Росина Какова Росина Какова Потребител

Напускане на работа без предизвестиеЗдравейте,

В момента съм в отпуск по майчинство за отглеждане на дете до 2г. Планирам през следващия месец детето ми да тръгне на ясли, а аз да започна нова работа. Нямам възможност за едномесечно предизвестие, защото трябва веднага да започна новата работа.

Как мога да напусна настоящия ми работодател без едномесечно предизвестие?  Има ли възможност да си пусна молба за платен отпуск и по време на този отпуск да ми тече едномесечното предизвестие, а в същото време да започна новата си работа?

Предварително благодаря за съвета!Отговори

 • Здравейте,

  благоприятен вариант е прекратяването на трудовите правоотношения да бъде по взаимно съгласие.
  Основанието за прекратяване е чл. 325, ал. 1 т. 1 от КТ - Трудовият договор може да се прекрати без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие, което естествено трябва да е изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.

  Предвидено е и прекратяване от страна на служителя без предизвестие по реда на чл. 327. Това е допустимо, ако е налице едно от следните основания:

  - служителят не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
  - работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
  - работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
  - в резултат на извършена промяна на собствеността или правната форма на предприятието по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;
  - служителят преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
  - служителят продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
  - служителят работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;
  - служителят работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.
  - служителят е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
  - служителят постъпва на държавна служба;
  - работодателят преустанови дейността си;
  - работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие.

  Използвана нормативна уредба за отговор на този въпрос - чл. 325 и чл. 327 от КТ

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->