Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Резюме на МСС 1 – Представяне на Финансови Отчети

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

                Целта на настоящия Стандарт е да се определи база за представяне на финансовите отчети на предприятието с общо предназначение, за да се осигури тяхната сравнимост, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на други предприятия. За да се постигне тази цел, в настоящия Стандарт се определят общите положения за представяне на финансовите отчети и се предоставят указания и насоки за тяхната структура и минималните изисквания за съдържанието на тези финансови отчети. Признаването, оценката и оповестяването на специфични операции и събития е разгледано в други МСС и в Разясненията.

ОБХВАТ

      Настоящият Стандарт трябва да се прилага при представянето на всички финансови отчети с общо предназначение, изготвени и представени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

                Финансови отчети с общо предназначение са тези, чиято цел е да се отговори на нуждите на потребители, които не са в положение да изискват отчети, направени с цел да се отговори на техни специфични информационни изисквания. Финансовите отчети с общо предназначение включват тези отчети, които са представени отделно или са включени в други публични документи като годишен отчет или проспекти. Настоящият Стандарт се отнася с еднаква сила за всички стопански единици, независимо дали те трябва да изготвят консолидирани или индивидуални финансови отчети в съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети.

                В настоящия Стандарт се използва терминология, която е подходяща за предприятия, имащи за цел печалба, включително предприятия със стопанска цел в обществения сектор. Предприятията с нестопанска цел в частния сектор, правителствените учреждения и други предприятия от обществения сектор, които искат да прилагат настоящия Стандарт, може да се нуждаят от изменение в описанията за единични статии от финансовите отчети, както и за самите отчети.

                По аналогичен начин, предприятия, които нямат собствен капитал, както е определено в МСС 32 Финансови инструменти: представяне (напр. някои взаимни фондове) и предприятия, чийто дялов капитал не е собствен капитал (напр. някои кооперации) може да се нуждаят от приспособяване на представянето във финансовите отчети на участието на членовете или притежателите на единични дялови участия.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Настоящият Стандарт не се прилага към структурата и съдържанието на съкратени междинни финансови отчети, изготвени в съответствие с МСС 34 Междинно финансово отчитане.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Практическа неприложимост - дадено изискване е практически неприложимо, когато предприятието не може да го приложи, след като е направило всички разумни усилия за това.

                Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) - Стандартите и Разясненията, приети от Съвета за Международни счетоводни Стандарти (СМСС). Те се състоят от:

                (а) Международни стандарти за финансово отчитане;

                (б) Международни счетоводни стандарти; и

                (в) Разяснения, дадени от Комитета за Разяснения на Международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за Разясненията (ПКР).

                Съществен - пропуските и неточното представяне на позиции са съществени, ако те биха могли, по отделно или заедно, да повлияят на икономическите решения на потребителите, взети въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера или естеството на пропуска или грешката, преценени в светлината на заобикалящите обстоятелства. Размерът или естеството на статията, или комбинация от двете може да бъде определящият фактор.

                Пояснителни приложения - съдържат информация в допълнение към тази, представена в баланса, отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци. В пояснителните приложения се предоставя текстово описание или дезагрегиране на статии, посочени в тези отчети, и информация за позиции, които не отговарят на условията за признаване в тези отчети.

                Преценката дали даден пропуск или неточно представяне може да повлияе на икономическите решения на потребителите и следователно - дали те са съществени, изисква да се вземат предвид характеристиките на тези потребители. В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети се посочва в параграф 25, че „се приема, че потребителите имат приемливи познания за бизнеса, стопанските дейности и счетоводното отчитане, както и желанието да проучат информацията с необходимата прилежност." Следователно при оценката трябва да се вземе предвид как може основателно да се очаква потребителите с такива характеристики да бъдат повлияни при вземането на икономически решения.


1. ЦЕЛ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 


• Финансовите отчети са структурирано представяне на финансовото състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта на финансовите отчети с общо предназначение е да се предостави информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на дадено предприятие, която е необходима за широк кръг от потребители при вземането на икономически решения. Финансовите отчети показват също така и резултатите от стопанисването на ресурсите, които са поверени на ръководството на предприятието. За да се постигне тази цел, във финансовите отчети се предоставя информация за предприятието относно:

                (а) активи;

                (б)пасиви;

                (в) собствен капитал;

                (г)приходи и разходи, включително печалби и загуби; и

                (д)други промени в собствения капитал; и

                (е) парични потоци.

                Тази информация заедно с информацията в пояснителните приложения към финансовите отчети помага на потребителите да предвиждат бъдещите парични потоци на предприятието и по-специално тяхното разположение във времето и сигурност.


2. КОМПОНЕНТИ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ


• Пълният комплект на финансовите отчети включва следните компоненти:

                (а)баланс;

                (б)отчет за доходите;

                (в)отчет за промените в собствения капитал, показващ или:

                               (i)всички промени в собствения капитал; или

                               (ii)промени в собствения капитал, различни от тези, породени от операции със собствениците на дялове от собствения капитал, действащи в качеството си на собственици на дялове от собствения капитал;

                (г) отчет за паричните потоци; и

                (д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и други пояснителни бележки.


• Много предприятия представят освен финансовите си отчети и финансов преглед от ръководството, в който се описват и обясняват основните характеристики на финансовите резултати от дейността и финансовото състояние на предприятието и основните източници на несигурност, пред които то се изправя.


• Много предприятия представят извън финансовите си отчети допълнителна информация като доклади повъпроси за околната среда и отчети за допълнителна полезна информация, особено в отрасли, където факторите на околната среда са значими и когато служителите се считат за важна група потребители. Доклади и отчети, представяни извън финансовите отчети, са извън обхвата на МСФО.


3. ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ


• Честно представяне и съответствие с МСФО:

                Финансовите отчети трябва да представят честно финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на дадено предприятие. Честното представяне изисква достоверно представяне на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с дефинициите и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в Общите положения. Предполага се, че прилагането на МСФО, когато е необходимо с допълнителни оповестявания, ще доведе до финансови отчети, които постигат честно представяне.

                Предприятие, чиито финансови отчети са изготвени в съответствие с МСФО, трябва изрично и безрезервно да оповести този факт в пояснителните приложения. Финансовите отчети не се определят като съответстващи на МСФО, освен ако не отговарят на всички изисквания на МСФО.

                На практика при всички обстоятелства честно представяне се постига чрез спазване на приложимите МСФО. Честното представяне изисква от предприятието също да:

                (а) избере и прилага счетоводна политика в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. МСС 8 определя йерархията на авторитетните насоки и указания, които ръководството трябва да вземе предвид, когато не съществува Стандарт или Разяснение, приложими конкретно за дадена позиция.

                (б) представя информация, включително за счетоводната политика, по начин, който осигурява значима, надеждна, сравнима и разбираема информация.

                (в) прави допълнителни оповестявания, когато спазването на специфичните изисквания на МСФО е недостатъчно, за да се даде възможност на потребителите да разберат ефекта от конкретни операции, други събития и условия върху финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието.

                Неправилните счетоводни третирания не се коригират нито чрез оповестяване на възприетите счетоводни политики, нито чрез пояснителни приложения или обяснителен материал.

                В изключително редки обстоятелства, когато ръководството прецени, че спазването изискванията на даден Стандарт или Разяснение ще бъде толкова подвеждащо, че ще противоречи на целта на финансовите отчети, изложена в Общите положения, предприятието се отклонява от тези изисквания, като оповестява подробно решението на ръководството за това отклонение, естеството на отклонението, наименованието на Стандарта, от който се е отклонило и финансовото влияние върху финансовите отчети на база на това отклонение, ако съответната нормативна уредба изисква или по друг начин не забранява такова отклонение. Допуска се и нормативната уредба да забранява подобно отклонение – в тези случаи предприятието трябва да намали до максимална възможна степен възприетите подвеждащи аспекти на спазването на изискванeто, като отново подробно оповести това.


• Действащо предприятие:

                При изготвяне на финансовите отчети ръководството трябва да направи оценка на способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие. Предприятието изготвя финансови отчети на база действащо предприятие, освен ако ръководството или възнамерява да ликвидира предприятието, или няма реалистична алтернатива освен да направи това. Когато ръководството е наясно, правейки оценката си, за съществена несигурност, свързана със събития или условия, която може да хвърли значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи като действащо предприятие, то следва да оповести тази несигурност. Когато финансовите отчети не са изготвени на база действащо предприятие, този факт трябва да бъде оповестен, заедно с базата, на която са изготвени финансовите отчети, и причината, поради която на предприятието не се гледа като на действащо предприятие.

                При оценката дали предположението за действащо предприятие е уместно, ръководството взема предвид цялата налична информация за бъдещето, за най-малко, но без да се ограничава до дванадесет месеца от датата на баланса.


• Счетоводен принцип на начисляването:

                Предприятието трябва да изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването.

                Когато се използва принципът на начисляването, статиите се признават като активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи (елементите на финансовите отчети), когато те отговарят на дефинициите и критериите за признаване на тези елементи в Общите положения.


• Последователност на представянето:

Представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети трябва да се запазят и през следващите периоди, освен ако:

                (а) е очевидно, в резултат на настъпила значителна промяна в характера на дейността на предприятието или при преглед на финансовите му отчети, че друго представяне или класификация ще бъдат по-подходящи с оглед на критериите за подбор и прилагане на счетоводните политики по МСС 8; или

                (б) е наложена промяна в представянето от Стандарт или Разяснение.


• Същественост и обобщаване:

                Всяка съществена група от сходни статии трябва да се представи отделно във финансовите отчети. Статии с несходен характер или функция трябва да се представят отделно, освен ако са несъществени.


• Компенсиране:

                Активи и пасиви не трябва да се компенсират, освен когато такова компенсиране се изисква или е разрешено от друг Стандарт или Разяснение.

                Примери за компенсиране:

- печалбите и загубите от освобождаване от нетекущи активи, включително инвестиции и оперативни активи, се отчитат като постъпленията от освобождаването се намаляват с балансовата сума на актива и свързаните с продажбата разходи;

- разходи, свързани с провизия, която е призната съгласно МСС 37 и които се възстановяват по силата на договорни отношения с трети страни (например договор за гаранция на доставчика), се намаляват със свързаните с тях суми за възстановяване.

- нетно могат да се отчитат и печалби или загуби от операции с чужда валута или печалби или загуби от финансови инструменти, държани за търгуване. Такива печалби или загуби обаче се отчитат отделно, ако са съществени! (този пример илюстрира изискването за съгласуваност между компенсиране и същественост)


• Сравнителна информация:

                Сравнителната информация по отношение на предходния период трябва да бъде оповестена по отношение на всички суми, отчетени във финансовите отчети, освен ако друг Стандарт или Разяснение допуска или изисква друго. Сравнителната информация трябва да бъде включена в текстови и описателен вид, когато това е уместно и необходимо за по-доброто разбиране на финансовите отчети за текущия период. Когато представянето или класифицирането на статиите във финансовите отчети се е променило, сравнителната информация също се прекласифицира, освен ако това е практически невъзможно.


• Оповестяване:

                Със смисъл на разкриване на информация: както на лицевата страна на финансовите отчети, така и в пояснителните приложения.


Пълен комплект финансови отчети:


до 31.12.2008 год.

след 01.01.2009 год.

Баланс

Отчет за Финансовото Състояние

Отчет за Приходите и Разходите / Отчет за Дохода

Отчет за Всеобхватния Доход

Отчет за Промените в Собствения Капитал

Отчет за Промените в Собствения Капитал

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Паричните Потоци

Бележки

Пояснителни Приложения


                Отчет за финансовото състояние към началото на най-ранният сравнителен период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на позиции във финансовите си отчети, или когато прекласифицира позиции във финансовите си отчети.


Еднаква значимост на всички финансови отчети в пълния комплект финансови отчети


4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ


• Всеки компонент на финансовите отчети трябва да бъде ясно идентифициран. В допълнение следната информация трябва да бъде ясно показана и повторена, когато е необходимо, за по-доброто разбиране на представената информация:

                (а) наименование на отчитащото се предприятие или други начини за неговата идентификация и всякаква промяна в тази информация от предходната дата на баланса;

                (б) дали финансовите отчети се отнасят за отделно предприятие, или за група предприятия;

                (в) датата на баланса или отчетния период, за който се отнасят финансовите отчети, което от двете е подходящо с оглед на съответния компонент на финансовите отчети;

                (г) видът на отчетната валута, както е определено в МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове; и

                (д) степента на закръгляване, използвана при представянето на сумите във финансовите отчети.


• Финансовите отчети трябва да бъдат представяни най-малко веднъж годишно. Когато датата на баланса на предприятието се промени и годишните счетоводни отчети са представени за по-дълъг или по-кратък от една година период, предприятието трябва да оповести следната информация като допълнение към отчетния период, за който се отнасят финансовите отчети:

                (а) причината за използването на по-дълъг или по-кратък отчетен период; и

                (б) факта, че сравнителните данни за отчета за доходите, промените в собствения капитал, паричните потоци и отнасящите се за тях пояснителни приложения не са изцяло съпоставими.


5. БАЛАНС


• МСС 1 изисква разграничение на активите и пасивите на текущи и нетекущи, въпреки че не се поставя задължително условие те да се представят отделно, се поддържа именно този подход (пример – допуска се активите и пасивите да се представят според тяхната ликвидност, както и смесен подход – едни по класификацията за текущи/нетекущи, други по реда на ликвидността им). Стандартът допуска използването на алтернативни описания, стига значението им да е ясно – дълготрайни, дългосрочни и т.н.


• Един актив може да бъде класифициран като текущ, когато отговаря на който и да е от следните критерии:

(а) очаква се да бъде реализиран или е държан с цел продажба или употреба в нормалнияоперативен цикъл на предприятието;

(б) държи се предимно с цел търгуване;

(в) очаква се да бъде реализиран в срок от 12 месеца от датата на баланса; или

(г) е пари или парични еквиваленти (съгласно дефиницията на МСС 7 Отчети за паричните потоци), освен ако за тях няма ограничение да бъдат разменяни или използвани за уреждане на пасив в продължение най-малко на дванадесет месеца от датата на баланса.

Всички други активи следва да се класифицират като нетекущи.


• Един пасив трябва да се определя като текущ, когато отговаря на който и да е от следните критерии:

(а) очаква се да бъде уреден в рамките на нормалния оперативен цикъл на предприятието;

(б) държи се предимно с цел търгуване;

(в) следва да се уреди в рамките на 12 месеца от датата на баланса; или

(г) предприятието няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период най-малко дванадесет месеца от датата на баланса.

Всички други пасиви трябва да се класифицират като нетекущи пасиви.

                Критерии за признаване на текущи пасиви – особеност: Възприема се класифицирането на пасивите на текущи и нетекущи да се извършва на базата на преценка на конкретните обстоятелства към датата на баланса, а не толкова на тяхната срочност на погасяване.

• Стандартът не предписва определен ред за представяне на статиите в Баланса, но като минимум лицевата страна трябва да съдържа:

                                - имоти, машини и съоръжения;

                                - инвестиционни имоти;

                                - нематериални активи;

                                - финансови активи;

                                - инвестиции, отчетени по метода на собствения капитал;

                                - биологични активи;

                                - материални запаси;

                                - търговски и други вземания;

                                - пари и парични еквиваленти;

                                - сумата на активите, класифицирани като държани за продажба, и активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи държани за продажба и преустановени дейности;

                                - търговски и др. задължения;

                                - провизии;

                                - финансови пасиви;

                                - пасиви и активи за текущи данъци според изискванията на МСС 12;

                                - отсрочени данъчни пасиви и отсрочени данъчни активи, съгласно МСС 12;

                                - пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5.

                                - малцинствено участие, представено в рамките на собствения капитал;

                                - регистриран капитал и резерви, отнасящи се към притежатели на собствения капитал на предприятието майка.


• Когато предприятието представя текущи и нетекущи активи и пасиви като отделни класификации на лицевата страна на баланса, то не трябва да класифицира отсрочените данъчни активи и пасиви като текущи активи/пасиви.


• Информация, която може да се представи или на лицевата страна на баланса, или в пояснителните приложения са допълнителните подкласификации на представените балансови статии, класифицирани по подходящ за дейността на предприятието начин.


• Предприятието трябва да оповести следната информация или в баланса, или в пояснителните приложения към него:

                (а) за всеки клас дялов/акционерен капитал:

                               (i)броят на оторизираните акции;

                               (ii)броят на емитираните и напълно платени акции, както и на тези, които са емитирани, но не са платени напълно;

                               (iii) номинална стойност на една акция или че акциите са без номинална стойност;

                               (iv)равнение на броя на държаните от акционерите акции към началото и края на годината;

                               (v) правата, преференциите и ограниченията, присъщи на съответния клас, включително ограничения при разпределението на дивидентите и обратното плащане на капитала;

                               (vi) акциите на предприятието, държани от самото предприятие или от дъщерни или асоциирани предприятия; и

                               (vii) акции, запазени за издаване под опция или по договори за продажба, включително условията и сумите; и

                (б) описание на характера и целта на всеки резерв в рамките на собствения капитал.

                Предприятие без дялов капитал като например събирателно дружество или тръст следва да оповести информация, която е еквивалентна на изискваната по-горе, като покаже движението за периода на всяка категория капиталови дялове, както и правата, преференциите и ограниченията за всяка от тези категории.


6. ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД


• Като минимум отчетът за доходите трябва да включва статиите, които представляват следните суми:

                (а) приходи;

                (б) разходи за финансиране;

                (в) дял от печалбите или загубите на асоциирани и съвместни предприятия, отчетен по метода на собствения капитал;

                (г) разходи за данъци;

                (д) една единствена сума, съставляваща сумата от:

(i) печалбата или загубата след данъчно облагане на преустановени дейности и

(ii) печалба или загуба след данъчно облагане, призната при оценка на справедлива стойност минус разходи за продажба; или

(iii) при освобождаване от активите или групи за освобождаване, съдържащи преустановени дейности; и

                (е) печалба или загуба.

                Следните позиции трябва да се оповестят в отчета за доходите като разпределения на печалбата или

загубата за периода:

                (а) печалба или загуба, отнасяща се до малцинственото участие; и

                (б) печалба или загуба, отнасяща се до притежателите на собствения капитал на предприятието

майка.


• Общо всеобхватен доход – промяната на собствения капитал през периода в резултат от сделки и други събития, различни от промените в резултат на сделки със собствениците в качеството им на собственици. Обхваща:

- всички компоненти на текущата печалба или загуба;и

- всички компоненти на друг всеобхватен доход.


• Друг всеобхватен доход – са позиции от приходи и разходи (включително корекции за прекласифициране), които не са признати в печалбата или загубата, както се изисква или е разрешено от други МСФО. Компоненти: промени в преоценъчния резерв; актюерски печалби или загуби от пенсионни планове с дефинирани доходи, признати съгл. Параграф 93А от МСС 19; печалби и загуби от превеждане на финансови отчети на чуждестранна дейност (МСС 21); печалби и загуби от последващо оценяване на финансови активи на разположение за продажба; ефективната част от печалби и загуби от хеджиращи инструменти при хедж на паричен поток.


• Предприятието следва да оповести сумата на данъка върху дохода, отнасяща се до всеки компонент на друг всеобхватен доход, включително корекции от прекласификацията, или в отчета за всеобхватния доход, или в пояснителните приложения.


• Забраняват се извънредни приходи и извънредни разходи, както в отчета, така и в приложенията!


• Печалба или загуба за периода – предприятието следва да признае всички елементи на приходи и разходи през периода в печалба или загуба, освен ако даден МСФО не изисква или разрешава друго.


• Форма на отчета за доходите – предприятието следва да представи анализ на разходите, използвайки класификация, която се основава или на естеството на разходите, или на тяхната функция в рамките на предприятието, която от двете представя информация, която е по-надеждна и значима.

                Предприятията, които класифицират разходите си по функционално предназначение, следва да оповестяват допълнителна информация за същността на разходите, включително амортизационните разходи и разходите за персонала.

                Предприятието следва да оповести или в отчета за доходите, или в отчета за промени в собствения капитал, или в пояснителните приложения сумата на дивидентите, признати като разпределения към притежателите на акционерен капитал за периода и съответната сума на акция.


• Два формата за представяне на отчета за всички видове доход:

- в единен отчет за всеобхватния доход;

- в два отчета: първият отчет показва компонентите на печалбата или загубата (отделен отчет за дохода) и вторият отчет е отчет за всеобхватния доход, започващ с текущата печалба или загуба и представящ и друг всеобхватен доход.


7. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


• Предприятието представя отчет за промените в собствения капитал, в който се показва:

                (а) печалбата или загубата за периода;

                (б)всеки приход или разход за периода, който съгласно изискванията на друг Стандарт или Разяснение се признава директно в собствения капитал, както и общата сума на тези статии; и

                (в)обща сума на приходите и разходите за периода (изчислени като сбор от (а) и (б), като общите суми, отнасящи се към притежателите на собствения капитал на предприятието майка и към миноритарните собственици, се показват поотделно; и

                (г)за всеки компонент на собствения капитал ефектите от измененията в счетоводната политика и корекциите на грешки, съгласно МСС 8.

                Отчет за промените в собствения капитал, който съдържа само тези статии, се нарича отчет за признатите приходи и разходи. При този подход равнението на началното и крайното салдо на дяловия капитал, резервите и натрупаната печалба се дава в пояснителните приложения.

• Освен това предприятието следва да представи или в отчета за измененията в собствения капитал, или в

пояснителните приложения към него:

                (а) сумите на операции със собствениците на капитала, действащи в качеството си на притежатели на собствения капитал, като представя поотделно разпределението между собствениците;

                (б) салдото на неразпределената печалба (т.е. натрупаната печалба или загуба) в началото на периода и към датата на баланса и движенията за периода; и

                (в)изравняване на балансовата стойност на всеки клас от внесения капитал и всички резерви в началото и в края на периода, като всяка промяна се оповестява отделно.

                Когато се представят всички неща, тогава отчета се нарича отчет за промените в собствения капитал. При този подход се осъществява равнение на началните и крайните салда за всеки елемент от собствения капитал. Отделно в колони се посочва частта от елементите на собствения капитал, отнасяща се за притежателите на капитала на предприятието майка и за малцинственото участие.


8. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ


• Информация за паричните потоци предоставя на потребителите база за оценка на способността на предприятието да генерира пари и парични еквиваленти, както и на потребностите на предприятието да оползотвори тези парични потоци. МСС 7 Отчети за паричните потоци определя изискванията за представянето на паричните потоци и свързаните с тях оповестявания.


9. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ


• Пояснителните приложения към финансовите отчети трябва да:

                (а) представят информация за базата, на която са изготвени финансовите отчети и специфичните счетоводни политики;

                (б)оповестяват информацията, изисквана от МСФО, която не е представена в баланса, отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал или в отчета за паричните потоци; и

                (в)предоставят допълнителна информация, която не е представена в самия баланс, отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал или в отчета за паричните потоци, но е важна за разбирането на всеки от тях.


• Пояснителните приложения към финансовите отчети, доколкото е практически уместно, трябва да бъдат представени по систематичен начин.


• Всяка позиция на лицевата страна на баланса, отчета за доходите, отчета за промени в собствения капитал и отчета за паричните потоци трябва да има препращаща референция към съответната информация, представена в пояснителните приложения.


• Пояснителните приложения обикновено се представят в следния ред, който допринася за no-доброто разбиране на финансовите отчети и сравняването им с отчетите на други предприятия:

- декларация за съответствие с МСФО;

- обобщение на прилаганите значителни счетоводни политики;

- подкрепяща информация за представените на лицевата страна на всеки финансов отчет статии по реда, по който всяка статия и всеки финансов отчет е представен; и

- други оповестявания, включително: условни пасиви (вж. МСС 37) и непризнати договорни ангажименти; и нефинансови оповестявания, напр. цели и политика на управлението на финансовия риск на предприятието (вж. МСС 32).


10. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА


• Предприятието следва да оповести в обобщението на значителните счетоводни политики следното:

- базата (базите) за оценяване, използвана(и) при изготвяне на финансовите отчети;и

- други използвани счетоводни политики, които са значими за правилното разбиране на финансовите отчети.


Предприятието следва да оповести в обобщението на значителните счетоводни политики или в други пояснителни приложения преценките, отделно от тези, свързани с приблизителни оценки, които ръководството е направило в процеса на прилагане на счетоводните политики на предприятието, които имат най-значителен ефект върху признатите във финансовите отчети суми.


Предприятието следва да оповести информация за направените предположения относно бъдещето и други ключови източници на несигурност на приблизителните оценки към края на отчетния период, които имат сериозен риск да доведат до съществени корекции към балансовите суми на активите и пасивите в рамките на следващата финансова година.


11. КАПИТАЛ


• Предприятието следва да оповестява информация, която дава възможност на потребителите на финансовите отчети да оценят неговите цели, политики и процеси за управление на капитала.


12. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ


• Предприятието следва да оповести в пояснителните приложения:

- сумата на дивидентите, предложени или декларирани преди одобряване на финансовите отчети за публикуване, но непризнати като разпределение към собствениците през периода, и съответната сума на дял/акция; и

- сумата на непризнати кумулативни привилегировани дивиденти.


•Предприятието следва да оповести следната информация, ако тя не е оповестена никъде другаде в публикуваната информация с финансовите отчети:

- седалището и правния статут на предприятието, държава на регистрация и адрес на управление (или основно място на дейност, ако е различно от адреса на управление);

- описание на характера на дейността на предприятието и неговите основни дейности;и

- наименованието на предприятието-майка и на крайното предприятие майка от групата.


РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСС 1 забранява в отчета за доходите отделно представяне по самостоятелни статии на извънредните приходи или разходи, както и на печалбата или загубата от обичайна дейност, докато съгласно СС 1 - Представяне на финансови отчети е задължително в отчета за приходите и разходите да има такива статии.Коментари

-->