Христо Минков Христо Минков Техник-механик

Срок за компенсиране или изплащане на извънреден трудЗдравейте,


Има ли срок предвиден от КТ за изчистване на извънреден труд, независимо дали с почивка или заплащане?Отговори

 • Ще Ви цитирам следното:"За вре­ме­то, през ко­е­то се по­ла­га из­вън­ре­ден труд се зап­ла­ща тру­до­во въз­наг­раж­де­ние спо­ред вре­мет­ра­е­не­то или спо­ред из­ра­бо­те­но­то. То­ва за­ви­си от при­ла­га­на­та, спо­ред склю­че­ния тру­дов до­го­вор сис­те­ма на зап­ла­ща­не на тру­да.

  Ос­вен то­ва, съг­лас­но чл. 262 от Ко­дек­са на тру­да се зап­ла­ща и уве­ли­че­ние, уго­во­ре­но меж­ду ра­бот­ни­ка или слу­жи­те­ля и ра­бо­то­да­те­ля в ин­ди­ви­ду­а­л­ния тру­дов до­го­вор или оп­ре­де­ле­но с ко­лек­тив­ния тру­дов до­го­вор, но не по-мал­ко от:
  а) 50 на сто - за ра­бо­та през ра­бот­ни­те дни;
  б) 75 на сто - за ра­бо­та през по­чив­ни­те дни;
  в) 100 на сто - за ра­бо­та през дни­те на офи­ци­а­л­ни праз­ни­ци;
  г) 50 на сто - за ра­бо­та при су­ми­ра­но от­чи­та­не на ра­бот­но­то вре­ме."
  и "Съг­лас­но чл. 150, ал. 1 от Ко­дек­са на тру­да за из­вън­ред­ния труд, не­за­ви­си­мо от то­ва да­ли е по­ло­жен за­кон­но или не, се зап­ла­ща тру­до­во въз­наг­раж­де­ние в уве­ли­чен раз­мер, как­то е по­со­че­но по-го­ре.

  В чл. 150, ал. 2 от Ко­дек­са на тру­да е ус­та­но­ве­на заб­ра­на за ком­пен­си­ра­не на из­вън­ред­ния труд с по­чив­ка."
  Мисля, че отговорих на въпроса Ви, успех!
 • Здравейте,

  Подсказвач (Потребител) - Моля да имате предвид, че чл. 150 от Кодекса на труда е изменен с ДВ, бр. 52 от 2004 г., и е в сила от 01.08.2004 г.
  В сегашната му редакция не съществува ал. 2 и на практика извънредния труд може да бъде компенсиран с почивка, когато това е предвидено в закона.
  Например при работа на смени и въведено сумирано изчисляване на работното време за период от 4 месеца, отработеното в повече време през първия месец може да бъде компенсирано с повече почивка в някой от следващите месеци до изтичане на 4 месечния период на сумиране на времето. Това е така тъй като при СИРВ нормалната продължителност на работното време се спазва за един по дълъг от седмицата или деня период. Ако въпреки това в края на периода се окаже, че работника е отработил повече от нормалната продължителност за целия период на сумиране, отработеното в повече се отчита и заплаща като извънреден труд.
  В тази връзка, г-н Минков, на вашия въпрос не може да се отговори еднозначно тъй като не сте предоставили достатъчно информация.

  Поздрави!
 • Работя на смени (сумарно работно време) в Софийското Метро. От началото на годината имам 156 часа извънреден труд понеже сме малко хора не може да компенсираме с почивка .Конкретно въпроса ми е има ли срок след изтичане на който работодателя е длъжен да изчисти извънредния труд - независимо дали с почивка или чрез заплащане?
 • Здравейте,

  Срока за компенсиране или заплащане на извънредния труд е края на периода на отчитане на работното време. Както казах по-горе, при СИРВ отработеното в повече може да бъде компенсирано с по-голяма почивка, но само в рамките на периода, за който е въведено СИРВ. С изтичането на периода на сумиране, отработеното в повече през изтеклия период може да бъде компенсирано само парично.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->