Речник на Термините в Международните Одиторски Стандарти
Аналитични процедури – Оценка на финансова информация, изготвена на база на проучване на приемливи като правдоподобни взаимоотношения между финансови и нефинансови данни. Аналитичните процедури се състоят и в извършване на анализ на установени отклонения и връзки, които са в несъответствие с друга уместна, свързана с анализираните въпроси информация или се отклоняват от предвижданите суми.

Ангажимент за извършване на договорени процедури – Ангажимент, при който одиторът се ангажира да извърши такива процедури от одиторско естество, за които той, предприятието и всички определени трети страни са постигнали договореност, както и да издаде доклад за фактическите констатации. Получателите на доклада следва да формират свои собствени изводи от доклада на одитора. Докладът е органичен само до онези страни, които са договорили извършването на процедурите, тъй като други лица, на които не са известни причините за процедурите, биха могли да изтълкуват погрешно резултатите.

Ангажимент за извършване на преглед – Целта на ангажимента за извършване на преглед е да позволи на одитора да заяви, че въз основа на процедури, които не осигуряват всички доказателства, изисквани при извършването на един одит, нищо не му е станало известно, което да му дава основание да счита, че финансовият отчет не е изготвен, във всички съществени аспекти, в съответствие с приложимата законова рамка за финансова отчетност.

Ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност – (вж. Ангажимент за изразяване на сигурност).

Ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност – (вж. Ангажимент за изразяване на сигурност).

Ангажимент за изразяване на сигурност – Ангажимент, при който самостоятелно практикуващ професионален счетоводител изразява заключение, чиято цел е да повиши степента на доверие на предвидените потребители, различни от отговорното лице, за резултата от количествената оценка или измерването на предмета на ангажимента спрямо съответните критерии.

Резултатът от количествената оценка или измерването на предмета е информацията, която се получава в резултат от прилагането на критериите (вж. също и Информация по предмета). Съгласно "Международната обща рамка за ангажименти за изразяване на сигурност" съществуват два вида ангажименти за изразяване на сигурност, които даден самостоятелно практикуващ професионален счетоводител има право да изпълнява: ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност и ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност.

Ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност – Целта на ангажимента за изразяване на разумна степен на сигурност е намаляването на риска на ангажимента за изразяване на сигурност до приемливо ниско ниво съобразно конкретните обстоятелства на ангажимента, като база за положителна форма за изразяване на заключението на самостоятелно практикуващ професионален счетоводител.

Ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност – Целта на ангажимента за изразяване на ограничена степен на сигурност е намаляването на риска на ангажимента за изразяване на сигурност до ниво, което е приемливо съобразно конкретните обстоятелства на ангажимента, но където този риск е по-висок от риска при ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност, като база за отрицателна форма за изразяване на заключението на самостоятелно практикуващ професионален счетоводител.

Ангажимент за компилиране на информация – Ангажимент, при който счетоводните експертни умения, за разлика от одиторските експерти умения, се използват за събиране, класифициране и обобщаване на финансова информация.

Аномална грешка – (вж. Одиторски извадки)

Асистенти – Персонал, участващ в индивидуален одит, различен от одитора.

Асоцииране на одитора с финансова информация – Един одитор се счита за асоцииран с финансовата информация, когато той приложи доклад към тази информация или даде съгласието си името му да бъде използвано в професионална връзка.

Асоцииране с одитора – (вж. Асоцииране на одитора с финансова информация)

База данни – Съвкупността от данни, които са на общо разположение и използване от определен брой различни потребители за различни цели.

Верига от фирми2 – Всяко предприятие под общ контрол, собственост или управление на дадена фирма или на предприятие, за което разумна и информирана трета страна, разполагаща с познания за цялата уместна за конкретните обстоятелства информация, би достигнала до разумното заключение, че е част от фирмата в национален или международен мащаб.

Външен одит – Одит, извършен от външен одитор.

Външен одитор – (вж. Одитор)

Въпроси, свързани с опазване на околната среда

          (a) инициативи за предотвратяване, намаляване или възстановяване на щети, нанесени на околната среда или инициативи за консервация на възстановими или невъзстановими ресурси (такива инициативи могат да бъдат изисквани съгласно закони и нормативни разпоредби за опазване на околната среда или по договор, или могат да бъдат предприети доброволно);

          (б) последици от нарушаването на закони или нормативни разпоредби за опазване на околната среда;

          (в) последици от екологични щети, нанесени на другите или на природни ресурси; и

          (г) последици от отговорности, поети по чужда вина, регламентирани със закон (например отговорност за щети, нанесени от предишни собственици).

Върховна одиторска институция – Публичен орган, който, независимо от това как е обозначен, конституиран или организиран, упражнява по силата на закон най-висшата по степен публична одиторска функция на съответната държава.

Вътрешен контрол – Процесът, проектиран и осъществяван от лицата, натоварени с общо управление, ръководството и останалия персонал с цел предоставяне на разумна степен на сигурност относно постигането на целите на предприятието по отношение на надеждността на финансовата отчетност, ефективността и ефикасността на операциите и дейността и спазването на приложимото законодателство и нормативни разпоредби. Вътрешният контрол се състои от следните компоненти (елементи):

          (a) контролната среда;

          (б) процеса в предприятието за оценка на риска;

          (в) информационната система, включително свързаните с това бизнес процеси, имащи отношение към финансовата отчетност и комуникация;

          (г) контролните дейности; и

          (д) текущо наблюдение върху контролите.

Вътрешен одит – Оценяваща дейност, установена в рамките на предприятието и в негова помощ. Функциите му включват, наред с всичко останало, проверка, оценка и текущо наблюдение на адекватността и ефективността на системите за вътрешен контрол.

Вътрешен одитор – (вж. Одитор)

Вътрешноприсъщ риск – (вж. Одиторски риск)

Глобална мрежа (WAN )– Комуникационна мрежа, която прехвърля информация през разширена област, като например между поделения на предприятието, градове и държави. Глобалната мрежа позволява достъп в реално време до приложните програми от отдалечени терминали. Няколко локални мрежи могат да бъдат свързани в глобална мрежа.

Годишен отчет – Обикновено всяко предприятие изготвя и издава ежегодно документ, който включва неговия финансов отчет и одиторския доклад върху него.

Грешка – Непреднамерена неточност, отклонение или несъответствие във финансовия отчет,включително пропуск на сума или оповестяване.

Данни (показатели) за текущия период – Суми и други оповестявания, отнасящи се до текущия период.

Дата на издаване на финансовия отчет – Датата, на която одиторският доклад и одитираният финансов отчет са предоставени на разположение на трети страни, която може да бъде, в много случаи, датата, на която те са подадени в регулаторните органи.

Дата на одиторския доклад – Датата, избрана от одитора за посочване в доклада върху финансовия отчет. Одиторският доклад не може да е с по-ранна дата от датата, на която одиторът е получил достатъчни и уместни одиторски доказателства, върху които да базира мнението върху финансовия отчет3. Достатъчни и уместни одиторски доказателства включват доказателства, че пълният финансов отчет на предприятието е изготвен и лицата с признати правомощия са удостоверили, че поемат отговорността за него.

Дата на одобряване на финансовия отчет – Датата, на която лицата с признати правомощия заявяват, че са изготвили пълния финансов отчет на предприятието, включително свързаните с него приложения, и че поемат пълната отговорност за тях. В някои юрисдикции, закон или нормативна разпоредба определят лицата или органите (например директорите), които носят отговорност за достигането до заключение, че е изготвен пълен комплект финансов отчет, и конкретизират процеса за получаване на необходимото одобрение. В други юрисдикции процесът на одобрение не е регламентиран със закон или нормативна разпоредба, а при изготвянето и финализирането на своя финансов отчет предприятието използва свои собствени процедури с оглед на своята управленска структура. В някои юрисдикции се изисква финално одобрение на финансовия отчет от акционерите преди публичното издаване на финансовия отчет. В тези юрисдикции финалното одобрение на акционерите не е необходимо за одитора, за да достигне до заключение, че са получени достатъчни и уместни одиторски доказателства.

Датата на одобряване на финансовия отчет за целите на МСС е по-ранната дата, на която лицата с признати правомощия определят, че е изготвен пълен финансов отчет.

Дата на финансовия отчет – Датата в края на последния период, обхванат във финансовия отчет, която обичайно е датата на най-последния счетоводен баланс във финансовия отчет,предмет на одит.

Доклад за резултати от екологична дейност – Доклад, отделен от финансовия отчет, в който предприятието предоставя на трети страни качествена информация относно неотменимите ангажименти на дружеството във връзка с екологичните аспекти на бизнеса, неговата политика и цели в тази област, неговите постижения в управлението на връзката между стопанските процеси и екологичния риск, както и количествена информация за резултатите от екологичната му дейност.

Документация – Документация са материалите (работните книжа), изготвени от и за, или получени и задържани от одитора във връзка с извършването на одита. Работните книжа могат да бъдат под формата на информация (данни), съхранявана(и) на хартиен носител, филм,електронна медия или друга медия.

Допустима грешка – (вж. Одиторски извадки)

Допълнителна информация – Информация, която е представена заедно с финансовия отчет,която не се изисква от приложимата обща рамка за финансова отчетност, използвана за изготвяне на финансовия отчет, обичайно е представяна или в допълнителни таблици, или като допълнителни пояснителни приложения.

Достатъчност – е мярката за количеството на одиторските доказателства. Количеството на одиторските доказателства, които са необходими, зависи от риска от неточности, отклонения и несъответствия, както и качеството на тези одиторски доказателства.

Друг одитор – (вж. Одитор)

Друга информация – Финансова или нефинансова информация (различна от финансов отчет или одиторски доклад върху него), включена – по закон или по обичай – в годишния доклад.

Единица от извадка – (вж. Одиторски извадки)

Екип по ангажимента – Целият персонал, осъществяващ даден ангажимент, включително всякакви експерти, наети от фирмата във връзка с ангажимента.

Екологичен риск – При определени обстоятелства факторите, които са уместни и обвързани с оценката на вътрешноприсъщия риск за разработването на цялостния одиторски план може да включват риск от съществена неточност, отклонение и несъответствие на финансовия отчет, дължаща се на въпроси, свързани с опазването на околната среда.

Експерт – Лице или фирма, притежаващи специални умения, познания и опит в конкретна област, различна от счетоводство и одит.

Електронен обмен на данни (EОД)/(EDI) – Електронен пренос на документи между организации във формат, който може да бъде разчетен от устройство.

Защитна стена – Комбинация от хардуер и софтуер, които защитават разширената глобална мрежа (WAN), локалната мрежа (LAN) или персоналния компютър (PC) от непозволен достъп през интернет и от въвеждането на неоторизиран или увреждащ софтуер, данни или друг материал в електронен формат.

Записи (логове) на операциите – Отчети, които са проектирани за проследяване на всяка операция, извършвана в реално време. Такива отчети често документират източника на операцията (терминал, време и потребител), както и подробности за нея.

Значимост – Относителната важност на въпрос, взет в неговия контекст. Значимостта на един въпрос се преценява от самостоятелно практикуващ професионален счетоводител в контекста, в който той е разглеждан. Това би могло да включва, например, разумната перспектива той да доведе до промяна или влияние върху решенията на предвидените потребители на доклада на самостоятелно практикуващ професионален счетоводител. Друг пример е, когато контекстът е преценка за това, дали да се докладва въпросът на лицата, натоварени с общо управление и дали те биха счели въпроса от значение за тях във връзка със задълженията им.

Значимостта може да се разглежда в контекста на количествени и качествени фактори, като например, относителна важност, характер и ефект върху предмета и изразените интереси на предвидените потребители или получатели.

Измама – Преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, от лицата, натоварени с общо управление, от служителите или трети лица, свързано с използване на заблуда с цел придобиване на несправедливо или незаконно предимство. От значение за одитора са два вида преднамерени неточности, отклонения и несъответствия: неточности, отклонения и несъответствия, получени в резултат на подправена финансова отчетност, и неточности, отклонения и несъответствия, произтичащи от злоупотреба (незаконно присвояване на) с активи (също така, вж. Подправена финансова отчетност и незаконно присвояване на активи).

Измама от страна на служител – Измама, в която участват само служители на предприятието, обект на одит.

Измама от страна на ръководството – Измама, в която участва един или повече членове на ръководството или от лицата, натоварени с общо управление.

Изчерпателна счетоводна база – Изчерпателната счетоводна база представлява съвкупност от критерии, използвани при изготвяне на финансов отчет, които се прилагат за всички съществени обекти и имат богата и значителна по съдържание основа.

Изявления на ръководството – Изявления на ръководството, доброволни или в отговор на конкретни запитвания, направени от него пред одитора в хода на одита.

Информационни системи, свързани с финансовата отчетност – Компонент от вътрешния контрол, който включва системата за финансова отчетност и се състои в процедури и данни,създадени за инициирането, записването, обработката и отчитането на сделките на предприятието (както и на събития и условия) и за поддържането на отговорността за свързаните активи, пасиви и собствен капитал.

Информация за предмета – Резултатът от количественото оценяване или измерване на предмета. Самостоятелно практикуващият професионален счетоводител събира достатъчни и уместни одиторски доказателства за информацията по предмета с цел да осигури солидна база за изразяване на заключение в доклада за изразяване на сигурност.

ИТ среда – Политиката и процедурите, които предприятието въвежда и ИТ инфраструктурата(хардуер, операционни системи и др.) и приложен софтуер, които то използва в помощ на стопанските операции и за постигане на бизнес стратегиите си.

Качествено оценяване – Анализ на установените рискове с цел достигане до заключение относно тяхната значимост. "Оценяване" (оценка по качествени белези – бел. ред.) по подразбиране се използва само във връзка с риска. (вж. също Количествено оценяване).

Квалифицирано мнение – (вж. Модифициран одиторски доклад)

Кодиране (криптография) – Процесът на трансформиране на програмите и информацията във формат, който не може да бъде разбран без достъп до конкретни декодиращи алгоритми (криптографски ключове). Например конфиденциалните лични данни в системата за обработка на заплатите могат да бъдат кодирани срещу непозволено разкриване или модификация.

Кодирането може да осигури ефективен контрол за защита на конфиденциални или чувствителни програми и информация от непозволено разкриване или модификация. Ефективната система за сигурност обаче зависи от подходящия контрол върху достъпа до криптографските ключове.

Количествено оценяване – Идентифициране и анализ на свързаните по съдържание въпроси, включително изпълнението на допълнителни процедури, ако е необходимо, за достигането до специфично заключение по въпроса. "Оценяване" (оценка по количествени белези – бел.ред.), по подразбиране, се използва само във връзка с обхват от въпроси, включително доказателства, резултатите от процедури и ефективността на отговора на ръководството на даден риск. (вж. също Качествено оценяване).

Компонент – Поделение, клон, дъщерно дружество, съвместно предприятие, асоциирано дружество или друго предприятие, чиято финансова информация се включва във финансовия отчет, одитиран от основния одитор.

Компонент на пълен финансов отчет – Приложимата рамка за финансова отчетност,възприета за изготвянето на финансови отчети, определя какво съдържа пълен финансов отчет. Компонентите на пълния финансов отчет включват: отделен елемент на финансовия отчет, определени сметки, елементи от сметки или отчетни обекти (позиции) във финансовия отчет.

Компютърно-подпомогнати одиторски техники – Приложения на одиторски процедури с използването на компютър като одиторско средство (известни също като КПОТ).

Контрол върху качеството – Политиката и процедурите, възприети от дадена фирма с цел осигуряване на разумна степен на сигурност, че фирмата и нейният персонал спазват професионалните стандарти, нормативните и законовите изисквания, и че докладите, издадени от фирмата или от съдружниците, отговорни за ангажимента, са подходящи за конкретните обстоятелства.

Контрол на приложните програми в информационните технологии – Ръчни или автоматизирани процедури, които обичайно функционират на ниво бизнес процес. Контролите на приложните програми могат да бъдат превантивни или разкриващи по характер и са разработени с цел да гарантират целостта на счетоводните записи. Съответно, контролите на приложните програми се отнасят до процедурите, които се използват за иницииране, регистриране, обработка и докладване на сделки или други финансови данни.

Контролен риск – (вж. Одиторски риск)

Контролна среда – Включва функции по общото управление и ръководство, както и цялостното отношение, осъзнатото виждане и действия от страна на лицата, натоварени с общо управление и с ръководството по отношение на системата за вътрешен контрол на предприятието и нейната важност за предприятието. Контролната среда е компонент на вътрешния контрол.

Контроли за достъп – Процедури, разработени за ограничаване на достъпа до терминални устройства, програми и данни в реално време. Контролите за достъп се състоят от "потребителска идентификация" и "потребителска оторизация." "Потребителската идентификация" обичайно се опитва да идентифицира потребителя чрез уникални средства идентификации за достъп – пароли, карти за достъп или биометрични данни. "Потребителската оторизация" се състои от правила за достъп за определяне на ресурсите на компютъра, до които всеки потребител може да има достъп. По-конкретно, тези процедури са разработени за предотвратяване или разкриване:

          (a) непозволен достъп до терминални устройства, програми и данни в реално време;

          (б) въвеждане на непозволени операции;

          (в) непозволени промени във файловете с информация;

          (г) използването на компютърни програми от неоторизиран персонал; и

          (д) използването на компютърни програми, които не са позволени.

Контролни дейности – Тези политики и процедури, които помагат да се гарантира, че указанията на ръководството се изпълняват. Контролните дейности са компонент на вътрешния контрол.

Корпоративно ръководство – (вж. Общо управление)

Критерии – Приети стандарти за сравнение, използвани за оценка или измерване на предмета включително, когато това е уместно, отправни точки за представяне и оповестяване. Критериите могат да са формални и по-малко формални. Могат да съществуват различни критерии за един и същ предмет. Необходими са подходящи критерии за разумно последователна оценка или измерване на предмета в рамките на контекста на една професионална преценка.

Подходящи критерии – Представят следните характеристики:

          (a) Уместност: отговарящи на потребностите, които допринасят за заключения, които подпомагат процеса на вземане на решение от предвидените потребители.

          (б) Пълнота: критериите са достатъчно пълни, когато съответните фактори, които биха могли да окажат влияние върху заключенията в контекста на обстоятелствата по ангажимента,не са пропуснати. Пълните критерии включват, когато това е уместно, приети стандарти за сравнение за представяне и оповестяване.

          (в) Надеждност: надеждните критерии позволяват разумно последователна оценка или измерване на предмета включително, когато това е уместно, представяне и оповестяване, когато са използвани в сходни обстоятелства от свободно практикуващи одитори със сходна квалификация.

          (г) Неутралност: неутралните критерии допринасят за достигане до заключения, които са безпристрастни.

          (д) Разбираемост: разбираемите критерии допринасят за достигане до заключения, които са ясни, подробни и не са обект на съществено различни тълкувания.

Лица, натоварени с общо управление – (вж. Общо управление)

Лице, извършващо прегледа за контрол върху качеството на ангажимент – Съдружник,друго лице във фирмата, външно лице с подходяща квалификация или екип от такива физически лица с достатъчен и подходящ опит и правомощия да оценят обективно, преди издаването на доклада, съществените преценки, които екипът по ангажимента е направил и заключенията, до които е достигнал при формулирането на доклада.

Локална мрежа (LAN) – Комуникационна мрежа, която обслужва потребителите в рамките на определен географски район. Локалните мрежи са разработени, за да улеснят обмена и взаимното използване на ресурси в рамките на една организация, включително на данни, софтуер,съхраняване на информация, принтери и телекомуникационно оборудване. Те позволяват децентрализираното въвеждане на информация. Основните компоненти на локалната мрежа са предавателно устройство и софтуер, потребителски терминали и споделени периферни устройства.

Малко предприятие – Всяко предприятие, в което:

          (a) е налице концентрация на собствеността и управлението в малък брой физически лица

          (често едно физическо лице); и

          (б) са налице една или повече от следните характеристики:

          (i) малък брой източници на доход;

          (ii) опростено счетоводство; и

          (iii) ограничен вътрешен контрол с възможност за ръководството да заобикаля или да пренебрегва контролите.

Малките предприятия обикновено притежават характеристиката, посочена в подточка (a) и една или повече от характеристиките, изброени в подточка (б).

Междинна финансова информация или отчети – Финансова информация (която може да бъде по-малка по обхват от пълен финансов отчет, както той е дефиниран по-горе), която се издава към междинна дата (обикновено на шестмесечие или тримесечие) за даден финансов период.

Мнение – Одиторският доклад съдържа ясно писмено изложение на мнение върху финансовия отчет като цяло. Неквалифицирано (безусловно) одиторско мнение се изразява, когато заключението на одитора е, че финансовият отчет дава вярна и честна представа или че представя достоверно, във всички съществени аспекти, в съответствие с приложимата обща рамка за финансова отчетност (вж. Модифициран одиторски доклад).

Модифициран одиторски доклад – Одиторският доклад се счита за модифициран, ако в него се добави(вят) параграф(и) за обръщане на внимание или ако мнението е различно от неквалифицирано мнение:

Въпроси, които не влияят на одиторското мнение Параграф (и) за обръщане на внимание – Одиторският доклад може да бъде модифициран чрез добавянето на параграф(и) за обръщане на внимание, чиято цел е да се акцентира върху въпрос, оказващ влияние върху финансовия отчет и включен във финансовия отчет, в пояснително приложение, където е оповестен в детайли. Добавянето на такъв параграф(и) за обръщане на внимание не оказва влияние върху одиторското мнение. Одиторът може да модифицира одиторския доклад и чрез използването на параграф(и) за обръщане на внимание към въпроси, различни от тези, оказващи директно влияние върху финансовите отчети.

Въпроси, оказващи влияние върху одиторското мнение Квалифицирано мнение – Квалифицирано мнение се изразява, когато заключението на одитора е, че не може да бъде изказано неквалифицирано (безусловно) мнение, но че ефектът на съответното несъгласие с ръководството на предприятието или ограничението в обхвата на одита не е толкова съществен, че да изисква доклад с изразено отрицателно мнение или с отказ от изразяване на мнение.

Отказ от изразяване на мнение – Отказ от изразяване на мнение се прави, когато възможният ефект от ограничението в обхвата на одита е толкова съществен и всеобхватен,че одиторът не е в състояние да получи достатъчни и подходящи одиторски доказателства и съответно не е в състояние да изрази мнение върху финансовия отчет.

Отрицателно мнение – Отрицателно мнение се изразява, когато ефектът от несъгласието на одитора е толкова съществен и всеобхватен по отношение на финансовия отчет, че квалификацията на одиторския доклад не е адекватна и достатъчна за оповестяването на подвеждащото или непълно съдържание на финансовия отчет.

Наблюдение – Включва внимателно наблюдаване на процес или процедура, изпълнявани от други лица, например наблюдение от одитора на преброяването на материалните запаси,извършвано от персонала на предприятието, или на изпълнението на контролните дейности.

Настоящ одитор – (вж. Одитор)

Национални практики (одиторски) – Комплект от насоки за осъществяване на одита, които не притежават тежестта и силата на стандарти, приети от упълномощен орган на национално ниво, но които обичайно са спазвани при извършването на одит, преглед, други услуги за изразяване на сигурност или на свързаните по съдържание услуги.

Национални стандарти (одиторски) – Набор от одиторски стандарти, приети със закон или друг нормативен акт, или от упълномощен орган на национално ниво, приложението на които е задължително при извършването на одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност или свързани по съдържание услуги.

Начални салда – Салда по сметките, които съществуват към началото на периода. Началните салда се основават на крайните салда от предходния период и отразяват ефектите от сделките, фактите и операциите, извършени или случили се през предходните периоди, както и от счетоводните политики, прилагани през предходните периоди.

Независимост4 – Състои се в:

          (a) Независимост на мнението – Състояние на съзнанието, което дава възможност за изразяване на мнение без върху него да се отразяват влияния, които компрометират професионалната преценка, позволявайки на дадено лице да действа почтено и обективно, и да упражни професионален скептицизъм.

          (б) Независимост в поведението – Избягване на факти и обстоятелства, които са толкова съществени, че разумна и информирана трета страна, разполагаща с познания за цялата уместна за целта информация, включително прилаганите предпазни мерки, би достигнала до разумното заключение, че почтеността, обективността или професионалния скептицизъм на фирмата или на член на екипа за изразяване на сигурност, са били нарушени.

Незаконно присвояване на активи (злоупотреба с активи) – Кражба на активи на предприятието и често се извършва от служители в относително малки и несъществени размери. В него обаче може да участва ръководството, което има по-големи възможности да прикрие или скрие незаконното присвояване (злоупотребата) по начини, които е трудно да бъдат разкрити.

Неквалифицирано мнение – (вж. Мнение)

Несигурност – Въпрос, чието решаване зависи от бъдещи действия или събития, които не са под прекия контрол на предприятието, но които биха могли да имат отражение върху финансовия отчет.

Неспазване – Пропуски или други действия от страна на одитираното предприятие, независимо дали са съзнателни или несъзнателни, които противоречат на действащите закони или други нормативни разпоредби.

Нестатистическа извадка – (вж. Одиторски извадки)

Неточност, отклонение и несъответствие – Неточност, отклонение и несъответствие (грешки, пропуски, неправилни тълкувания и отклонения – бел. ред.) във финансовата информация,които биха могли да възникнат в резултат на грешки или измами (вж. Измама и Грешка).

Нива на доверие – (вж. Одиторски извадки).

Обобщен финансов отчет – Финансов отчет, обобщаващ годишния одитиран финансов отчет на предприятието за целите на информирането на групите потребители, интересуващи се единствено от основните показатели относно финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието.

Обхват на одита – Одиторските процедури, които, по преценка на одитора и на базата на МОС,се считат за необходими при конкретните обстоятелства за постигане на целта на одита.

Обхват на прегледа – Процедури за извършване на преглед, които се считат за необходими при конкретните обстоятелства за постигане целта на прегледа.

Общи ИТ контроли – Политики и процедури, които са свързани с много приложни програми и подкрепят ефективното функциониране на контролите върху приложните програми като помагат да се гарантира непрекъсната и надлежна работа на информационните системи. Общите ИТ контроли обичайно включват контроли над център с данни и мрежови операции; придобиване на системен софтуер, промяна и поддръжка; защита на достъпа; и придобиване на приложни системи, развитие и поддръжка.

Общо управление – Описва ролята на лицата, на които е възложен надзорът, контролът и определянето на посоката за развитие на предприятието. Лицата, натоварени с общото управление, обикновено са отговорни за осигуряване постигането на целите на предприятието, финансовата отчетност и отчитането пред заинтересованите страни. Лицата, натоварени с общо управление, включват и изпълнителното ръководство, но само когато то изпълнява такива функции.

Ограничение в обхвата – (вж. Ограничение в обхвата)

Ограничение в обхвата -– В някои случаи ограничение в обхвата на одиторската работа може да бъде наложено от предприятието (например, когато условията на ангажимента определят, че одиторът няма да прилага дадена одиторска процедура, която той счита за необходима). Ограничение в обхвата може да бъде наложено и от обстоятелства (например, когато моментът на изпълнение на одиторския ангажимент е такъв, че одиторът не е в състояние да наблюдава инвентаризацията на материалните запаси). То може да възникне и когато по мнението на одитора счетоводната документация и данни са неадекватни или когато одиторът не е в състояние да приложи одиторска процедура, която той счита за желателна.

Одит на финансов отчет – Целта на одита на финансовия отчет е да даде възможности на одитора да изрази мнение дали финансовият отчет е изготвен, във всички съществени аспекти, в съответствие с приложимата обща рамка на финансова отчетност. Одитът на финансов отчет представлява ангажимент за изразяване на сигурност (вж. Ангажимент за изразяване на сигурност).

Одитор – Съдружникът, отговорен за ангажимента. Терминът "одитор" се използва за рефериране или към съдружник, отговорен за ангажимента, или към одиторска фирма. Когато терминът се прилага по отношение на съдружник, отговорен за ангажимента, той описва задълженията или отговорностите на съдружника, отговорен за ангажимента. Тези задължения или отговорности могат да бъдат изпълнявани или от съдружника, отговорен за ангажимента, или от член на одиторския екип. Където изрично е изразено намерение задължението или отговорността да бъдат изпълнени от съдружник, отговорен за ангажимента, се използва терминът "съдружник, отговорен за ангажимента", а не одитор. (Терминът "одитор" може да се използва, когато се описват както свързани по съдържание услуги и ангажименти за изразяване на сигурност, които са различни от одити. С подобно рефериране не се цели да се посочи, че лицето, извършващо свързани по съдържание услуги или ангажименти за изразяване на сигурност, които са различни от одити, следва непременно да бъде одитор на финансовия отчет на предприятието.)

Външен одитор – Където е уместно терминът "външен одитор" е използван, за да се разграничи външният одитор от вътрешния одитор.

Вътрешен одитор – Лице, извършващо вътрешен одит.

Друг одитор – Одитор, различен от основния одитор, който носи отговорност за финансовата информация на компонент, включен във финансовия отчет, одитиран от основния одитор. Другите одитори включват свързани фирми (филиали), използващи или не същото име, фирми кореспонденти, както и несвързани одитори.

Настоящ одитор – Одиторът на финансовия отчет за текущия период.

Основен одитор – Одиторът, който носи отговорността за издаването на доклад върху финансовия отчет на предприятие, когато този финансов отчет включва финансова информация за един или повече компоненти, одитирани от друг одитор.

Постъпващ одитор – Одиторът на финансов отчет за текущия период, където или финансовият отчет за предходния период е бил одитиран от друг одитор (в този случай постъпващият одитор също е известен като приемащ одитор), или одитът е първи одиторски ангажимент.

Предходен одитор – Одиторът, който преди е бил одитор на предприятието и който е заменен с постъпващия одитор.

Предложен одитор – Одитор, от когото е поискано да замени настоящ одитор.

Приемащ одитор – Одитор, заменящ настоящия одитор (също известен като постъпващ одитор).

Продължаващ одитор – Продължаващият одитор е одиторът, който е одитирал и издал доклад върху финансовия отчет за предходния период и продължава да бъде одитор и за текущия период.

Одиторска документация5 – Документи с данни за извършените одиторски процедури6, получените съответни одиторски доказателства и за изводите, до които е стигнал одиторът (термини като "работни документи" или "работни книжа" също могат да се използват).

Одиторска програма – (вж. Одиторски план)

Одиторска фирма – (вж. Фирма).

Одиторски въпрос от интерес за общото управление – Тези въпроси, които възникват в резултат на одит на финансов отчет и, по мнение на одитора, са както важни, така и уместни за лицата,натоварени с общо управление при осъществяването на контрола върху финансовата отчетност и процеса на оповестяване. Одиторските въпроси от интерес за общото управление включват само тези въпроси, които са станали известни на одитора в резултат от изпълнението на одита.

Одиторски доклад със специално предназначение – Доклад, различен от одиторски доклад върху финансов отчет, издаден във връзка с независим одит на финансова информация, включително:

          (a) пълен финансов отчет, изготвен в съответствие с друга изчерпателна счетоводна база;

          (б) компонент от пълен финансов отчет с общо или със специално предназначение, като например отделен елемент на финансов отчет, определени сметки, елементи от сметки или отделни обекти (позиции) от финансов отчет;

          (в) спазване на договорни споразумения; и

          (г) обобщен финансов отчет.

Одиторски извадки – Прилагането на одиторски процедури спрямо по-малко от 100% от обектите, формиращи салдото по дадена сметка или група от сделки и операции, като всички единици в извадката имат шанс да бъдат избрани. Това ще даде възможност на одитора да събере и оцени одиторско доказателство относно някои характеристики на избраните обекти, за да формира или за да подпомогне за формирането на извод относно цялата популация, от която е направена извадката. За формиране на одиторските извадки могат да се използват статистически или нестатистически методи.

Аномална грешка – Аномалната грешка е грешка, която възниква от изолирано събитие, не се повтаря освен при специфични отграничими случаи и поради това не е представителна за грешките в популацията.

Допустима грешка – Максималната грешка в дадена популация, която одиторът може да приеме.

Единица на извадка – Единицата на извадка представляват отделните обекти, които формират популацията, например описани чекове по депозитни сметки, кредитни записвания по банковите извлечения, фактури по продажби или индивидуални салда по клиентски вземания, или парични обекти (единици).

Нестатистическа извадка – Всеки извадков подход, който няма характеристиките на статистическа извадка.

Нива на доверие – Математическото допълнение на риска на извадката.

Очаквана грешка – Грешката, която одиторът очаква да съществува в популацията.

Популация – Пълната съвкупност от данни, от които се формира една извадка и за която одиторът иска да достигне до заключения. Популацията може да бъде разделена на обособени части (страти) или субпопулации, като всяка част се проверява отделно. Терминът "популация"се използва и по отношение на термина "обособена част" (страта) от нея.

Риск, който не е свързан с извадките – Възниква от фактори, които стават причина одиторът да направи погрешни изводи поради каквато и да била друга причина, която не е свързана с размера на извадката. Например, тъй като повечето одиторски доказателства са по-скоро убедителни, отколкото убеждаващи, одиторът може да приложи неподходящи процедури или одиторът може да изтълкува погрешно дадено доказателство и да пропусне установяването на грешка.

Риск на извадката – Възниква от възможността одиторското заключение, базирано на извадка, да бъде различно от заключение, до което би се достигнало, ако цялата популация би била предмет на същата одиторска процедура.

Статистическа извадка – Всеки подход към формиране на извадките, който притежава следните характеристики:

          (д) случаен избор на извадката; и

          (е) използване на теорията на вероятностите за оценка на резултатите от извадката, включително за оценка на риска от извадката.

Стратификация – Процесът на разпределяне на популацията на субпопулации, всяка от които представлява група от единици на извадката, които имат подобни характеристики (често парична стойност).

Тотална грешка – Процентът отклонение или сумата на неточностите, отклоненията и несъответствията.

Одиторски план – Превръща одиторската стратегия в по-подробен план и включва характера,времето за изпълнение и обхвата на одиторските процедури, които следва да бъдат извършени от членовете на екипа по ангажимента, за да се получат достатъчни и уместни одиторски доказателства за намаляването на одиторския риск до приемливо ниско ниво.

Одиторски риск – Одиторският риск е рискът одиторът да изрази неподходящо одиторско мнение в случаите, когато във финансовия отчет има съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одиторският риск е функция на риска от съществени неточности, отклонения и несъответствия (или казано просто, "рискът от съществени неточности, отклонения и несъответствия"), (т.е. рискът, че финансовият отчет съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия преди одита) и рискът, че одиторът няма да разкрие тези неточности, отклонения и несъответствия ("риск на разкритията"). Рискът от съществени неточности, отклонения и несъответствия съдържа два компонента: вътрешноприсъщ риск и риск на контрола(както е описан в ниво твърдение за вярност по-долу). Рискът на разкритията е рискът, че одиторските процедури няма да разкрият неточности, отклонения и несъответствия, които съществуват в дадено твърдение за вярност, които биха могли да са съществени, индивидуално или като обща сума с други неточности, отклонения и несъответствия.

Вътрешноприсъщ риск – Вътрешноприсъщият риск е податливостта на дадено твърдение за вярност към неточност, отклонение и несъответствие, което може да бъде съществено, индивидуално или като обща сума, заедно с други неточности, отклонения и несъответствия, като се предположи, че не са били налице съответните свързани вътрешни контроли.

Риск на контрола – Рискът на контрола е рискът, че може да съществуват неточности, отклонения и несъответствия в твърдение за вярност, които биха могли да бъдат съществени, индивидуално или като обща сума заедно с други неточности, отклонения и несъответствия, които няма да бъдат предотвратени или открити и коригирани своевременно от системата за вътрешен контрол на предприятието.

Одиторско доказателство – Цялата информация, събрана от одитора при достигането до изводите, върху която се основава одиторското мнение. Одиторското доказателство включва информацията, съдържаща се в счетоводната документация, въз основа на която е изготвен финансовият отчет, както и подкрепяща информация от други източници.

Одиторско мнение – (вж. Мнение)

Одитор с опит7– Лице (външно или вътрешно за фирмата), което има солидни познания за (a)одиторските процеси, (б) Международните одиторски стандарти и приложимите законови и регулаторни изисквания, (в) бизнес средата, в която работи предприятието и (г) проблемните въпроси при одита и финансовата отчетност, съответстващи на икономическия сектор на предприятието.

Основен одитор – (вж. Одитор)

Отговорно лице – Лицето (или лицата), които:

          (a) в ангажимент за директно докладване носят отговорност за предмета; или

          (б) в ангажимент, базиран на твърдение за вярност, носят отговорност за информацията за предмета (твърдението за вярност), и могат да носят отговорност и за предмета.

Отговорното лице може да бъде страна, която ангажира свободно практикуващ професионален счетоводител (ангажираща страна), или да не бъде.

Отказ от мнение – (вж. Модифициран одиторски доклад)

Отрицателно мнение – (виж Модифициран одиторски доклад)

Очаквана грешка – (вж. Одиторски извадки)

Параграф(и) за обръщане на внимание – (вж. Модифициран одиторски доклад)

Персонал – Съдружници и служители.

Персонални компютри (PC) (известни също и като микрокомпютри) – Икономични и мощни самостоятелни компютри с общо предназначение, обичайно състоящи се от монитор (визуализиращо средство), кутия, съдържаща компютърната електроника и клавиатура (и мишка).

Тези характеристики могат да се комбинират и в портативни компютри (лаптоп). Програмите и данните могат да се съхраняват вътрешно на хард диск или на подвижни устройства за съхраняване на информация, като компакт дискове или дискети. Персоналните компютри могат да са свързани в мрежи за работа в реално време към принтери и други устройства, като сканиращи устройства и модеми.

Писмо за поемане на ангажимент – С писмото за поемане на ангажимент се документира и се потвърждава приемането от страна на одитора на неговото назначаване за одитор, целта и обхвата на одита, степента на отговорностите на одитора пред клиента и формата на неговите доклади по ангажимента.

Планиране – Включва разработване на генералната стратегия за ангажимента и на одиторския план, с цел да се намали одиторският риск до приемливо ниско ниво.

Повторно изпълнение – Независимото изпълнение от страна на одитора на процедури или контроли, които са били изпълнени първоначално като част от системата за вътрешен контрол на предприятието, ръчно или чрез използването на КПОТ.

Подправена финансова отчетност – Съдържа преднамерени неточности, отклонения и несъответствия, включително пропускане на суми или оповестявания във финансовия отчет, с цел заблуда на потребителите на финансовия отчет.

Подходящи критерии – (вж. Критерии)

Подходящо квалифицирано външно лице (за целите на МСКК 1) – Лице, извън фирмата със способности и компетентност да действа като съдружник, отговорен за ангажимента, например съдружник в друга фирма или служител (с подходящ опит) на професионален счетоводен орган, чиито членове могат да изпълняват одити и прегледи на историческа финансова информация, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, или на организация, която предоставя съответните услуги за контрол върху качеството.

Популация – (вж. Одиторски извадки)

Последващи събития – Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 "Събития след датата на баланса" разглежда третирането във финансовия отчет на събития, благоприятни и неблагоприятни, които възникват между датата на финансовия отчет (към която се реферира като "дата на баланса" в МСС) и датата, на която финансовият отчет е одобрен за издаване, като определя два вида събития:

          (a) такива, които осигуряват допълнителни доказателства за условия, съществували към датата на финансовия отчет; и

          (б) такива, които са показателни за условия, възникнали след датата на финансовия отчет.

Постъпващ одитор – (вж. Одитор)

Потвърждение – Специфичен вид запитване, което представлява процес на получаване на изявление за информация или за съществуващо условие, пряко от трето лице.

Потвърждение от външен източник – Процесът на получаване и оценка на одиторски доказателства чрез директна комуникация с трета страна в отговор на искане за информация относно конкретен обект, засягащ определени твърдения за вярност, направени от ръководството във финансовия отчет.

Правителствени стопански предприятия – Предприятия, които работят в публичния сектор обикновено, за да отговорят на цели от политически или социален интерес. От тях обикновено се изисква да работят на търговски принцип, т.е. да реализират печалби или да покриват, чрез потребителски такси, значителна част от разходите за своята дейност.

Преглед (във връзка с контрола върху качеството) – Оценка на качеството на извършената работа и заключенията, до които са достигнали другите.

Преглед за контрол върху качеството на ангажимент – Процес, разработен с цел да осигури обективна оценка, преди издаването на доклада, за съществените преценки, които екипът по ангажимента е направил и заключенията, до които е достигнал при формулирането на доклада.

Предложен одитор – (вж. Одитор)

Предходен одитор – (вж. Одитор)

Повторно изчисление – Състои се в проверка на математическата точност на изчисленията в документите или в счетоводните записвания и данни.

Приблизителна счетоводна оценка – Установената с известно приближение стойност на даден обект при липсата на по-прецизни и точни средства за измерването или оценяването му.

Приемащ одитор – (вж. Одитор)

Приложима обща рамка за финансова отчетност – Рамката за финансова отчетност,възприета от ръководството за изготвяне на финансовия отчет, която одиторът е определил като приемлива от гледна точка на естеството на предприятието и целта на финансовия отчет,или която се изисква от закон или друга нормативна разпоредба.

Принцип-предположение за действащо предприятие – Съгласно принципа-предположение за действащо предприятие, едно предприятие обикновено се разглежда като продължаващо бизнеса си в обозримо бъдеще без намерение или необходимост от ликвидация, преустановяване на стопанската му дейност или търсене на защита от кредитори вследствие на закони или други нормативни разпоредби. Съответно, активите и пасивите са оценени и представени на основата, че предприятието ще бъде в състояние да реализира активите си и да уреди пасивите си в нормалния ход на бизнеса си.

Присъствие – Участие по време на всички или на част от процесите, извършвани от други лица; например: присъствието по време на инвентаризация ще даде възможност на одитора да провери физически материалните запаси, да наблюдава спазването на процедурите, възприети от ръководството за преброяване на количествата, да регистрира това преброяване и да извърши тестово преброяване на количествата.

Прогнозна финансова информация – Финансова информация, основана на предположения за събития, които могат да възникнат в бъдеще и за възможните действия на предприятието.

Прогнозната финансова информация може да бъде под формата на прогнози, проекции на очаквани бъдещи възможности (събития, резултати – бел. ред.) или комбинация от двете (вж.Прогноза и Проекция на бъдещи възможност).

Прогноза – Перспективна финансова информация, изготвена на базата на предположения за бъдещи събития, които ръководството очаква да се случат, и действията, които ръководството очаква да предприеме към датата на изготвяне на информацията (предположения за най-добра приблизителна оценка).

Програмни контроли – Процедури, проектирани с цел предотвратяване или разкриване на неправилни промени в компютърните програми, до които достъпът се осъществява чрез терминали за работа в реално време. Достъпът може да бъде ограничен чрез контроли като използване на отделни операционни и програмни библиотеки и на специализиран програмен библиотечен софтуер. Важно е промените на програмите в реално време да бъдат надлежно документирани, контролирани и текущо наблюдавани.

Продължаващ одитор – (вж. Одитор)

Проекция на бъдещи възможности (събития, резултати – бел. ред.) – Очакваната по предвиждане финансова информация, изготвена въз основа на:

          (a) хипотетични предположения относно бъдещи събития и управленски действия, които не се очаква задължително да възникнат, като например предприятия, които са в начална фаза или обсъждат основна промяна в характера на дейността си; или

          (б) комбинация от най-добра приблизителна оценка и хипотетични предложения.

Проучване – Проучващо запитване по въпроси, възникващи от други процедури с цел да бъдат разрешени.

Проучващо запитване – Проучващото запитване представлява търсене на информация от осведомени и знаещи лица, както финансова, така и нефинансова, във или извън предприятието.

Професионален скептицизъм – Отношение, което включва поставяне под въпрос и критична оценка на доказателствата.

Професионални служители – Професионалисти, различни от съдружници, включително всякакви експерти, които фирмата наема.

Професионален счетоводител – Лице, което е член на организация, членка на МФС.

Професионален счетоводител на публична практика9 – Професионален счетоводител във фирма, която предоставя професионални услуги, независимо от тяхната функционална класификация (например одит, данъци или консултиране). Този термин се отнася също и за фирма на професионални счетоводители на публична практика.

Професионални стандарти – Стандарти на СМОССИС за ангажименти, както са дефинирани в "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одит, изразяване на сигурност и свързаните по съдържание услуги" на СМОССИС и съответните етични изисквания, които обичайно се състоят от Части А и Б на "Етичния кодекс на професионалните счетоводители" на МФС, както и съответните национални етични изисквания.

Процедури за оценка на риска – Процедури, изпълнени с цел придобиване на разбиране и знания за предприятието и средата, в която то функционира, включително за системата му за вътрешен контрол, за да се оцени рискът от съществени неточности, отклонения и несъответствия на ниво финансов отчет и на ниво твърдение за вярност.

Процедури за извършване на преглед – Процедури, считани за необходими за постигане на целта на ангажимент за извършване на преглед, основно включващи проучващи запитвания

Процедури по същество – Одиторски процедури, изпълнявани с цел разкриване на съществени неточности, отклонения и несъответствия на ниво твърдения за вярност; те включват:

          (a) детайлни тестове на групи сделки, салда по сметки и оповестявания; и

          (б) аналитични процедури по същество.

Процес на предприятието за оценка на риска – Компонент от вътрешния контрол, който представлява процес в предприятието за идентифициране на бизнес рисковете, свързани с целите на финансовата отчетност и за вземане на решения относно действията, които да са насочени към тези рискове, както и резултатите от тях.

Публичен сектор – Национални правителства, регионални (например – щатски, провинциални,териториални) органи на управление, местни (например – град, селище) органи на управление и свързаните с тях държавни органи (например – агенции, съвети, комисии и предприятия).

Първоначален одиторски ангажимент – Одиторски ангажимент, при който или финансовият отчет се одитира за първи път, или финансовият отчет за предходния период е одитиран от друг одитор.

Работни книжа – Работните книжа (документи) са материали, изготвени от и за, или получени и задържани от одитора във връзка с извършването на одита. Работните книжа могат да бъдат под формата на информация (данни), съхранявана(и) на хартиен носител, филм, електронна медия или друга медия.

Разбиране (и знания за – бел. ред.) за предприятието и средата, в която то работи – Разбирането (и знанията за – бележка на редакторите) на одитора за предприятието и средата, в която то работи, включва следните аспекти:

          (a) индустрия, регулаторни органи и други външни фактори, включително приложимата обща рамка за финансова отчетност;

          (б) естество на предприятието, включително избора, направен от предприятието и прилагането на определена счетоводна политика;

          (в) цели и стратегии, както и свързаните с това бизнес рискове, които могат да доведат до съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет;

          (г) оценка и преглед на финансовите резултати от дейността на предприятието;

          (д) вътрешен контрол.

Разумна степен на сигурност (в контекста на контрола върху качеството) – Висока, но не абсолютна степен на сигурност.

Разумна степен на сигурност (в контекста на одиторски ангажимент) – Висока, но не абсолютна степен на сигурност, изразена положително в одиторския доклад като разумна степен на сигурност, че информацията, предмет на одита, не съдържа съществени неточности,отклонения и несъответствия.

Регистрирано на борсата дружество10 – Дружество, чиито акции или дългови книжа се котират на призната фондова борса, или се търгуват съгласно правилниците и регулацията на призната фондова борса или друг еквивалентен орган.

10 Както е дефинирано в Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС през месец юни 2005 г., който влиза в сила на 30 юни 2006 г.

Риск на ангажимент за изразяване на сигурност – Рискът свободно практикуващ професионален счетоводител да изрази неподходящо заключение, когато информацията по предмета съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Риск на извадката – (вж. Одиторски извадки)

Риск на разкритията – (вж. Одиторски риск)

Риск, несвързан с извадките – (вж. Одиторски извадки)

Риск от съществени неточности, отклонения и несъответствия – (вж. Одиторски риск)

Ръководство – Включва длъжностни и други лица, които изпълняват водещи управленски функции. Ръководството включва и лицата, натоварени с общо управление единствено когато те изпълняват такива функции.

Самостоятелно практикуващ професионален счетоводител – Професионален счетоводител на публична практика.

Свързано лице – Едно лице е свързано с предприятието, ако:

          (a) пряко или непряко, чрез един или повече посредници, лицето:

          (iv) контролира, или е контролирано от, или е под общия контрол с, предприятието (това включва компании майки, дъщерни предприятия и равнопоставени (сестрини) дъщерни предприятия);

          (v) има дял в предприятието, който му осигурява упражняването на значително влияние върху предприятието; или

          (vi) има съвместен контрол върху предприятието;

          (б) лицето е асоциирано предприятие (както е дефинирано в МСС 28 "Инвестиции в асоциирани предприятия";

          (в) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е инвеститор (вж. МСС 31 "Дялове в съвместни предприятия");

          (г) лицето е член на ключовия управленски персонал на предприятието или неговата компания майка;

          (д) лицето е близък родственик(член) на семейството на физическото лице, упоменато в (a)

или (г);

          (е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано, или върху което се осъществява значително влияние от, или в което основната част от правата на глас са притежание на, пряко или непряко, от всяко физическо лице, упоменато в (г) или (д); или

          (ж) Лицето е програма за доходи след напускане (при пенсиониране – бел.ред.) за доходи на наети лица на предприятието или на някое предприятие, което е свързано лице на предприятието.

Свързани услуги – Включват договорени процедури и компилации.

Сделка със свързано лице – Прехвърляне на средства, предоставяне на услуги или задължения между свързани лица, независимо дали за тях е платена цена.

Секторна информация – Информация във финансовия отчет относно обособими компоненти – в индустриален и географски аспекти на предприятието.(вж. Разумна степен на сигурност)

Справедлива стойност – Сумата, срещу която актив би могъл да се замени, или задължение да се погаси, в справедлива и непринудителна сделка между информирани и желаещи лица.

Сравнителни данни – Сравнителните данни във финансовия отчет могат да представляват суми (като например финансово състояние, резултати от дейността, парични потоци) и съответни оповестявания на дадено предприятие за повече от един период в зависимост от общата рамка за финансова отчетност. Съгласно общата рамка и методите на представяне те могат да са:

          (a) съответстващи (кореспондиращи – бел. ред.) данни, където сумите и другите оповестявания за предходния период са включени като част от финансовия отчет за текущия период и са предназначени да се разглеждат във връзка със сумите и други оповестявания, отнасящи се за текущия период (наричани "данни за текущия период"). Тези съответстващи(кореспондиращи) данни не са представени като пълен финансов отчет, който може да съществува самостоятелно, а представляват неразделна част от финансовия отчет за текущия период, чиито разглеждане се прави само във връзка с показателите за текущия период.

          (б) сравнителен финансов отчет, където сумите и другите оповестявания за предходния период са включени за сравнение с финансовия отчет за текущия период, но не формират част от финансовия отчет за текущия период.

Сравнителен финансов отчет – ( вж. Сравнителни данни)

Среда на компютърни информационни системи (КИС) – Среда на компютърни информационни системи (КИС) съществува, когато компютър от какъвто и да било вид или размер се използва от предприятието при обработката на финансова информация, важна за одита, независимо дали предприятието или трета страна оперират с компютъра.

Статистическа извадка – (вж. Одиторски извадки)

Стратификация (групиране) – (вж. Одиторски извадки)

Счетоводна документация – В общия случай включва първичните и други подкрепящи документи за счетоводните записвания, като например чекове и данни по прехвърляне на средства по електронен път, фактури, договори; главната книга и регистрите на сметки; хронологичните журнали за записвания и други документи за корекции във финансовия отчет, които не са отразени като официални записвания в хронологичните и систематични регистри; както и други регистри и документи, като например, работни таблици и графики, в подкрепа на разпределения на разходите, изчисления, равнения и оповестявания.

Събития след датата на баланса – (вж. Последващи събития)

Съдружник – Всяко физическо лице с правомощия да обвързва фирмата във връзка с изпълнението на ангажимент за предоставяне на професионални услуги.

Съдружник, отговорен за ангажимента – Съдружникът или друго лице във фирмата, което носи отговорност за ангажимента и неговото изпълнение, както и за доклада, който се издава от името на фирмата и който, когато се изисква, разполага със съответните правомощия, дадени му от професионален, законов или регулаторен орган.

Съответстващи данни (показатели) – (вж. Сравнителни данни)

Съществен риск – Риск, който изисква специално внимание от страна на одитора.

Съществена непоследователност – Съществува, когато друга информация противоречи на информацията, съдържаща се в одитирания финансов отчет. Съществената непоследователност може да породи съмнения относно одиторските заключения, направени в резултат на доказателства, получени по-рано, а е възможно да породи съмнения и по отношение на базата за одиторското мнение, изразено върху финансовия отчет.

Съществена слабост – Слабост във вътрешния контрол, която би могла да има съществен ефект върху финансовия отчет.

Съществено невярно представяне на факт – Съществува в друга информация, когато такава информация, несвързана с въпросите, представени в одитирания финансов отчет, е неточно изложена или представена.

Същественост – Информацията е съществена, ако пропускането є или неправилното є представяне би повлияло на решенията, които потребителите вземат на базата на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера на обекта или грешката, преценена през конкретните обстоятелства на пропуск или неправилно представяне. В този смисъл, съществеността представлява по-скоро праг или пределна точка, отколкото основна качествена характеристика, която информацията трябва да притежава, за да бъде полезна.

Твърдения за вярност – Изявления на ръководството, изрични или от друго естество, които са залегнали във финансовия отчет.

Текущо наблюдение (във връзка с контрола върху качеството) – Процес на постоянно и внимателно разглеждане и оценяване на системата на фирмата за контрол върху качеството,включително провеждане на периодични проверки на избрани приключили ангажименти, разработен с цел да позволи на фирмата да получава разумна степен на сигурност, че нейната системата за контрол върху качеството функционира ефективно.

Текущо наблюдение на контроли – Процес за оценка ефективността на резултатите от работата на вътрешния контрол във времето. Той включва своевременно оценяване на разработения модел и на самото функциониране на контролите, и предприемане на необходимите корективни действия, модифицирани спрямо промените в условията. Наблюдението на контролите е компонент на вътрешния контрол.

Тест – Прилагане на процедури по отношение на някои или на всички обекти в популацията.

Тестове на контрола – Тестове, проведени с цел получаване на одиторски доказателства относно оперативната ефективност на контрола за предотвратяване или установяване и коригиране на съществени неточности, отклонения и несъответствия на ниво твърдение за вярност.

Тест чрез обхождане – Включва проследяване на определени операции през счетоводната система и изготвянето на отчетите.

Тотална грешка – (вж. Одиторски извадки)

Уместност – Оценката за качеството на одиторското доказателство, тоест неговата обвързаност и надеждност в осигуряването на подкрепа на, или за разкриването на неточности, отклонения и несъответствия в, групи сделки, салда по сметки и оповестявания, както и свързаните по съдържание твърдения за вярност.

Фактическа проверка (във връзка с приключил ангажимент) – Процедури, разработени за осигуряването на доказателства за спазване от страна на екипите по ангажимента на фирмената политика и процедури за контрол върху качеството.

Фактическа проверка (като одиторска процедура) – Проверяване на данни от счетоводни регистри или от други вътрешни или външни документи, както и на материални активи.

Финансов отчет – Структурирано представяне на финансова информация, която обикновено включва съпътстващи пояснителни приложения, получени от данните от счетоводната документация, чието предназначение е да бъдат представени икономическите ресурси и/или задължения на предприятието към определен момент, както и/или промените в тях за период от време, в съответствие с дадена обща рамка за финансова отчетност. Терминът може да се отнася както до пълен финансов отчет, така и до отделен елемент от финансовия отчет, например счетоводен баланс или отчет за приходите и разходите и свързаните по съдържание с тях пояснителни приложения.

Финансов отчет с общо предназначение – Финансов отчет, изготвен в съответствие с обща рамка за финансова отчетност, която е разработена с цел да отговори на общите обичайни потребности от информация на широк кръг потребители.

Фирма – Самостоятелно практикуващ одитор, събирателно дружество или друго търговско дружество на професионални счетоводители.

Предвидени потребители – Лице, лица или група от лица, за които самостоятелно практикуващият одитор изготвя доклад по ангажимент за изразяване на сигурност. Отговорното лице може да е един от предвидените потребители, но не единственият.

Цялостна одиторска стратегия – Съдържа обхвата, времето на изпълнение и насоката на одита и дава насоките за разработването на по-подробен одиторски план.


5 Както е дефинирано в МОС 230 (преработен) "Одиторска документация", издаден през месец септември 2005, и който е в сила за одити на финансова информация за периоди, започващи на или след 15 юни 2006 г.

6Извъришените одиторски процедури включват планиране на одита, както е указано в МОС 300, "Планиране на одита на финансови отчети."

8 Както е дефинирано в Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС през месец юни 2005 г.,който влиза в сила на 30 юни 2006 г.

9Пак там към персонала на предприятието и аналитични процедури, прилагани по отношение на финансовите данни.-->