I T I T Потребител

Осигуряване на управител в ООДЗдравейте,

В ООД единият от съдружниците е управител. Има договор за възлагане на управлението, в който пише, че дружеството ще заплаща брутно месечно възнаграждение на управителя, чиито размер ще бъде определен в отделно споразумение. Управителят, освен дейност като управител, иска и да участва в дейността на дружеството и да получава възнаграждение за това.


Как е правилно да се осигурява? Какви са възможните варианти?

Отговори

 • Здравейте,

  Когато един от съдружниците в търговско дружество има сключен договор за управление на същото дружество и иска да упражнява трудова дейност, която е различна от управлението на дружеството и за която получава възнаграждение, той следва да се осигурява на две основания - като управител и като самоосигуряващо се лице.
  В подкрепа на това твърдение, моля запознайте се с:

  РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 94-Е-87 ОТ 17.05.2012 Г. НА НАП ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 Т. 7, В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО УПРАЖНЯВАТ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3, Т. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

  Във връзка с Ваше запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 94-Е-87 от 2012 г., изразяваме следното принципно становище:
  Трудовата дейност е основополагаща за възникване на основание за държавно обществено осигуряване. Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
  Фактът, че едно лице е вписано като управител на търговско дружество не е достатъчен, за да възникне задължение за осигуряване. Видно от разпоредбата на чл. 10 от КСО, това задължение ще възникне от момента, в който започне упражняване на трудова дейност.
  Лицата, които упражняват дейност на различни основания подлежат на държавно обществено осигуряване за всяка една от тях, като осигурителните вноски се внасят върху осигурителeн доход по всяка една от тях в поредността, определена с КСО, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година (основание чл. 6, ал. 10 от кодекса).
  От 01.01.2010 г. с измененията и допълненията в чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от КСО e въведено задължението в случаите, в които не се изплащат или не се начисляват възнаграждения за упражнената трудова дейност от осигурените лица по чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса, осигурителните вноски да се внасят върху не по–малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии.
  Следва да се има предвид, че "неначислени възнаграждения" на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО са дължими възнаграждения, когато са договорени или определени по съответния ред, но не са начислени. В случай, че възнаграждения не са договорени или определени по съответния ред, разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от КСО не се прилага по отношение дължимостта на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения.
  Вписаният за управител на дружеството може да извършва и друг вид трудова дейност (положен личен труд, за който може да получава или да не получава възнаграждение) в дружеството извън тази, регламентирана в неговите задължения и функции на управител. В тези случаи, лицата попадат в кръга на задължително осигурените по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО – т. е. като самоосигуряващи се лица и когато получават доходи от положения личен труд, същите се включват при определяне на окончателен размер на осигурителния доход /чл. 6, ал. 8 от КСО/. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица внасят осигурителни вноски авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО). Окончателният размер на месечният им осигурителен доход се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 8 от КСО). Окончателната осигурителна вноска е в размера за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) като се дължи върху разликата между облагаемия доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски през годината.
  В съответствие с основните принципи за задължителност и всеобщност на осигуряването и равнопоставеност на осигурените лица в чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване е определено, че лицата, които упражняват дейност на различни основания подлежат на държавно обществено осигуряване за всяка една от тях, като осигурителните вноски се внасят върху осигурителния доход по всяка една от тях в поредността, определена с кодекса, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година, по следния ред:
  1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от кодекса;
  2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
  3. доходи за работа без трудово правоотношение.
 • Здравейте, въпросът ми е същия като на потребителя по горе, но искам да разбера дали е възможно единия от съдружниците е и управител и работи в един от обектите може ли да се осигурява като СОЛ и да се начислява определена сума като възнаграждение за личен труд като се има в предвид, че има ДУК ?
 • във един сайт прочетох, че ако в ДУК пише че ще управлява без възнаграждение тогава може да се осигурява като СОЛ и да полага труд без допълнително заплащане както останалите съдружници...
 • Здравейте г-жо Джавтанова,

  Да, управител, в чийто договор за управление е уговорено безвъзмездно управление на дружеството, може да се осигурява като самоосигуряващо се лице и да не се осигурява като управител.
  Когато съдружник, който е и управител на дружеството, упражнява трудова дейност, различна от управлението на дружеството, може да му се изплаща възнаграждение за положения от него личен труд в дружеството.

  Поздрави,
 • Благодаря, е ми отговорихте, но имам и още два въпроса ще съм ви Благодарна ако ми отговорите и на тях а те са:
  1. останалите 3-ма съдружника ще полагат труд в обекта и ще се осигуряват като СОЛ на тях може ли да се начислява личен труд или не е за предпочитане и правилно ли е да се осигуряват като СОЛ щом полагат труд?
  2.В ДУК за възнаграждение пише ,че размера ще бъде определен в отделно споразумение. Това означава ли че трябва да се осигурява и като управител и ако да може ли да се направят промени във този ДУК че управителя ще работи без възнаграждение?

  Предварително много ВИ БЛАГОДАРЯ !
 • Здравейте,

  Според мен няма пречка останалите съдружници да се осигуряват за своя сметка и да получават възнаграждение за положен личен труд в дружеството.

  За ДУК - да може да направите промяна на договора и да впишете, че ще управлява дружеството безвъзмездно. В този случай управителя ще се осигурява за своя сметка като СОЛ и може да получава възнаграждение за личен труд в дружеството. Няма да има нужда да се осигурява като управител.

  Поздрави,
 • Многоооо Ви БЛАГОДАРЯ !
 • a какво трябва да направя за да го променя? защото вече е пусната фирмата

  Благодаря!
 • здравейте, искам да попитам анекс към ДУ мога ли да го подам в АВ със задна дата и ако може с около месец назад мога ли да го подам?

  Благодаря!
 • Здравейте,

  За подаване на документи към Агенция по вписванията е най-добре да се обърнете към адвокат. Не считам, че съм достатъчно компетентен по този въпрос!

  Поздрави,
 • Благодаря !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->