Албена Димитрова Албена Димитрова Потребител

Придобиване на собственостЗа поземлен имот с начин на трайно ползване: Лозе и трайно предназначение на територията: Урбанизирана, сме взели Заповед за придобиване на собственост по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ с влязал в сила ПУП.

Трябва ли да се подава данъчна декларация за придобит имот по ЗМДТ?Отговори

  • Здравейте,
    В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ копие от нея се изпраща на службата по вписванията, а копие от одобрения план - на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - за служебно вписване в имотния регистър и нанасяне в кадастъра.
    Съгласно същата разпоредба собствениците придобиват собствеността върху новообразуваните имоти с влизане в сила на подробния устройствен план, поради което след като заповедта влезе в сила, тя следва да се впише в Служба по вписванията. След вписване на заповедта следва да декларирате това обстоятелство и в общината по реда на чл. 14 от ЗМДТ.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->