Фейме Рамадан Фейме Рамадан оперативен счетоводител

Данъчни амортизируеми активиЗдравейте!

Съгласно чл.50 от ЗКПО:
"Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) седемстотин лева.
"

Не разбирам какво иска да се каже "равна или превишава по-ниската стойност от ...".Отговори

 • Възможно е в предприятието да е приет по-малък стойностен праг на същественост на ДМА от 700 лв, например 500 лв.
 • Правите разлика между счетоводен и данъчен нали?
  Има доста тълкувания по въпроса могат да Ви помогнат.
 • Здравейте,

  В Цитираният от вас чл. 50 от ЗКПО се има предвид че:

  За дълготрайни активи за данъчни цели се считат онези амортизируеми активи, чиято стойност е равна или по-голяма от 700 лв. или друг по-нисък стойностен праг, избран от предприятието.

  В своята счетоводна политика всяко предприятие определя свободно счетоводния си праг на същественост в зависимост от това колко голямо е то. Т. е можете да определите праг на същественот под или над 700 лв.

  Трябва да имате предвид че активи със стойност под тази определена в счетоводната Ви политика се отчитат като текущ разход . За данъчни цели, съгласно ЗКПО, Прага на Същественост е определения в Счетоводната Политика, но не по-висок от 700 лв.

  Ако изберете праг на същественост 500 лв. , то за данъчни и за счетоводни цели всички активи с цена на придобиване равна или над 500 лв. ще бъдат завеждани в Счетоводния и в Данъчния и Амортизационен План.

  За повече информация можете да прочетете статията на посочения от мен линк :

  http://balans.bg/63-4-1-1-obshti-pravila-za-otchitane-na-aktivi-i-amortizacii/


  Поздрави,
  Ивелина Георгиева
 • Благадаря за помоща!

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->