Валентина Пешева Валентина Пешева счетоводител

КонсорциумУчреден е консорциум по ЗЗД от две ЮЛ с цел участие в търг и извършване на съвместно строителство, съгласно договор за възлагане на поръчка, с параметри по самия договор.

1.Документирането на извършените СМР от участниците в сдружението към консорциума, свързани с обхвата на договора, с фактура ли се извършва или с други документи? Разходите отчитат ли се през разходни сметки от гр. 60 ?

2. Как се третират получените суми от сътружниците в резултат на предоставените от тях към консорциума услиги, свързани с обхвата на договор?Отговори

 • Здравейте,

  За да отговоря на въпроса ще приема, че извършените СМР и услуги ще бъдат на база на договори между консорциума и юридическите лица.
  По първия въпрос: Документирането на извършените СМР би трябвало да е описано в самия договор между консорциума и под изпълнителите. Ако има плащане от консорциума към под изпълнителите то трябва да получите фактура за направеното плащане от ваша страна. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Да разходите се отчитат по сметки от гр.60, за да може да определите резултата от дейността на консорциума.


  По втория въпрос: Отделните участници в консорциума не се облагат пряко за печалбите си, реализирани от дейността на същия. Тяхното данъчно облагане се реализира чрез данъка върху дивидентите, регламентиран с чл. 194 от ЗКПО, тъй като съгласно § 1, т. 4, б."б" от ДР на ЗКПО дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции.


  Поздрави,
  Адриян Велчев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->