е важно, защото помага при прогнозирането на сумите от бъдещите парични потоци, които представляват вземания на институциите, които са предоставили капитал на предприятието. Като примери за парични потоци от финансова дейност могат да се посочат:

                (а) паричните постъпления от емитирането на акции или други инструменти на собствения капитал;

                (б) изплащането на парични суми на собственици за придобиването или обратното изкупуване на акции на предприятието;

                (в) паричните постъпления от емитиране на облигации, заеми, кредити, полици, облигации, ипотеки и други краткосрочни или дългосрочни заемни средства;

                (г) паричните погашения на получени в заем средства;

                (д) паричните плащания от страна на даден лизингополучател за намаляване на размера на неизплатеното задължение по финансов лизинг.


5. ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ НА НЕТНА БАЗА


• Паричните потоци, произтичащи от посочените по-долу оперативна, инвестиционна или финансова дейност, могат да се отчитат на нетна база:

                (а) паричните постъпления и плащания от името на клиентите, когато паричните потоци отразяват по-скоро дейностите на клиента, отколкото тези на предприятието (примери: приемането и изплащането на безсрочни депозити в банка; парични средства, държани от инвестиционно предприятие, от името на клиента; и наеми, събирани от името на собствениците на имотите и изплащани на тях.); и

                (б) паричните постъпления и плащания за статии, при които обращаемостта е бърза, сумите са големи и падежите са кратки. (примери: сумите на главници, отнасящи се до кредитни карти на клиенти; закупуването и продажбата на инвестиции; и други краткосрочни заеми, например тези, които имат падеж три месеца или по-малко.)


• Паричните потоци, генерирани от всяка от следните дейности на дадена финансова институция, могат да бъдат отчитани на нетна база:

                (а) паричните постъпления и плащания за приемането и изплащането на депозити с определен падеж;

                (б) предоставянето на депозити и тегленето на депозити от други финансови институции; и

                (в) паричните аванси и кредити, отпускани на клиенти, и погасяването на тези аванси и кредити.


6. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА


•  Паричните потоци, генерирани от сделки в чуждестранна валута, трябва да се отчитат във функционалната валута на предприятието, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс на функционалната валута към чуждестранната валута на датата на паричния поток.


• Паричните потоци на чуждестранно дъщерно предприятие трябва да се приведат към обменния курс на функционалната валута към чуждата валута на датата на паричния поток.


• Среднопретегления обменен курс за отчетния период може да се използва за счетоводно отчитане на сделки в чуждестранна валута или за превалутирането на паричните потоци на чуждестранното дъщерно предприятие. МСС 21 обаче не позволява да се използва обменният курс за деня на изготвяне на баланса при превалутирането на паричните потоци на чуждестранно дъщерно предприятие.


• Нереализираните печалби или загуби, произтичащи от промени в курсовете на чуждестранна валута, не са парични потоци. Но влиянието на промените в обменните курсове върху паричните средства или паричните еквиваленти, държани или дължими в чуждестранна валута, се отчитат в отчета за паричните потоци, за да се извърши равнение на паричните средства и паричните еквиваленти в началото и в края на периода. Тази сума се представя отделно от паричните потоци от оперативни, инвестиционни и финансови дейности и включва евентуалните разлики, които биха се получили, ако тези парични потоци бяха отчитани по обменните курсове в края на периода.


7. ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ


• Паричните потоци от получени и изплатени лихви и дивиденти, трябва да бъдат отчитани поотделно. Всеки поток трябва да се категоризира поотделно по последователен начин от един в друг период като отнасящ се до оперативната, инвестиционната или финансовата дейност.


• Общата сума на лихвите, изплатени през отчетния период, се отчита в отчета за паричните потоци, независимо от това дали е призната като разход в отчета за доходите, или е капитализирана в съответствие с разрешения алтернативен подход в МСС 23 Разходи по заеми.


• При финансова институция изплатените лихви и получените лихви и дивиденти обикновено се категоризират като парични потоци от оперативната дейност. Не съществува обаче консенсус по категоризацията на тези парични потоци за другите предприятия. Изплатените лихви и получените лихви и дивиденти могат да бъдат категоризирани като парични потоци от оперативната дейност, тъй като те се включват в определянето на печалбата или загубата. Като алтернатива изплатените лихви и получените лихви и дивиденти могат да се категоризират съответно като финансови парични потоци и инвестиционни парични потоци, тъй като те представляват разходи за получаването на финансови ресурси или възвръщаемост на инвестициите.


• Изплатените дивиденти могат да се категоризират като финансов паричен поток, тъй като те представляват разходи за получаване на финансови ресурси. Като алтернатива изплатените дивиденти могат да се категоризират като компонент на паричните потоци от оперативната дейност, за да се подпомогнат ползвателите при определянето на способността на предприятието да изплаща дивиденти от оперативните си парични потоци.


8. ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА


• Паричните потоци, генерирани от данъци върху дохода, трябва да се отчитат поотделно и да се категоризират като парични потоци от оперативна дейност, освен ако не могат да бъдат конкретно определени като инвестиционна или финансова дейност.


9. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ, АСОЦИИРАНИ И СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ


• Когато се осчетоводява инвестиция в асоциирано или дъщерно предприятие чрез използване на метода на собствения капитал или себестойностния метод, инвеститорът свежда отчитането в своя отчет за паричните потоци само до паричните потоци между себе си и предприятието, в което се извършва инвестицията, например - само до дивиденти и аванси.


• Предприятие, което отчита своя дял в съвместно контролирано предприятие (вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия), като използва пропорционална консолидация, включва в консолидирания си отчет за паричните потоци своя пропорционален дял от паричните потоци на съвместно контролираното предприятие. Предприятие, което отчита такъв дял, като използва капиталовия метод, включва в отчета си за паричните потоци онези парични потоци, които се отнасят до инвестициите му в съвместно контролираното предприятие, както и разпределенията от дохода и други плащания или постъпления между него и съвместно контролираното предприятие.


• Съвкупните парични потоци, произтичащи от придобиването и освобождаването от дъщерни предприятия или други стопански единици, трябва да се представят поотделно и да се категоризират като инвестиционна дейност.


10. БЕЗНАЛИЧНИ СДЕЛКИ


• Инвестиционни и финансови операции, при които не се изисква използването на парични средства или парични еквиваленти, трябва да се изключват от отчета за паричните потоци. Такива операции трябва да бъдат отразени на друго място във финансовите отчети по начин, който дава цялата съответна информация за тези инвестиционна и финансова дейност. (примери за безналични сделки са: придобиване на активи или чрез пряко поемане на съответните свързани с тях пасиви, или чрез финансов лизинг; придобиване на предприятия чрез емитиране на дялов капитал; и преобразуване на дълг в собственост.)

 

 

Казус 1

Нетни кредитни продажби

8 000 000

Финансови Задължения към края на годината

2 000 000

Финансови Задължения в началото на годината

3 000 000

Покупки

4 500 000

Търговски задължения към края на годината

1 500 000

Търговски задължения в началото на годината

1 700 000

Оперативни разходи

2 500 000

Натрупани разходи в началото на годината

700 000

Натрупани разходи към края на годината

600 000

Обезценка на ДМА

500 000


Изчислете паричните вземания от клиенти, плащанията в полза на доставчиците и парите, платени за оперативни разходи за целите на изготвяне на отчета за паричните потоци по прекия метод.


Решение:

1. парични постъпления от клиенти


Нетни продажби

8 000 000

Плюс: финансови задължения в края на годината

2 000 000


10 000 000

Минус: Финансови Задължения в началото на годината 

(3 000 000)

Парични постъпления от клиенти

7 000 0002. Парични средства, изплатени на доставчиците


Покупки

4 500 000

Плюс: Търговски задължения към края на годината

1 500 000


6 000 000

Минус: Търговски задължения в началото на годината

(1 700 000)

Плащания в полза на доставчиците

4 300 0003. Парични средства, изплатени за оперативни разходи


Оперативни разходи

2 500 000

Плюс: Натрупани разходи в началото на годината

700 000


3 200 000

Минус: Натрупани разходи към края на годината

(600 000)

Минус: Обезценка на ДМА

(500 000)

Парични средства, изплатени за оперативни разходи

2 100 000


Казус 2

Алба ООД разполага със следния Баланс и ОПР към края на 2009 год.


Баланс към 31.12.2009 г. Алба ООД2009

2008

Изчисления

Активи
ДМА

530

450


активи в процес на изграждане

115

95645

545


Стоки

420

385

*420-385=35

*Вземания от клиенти

240

220

240-220=20

Пари и парични еквиваленти

140

5800

610


Общо активи

1 445

1 155


Пасиви
Брой дялове

240

200

240-200=40

Доход на дял

150

130

150-130=20

Резерв от преоценки

150Натрупани печалби

540

5201 080

850


Провизии за гаранции

35

25

35-25=10

облигации 6.5%

150задължения за данъци

20

40


търговски задължения

160

240

160-240=-80


365

305


Общо пасиви

1 445

1 155


*Изчислените разлики в баланса са необходими и се използват за изготвяне на ОПП по косвен метод.


ОПР към 31.12.2009 г. Алба ООД


Приходи

1000

Себестойност на продажбите

-600

Печалба

400

Разходи

-250

Финансови разходи

-10

Печалба от продажба на ДМА

9

Печалба преди данъци

149

Корпоративен данък

15

Печалба за годината

134

Друг всеобхватен доход

Печалба от преоценки

100

Общ всеобхватен доход

234


Допълнителни условия:

1.Амортизациите на активи в процес на изграждане през 2008 г са 30 000 евро.

2. ДМА са се увеличи с 160 000 евро. Продадени са активи за 60 000 евро с печалба 9 000. Освен тези няма други промени в ДМА.

3. Финансовите разходи представляват платени лихви по облигации издадени на 01.01.2009.

4. През годината са изплатени дивиденти в размер на 64 000 евро.

5. Съгласно счетоводната политика на Алба активите се преоценяват в края на всеки отчетен период.

6. Разходите в ОПР включват платени заплати за 48 000 евро и несъбираеми вземания 15 000 евро.

7. Не са начислени и няма основания за начисляване на отсрочени данъци.


Да се състави отчет за паричните потоци по косвен метод.


Решение:


Съставяне на ОПП по косвен метод:


Парични потоци от оперативна дейност

Печалба преди данъци

149

Корекции:


Амортизации

129

Амортизации на активи в процес на изграждане

30

Разход за лихви

10

Печалба от продажба на ДМА

-9

Увеличение на вземанията от клиенти

-20

Увеличени в стоките

-35

Намаление на търговски задължения

-80

Увеличение на провизиите

10


184

Платени лихви

-10

Платен корпоративен данък

-35

Нетен паричен поток от оперативна дейност

139

Парични потоци от инвестиционна дейност


Разходи за придобиване на ДМА

-50

Закупени ДМА

-160

Продадени ДМА

60

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

-150

Парични потоци от финансова дейност


Печалба от емисия на дялове

60

Печалба от облигации

150

Платени дивиденти

-64

Нетен паричен поток от финансова дейност

146

Нетна промяна на паричните потоци

135

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

5

Пари и парични еквиваленти в края на годината

140


Подробности за изчислението:

1.


Амортизация на ДМАДМАДт


КТ

н.с.

450

51

Продадени (60-9)

закупени

160

129

амортизации

преоценки

100кр.с.

530
2.

  

Разходи за придобиване на ДМА


Дт


КТ

н.с.

95

30

амортизация

платени

50кр.с

115
3.


Корпоративен данък


Дт


КТ

платен

35

40

н.с.

кр.с

20

15ОПОВЕСТЯВАНЕ

                • Предприятието трябва да оповестява заедно с коментар, даван от ръководството, размера на значителните наличности на парични средства и парични еквиваленти, държани от предприятието, които не са на разположение за ползване от групата.

                •Сумата на неусвоените отпуснати кредити, които могат да бъдат на разположение за бъдещи оперативни дейности и за уреждане на капиталови ангажименти, като се посочват евентуалните ограничения върху ползването на тези кредити;

                • Съвкупните суми на паричните потоци съответно от оперативна, инвестиционна и финансова дейност, свързани с дялово участие в съвместни предприятия, отчитани чрез използването на пропорционална консолидация;

                • Съвкупната сума на паричните потоци, които представляват увеличения на оперативния капацитет отделно от тези парични потоци, които са необходими за поддържането на оперативния капацитет; и

                • Сумата на паричните потоци, произтичащи от оперативната, инвестиционната и финансовата дейност от всеки отчитан сегмент (виж МСФО 8 Оперативни сегменти).


РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСС 7 регламентира два метода за структуриране на отчета за паричните потоци - пряк и косвен, докато според СС 7 - Отчети за паричните потоци (в сила от 01.01.2008 г.) - само прекия метод. Косвеният метод вече не се допуска съгласно СС 7.Коментари

-->