Симона Въсенска Симона Въсенска Потребител

Самоосигуряващо се лице и управител на ООДЗдравейте,

Физическо лице се регистрира като такова, извършващо свободна професия и до колкото разбрах се регистрира като самоосигуряващо се лице например на 420 лв само за фонд "Пенсии". Отделно от тази си дейност, лицето ще бъде съдружник и единствен управител на ООД. То ще извършва единствено управлението на фирмата.


Дали лицето да бъде назначено на ДУК, ТД или тъй като то вече е регистрирано като самоосигуряващо се лице и в новата фирма да бъде такова? Това дали евентуално в ДУК ще бъде посочено възнаграждение или не зависи от изгодната за него ситуация?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Щом лицето вече е регистрирано като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, не може да се самоосигурява и през дружество, в което е собственик или съдружник. Това е така тъй като самоосигуряването става чрез посочения в декларацията за самоосигуряване булстат или ЕГН.
  Относно това, дали в търговското дружество, което ще управлява, същото лице ще има вписано възнаграждение като управител или не, не е от значение за задължението за осигуряване. Задължението за осигуряване се определя от упражняването на трудова дейност.
  В подкрепа на това твърдение, моля запознайте се с:

  РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 94-Е-87 ОТ 17.05.2012 Г. НА НАП ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 Т. 7, В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО УПРАЖНЯВАТ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3, Т. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

  Във връзка с Ваше запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 94-Е-87 от 2012 г., изразяваме следното принципно становище:
  Трудовата дейност е основополагаща за възникване на основание за държавно обществено осигуряване. Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
  Фактът, че едно лице е вписано като управител на търговско дружество не е достатъчен, за да възникне задължение за осигуряване. Видно от разпоредбата на чл. 10 от КСО, това задължение ще възникне от момента, в който започне упражняване на трудова дейност.
  Лицата, които упражняват дейност на различни основания подлежат на държавно обществено осигуряване за всяка една от тях, като осигурителните вноски се внасят върху осигурителeн доход по всяка една от тях в поредността, определена с КСО, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година (основание чл. 6, ал. 10 от кодекса).
  От 01.01.2010 г. с измененията и допълненията в чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от КСО e въведено задължението в случаите, в които не се изплащат или не се начисляват възнаграждения за упражнената трудова дейност от осигурените лица по чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса, осигурителните вноски да се внасят върху не по–малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии.
  Следва да се има предвид, че "неначислени възнаграждения" на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО са дължими възнаграждения, когато са договорени или определени по съответния ред, но не са начислени. В случай, че възнаграждения не са договорени или определени по съответния ред, разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от КСО не се прилага по отношение дължимостта на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения.
  Вписаният за управител на дружеството може да извършва и друг вид трудова дейност (положен личен труд, за който може да получава или да не получава възнаграждение) в дружеството извън тази, регламентирана в неговите задължения и функции на управител. В тези случаи, лицата попадат в кръга на задължително осигурените по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО – т. е. като самоосигуряващи се лица и когато получават доходи от положения личен труд, същите се включват при определяне на окончателен размер на осигурителния доход /чл. 6, ал. 8 от КСО/. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица внасят осигурителни вноски авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО). Окончателният размер на месечният им осигурителен доход се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 8 от КСО). Окончателната осигурителна вноска е в размера за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) като се дължи върху разликата между облагаемия доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски през годината.
  В съответствие с основните принципи за задължителност и всеобщност на осигуряването и равнопоставеност на осигурените лица в чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване е определено, че лицата, които упражняват дейност на различни основания подлежат на държавно обществено осигуряване за всяка една от тях, като осигурителните вноски се внасят върху осигурителния доход по всяка една от тях в поредността, определена с кодекса, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година, по следния ред:
  1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от кодекса;
  2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
  3. доходи за работа без трудово правоотношение.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->